Výpoveď nájmu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Výpoveď nájmu

10.06.2015 21:26 anonym

Dobrý deň, chcem sa opýtať, pokiaľ posielame majiteľovi bytu doporučenou zásielkou výpoveď nájmu s trojmesačnou výpovednou lehotou (podľa zmluvy) a prípadne majiteľ bytu zásielku nepreberie a o tejto situácií nie je ani v zmluve nič písané, ošetrené, ako v tomto prípade postupovať? Prípadne počas výpovednej lehoty, nás môže majiteľ bytu vysťahovať okamžite? napr. z toho dôvodu, že sme sa nedohodli na výške mesačnej platby a trváme na pôvodnej platbe. Kvôli tejto situácií v podstate sme sa rozhodli dať výpoveď nájmu. chcem sa ešte opýtať, pokiaľ nám už od majiteľky bytu prišla výpoveď skôr, ako prišla z našej strany jej a v zmluve máme napísané, že: Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia zásielky o výpovedi a naša majiteľka bytu použila to, čo je v zákone uvádzané, že výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, čiže nám dala dlhšiu výpovednú lehotu. Zaujíma ma, ako máme v tomto prípade postupovať, keďže porušila zmluvu a my chceme využiť výpovednú lehotu podľa zmluvy.Vopred Ďakujem za odpoveď.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

11.06.2015 19:32

Dobrý deň, v zmysle § 686 Občianskeho zákonníka nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica. Nájomca môže dať výpoveď kedykoľvek, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Na druhej strane však prenajímateľ takéto právo už nemá, ten môže podľa ustanovení Občianskeho zákonníka ukončiť zmluvný vzťah iba z dôvodu, ktorý je presne presne stanovený v § 711 tohto zákona. Ďalej § 712c hovorí, že ak tento zákon neustanovuje inak, nájomca nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu. Svojpomocné vypratanie bytu zo strany prenajímateľa sa naďalej považuje za nezákonné. Zákon tiež hovorí, že neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Teda ak prenajímateľ porušil nájomnú zmluvu, a to tým, že Vy trváte na pôvodnej platbe (predpokladám, že ak zmluva neustanovuje výšku platby, tak ste o tom spísali zápisnicu v zmysle § 686), ale on žiada, aby ste platili viac, ale ste sa na tom nedohodli, a nebola uzavretá ani nová nájomná zmluva, a napriek tomu Vám poslal výpoveď, môžete žiadať o neplatnosť takejto výpovede v zmysle horeuvedých skutočností.


Súvisiace články


Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby