Podnikatelia! Pozrite si prehľad najpodstatnejších zmien, ktoré ovplyvňujú Vaše podnikanie od 1.1.2016 | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Podnikatelia! Pozrite si prehľad najpodstatnejších zmien, ktoré ovplyvňujú Vaše podnikanie od 1.1.2016 - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Podnikatelia! Pozrite si prehľad najpodstatnejších zmien, ktoré ovplyvňujú Vaše podnikanie od 1.1.2016

Aby Vaše podnikanie bolo v súlade so zákonom, prinášame Vám prehľad tých najpodstatnejších legislatívnych zmien:

1. Zavedený nový inštitút, tzv. register diskvalifikovaných osôb

Register je neverejný a je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva. V zmysle § 13a Obchodného zákonníka môže súd rozhodnutím určiť, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, fyzická osoba nebude môcť vykonávať funkciu:

 • člena štatutárneho orgánu, alebo
 • člena dozorného orgánu

 

v obchodnej spoločnosti alebo v družstve. To platí rovnako aj pre pôsobenie ako:

 • vedúci organizačnej zložky podniku,
 • vedúci podniku zahraničnej osoby,
 • vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • prokurista.

Rozhodnutím o vylúčení je rozhodnutie, o ktorom tak ustanoví zákon - napr. právoplatný rozsudok súdu v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade, ak ste porušili povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Právoplatnosťou rozhodnutia o vylúčení prestáva vylúčená osoba vykonávať príslušnú funkciu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve a bude vymazaná z obchodného registra. Vylúčený zástupca je povinný oznámiť svoje vylúčenie bez zbytočného odkladu príslušným obchodným spoločnostiam a družstvám.

Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina. Ak dôjde k diskvalifikácii osoby, príslušný súd bezodkladne zašle tzv. diskvalifikačný list a rozhodnutie o diskvalifikácii tomuto okresnému súdu, ktorý následne odošle informáciu o diskvalifikácii príslušným obchodným registrom, ktoré vykonajú výmaz osoby z obchodného registra.

2. Výpis z bankového účtu pri zakladaní spoločnosti už nie je potrebný

Na preukázanie splatenia peňažných vkladov po novom postačuje písomné vyhlásenie správcu vkladov o ich splatení. Cieľom tejto zmeny je predovšetkým zníženie administratívnej náročnosti zakladania obchodných spoločností.

3. ,,Spoločnosť v kríze“

V zmysle § 67a až § 67i Obchodného zákonníka bol zavedený nový inštitút s názvom ,,spoločnosť v kríze“. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku, alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti bude hroziť úpadok v prípade, ak pomer vlastného imania a záväzkov bude menej ako:

 • 4 ku 100 v roku 2016,
 • 6 ku 100 v roku 2017,
 • 8 ku 100 v roku 2018 a v rámci nasledujúcich rokov.

V ,,kríze“ sa môže ocitnúť len spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba.

Za spoločnosť v kríze sa podľa Obchodného zákonníka nepovažuje banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov a centrálny depozitár cenných papierov.

Novela zavádza aj pojem „plnenie nahradzujúce vlastné zdroje“. Za takéto plnenie sa považuje úver, pôžička alebo iné podobné plnenie, ak ich poskytne spoločnosti v kríze napríklad člen štatutárneho orgánu, tichý spoločník alebo osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti. Počas obdobia, kedy sa spoločnosť nachádza v kríze, bude mať táto spoločnosť zákaz vrátiť plnenia nahradzujúce vlastné zdroje vrátane ich príslušenstva a zmluvných pokút.

Zavádza sa tiež vyslovený zákaz vrátenia vkladov spoločníkov. Za vrátenie vkladu sa považuje akékoľvek plnenie, ktoré poskytuje spoločnosť v prospech spoločníka bez primeraného protiplnenia. Pod toto ustanovenie sa teda v praxi zaraďujú úkony v prospech spoločníka bezodplatného charakteru alebo za neobvyklých podmienok (napr. dary, bezodplatné pôžičky, nájmy, ktoré sú výrazne pod trhovú cenu)

4. Virtuálne registračné pokladnice pre všetkých podnikateľov

Od 1.1.2015 je možné na evidenciu tržieb v hotovosti používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Táto možnosť však nebola od začiatku sprístupnená všetkým podnikateľom. Od 1.1.2016 však nastali zmeny, pričom každý z podnikateľov sa môže rozhodnúť, či bude používať na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Zároveň má podnikateľ možnosť používať súbežne aj oba typy pokladníc.

