Vyplatenie podielu z domu nedohoda na výplate spoluvlastnika | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vyplatenie podielu z domu nedohoda na výplate spoluvlastnika - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vyplatenie podielu z domu nedohoda na výplate spoluvlastnika

17.10.2020 20:02 anonym
Dobrý den, chcem sa spýtat na otázku ohladne nehnuteľnosti. Moja mama vlastni spolu so sestrou a jej dcerou, každá 1/4 z domu po nebohom otcovi resp. dedovi, teda celkom spolu 3/4 z celej nehnuteľnosti a poslednú 1/4 z domu vlastni moja expriatelka, mama mojho syna- Mojej expriatelke daroval nebohy môj dedo pred 3 rokmi 1/4 s tým že ked bude jeho pravnuk ( moj syn) plnoletý, tak čiastku prevedie na neho alebo peniaze za predaj ( výplatu z domu) dá jemu na jeho zabezpečený účet a vyberie si ich syn v plnoletosti. ( bude mať16 rokov). Dedo nám to všetkým povedal ked žil ústne, že na tom trvá ale nenapísal žiadny papier.. Teraz chcú všetky tri ( moja mama, jej sestra s dcerou) vyplatiť tú moju expriateľku alebo aby to dala ona mojmu synovi. Expriatelka nakolko vlastní 1/4 z domu, nechce čiastku prepísať na syna a požaduje neprimernú čiastku za 1/4 domu 30tis euro. Hodnota domu znalcom je 76 tis. Navrhli jej ciastku 18 tis, s tým aby ju dala mojmu synovi. Ona s tým nesúhlasí a požaduje 30 tis, s tým že si ich ona nechá a navyše že má ona znalca ktorý ohodnotil dom na 100tis. O údržbu domu sa nestará, dom má 75 rokov a treba rekonštrukciu alebo zbúrať, oni tri sa dohodli že dom zbúrajú a postaví sa tam nový menši alebo sa dom zrekonštruuje a išla by tam bývať moja mama, ktorá v tej obci aj býva, s čím ale expriatelka tiež nesúhlasí. Napadnúť ju nemôžu za to, že to je vlastne čiastka môjho syna ( lebo dohoda bola len ústna) a ona zo sumy 30tis ustúpiť nechce. Chcem sa spýtať ako tento prípad vyriešiť. Ďakujem,

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

28.10.2020 16:44

Dobrý deň,

na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zákon vyžaduje písomnú formu právneho úkonu, ktorým môže byť ako kúpna, tak aj darovacia zmluva, a tiež vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pokiaľ boli tieto podmienky pri prevode vlastníckeho práva splnené a toto je v jednotlivých podieloch zapísané aj na liste vlastníctva, potom možno hovoriť o spoluvlastníctve predmetnej nehnuteľnosti. Pokiaľ by darca, resp. Váš dedko hoci aj písomne požadoval splnenie podmienky popri darovaní podielu, na túto nemožno prihliadať, nakoľko v takom prípade by nebola splnená náležitosť darovania, ktorou je bezodplatnosť. Podmienka darcu, teda aby podiel bol prevedený na Vášho syna, resp. aby sa finančná odplata z podielu Vašej expriateľky zložila na osobný účet v prospech Vášho syna, nie je právne záväzná. Ak však Vaša expriateľka uvažuje nad predajom svojho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, v zmysle zákona je najskôr povinná ho ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Hodnota podielu musí byť primeraná, to znamená, že by sa mal vziať v úvahu znalecký posudok a na základe neho určiť aj hodnotu jednotlivých podielov. Pokiaľ sa ohľadom vyporiadania spoluvlastníci nevedia dohodnúť, možno sa v tejto veci obrátiť na súd s návrhom o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Môžete sa dožadovať, aby vec pripadla do vlastníctva jednému alebo viacerým spoluvlastníkom (pokiaľ rozdelenie nehnuteľnosti nie je možné), pričom novourčení spoluvlastníci sú povinní nahradiť hodnotu podielu na nehnuteľnosti tomu spoluvlastníkovi, ktorého vlastníctvo zaniká, a to za primeranú odplatu. Pokiaľ sa strany na hodnote nehnuteľnosti nedohodnú, môže nariadiť súd znalecké dokazovanie a následne určiť hodnotu jednotlivých podielov spoluvlastníkov.


Súvisiace články


Dokazovanie daru

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som sa Vás spýtať ako je to s dokazovaním daru? Pri rozdeľovaní BSM sa jedna osoba z rozvedeného páru dožaduje tzv. daru od svojho otca, ale až teraz s tým vyšla na povrch, že jej to otec daroval.    Čítať viac

Darovacia zmluva

Otázka: Vážená advokátska kancelária, chcela by som sa spýtať, ako je to s darovacou zmluvou. Počas trvania manželstva manžel dostal do daru dom s tým, že spoločne dochováme a pochováme svokru.    Čítať viac

Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Otázka: Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra.    Čítať viac

Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj