Podnájom | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Podnájom - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Podnájom

24.08.2013 11:20 Martin K.

takže ak som to správne pochopil predošlú odpoveď, tak jediné čo sa dá v tejto situácii robiť, ako pomôcť takejto rodine je poskytnutie dlhšej výpovednej lehoty? Nič viac?


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

25.08.2013 17:51

Dobrý deň, zákon ešte okrem toho čo som spomínal vyššie, pozná aj inštitút tzv. bytových náhrad. Bytové náhrady sú tri, a síce náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájmu primeraný bytu, ktorý sa má vypratať, ďalej je to náhradný byt, ktorý môže mať aj horšiu kvalitu a s menšou podlahovou plochou, než je vypratávaný byt a náhradné ubytovanie, ktorým sa rozumie byt s jednou miestnosťou alebo obytnú miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo iných zariadeniach určených na trvalé bývanie. Nájomcovi, ktorý nemohol zaplatiť nájomné a preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov a ešte sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti, zákon priznáva bytovú náhradu vo forme náhradného bytu s menšou podlahovou plochou a horšej kvality. Zabezpečením bytovej náhrady sa rozumie predloženie písomného vyhlásenia osoby, ktorá poskytne náhradné ubytovanie o tom, že uzavrie zmluvu o nájme alebo podnájme bytu s osobou, ktorá má byt vypratať. Nájomca, ktorý má byt vypratať, musí zmluvu o bytovej náhrade uzavrieť do 30 dní od doručenia uvedeného písomného vyhlásenia. Ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, stráca nárok na bytovú náhradu.


Súvisiace články


Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby