Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016 | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016 - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Vysielanie zamestnancov na prácu v zahraničí od leta roku 2016

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb sa rozumie jeho cezhraničné:

a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah,

b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo

c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.

Vysielajúci zamestnávateľ je:

a) hosťujúci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v inom členskom štáte Európskej únie vysielajúci zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky,

b) domáci zamestnávateľ, ktorým je zamestnávateľ usadený v Slovenskej republike vysielajúci zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie.

Vyslaný zamestnanec je:

a) hosťujúci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v Slovenskej republike pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v inom členskom štáte Európskej únie,

b) domáci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v inom členskom štáte Európskej únie pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v Slovenskej republike.

Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania domáceho zamestnanca sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Domáci zamestnávateľ pred vyslaním informuje domáceho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania. Informáciu o pracovnom čase a výmere dovolenky oznámi písomne.

Domáci zamestnávateľ môže vyslať domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať najmä:

a) deň začatia a skončenia vyslania,

b) druh práce počas vyslania,

c) miesto výkonu práce počas vyslania,

d) mzdové podmienky počas vyslania.

Pri cezhraničnom dočasnom pridelení zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi musí vyššie uvedené náležitosti obsahovať aj dohoda o dočasnom pridelení.

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný najneskôr v deň vyslania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe oznámiť Národnému inšpektorátu práce:

a) svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

b) svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, a register, v ktorom je zapísaný,

c) predpokladaný počet vyslaných zamestnancov,

d) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca,

e) deň začatia a skončenia vyslania,

f) miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom počas vyslania,

g) názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike,

h) meno, priezvisko a adresu osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území Slovenskej republiky („kontaktná osoba“).

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný počas vyslania v mieste výkonu práce podľa písm. f) vyššie uvedeného:

a) uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom,

b) viesť a uchovávať evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca v rozsahu podľa osobitného predpisu,

c) uchovávať doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania.

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný inšpektorátu práce na základe jeho žiadosti:

a) predložiť vyššie uvedené dokumenty,

b) doručiť vyššie uvedené dokumenty aj po skončení vyslania,

c) predložiť preklad vyššie uvedených dokumentov alebo ich častí do slovenského jazyka v primeranej lehote určenej inšpektorátom práce.

Domáci zamestnávateľ je povinný Národnému inšpektorátu práce alebo inšpektorátu práce na základe jeho žiadosti poskytnúť informácie, ktoré Národný inšpektorát práce alebo inšpektorát práce následne poskytne obdobnému orgánu v inom členskom štáte, aby si tak splnil svoju informačnú povinnosť. Ide o informácie vzťahujúce sa na identifikáciu vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním.

Za nesplnenie administratívnych povinností, hrozí zamestnávateľom pokuta od inšpektorátu práce do výšky 100.000,- eur.

V prípade potreby právneho poradenstva v oblasti súladu s novým zákonom, alebo v prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok, vyhotovenia zmlúv so zodpovednými osobami, žiadostí o udelenie súhlasu inšpektorátu práce, vnútorného predpisu, či evidencie podnetov, nás neváhajte kontaktovať na ktorejkoľvek pobočke našej kancelárie, alebo na: advokat@banos.sk.Súvisiace otázky


Premiestnenie zamestnávateľa

09.10.2014 11:36 Daniela

Dobry den, ocenujem v prvom rade poradenstvo, ktore na tejto stranke poskytujete. Chcel by som aj ja poprosit o vase stanovisko k nasledovnemu: Zamestnavatel planuje premiestnit svoju prevadzku mimo miesta vykonu mojej prace ako mam dohodnutu v pracovnej zmluve a ja so zmenou nesuhlasim.    Čítať viac

Mlčanlivosť

09.01.2015 08:58 Martin

Dobrý deň. Neviem či mi viete poradiť, ale dúfam že ano. V pracovnej zmluve som podpísala mlčanlivosť ohľadom obchodného tajomstva.    Čítať viac

Mlčanlivosť

16.01.2015 17:27 Miroslav Mackových

Ste jediny kto mi odpovedal, preto by som vas poprosila este o jednu radu.Spada do obchodneho tajomstva aj dochadzka zamestnancov a liklidacia biologickeho odpadu?    Čítať viac

Preradenie na inú prácu

12.02.2015 12:22 Eliasko Baláž

Dobry den. Chcem vas aj ja poprosit o radu. V podniku som zamestnana 31r. Momentalne som PN a pracujem v chemickom priemysle.    Čítať viac

Odstupné

26.05.2015 17:34 anonym

Dobry den ako je to v pripade ked pracujem za niekoho ako zastup pocas materskej a rodicovskej dovolenky je to uz viac ako 2 roky aj vtedy mam narok na odstupne?    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj