Krátkodobý nájom | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Krátkodobý nájom - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Krátkodobý nájom

09.04.2019 12:20 Andrea

Pan advokat, v podpisanej zmluve o kratkodobom najme medzi najomcom a prenajimatelom je vypovedna lehota 1mesiac. Najomca sa ohradza,ze je neprijimatelny 1mesiac pre nich. Co mozem urobit? Podotykam najomca je tam 3mesiace a okrem kaucie som nikdy nedostala najomne na cas. Vzdy minimalne 2tyzdne po. Alebo len polovicu najmu. Dovod vypovede je predaj bytu,kt. Je zahrnuty v bodoch o ukonceni najmu zo strany prenajimatela. Vypoved poslana 21.3. Na jeho p.o.box,dorucena 22.3. Prevzata z p.o.boxu 5.4.


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

11.04.2019 12:00

Dobrý deň, podľa § 7 ods. 1 e) zákona o krátkodobom nájme bytu môžete Vy ako prenajímateľ vypovedať krátkodobý nájom bytu ak máte daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru - vo Vašom prípade predaj bytu. Čo sa týka výpovednej doby podľa § 7 ods. 3 zákona o krátkodobom nájme bytu, táto nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, čo je vo Vašom prípade v poriadku. Ak ste odoslali nájomcovi písomnú výpoveď, krátkodobý nájom bytu sa skončím uplynutím výpovednej lehoty. Táto začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi. Vo vašom prípade teda výpovedná lehota začala plynúť 06.04.2019, pričom krátkodobý nájom sa skončí 06.05.2019. K tomuto dňu je nájomca v zmysle § 8 spomínaného zákona povinný vypratať byt na vlastné náklady a tento odovzdať prenajímateľovi v riadnom stave. Ak nájomca byt nevyprace alebo neodovzdá prenajímateľovi ani v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu je prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia pohľadávok zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie. Prenajímateľ je oprávnený zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte len vtedy, ak nespotrebovaná časť peňažnej zábezpeky nepostačuje na uspokojenie pohľadávok. Svojpomocné vypratanie nájomcu je protizákonné. Ak by nájomca byt napriek uvedeným skutočnostiam nevypratal ani po Vašich predchádzajúcich písomných upozorneniach, bude žiadúce obrátiť sa na súd so žalobou o vypratanie nehnuteľnosti, kedy súd môže právoplatne rozhodnúť o povinnosti byt vypratať v súdom stanovenej lehote. Ak by nájomca nerešpektoval ani súdne rozhodnutie, mohlo by prísť k nútenému výkonu rozhodnutia formou exekúcie, kde už exekútor má zákonné prostriedky na vypratanie bytu aj za súčinnosti policajného zboru.


Súvisiace články


Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj