Sťažnosť za mobbing - nebude to "pošpinenie mena" agresorov? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Sťažnosť za mobbing - nebude to "pošpinenie mena" agresorov? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Sťažnosť za mobbing - nebude to "pošpinenie mena" agresorov?

21.10.2020 13:38 anonym
Dobrý deň. V práci som vystavená mobbingu zo strany skupinky podriadených kolegýň, vedenie o probléme vie, ale neprikladá tomu dôležitosť. Už som podala výpoveď. Chcela by som ale podať na kolegyne sťažnosť, ale keďže nemám hmotné dôkazy, okolie ma od toho odhovára: vraj by ma ešte ony mohli zažalovať za ohováranie a pošpinenie dobrého mena. Aký máte prosím na to názor? Ďakujem.

Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

15.11.2020 11:13

Dobrý deň,

z hľadiska právnej úpravy je zákaz takéhoto správania vymedzený aj Zákonníkom práce, ktorý odkazuje na Antidiskriminačný zákon. V zmysle Zákonníka práce, výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti. Len z dôvodu uplatnenia práva podať na kolegyne sťažnosť nemôžete byť ako zamestnanec postihovaná. Sťažnosť je prostriedok, ktorým má sám zamestnávateľ vykonať potrebné kroky, aby prešetril a vyriešil problém šikany na pracovisku. Zamestnávateľ pokiaľ vie o tomto probléme, má povinnosť ho riešiť, nakoľko týmto dochádza k porušovaniu právnych predpisov na pracovisku, za čo aj sám nesie zodpovednosť. Môžete sa v tejto súvislosti preto obrátiť aj na príslušný inšpektorát práce, a tiež svoju situáciu môžete dať posúdiť Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva, ktoré po analýze Vášho prípadu môže konštatovať, či došlo alebo nedošlo k šikane, resp. diskriminácií Vašej osoby. Antidiskriminačný zákon tiež stanovuje, že každá diskriminovaná osoba sa môže súdnou cestou domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie. Odporúčame Vám, aby ste opätovne vyzvali svojho zamestnávateľa k riešeniu danej situácie, avšak oficiálnou, písomnou formou. Pokiaľ sa Vášmu podnetu nebude venovať, resp. nijako tento nebude riešiť, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí ohľadom poradenstva pri učinení ďalších právnych krokov.


Súvisiace články


Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb sa rozumie jeho cezhraničné: a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.    Čítať viac

Ako vymôcť mzdu?

Vymoženie mzdových nárokov inšpekciou práce Práca vám poskytuje príjem, na základe ktorého si zabezpečujete vašu životnú úroveň a životnú úroveň vašej rodiny. Preto máte záujem na tom, aby vám zamestnávateľ v čase na tom určenom vyplácal mzdové nároky vyplývajúce z vášho pracovnoprávneho vzťahu.    Čítať viac

Ako dať výpoveď

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcem Vás poprosiť o radu. Pracujem 5 rokov v automobilke, čo sa odzrkadlilo na mojom zdravotnom stave. Mám pracovnú zmluvu na neurčito, teraz som na PN-ke z dôvodu jednostranne preťaženej chrbtice.    Čítať viac

Môžu mi dať výpoveď? Mám právo na odstupné?

Otázka: Dobrý deň pán advokát. Chcem Vás poprosiť o radu. Dozvedela som sa ,že môj zamestnávateľ -firma s.r.o k 31.4.2013 končí svoju činnosť. Zatiaľ sa mi nikto z firmy neozval - tieto informácie mám od kolegov z práce.    Čítať viac

Nevyplatená mzda a náhrada škody

Otázka: Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj