Osobný bankrot – otázky a odpovede

Naspäť na Poradňa

Osobný bankrot – otázky a odpovede

Testovaci popis … tu

 • Anonym Odpovedať

  Dobrý deň, ak osoba zdedila peniaze 3 roky od osobného bankrotu, môže si tieto peniaze ponechať?

  2. augusta 2021 v 18:10
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ došlo k oddlženiu prostredníctvom tzv. osobného bankrotu, dlžník nesmie dedičstvo po oddlžení odmietnuť a polovicu zdedeného majetku by mal ponúknuť svojim veriteľom. V opačnom prípade totiž môže dôjsť k zrušeniu oddlženia na základe návrhu veriteľa pre nepoctivý zámer dlžníka. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií totiž stanovuje, že dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil. Nakoľko domáhať sa zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka je možné až po dobu 6 rokov vyhlásenia konkurzu, polovicu zdedeného majetku by ste mali ponúknuť svojim veriteľom.

   8. augusta 2021 v 17:13
 • Luboš Odpovedať

  Dobry den, chcel by som sa spytat, v centre právnej pomoci mi schválili osobny bankrot, ale este nemam rozhodnutie zo sudu. Mohol by som si prepisat starsie auto na seba?

  30. júla 2021 v 15:42
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v prípade, ak v procese oddlženia nadobudnete majetok, a tento nebude uvedený v zozname majetku, súd môže neskôr na návrh veriteľa zrušiť oddlženie pre nepoctivý zámer dlžníka. Zákon totiž stanovuje, že dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má potom právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Pokiaľ nadobudnete majetok vyššej hodnoty po vyhlásení konkurzu, napr. aj dedením či výhrou, máte potom povinnosť ponúknuť z neho polovicu svojim veriteľom. V opačnom prípade rovnako môže ísť o nepoctivý zámer.

   2. augusta 2021 v 15:08
 • Peter Odpovedať

  Vážený pán advokát, chcel by som sa spýtať, ako funguje na Slovensku osobný bankrot a aké sú jeho podmienky. Mám exekúciu za to, že som pred 20 rokmi ručil na pôžičku. Všetci, ktorých sa to týka sú už mŕtvi. Ďakujem.

  2. júla 2021 v 9:32
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Vyhlásenie osobného bankrotu a následného oddlženia je pomerne nový inštitút slovenského práva, v minulosti ho využilo len veľmi malý počet ľudí, pričom ich počet začal stúpať približne od roku 2009 teda od nástupu svetovej krízy a s ňou spojených problémov. Výraz „osobný bankrot“ (v právnom poriadku sa nachádza pod pojmom „malý konkurz“ viď § 106 a nasl. zákona č. 7/2005) je konkurzom pre fyzické osoby – nepodnikateľov, často zahŕňajúci aj oddlženie, ktoré umožňuje fyzickej osobe zbaviť sa svojich dlhov.

   Podľa tohto zákona dlžník v úpadku (platobne neschopný) je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, t. j. ak má dlžník viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. K tomuto návrhu je dlžník povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku. Ak dlžník zaplatil na účet súdu preddavok (cca 664 EUR ) na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a majetok dlžníka je aspoň 1.659,70 EUR, tak súd vyhlási konkurz – osobný bankrot- v ktorom náhodne vyberie konkurzného správcu, ktorý v prvej fáze speňaží majetok dlžníka. Veľa ľudí si práve pre tieto dve podmienky osobný bankrot nemôže dovoliť, pomerne často totiž ľudia s existenčnými ťažkosťami už nemajú voľných 664 EUR v hotovosti a taktiež ani majetok vo výške 1.659,70 EUR, pričom bez splnenia týchto dvoch podmienok je osobný bankrot nemožný. Návrh na konkurz je potrebné podať na príslušnom súde, ktorým je v konkurzných konaniach okresný súd v sídle krajského súdu, podľa miesta, v ktorom má dlžník bydlisko. Konkurz sa oficiálne začne dňom zverejnenia rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Začatie má viacero významných účinkov. Dlžník môže robiť len bežné právne úkony a na jeho majetok sa nesmie začať konanie o výkone rozhodnutia alebo exekučné konanie.

   Spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu môže dlžník – fyzická osoba podať návrh na oddlženie a tým uplatniť právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov po zrušení konkurzu. Návrh na oddlženie môže dlžník podať aj kedykoľvek počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na oddlženie musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. Súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené zákonom, inak návrh na oddlženie zamietne. V tom prípade ak dlžník nepodá návrh na oddlženie a neprejde oddlžením, aj po skončení konkurzu by mu ostali záväzky voči veriteľom, ktorí neboli v plnej miere uspokojení v konkurze.

   V uznesení o povolení oddlženia súd ustanoví správcu, určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať súhlasu správcu a určí aj sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov. Pre stanovenie tejto sumy nie sú určené žiadne pravidlá. Súd by mal do úvahy brať všetok príjem dlžníka, ktorý mal počas konkurzu, vrátane jeho zámeru na získanie príjmov v návrhu na oddlženie.
   Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka.

   Ak by súd zistil, že dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosti stanovené zákonom, alebo že príjem dlžníka nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu, tak súd zruší toto skúšobné obdobie. Po uplynutí skúšobného obdobia súd aj bez návrhu uznesením rozhodne o oddlžení dlžníka. Pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
   V súčasnosti na trhu existuje viacero firiem, ktoré ponúkajú služby na zníženie splátok dlžníka resp. na jeho oddlženie podľa svojich vlastných podmienok, tieto ich informácie sa však nemusia zakladať na pravde a dokonca môžu byť v rozpore so zákonmi. Preto naďalej jediným legálnym spôsobom zániku dlhov občana je inštitút osobného bankrotu – malý konkurz – a následného oddlženia, v ktorom súd rozhodne o nevymáhateľnosti zostávajúcich pohľadávok.

   5. júla 2021 v 19:34

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Naspäť na Poradňa