Vydedenie | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vydedenie - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vydedenie

28.01.2020 07:14 Danica

Dobrý deň chcem sa spýtať chcem vydediť svoju dcéru ktorá ma 20 rokov ktorú som nikdy nevidel ,môžem ju vydediť do budúcno s nuteľného a nehnuteľného majetku aj ked nevlastným teraz žiadny najetok je to možne ,vopred


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

30.01.2020 15:32

Dobrý deň, výpočet dôvodov spôsobilých na vydedenie je taxatívne vymedzený ustanovením Občianskeho zákonníka, podľa ktorého poručiteľ môže vydediť potomka, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch; ak o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať; ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka; ak trvalo vedie neusporiadaný život. V prípade vydedenia sa musí spísať listina o vydedení, môže byť priamo zahrnutá do závetu alebo môže byť spísaná samostatne. Listina o vydedení môže byť napísaná vlastnou rukou a takýmto spôsobom i podpísaná. Možno ju zriadiť i v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárkej zápisnice. Listina o vydedení musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná. Okrem formálnych náležitostí musí listina o vydedení nevyhnutne obsahovať konkrétny dôvod vydedenia. Poručiteľ musí konkrétny dôvod vydedenia uviesť výslovne v listine o vydedení s časovou a miestnou špecifikáciou, aby sa predišlo prípadnému sporu. Bez uvedenia tohto dôvodu by bola listina o vydedení absolútne neplatná. Dôvod vydedenia musí existovať v čase spísania listiny o vydedení. Existencia dôvodu vydedenia je vždy posúdená s prihliadnutím na okolnosti každého jednotlivého prípadu. Vo Vašom prípade si myslím, že by ste mohli uplatniť ten druhý dôvod (potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potom mal prejavovať). Dávajte si ale pozor, lebo ak potomok trvalo neprejavuje o poručiteľa záujem preto, že poručiteľ neprejavoval záujem o potomka, nemožno bez ďalšieho vyvodiť, že by neprejavenie tohto záujmu potomkom mohlo byť dôvodom na jeho vydedenie. Preto pri posúdení dôvodov vydedenia podľa uvedeného ustanovenia bude zistené, či potomok poručiteľa mal reálnu možnosť o poručiteľa prejaviť skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejaviť, t. j. či poručiteľ mal sám záujem sa s dieťaťom stýkať a udržiavať s ním bežné príbuzenské vzťahy. Vydedenie prichádza do úvahy len tam, kde poručiteľ o uvedený blízky príbuzenský vzťah stál, kde sa ho nezáujem potomka osobne citovo dotýkal, kde mu tento stav vadil, nie v prípade, ak ide o situáciu, keď mu bol tento stav ľahostajný, príp. keď k nemu sám aj podstatne prispel.


Súvisiace články


Vydedenie

Otázka: Dobrý deň pán advokát, prosím Vás o radu a pomoc pri riešení môjho problému. Som vdovec na dôchodku, mám dcéru, ktorú som po smrti manželky vychovával sám. Keď sa dcéra po ukončení VŠ osamostatnila, prispel som jej na kúpu bytu sumou vo výške 50.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj