Úhrada trov konania | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Úhrada trov konania - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Úhrada trov konania

29.11.2018 18:44 Andrea J.

Dobrý deň p. advokát, chcela by som sa spýtať. Podala som na súd o zrušenie bezpodiloveho vyporiadania teda stiahla som žalobu. Teraz čakám na uznesenie,kde mi majú vyrátať sumu výšky trov konania druhej strany teda žalovaného (exmanžela) napísali mi že budú žiadať 100% uhradenie trovov. Dočítala som sa,že na to budem mať 3 pracovné dni, ale problém je,že som nezamestnaná,som na úrade práce už 2 mesiace a teda neviem ako to zaplatím z podpory. Existuje tu nejaké riešenie,napr. možnosť splácania určitej sumy navrhnutou súdom,alebo sa dá voči tomu odvolať? Ďakujem pekne za pomoc.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

01.12.2018 06:56

Dobrý deň, ak vás vyporiada súd zmierom, že sa dohodnete, platí sa poplatok 1% z masy BSM. Ak rozhodne rozsudkom platia sa 3% z masy BSM. Ak súd rozhodne v súlade s tým, čo ste chceli Vy, tak máte právo požadovať náhradu trov konania od protistrany. Pri náhrade trov konania sa pozerá na mieru úspechu v konaní, t.j. kto bol v akej miere úspešný. Pri rozhodovaní o trovách konania vychádzajú zo zásady úspechu. Zásada úspechu v spore znamená, že neúspešná strana sporu je povinná nahradiť v spore úspešnej strane trovy konania, ktoré úspešnej strane vznikli. Zásada úspechu sa vzťahuje aj na konania, kde súd rozhoduje o spôsobe vyporiadania BSM. Plný úspech v spore sa zisťuje porovnaním žalobnej žiadosti a výroku, ktorým sa rozhodlo vo veci samej. Pomer úspechu je teda základným meradlom pre nárok na náhradu trov. Ak ste mali úspech v spore len čiastočný, potom sa náhrada trov pomerne rozdelí. Ak sa v spore navzájom vyvážia úspech a neúspech, náhrada trov sa spravidla neprizná žiadnej zo strán sporu. V prípade BSM sa trovy konania spravidla delia na polovicu. O trovách konania rozhoduje súd, rovnako rozhoduje i o presnej výške trov, ktoré má povinná strana uhradiť, s tým, že táto sa nemusí stotožňovať s výškou, ktorú si vyúčtovala protistrana. Trojdňová lehota sa dnes už neuplatňuje, spravidla je povinnosť uhradiť stanovenú čiastu 15 dní od doručenia uznesenia, ktorým bola táto povinnosť určená. Ronako môžete napadnúť prvostupňový rozsudok vo vzťahu k výroku o náhrade trov konania odvolaním, ak bolo rozhodnuté vo Vašom neprospech. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Tiež môžete podať sťažnosť proti uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté o výške trov konania. Súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa. Znamená to, že súd nemusí zaviazať neúspešnú stranu sporu na náhradu trov konania, resp. nemusí zaviazať stranu, ktorá spôsobila vznik trov svojím zavinením, aby tieto trovy nahradila protistrane. Zákon pre rozhodnutie o nepriznaní náhrady trov konania vyžaduje kumulatívne splnenie dvoch podmienok, jednak dôvody hodné osobitného zreteľa a jednak výnimočné okolnosti. Dôvody hodné osobitného zreteľa, ani výnimočné okolnosti zákon bližšie nešpecifikuje. Výklad týchto podmienok ponecháva na súdnu prax. Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa súd prihliada na majetkové, sociálne, osobné, zárobkové a iné pomery všetkých strán sporu. Dôvodom hodným osobitného zreteľa môže byť aj nízky príjem strany.


Súvisiace články


Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.    Čítať viac

Viac slovenskej hudby v rádiách

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami.    Čítať viac

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.    Čítať viac

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode v zahraničí?

Sezóna dovoleniek vrcholí a mnohí z nás sa vyberú do zahraničia autom. Ako však postupovať v prípade, keď sa vám na zahraničných cestách stane dopravná nehoda? Všeobecný postup V prvom rade sa presvedčte, či niekto nie je zranený a nepotrebuje poskytnúť prvú pomoc.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby