Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ako istého majetkového spoločenstva, predchádza jeho zánik, ktorý je viazaný na okamih nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode manželov, vyhláseniu manželstva za neplatné, prípadne na okamih smrti jedného z manželov.
BSM je však možné zrušiť už počas trvania manželstva rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov, a to v len zo závažných dôvodov, najmä:

  • ak by ďalšia existencia BSM odporovala dobrým mravom; napríklad ak by jeden z manželov nehospodárne nakladal s majetkom, alebo ak sa jeden z manželov úmyselne nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti (alkoholizmus, gamblerstvo a pod.), zadlžoval by sa, čo by mohlo viesť k ohrozeniu BSM;
  • ak by druhý manžel získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť;
  • rozhodnutím súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku, ktorý tvorí BSM;
  • rozhodnutím súdu o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu, pričom v tomto prípade, ak na majetok manžela - úpadcu (podnikateľa) bol vyhlásený konkurz, BSM zanikne priamo zo zákona.

Ak raz zanikne BSM počas trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov.
Zánik BSM a jeho vyporiadanie nenastávajú súčasne, t. j. po zániku BSM sa má vykonať jeho vyporiadanie, ktoré spočíva v rozdelení spoločného majetku, a taktiež v usporiadaní vzájomných nárokov vyplývajúcich z BSM. Občiansky zákonník manželom umožňuje, aby sa o vyporiadaní BSM dohodli (tento inštitút sa nazýva dohoda o vyporiadaní BSM, ktorej vzor nájdete na našej stránke v sekcii Vzory zmlúv). Občiansky zákonník uvádza, že ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Vyporiadanie BSM dohodou je azda najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom, akým možno majetok bývalých manželov vysporiadať.

Ak vyporiadanie BSM dohodou nie je možné, napríklad z dôvodu, že sa manželia nedokážu dohodnúť na usporiadaní svojich majetkových pomerov po zániku manželstva, do úvahy prichádza vysporiadanie BSM súdnou cestou, na základe podaného návrhu. Návrh na vysporiadanie BSM môže podať hociktorý z manželov. Pri vyporiadaní BSM súdnou cestou súd zisťuje rozsah celého spoločného majetku manželov, tzv. masy BSM a jeho hodnotu. Ak sa manželia o hodnote jednotlivých vecí nedohodnú, súd zisťuje hodnotu majetku najčastejšie znaleckým posudkom (hlavne ak pôjde o nehnuteľnosti). Pri vyporiadaní BSM súdnou cestu súd vychádza z § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého podiely oboch manželov sú rovnaké. Ďalej, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho osobného majetku vynaložil na spoločný majetok, a súčasne je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Súd prihliadne aj na potreby maloletých detí a tiež na to, kto sa ako staral o rodinu, o spoločné veci, spoločnú domácnosť. Pri tejto forme vyporiadania nehnuteľnosť súd spravidla prikáže tomu z manželov, ktorý sa stará o maloleté deti pochádzajúce z manželstva, ale na druhej strane druhý manžel je povinný doplatiť druhému jeho podiel v peniazoch alebo nechať mu iné, hnuteľné veci z manželstva. Pokiaľ ide o vyrovnanie dlhu manželov, ktorý nadobudli počas manželstva, a ktorý je spojený s BSM, primerane sa použijú ustanovenia § 149 a § 150 Občianskeho zákonníka.

Pokiaľ v trojročnej prekluzívnej lehote po zániku manželstva sa manželia nedohodnú alebo nepodajú návrh na vyporiadanie BSM na súd, uplatní sa zákonná domnienka, podľa ktorej pokiaľ ide o hnuteľné veci, sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Uvedeným spôsobom dochádza k vyporiadaniu BSM zo zákona.

Majetkove vysporiadanie manzelov je komplexná problematika, preto ak potrebujete v danej súvislosti pomôcť či poradiť, pokojne sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu. Prípadne môžete využiť naše vzory uvedené v sekcii Vzory zmlúv, kde v spojitosti s vyporiadaním BSM nájdete:

  • Dohoda o vyporiadaní BSM
  • Zmluva o budúcej dohode o vyporiadaní BSM
  • Návrh na vklad do katastra na základe dohody o vyporiadaní BSM