Bytová náhrada - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Bytová náhrada

09.11.2015 18:35 anonym

Dobrý deň, Bývalý manžel je mi povinný zabezpečiť náhradný byt. Podľa zákona je mi potrebné predložiť vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady. Chcem sa informovať, či sa na vyhlásenie o posyktnutí bytovej náhrady vzťahujú podmienky stanovené občianskym zákonníkom, alebo či majiteľ bytu môže od vyhlásenia odstúpiť a bývalý manžel bude mať povinnosť zabezpečiť mi bytovú náhradu naďalej. Ďakujem


Odpovede

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

19.11.2015 17:41

Dobrý deň, zabezpečením bytovej náhrady sa rozumie predloženie písomného vyhlásenia osoby, ktorá poskytne náhradné ubytovanie o tom, že uzavrie zmluvu o nájme alebo podnájme bytu s osobou, ktorá má byt vypratať. Nájomca, ktorý má byt vypratať, musí zmluvu o bytovej náhrade uzavrieť do 30 dní od doručenia uvedeného písomného vyhlásenia. Podľa § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne. Zánik nároku na bytovú náhradu v zmysle vyššie uvedenej právnej úpravy je viazaný výlučne na skutočnosť bezdôvodného neuzavretia nájomnej zmluvy ohľadne zabezpečenej bytovej náhrady tým, kto má byt vypratať.


Súvisiace články


Nájom bytu

Otázka: Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa nájmu k bytu. Uzatvorila som nájomnú zmluvu, kde je v čl. VII ods.3 uvedené, že v prípade skončenia nájmu je nájomca povinný ihneď v deň doručenia výpovede odovzdať prenajímateľovi kľúče od bytu, od vchodu bytového domu a od schránky a odovzdať mu byt.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby