Poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Výživné a exekúcia

21.12.2019 20:13 Oto

Dobrý deň, v septembri 2019 sme sa s otcom mojej dcéry súdne dohodli na výživnom 150 eur mesačne, k tomu mu bola uložená povinnosť uhradiť do konca októbra 2019 zročné výživné vo výške 2150€, keďže vyše roka počas trvania konania neplatil ani výživné, ktoré mu bolo určené predbežným opatrením. Zo zročného výživného mi do teraz uhradil len 250€. Môžem žiadať o exekúciu v tomto prípade? Je možné podať trestné oznámenie, keď celý minulý rok neplatil, ale bolo určené len predbežné opatrenie? Za odpoveď vopred ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

22.12.2019 07:41

Dobrý deň., v danom prípade môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý by mal obsahovať tieto náležitosti: a) presné označenie exekútora, ktorému je návrh určený (titul, meno, priezvisko, adresu sídla exekútora) – oprávnená osoba má právo zvoliť si ktoréhokoľvek exekútora zapísaného v Slovenskej komore exekútorov, b) osobné údaje oprávneného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – oprávnenou osobou je rodič, prípadne iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti ako zákonný zástupca, ak je dieťa ešte maloleté, v návrhu treba uviesť aj údaje dieťaťa. Pokiaľ dieťa už nadobudlo plnoletosť, je oprávnenou osobou a uvádzajú sa iba jeho údaje ako oprávneného, pretože nadobudnutím plnoletosti už podáva návrh na vykonanie exekúcie vo vlastnom mene, c) osobné údaje povinného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – povinnou osobou je rodič, ktorý si nesplnil povinnosť zaplatiť výživné podľa vykonateľného rozhodnutia súdu, d) ktorej veci sa týka – exekúcia dlžného výživného na dieťa, e) označenie exekučného titulu – ktorý súd ho vydal, spisovú značku, dátum vydania, právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu, f) špecifikácia vymáhaného nároku - uvedenie výšky dlžnej sumy a jej príslušenstva, g) tvrdenie, že povinný si svoju povinnosť dobrovoľne v uvedenej lehote nesplnil, h) nie je to povinnosť, ale v návrhu odporúčame uviesť bankový účet oprávneného, aby v prípade úspešnej exekúcie, mohli byť peniaze poukázané na tento účet, i) v návrhu musí byť uvedený dátum podania návrhu a podpis oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne podpis plnoletého dieťaťa). j) prílohy – povinnou prílohou je exekučný titul, t.j., právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, tento rozsudok musí byť opatrený potvrdením o jeho právoplatnosti a vykonateľnosti a rodný list dieťaťa. Máte možnosť podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Uplynutie uvedených troch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia troch mesiacov v období dvoch rokov, čo vo Vašom prípade splnené bolo. Pokiaľ sa vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie alebo trestného oznámenia ukáže ako neúčinné a peňazí sa stále nedomôžete, máte možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ spĺňate podmienky podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.


Súvisiace články


Konanie o výživnom a vymáhanie výživného

Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Konanie, v ktorom súd rozhoduje o výživnom sa môže začať na návrh oprávnenej osoby alebo aj bez návrhu.    Čítať viac

Aké sú možnosti v prípade, ak si povinný rodič neplní svoju povinnosť platiť výživné na dieťa?

Ak už bolo vydané rozhodnutie, ktoré je právoplatné a vykonateľné (prípadne bola súdom schválená dohoda o plnení vyživovacej povinnosti), a ktorým je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, toto rozhodnutie (dohoda) slúži ako exekučný titul.    Čítať viac

Miestna príslušnosť na podanie návrhu na určenie, zmenu, zrušenie výživného

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je daná výlučná miestna príslušnosť, ktorá sa spravuje bydliskom maloletého dieťaťa v čase začatia konania. Výlučná miestna príslušnosť platí aj v prípade, ak ide o konanie o rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa (v rámci tohto konania o rozvod sa rieši aj otázka úpravy výkonu rodičovských práv a povinností vrátane povinnosti platiť výživné), miestne príslušným bude súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, za podmienky, že v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov.    Čítať viac

Konanie o výživnom

Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Konanie, v ktorom súd rozhoduje o výživnom sa môže začať na návrh oprávnenej osoby alebo aj bez návrhu.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby