Výpoveď nájomnej zmluvy - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Výpoveď nájomnej zmluvy

28.10.2015 15:09 anonym

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať ohľadne nájomnej zmluvy. Keďže som zaplatila pri uzatvorení zmluvy depozit a nájomná zmluva mi začne plynúť až od 1.11.2015 a pred pár dňami som dala majiteľovi výpoveď nájomnej zmluvy tak sa chcem opýtať či musím platiť dvojmesačnú výpovednú lehotu aj napriek tomu, že som tam ešte nezačala bývať a ani mi ta zmluva neplynie, ako mám postupovať ? Za odpoveď vopred ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

30.10.2015 20:28

Dobrý deň, v zmysle § 7 ods. 2 Zákona o krátkodobom nájme bytu č. 98/2014 Z.z. nájomca môže vypovedať krátkodobý nájom bytu, ak a) sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte, b) došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru, c) mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu alebo d) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru. Podľa ods. 3 uvedeného paragrafu ak bola daná výpoveď, skončí sa krátkodobý nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Zákon stanovuje výpovednú lehotu tak, že výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, v prípade písomnej výpovede z dôvodov podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo ods. 2 písm. a) kratšia ako 15 dní. Toto ustanovenie je kogentného charakteru, preto zmluvné strany nemôžu rámec právnej úpravy zúžiť (napr. skrátiť trvanie minimálnej výpovednej lehoty). Z pohľadu zákonnej úpravy vyplýva, že ak bola nájomná zmluva uzavretá podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu, ktorá bola ukončená písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, sa krátkodobý nájom bytu skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zákonnú úpravu zániku nájmu bytu obsahuje aj Občiansky zákonník v § 710 a 711. § 710 v ods. 3 ustanovuje, že ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Nájomca môže dať výpoveď kedykoľvek, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane. Vychádzajúc z týchto ustanovení, ak ste mali platne uzavretú nájomnú zmluvu a podali ste výpoveď, tým Vám zanikne nájomný vzťah, ale až po uplynutí zákonnej výpovednej lehoty a počas trvania nájmu patrí prenajímateľovi riadna úhrada nájomného.


Súvisiace články


Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby