Čo je trestné oznámenie a ako ho podať?

Nachádzate sa tu

Oznámenie určitej osoby o tom, že došlo k spáchaniu trestného činu, sa nazýva trestné oznámenie. Takto je označované aj v rámci Trestného poriadku, ktorý hovorí, že také oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda prokurátorovi alebo policajtovi. V zásade nie je dôležité vedieť, akého trestného činu sa niekto mohol svojim konaním dopustiť a či vôbec išlo o trestný čin. Teda v prípade, že došlo k určitej spoločensky neakceptovateľnej činnosti a domnievate sa, že môže ísť o trestný čin, resp. o priestupok, môžete to oznámiť bez toho, aby ste policajtovi či prokurátorovi museli poskytnúť informáciu, akého trestného činu sa kto dopustil. Ide o právnu kvalifikáciu, ktorá je už ponechaná na policajta, prokurátora či sudcu, ktorý ju s konečnou platnosťou môže jasne určiť. Vo všeobecnosti sa však neodporúča oznámenie označiť ako ,,trestné oznámenie,“ keďže v prípade, pokiaľ určitú osobu označíte za páchateľa trestného činu, čo sa neskôr nepotvrdí, môžete si sami privodiť trestné stíhanie z trestného činu krivého obvinenia. Odporúča sa preto oznámenie označiť ako ,,oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu“, podávané proti neznámemu páchateľovi. To musí obsahovať aspoň identifikačné údaje podávateľa a presný opis skutku, resp. udalosti, ku ktorej došlo. Tiež v prípade vzniku škody či inej ujmy je potrebné to tiež v rámci oznámenia uviesť. Oznámenie je možné podať osobne, ale aj písomne. V prípade, že z podania vyplýva, že sa určitá osoba mohla dopustiť trestného činu, orgán činný v trestnom konaní začne vo veci trestné stíhanie, a to najneskôr do 30 dní. V opačnom prípade policajt alebo prokurátor vec odovzdá orgánu príslušnému na prejednanie priestupku, vec odloží ak nie je trestné stíhanie prípustné alebo vec odmietne.

Ďalšie informácie

Vzory na stiahnutie

Naši klienti sú aj