5. Zmeny ohľadne dane z pridanej hodnoty

Platitelia DPH sa môžu rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ak budú súčasne splnené tieto zákonom stanovené podmienky:

 • za predchádzajúci kalendárny rok nebude obrat platiteľa DPH vyšší ako 100 000 EUR,
 • za prebiehajúci kalendárny rok platiteľ DPH odôvodnene predpokladá, že nedosiahne obrat 100 000 EUR,
 • na platiteľa DPH nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ DPH nevstúpil do likvidácie.

Pri uplatňovaní DPH na základe prijatia platby:

 • daňová povinnosť (dodávateľovi) vznikne dňom prijatia platby zo sumy prijatej platby,
 • právo odpočítať DPH (odberateľovi) vznikne dňom zaplatenia zo sumy, ktorá bola zaplatená.

Zmeny nastali aj pri dobrovoľnej registrácii začínajúcich podnikateľov, ktorí už budú zaregistrovaní aj v prípade nezloženia zábezpeky na DPH. Nezaplatenú zábezpeku bude následne správca dane vymáhať ako daňový nedoplatok.

Podstatné je aj rozšírenie prípadov samozdanenia, kedy tuzemská osoba je povinná platiť DPH na všetky dodania tovarov v tuzemsku, ak je dodávateľom zahraničná osoba a miesto dodania tovaru alebo služby je tiež v tuzemsku.

6. Zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy

Mesačná minimálna mzda sa od roku 2016 zvýšila o 25,00 Eur, a to na sumu 405,00 Eur. Zamestnancom, ktorých práca je zaradená do najvyššej kategórie náročnosti patrí mesačná minimálna mzda 810,00 Eur. Hodinová minimálna mzda sa zvýšila na najmenej 2,3280 Eur. Položka na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne sa ale nezvýšila a ostala na sume 380,00 Eur.

7. Zvýšenie odvodov SZČO (živnostníkov)

Zmena nastala aj pri minimálnej výške odvodov, ktoré musí SZČO (živnostník) platiť sociálnej a zdravotnej poisťovni. Zvýšil sa minimálny (po novom 429,00 Eur) a maximálny (po novom 4.290,00 Eur) vymeriavací základ na platenie poistného. Maximálna súhrnná suma poistného sa teda celkovo zvýšila na sumu 202,00 Eur a maximálne na sumu 2.022,00 Eur mesačne.

8. Daň z motorových vozidiel

Podľa nových legislatívnych úprav sa od januára zmenila miestna príslušnosť pri dani z motorových vozidiel. Správu dane po novom vykonávajú daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzických osôb a sídla právnických osôb, a nie ako doteraz podľa miesta evidencie motorového vozidla. Táto zmena vychádza v ústrety najmä podnikateľom, aby sa pri plnení svojich povinností nemuseli obracať na niekoľko daňových úradov. 

V súvislosti so zmenou miestnej príslušnosti sa okrem toho mení aj číslo účtu pre platenie dane. Všetky platby pre daň z motorových vozidiel pôjdu po novom na jeden celoslovenský účet. Doteraz mal každý daňový úrad svoje číslo účtu. 

9. Zdanenie príjmov podľa autorského zákona 

Všetky príjmy fyzických osôb z vytvorenia diela a umeleckého výkonu podliehajúce dani z príjmov sa od 1.1.2016 zdaňujú zrážkovou daňou. Treba ju zaplatiť pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní v prospech daňovníka. Zrážková daň sa nevzťahuje na tých daňovníkov, ktorí s platiteľmi dane uzatvoria písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou.

10. Výkup kovového odpadu

Daňovník, ktorý zbiera alebo nakupuje kovový odpad, musí od 1.1.2016 pri zaplatení fyzickej osobe vypočítať a odviesť daň zrážkou do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac. Správcovi dane musí zaslať oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive uverejnenom na webe Finančnej správy.

V prípade potreby právneho poradenstva v oblasti súladu s novým zákonom, alebo v prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok, nás neváhajte kontaktovať na ktorejkoľvek pobočke našej kancelárie, alebo na: advokat@banos.sk.


Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj