Prepis auta | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Prepis auta - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Prepis auta

30.07.2021 23:14 anonym

Dobry den, chcel by som sa spytat, v centre právnej pomoci mi schválili osobny bankrot, ale este nemam rozhodnutie zo sudu. Mohol by som si prepisat starsie auto na seba?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

12.08.2021 14:04

Dobrý deň,

v prípade, ak v procese oddlženia nadobudnete majetok, a tento nebude uvedený v zozname majetku, súd môže neskôr na návrh veriteľa zrušiť oddlženie pre nepoctivý zámer dlžníka. Zákon totiž stanovuje, že dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má potom právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Pokiaľ nadobudnete majetok vyššej hodnoty po vyhlásení konkurzu, napr. aj dedením či výhrou, máte potom povinnosť ponúknuť z neho polovicu svojim veriteľom. V opačnom prípade rovnako môže ísť o nepoctivý zámer.


Súvisiace články


Osobný bankrot

Otázka: Vážený pán advokát, chcel by som sa spýtať, ako funguje na Slovensku osobný bankrot a aké sú jeho podmienky. Mám exekúciu za to, že som pred 20 rokmi ručil na pôžičku. Všetci, ktorých sa to týka sú už mŕtvi.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj