Vzdanie sa dedičstva | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vzdanie sa dedičstva - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vzdanie sa dedičstva

Nikoho nemožno nútiť, aby prijal dedičstvo. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva možno urobiť osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však nemôže urobiť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. Napríklad v prípade, ak dedič nakladá s dedičstvom ako so svojím majetkom, a to nad rámec obvyklého hospodárenia, pričom je zrejmý jeho úmysel nakladať s dedičstvom ako so svojím vlastníctvom. K vyhláseniu o odmietnutí dedičstva nemôže dedič pripojiť žiadne výhrady alebo podmienky a odmietnutie dedičstva sa musí týkať celého dedičstva. To znamená, že dedič nemôže prijať iba časť dedičstva a ostatnej časti sa vzdať. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné a uvoľňuje sa ním dedičské nástupníctvo pre ďalšie subjekty.

Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiaden dedič, pripadne štátu.Súvisiace otázky


Vzdanie sa dedičstva

25.08.2019 14:23 Alexandra S.

Dobrý deň, môj otec aj spolu s bratmi sa dávnejšie vzdali nároku na dedičstvo v prospech cudzej osoby pod zámienkou následného vyplatenia danou osobou.    Čítať viac

Vzdanie sa dedičstva

30.11.2019 18:41 Kristína

Dobrý deň, po smrti starého otca má prebehnúť dedičské konanie kde dedičmi sú dvaja bratia a jeho manželka (stará mama).    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj