Nové povinnosti pre eshopy. Pozor na pokuty! | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Nové povinnosti pre eshopy. Pozor na pokuty! - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Nové povinnosti pre eshopy. Pozor na pokuty!

Od 1. februára 2016 je účinný zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom bolo opätovné posilnenie práv spotrebiteľa, a to predovšetkým vytvorením novej možnosti riešenia sporov s predávajúcim, ktoré tak po novom môže byť rýchle, efektívne, menej formálne, bezplatné (prípadne s minimálnymi nákladmi) a najmä cestou zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

Aké možnosti prináša nová právna úprava spotrebiteľom, čím zaväzuje predávajúcich a čo hrozí v prípade jej nedodržiavania?

Čo možno rozumieť pod pojmom alternatívne riešenie sporu 

Alternatívnym riešením sporu je postup, ktorého cieľom je dosiahnutie mimosúdneho, teda zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Na koho sa nová právna úprava vzťahuje?

Nový zákon sa vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu na Slovensku alebo inom členskom štáte Európskej únie než je členský štát predávajúceho.

Tento zákon sa vzťahuje na riešenie sporov online podľa osobitného predpisu.

Čo pod pôsobnosť nového zákona nespadá?

Nový zákon sa nevzťahuje na
- spory, v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi, 
- komunikáciu medzi spotrebiteľom a predávajúcim za účelom uplatnenia práv spotrebiteľa a vyriešenia spotrebiteľského sporu uskutočnenú pred žiadosťou spotrebiteľa o nápravu, 
- spory riešené predávajúcim alebo treťou osobou, ktorá je s predávajúcim v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu, 
- spory súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne,
- spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 
- spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou.

Kto môže podať návrh na riešenie alternatívneho sporu?
Jedinou osobou, ktorá je oprávnená podať návrh na riešenie sporu alternatívnym spôsobom je spotrebiteľ. To znamená, že riešenie tohto sporu nemôže začať na podnet predávajúceho.

V prípade, ak spotrebiteľ zastáva názor, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, môže sa v prvom rade obrátiť so žiadosťou o nápravu na predávajúceho. Pokiaľ nebude úspešný, môže sa obrátiť na niektorý z orgánov alternatívneho riešenia sporov, ktorý sa bude snažiť vyriešiť spor k jeho spokojnosti.

Kedy možno požiadať o alternatívne riešenie sporu?

Podľa zákona má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní odo dňa podania žiadosti o nápravu. Návrh je možné podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,  pričom právo voľby má spotrebiteľ. Pokiaľ by predávajúci v zmluve alebo v obchodných podmienkach určil konkrétny orgán alternatívneho riešenia sporov, je toto dojednanie neplatné. Možnosť obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.

Subjekty alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname ministerstva. Žiadosť o zápis do zoznamu v zmysle nového zákona môže podať ministerstvu právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa, komora zriadená zákonom alebo záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb.

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,
b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb - pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku,
c) Slovenská obchodná inšpekcia - pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Návrh na riešenie alternatívneho sporu

Návrh spotrebiteľa musí obsahovať:
a)    meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)    presné označenie predávajúceho,
c)    úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)    označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e)    dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f)    vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom uvedeným v zákone.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Priebeh alternatívneho riešenia sporu

Dňom prijatia návrhu sa začína alternatívne riešenie sporu na vybranom orgáne. Toto prebieha medzi všetkými stranami písomne. Po tom, ako subjekt alternatívneho riešenia sporu príjme návrh, preskúma jeho opodstatnenosť a následne ho doručí predávajúcemu s výzvou, aby sa k návrhu vyjadril. Predávajúci je povinný poskytnúť poverenému orgánu potrebnú súčinnosť a na výzvu odpovedať. V opačnom prípade mu môže byť udelená pokuta až 10.000,- EUR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu postupuje pri jeho riešení tak, aby bol spor čo najrýchlejšie ukončený, najneskôr do 90 dní od jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov uvedenú lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení predmetnej lehoty bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

Výsledok alternatívneho riešenia sporu

Dohoda o vyriešení sporu

Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, tento stranám doručí a súčasne ich poučí o
a)    možnosti rozhodnúť sa v určenej lehote, či s návrhom dohody súhlasia,
b)    skutočnosti, že prijatím návrhu dohody nie je dotknuté uplatňovanie práv strán sporu na súde,
c)    skutočnosti, že výsledok súdneho konania sa môže líšiť od výsledku alternatívneho riešenia sporu.

Strany sporu svoj súhlas s návrhom dohody vyjadria vlastnoručnými podpismi na návrhu dohody. Podpísaný návrh dohody následne strany sporu doručia subjektu alternatívneho riešenia sporov, a to poštovou zásielkou v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami. Doručením súhlasu oboch strán sporu s návrhom dohody subjektu alternatívneho riešenia sporov dôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu.

Odôvodnené stanovisko

Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Odloženie návrhu

Tretím spôsobom skončenia alternatívneho riešenia sporu, je odloženie návrhu po začatí konania, a to ak subjekt alternatívneho riešenia sporov zistí, že:
a)    vo veci, ktorej sa návrh týka,
1.    bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov,
2.    rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
3.    bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
4.    bolo ukončené alternatívne riešenie sporu v zmysle zákona,

b)    spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu,
c)    spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu,
d)    strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom pri postúpení riešenia sporu inému nestrannému subjektu a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu alternatívneho riešenia sporov,
e)    na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.

Ukončenie alternatívneho riešenia sporu

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:
a)    uzavretia dohody,
b)    vydania odôvodneného stanoviska,
c)    odloženia návrhu,
d)    úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e)    zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f)    vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Kto vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona?

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Pokuty za správne delikty

Orgán kontroly (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia) uloží predávajúcemu alebo tretej osobe, ktorá bola požiadaná o súčinnosť, za porušenie povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa § 15 ods. 2 alebo ods. 3 zákona, pokutu od 500,- EUR do 10.000,- EUR; horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje na dvojnásobok, ak predávajúci alebo tretia osoba, ktorá bola požiadaná o súčinnosť, opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom kontroly počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

V súvislosti s prijatím nového zákona, je navyše každý prevádzkovateľ e-shopu povinný aktualizovať svoje obchodné podmienky a poskytnúť spotrebiteľovi dostatočné informácie o možnosti alternatívneho riešenia sporu, v opačnom prípade mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie.

V prípade potreby právneho poradenstva v oblasti súladu s novým zákonom, alebo v prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok, vyhotovenia zmlúv so zodpovednými osobami, žiadostí o udelenie súhlasu inšpektorátu práce, vnútorného predpisu, či evidencie podnetov, nás neváhajte kontaktovať na ktorejkoľvek pobočke našej kancelárie, alebo na: advokat@banos.sk.


Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj