Výživné a exekúcia | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Výživné a exekúcia - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Výživné a exekúcia

21.12.2019 20:13 Oto

Dobrý deň, v septembri 2019 sme sa s otcom mojej dcéry súdne dohodli na výživnom 150 eur mesačne, k tomu mu bola uložená povinnosť uhradiť do konca októbra 2019 zročné výživné vo výške 2150€, keďže vyše roka počas trvania konania neplatil ani výživné, ktoré mu bolo určené predbežným opatrením. Zo zročného výživného mi do teraz uhradil len 250€. Môžem žiadať o exekúciu v tomto prípade? Je možné podať trestné oznámenie, keď celý minulý rok neplatil, ale bolo určené len predbežné opatrenie? Za odpoveď vopred ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

22.12.2019 07:41

Dobrý deň., v danom prípade môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý by mal obsahovať tieto náležitosti: a) presné označenie exekútora, ktorému je návrh určený (titul, meno, priezvisko, adresu sídla exekútora) – oprávnená osoba má právo zvoliť si ktoréhokoľvek exekútora zapísaného v Slovenskej komore exekútorov, b) osobné údaje oprávneného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – oprávnenou osobou je rodič, prípadne iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti ako zákonný zástupca, ak je dieťa ešte maloleté, v návrhu treba uviesť aj údaje dieťaťa. Pokiaľ dieťa už nadobudlo plnoletosť, je oprávnenou osobou a uvádzajú sa iba jeho údaje ako oprávneného, pretože nadobudnutím plnoletosti už podáva návrh na vykonanie exekúcie vo vlastnom mene, c) osobné údaje povinného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – povinnou osobou je rodič, ktorý si nesplnil povinnosť zaplatiť výživné podľa vykonateľného rozhodnutia súdu, d) ktorej veci sa týka – exekúcia dlžného výživného na dieťa, e) označenie exekučného titulu – ktorý súd ho vydal, spisovú značku, dátum vydania, právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu, f) špecifikácia vymáhaného nároku - uvedenie výšky dlžnej sumy a jej príslušenstva, g) tvrdenie, že povinný si svoju povinnosť dobrovoľne v uvedenej lehote nesplnil, h) nie je to povinnosť, ale v návrhu odporúčame uviesť bankový účet oprávneného, aby v prípade úspešnej exekúcie, mohli byť peniaze poukázané na tento účet, i) v návrhu musí byť uvedený dátum podania návrhu a podpis oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne podpis plnoletého dieťaťa). j) prílohy – povinnou prílohou je exekučný titul, t.j., právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, tento rozsudok musí byť opatrený potvrdením o jeho právoplatnosti a vykonateľnosti a rodný list dieťaťa. Máte možnosť podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Uplynutie uvedených troch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia troch mesiacov v období dvoch rokov, čo vo Vašom prípade splnené bolo. Pokiaľ sa vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie alebo trestného oznámenia ukáže ako neúčinné a peňazí sa stále nedomôžete, máte možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ spĺňate podmienky podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.


Súvisiace články


Zvýšenie výživného

Otázka: Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. V roku 2007 sa môj partner rozviedol, kde sa spoločne dohodli ,že bude prispievať na dve deti na každú sumou 2.000,- Sk adekvátne k zárobku ktorý v tom čase mal, o dva roky neskôr jeho ex manželka požiadala znova o zvýšenie ,ale toto bolo zamietnuté z dôvodu zmeny zamestnania a nižšieho prímu partnera (chcem pripomenúť, že jeho bývala partnerka sa hneď 4 mesiace po rozvode vydala za iného muža, ktorý pracuje neustále v zahraničí a jeho príjem je nadštandardný.    Čítať viac

Výživné na dospelú dcéru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa spýtať na jeden problém, ktorý má môj priateľ. Má dcéru, ktorá je už dospelá, má 20 rokov a študuje na vysokej škole. Popritom zarába okolo 400 eur mesačne a žiada teraz môjho priateľa, aby je platil výživné vo výške 100 eur mesačne, lebo jej peniaze, ktoré si zarobí, nepostačujú.    Čítať viac

Výživné a exekúcia

Otázka: Vážená advokátska kancelária, môj ex neplatí výživne 1,5 roka. Podala som trestné oznámenie, aj ho už odsúdili na podmienečný trest odňatia slobody. Ani potom však nič neplatil, na čo som ja podala návrh na exekúciu.    Čítať viac

Dokedy musím platiť výživné?

Otázka: Dobrý deň pán advokát, rád by som sa opýtal, že dokedy som povinný platiť výživné. Či stále platí, že je to do 26 rokov veku dieťaťa. Ďakujem. Odpoveď: Zákon o rodine neohraničuje povinnosť platiť výživné vekom dieťaťa.    Čítať viac

Ako vymôcť výživné?

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Každý rodič je povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj