Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Zamestnávatelia, vysielate svojich zamestnancov do zahraničia? Pozor od 18. júna 2016 po novom

Dňa 11. novembra 2015 bol schválený návrh nového zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18. júna 2016.

Cieľom tohto zákona je prehĺbiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vysielania zamestnancov a tiež prispieť k zabráneniu zneužívania vyslania na obchádzanie pracovného práva aplikovaného na území Slovenskej republiky a k ochrane práv zamestnancov, ktoré im patria pri vyslaní na územie Slovenskej republiky.

Nový zákon so sebou samozrejme prinesie mnoho povinností pre zamestnávateľov.

Predmet úpravy zákona 
Nový zákon upravuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci s príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, identifikácii vyslania a vymáhaní pokút a povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa.
Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa

Zahraniční zamestnávatelia, ktorí vysielajú svojich zamestnancov na územie SR, budú mať od 18. júna 2016 nové informačné povinnosti voči Národnému inšpektorátu práce, ktoré uvádzame nižšie.
Hosťujúci zamestnávateľ je povinný najneskôr v deň vyslania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe oznámiť Národnému inšpektorátu práce:
a) svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, a register, v ktorom je zapísaný,
c) predpokladaný počet vyslaných zamestnancov,
d) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca,
e) deň začatia a skončenia vyslania,
f) miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom počas vyslania,
g) názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike,
h) meno, priezvisko a adresu osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území Slovenskej republiky.

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný počas vyslania v mieste výkonu práce podľa predchádzajúceho odseku a jeho písm. f):
a) uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom,
b) viesť a uchovávať evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca v rozsahu podľa osobitného predpisu,
c) uchovávať doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania.

Hosťujúci zamestnávateľ je po novom tiež povinný inšpektorátu práce na základe jeho žiadosti
a) predložiť dokumenty podľa predchádzajúceho odseku,
b) doručiť dokumenty podľa predchádzajúceho odseku aj po skončení vyslania,
c) predložiť preklad dokumentov podľa predchádzajúceho odseku alebo ich častí do slovenského jazyka v primeranej lehote určenej inšpektorátom práce.

Zákon zároveň ustanovuje povinnosť pre hosťujúceho aj domáceho zamestnávateľa spolupracovať s inšpektorátom práce.

Povinnosti domáceho zamestnávateľa

Povinnosti domáceho zamestnávateľa, teda zamestnávateľa so sídlom na našom území, ktorý vysiela zamestnanca na územie iného členského štátu sú upravené v § 4 ods. 4 zákona. 
Povinnosť domáceho zamestnávateľa predstavuje najmä všeobecnú informačnú povinnosť súvisiacu s identifikáciou vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním, na základe ktorej je domáci zamestnávateľ povinný poskytnúť informácie Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce, aby ten mohol vybaviť žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu o poskytnutie informácie. Na to, aby inšpektorát práce získal potrebnú informáciu pre príslušný orgán iného členského štátu, nemusí teda vykonať inšpekciu práce. Informáciu získa tak, že si ju jednoducho vyžiada od domáceho zamestnávateľa, ktorý je povinný ju poskytnúť podľa uvedeného ustanovenia zákona.
Podmienky vyslania domáceho zamestnanca na územie mimo SR v zmysle novely Zákonníka práce
Novela zákona zaviedla zmeny aj v Zákonníku práce. Okrem definície nových pojmov, Zákonník práce po novom upravuje aj podmienky vyslania domáceho zamestnanca na územie mimo SR a tiež právnu ochranu hosťujúceho zamestnanca.

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné 
•    vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah,
•    vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo
•    dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.

Vysielajúci zamestnávateľ je
•    hosťujúci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v inom členskom štáte Európskej únie vysielajúci zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky,
•    domáci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v Slovenskej republike vysielajúci zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie.

Vyslaný zamestnanec je
•    hosťujúci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v Slovenskej republike pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v inom členskom štáte Európskej únie,
•    domáci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v inom členskom štáte Európskej únie pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v Slovenskej republike.

Domáci zamestnávateľ môže vyslať domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie na základe písomnej dohody. Dohoda musí obsahovať najmä: 
•    deň začatia a skončenia vyslania,
•    druh práce počas vyslania,
•    miesto výkonu práce počas vyslania,
•    mzdové podmienky počas vyslania

Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania domáceho zamestnanca sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Domáci zamestnávateľ pred vyslaním informuje domáceho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania; informáciu o pracovnom čase a výmere dovolenky oznámi písomne.

Novela zavádza právo hostujúceho zamestnanca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním podmienok vyslania na územie Slovenskej republiky, podať podnet priamo alebo prostredníctvom zástupcov zamestnancov na príslušný orgán inšpekcie práce alebo sa môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

Hosťujúci zamestnanec, ktorému hosťujúci zamestnávateľ pri vyslaní neposkytol splatnú mzdu alebo jej časť, má právo domáhať sa ich vyplatenia u fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je dodávateľom služby na území Slovenskej republiky, ktorej priamym subdodávateľom je hosťujúci zamestnávateľ. Dodávateľ služby je povinný poskytnúť hosťujúcemu zamestnancovi splatnú mzdu alebo jej časť v sume, v ktorej nebola vyplatená, do 15 dní od doručenia žiadosti hosťujúceho zamestnanca po odpočítaní zrážok, ktoré by zo mzdy vykonal hosťujúci zamestnávateľ, ak by splatnú mzdu poskytol; na dodávateľa služby neprechádza zodpovednosť za vykonanie a odvedenie týchto zrážok. Dodávateľ služby je povinný informovať hosťujúceho zamestnávateľa o vyplatení mzdy.

Nový zákon a ochrana osobných údajov
Nový zákon zároveň ustanovuje oprávnenie Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce spracúvať osobné údaje potrebné na výkon činností podľa tohto zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

Zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní

Novela zákona zaviedla zmeny aj v zákone o nelegálnom zamestnávaní. Po novom môže teda odberateľovi hroziť pokuta za porušenie zákazu prijímať od dodávateľa službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ nelegálne zamestnáva, ak ide o prípady cezhraničného poskytovania služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov od prvého posyktnutia služby, vnútroštátnu alebo cezhraničnú dodávku práce (dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi).

Na základe zákona bude teda možné ukladať a vymáhať dve pokuty; jednu od dodávateľa za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a druhú od odberateľa za to, že prijal službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnával dodávateľ. Odberateľ bude povinný zaplatiť pokutu bez ohľadu na jeho vedomosť o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania. Ide o tzv. absolútnu objektívnu zodpovednosť. 

Účelom novely je pri uvedených obchodnoprávnych vzťahoch (cezhraničné poskytovanie služby, cezhraničná alebo vnútroštátna dodávka práce) zabezpečiť účinnejší boj s nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním.

Novela zákona zavádza teda povinnosť overiť si, či pracovníci dodávateľov zamestnávateľa nepracujú pre neho „načierno“. V opačnom prípade Národný inšpektorát práce môže udeliť pokutu od 2.000 EUR do 200.000 EUR. Pokiaľ budú osoby pracujúce nelegálne aspoň dve, pokuta môže byť od 5.000 EUR.Súvisiace otázky


Zákaz s kočíkom

18.07.2013 10:04 Stana

Dobrý deň pán advokát Bános, zaujala ma Vaša odpoveď na vyššie uvedené otázky a mala by som k tomu aj ja jednu otázku.    Čítať viac

Fotografovanie domu

07.07.2014 10:55 Marcela Hečková

Dobrý deň , Mám dve otázky niekto odfotografoval môj dom a tieto fotografie použil na udanie na stavebnom úrade kvôli stavebnému povoleniu .    Čítať viac

Filmovanie vlakov

20.11.2014 10:12 Tibor gavronsky

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať na jednu vec - mojím hobby je filmovanie vlakov u nás, obvykle filmujem len vlaky štátnych dopravcov.    Čítať viac

Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať jednu otázku. Môžem si bez obmedzenia na ulici, námestí kamerovať osoby, autá, veci, budovy?    Čítať viac

Kamerovanie súkromnej budovy

15.03.2015 20:18 anonym

Dobrý deň.Má právo Mestská polícia monitorovať kamerovým systémom budovu, ktorá je mojim súkromným majetkom?    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj