Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Ste dlžníkom zdravotnej poisťovne? Na akú starostlivosť máte po novom nárok?

Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti mali novoročné zmeny význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne. Po novom majú nárok na viac, ako len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Prijatím novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení došlo k viacerým zmenám, ktoré majú z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti význam najmä pre tých, ktorí sú zaradení do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne.

Od 01.01.2017 sa za dlžníka považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur.

Podľa doterajšej právnej úpravy osoby, ktoré boli vedené v zozname dlžníkov príslušnej poisťovne, mali právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorou sa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode, tiež vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.

Dlžníci tak mali právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj v prípade, že svoj dlh na zdravotnom poistení riadne splácali. Pokiaľ požadovali od lekára zdravotné výkony nad rámec neodkladnej starostlivosti, museli za ne zaplatiť v plnej výške, čo bolo značne nákladnejšie a nijako neprispievalo k splateniu dlhu v poisťovni. Práve naopak, dlžníkom sa len zvyšovali výdavky pokiaľ chceli len bežný lekársky zákrok či vyšetrenie.

Od 01.01.2017 to však už neplatí. Podľa novelizovaného zákona o zdravotnom poistení, síce poistenec, ktorý je dlžníkom, má naďalej právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, no uvedené neplatí v prípade, pokiaľ ide o dlžníka, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm, a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkachTeda poistenec, ktorý bol zaradený do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne, a ktorý svoj dlh riadne spláca podľa dohody s poisťovňou, má právo na úradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré daná poisťovňa prepláca. Nie len na úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ako tomu bolo doposiaľ. To platí aj v prípade, ak sa dlžné poistné vymáha už v exekučnom konaní, v rámci ktorého sa dlh uhrádza formou splátok. Dlžník však musí o dohodnutých splátkach s exekútorom upovedomiť zdravotnú poisťovňu a pre ten účel predložiť písomnú dohodu, ktorú s exekútorom uzavrel.

Rovnako má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu dlžník, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu. Tiež dlžník, ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2, pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov. Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť sa totiž premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť, a právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť.

Rovnako dlžník, ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba alebo ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ, má nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť v plnej výšky, nie len v rozsahu neodkladnej starostlivosti.

Novela zákona priniesla aj ďalšie zmeny. Bola okrem iného zavedená povinnosť uvádzať pri platbách variabilný a špecifický symbol, povinnosť zdravotnej poisťovne uvádzať vo výkazoch nedoplatkov informáciu, či ide o platiteľa poistného samostatne zárobkovo činnú osobu alebo samoplatiteľa a zároveň dátum začiatku a konca povinnosti platiť poistné. Zavedená bola tiež nepremlčateľnosť práva na vrátenie preddavkov na poistné a poistného zaplatených platiteľom do inej ako príslušnej zdravotnej poisťovne.Súvisiace otázky


Zákaz s kočíkom

18.07.2013 10:04 Stana

Dobrý deň pán advokát Bános, zaujala ma Vaša odpoveď na vyššie uvedené otázky a mala by som k tomu aj ja jednu otázku.    Čítať viac

Fotografovanie domu

07.07.2014 10:55 Marcela Hečková

Dobrý deň , Mám dve otázky niekto odfotografoval môj dom a tieto fotografie použil na udanie na stavebnom úrade kvôli stavebnému povoleniu .    Čítať viac

Filmovanie vlakov

20.11.2014 10:12 Tibor gavronsky

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať na jednu vec - mojím hobby je filmovanie vlakov u nás, obvykle filmujem len vlaky štátnych dopravcov.    Čítať viac

Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať jednu otázku. Môžem si bez obmedzenia na ulici, námestí kamerovať osoby, autá, veci, budovy?    Čítať viac

Kamerovanie súkromnej budovy

15.03.2015 20:18 anonym

Dobrý deň.Má právo Mestská polícia monitorovať kamerovým systémom budovu, ktorá je mojim súkromným majetkom?    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj