Nedodržanie výplatného termínu | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Nedodržanie výplatného termínu - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Nedodržanie výplatného termínu

15.01.2015 16:21 Martin

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať. Uvažujem o podaní výpovede podľa §69. Bola mi vyplatená iba čiastka (60%) z novembrovej výplaty a o decembrovej ani nehovorím. Výplatný termín máme posledného nasledujúci mesiac. Vznikne mi tým nárok aj na odstupné? Vo firme pracujem 2 roky a zmluvu mám na dobu neurčitú. Mám nájdenú aj druhú prácu, nemôže mi urobiť zamestnávateľ problém tým, že ma nebude chcieť prepustiť alebo nedajbože by mi chcel dať výpovednú lehotu 2 mesiace, alebo výpoveď dohodou? Ak by som predložila výpoveď zamestnávateľovi napr. v pondelok môžem uviesť dátum posledného januára alebo sa zmluva končí hneď dňom(teda tým pondelkom) podpísania výpovede z mojej strany? Môžete mi prosím poradiť ako mám postupovať?A čo sa stane ak budem čakať do posledného a zamestnávateľ stihne vyplatiť mzdy?A ešte pre moju zvedavosť firma môže mať kvôli takej výpovedi dajaký problém s úradmi, že nevyplatila mzdu(§69)? Ďakujem za Váš čas na môj problém a Vašu odpoveď


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

19.01.2015 15:31

Dobrý deň, v zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Ak boli splnené tieto podmienky, môžete okamžite skončiť Váš pracovný pomer v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedeli. Ak Vám okamžite skončí pracovný pomer, budete mať nárok na náhradu mzdy v sume Vášho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Ďalšou možnosťou by bolo aj podanie výpovede z Vašej strany podľa § 62 a § 67 Zákonníka práce. Výpoveď môžete podať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Upozorňujem Vás na ustanovenie § 62 ods. 8, v zmysle ktorého ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. Ak nepodáte ani okamžité skončenie pracovného pomeru ani výpoveď, máte možnosť poslať Vášmu zamestnávateľovi písomnú výzvu (tzv. predžalobnú výzvu), v ktorej mu vyčíslite vaše nároky a určíte termín na zaplatenie a upozorníte ho, že ak Vaše nároky ani v tejto lehote neuspokojí, podáte proti nemu žalobu na súd. Tiež sa môžete obrátiť na príslušný inšpektorát práce so sťažnosťou. Ak inšpektorát zistí porušenie zákona, môže Vášmu zamestnávateľovi uložiť povinnosť zjednať nápravu a dať mu prípadne pokutu. Takéto rozhodnutie inšpektorátu ale nie je vymáhateľné z Vašej strany. Nevyplatenie mzdy a odstupného môže byť posudzované aj ako trestný čin, za predpokladu, že je naplnená skutková podstata trestného činu podľa § 214 Trestného zákona: "Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."


Súvisiace články


Ako vymôcť mzdu?

Vymoženie mzdových nárokov inšpekciou práce Práca vám poskytuje príjem, na základe ktorého si zabezpečujete vašu životnú úroveň a životnú úroveň vašej rodiny. Preto máte záujem na tom, aby vám zamestnávateľ v čase na tom určenom vyplácal mzdové nároky vyplývajúce z vášho pracovnoprávneho vzťahu.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj