Výpoveď zo strany zamestnanca

Nachádzate sa tu

Výpoveď je jednostranne adresovaný prejav vôle zamestnanca skončiť pracovný pomer bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Na to aby bola výpoveď platná, je potrebné aby bola v písomnej forme. Vyžaduje sa aj aby bola doručená zamestnávateľovi. Riadne doručenie výpovede má význam z hľadiska začatia plynutia výpovednej doby. Pokiaľ už bola výpoveď doručená, zamestnanec ju môže odvolať len so súhlasom zamestnávateľa. Súhlas zamestnávateľa s odvolaním výpovede nie je potrebný ak k odvolaniu dôjde ešte pred jej doručení. To znamená, že ešte v čase keď nenastanú právne účinky výpovede. Jej platnosť nemožno viazať na splnenie určitej podmienky. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, aj bez udania dôvodu. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.


Ďalšie informácie:

Naši klienti sú aj