Kontrola zamestnancov zo strany zamestnávateľa pri výkone práce | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Kontrola zamestnancov zo strany zamestnávateľa pri výkone práce - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Kontrola zamestnancov zo strany zamestnávateľa pri výkone práce

Do akej miery môžete sledovať a kontrolovať svojich zamestnancov? Aké povinnosti musíte ako zamestnávateľ pri monitorovaní svojich zamestnancov dodržiavať? Ochrana základných práv a slobôd v Slovenskej republike sa odvodzuje z obsahu Ústavy a medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách.

V čl. 16 Ústavy SR je zakotvené právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia znamená právo každého na zachovanie vlastnej telesnej integrity a aj vlastnej súkromnej sféry.

Čl. 19 Ústavy uvádza, že každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Aké údaje môže podľa Zákonníka práce zhromažďovať o zamestnancovi zamestnávateľ?

V zmysle čl. 11 Zákonníka práce, môže zamestnávateľ zhromažďovať o zamestnancovi len osobné údaje súvisiace s jeho kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo vykonával.

Aké informácie môže a aké nemôže vyžadovať zamestnávateľ pred prijatím zamestnanca do zamestnania?

V zmysle § 41 ods. 5 Zákonníka práce môže zamestnávateľ od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať.

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie o:

 • tehotenstve,
 • rodinných pomeroch,
 • bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
 • politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti

Ochrana súkromia zamestnanca a monitoring, resp. kontrola činností zamestnanca.

Ochrana súkromia zamestnanca je upravená v Zákonníku práce § 13 ods. 4, v zmysle ktorého zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že:

 • ho monitoruje
 • vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa
 • kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil

V prípade, ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov:

 • rozsah tejto kontroly
 • spôsob jej uskutočnenia
 • dobu jej trvania
 • informovať o tom zamestnancov o rozsahu, dobe trvania a spôsobe uskutočnenia tejto kontroly

Monitoring zamestnanca je  teda v zmysle zásad legality, legitimity a proporcionality zákonný iba vtedy, ak takúto kontrolu zákon predpokladá a bude uskutočnená iba v zákonom predvídanom rozsahu a miere. Zároveň musí byť splnená oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zamestnancovi. Zásada proporcionality je podľa zákona dodržaná vtedy, ak sa kontrola vykoná len v nevyhnutnej miere.

Oznamovaciu povinnosť je možné inkorporovať priamo do pracovnej zmluvy uzatváranej so zamestnancom pred vznikom pracovného pomeru. V takomto prípade je nanajvýš vhodné uviesť, že kontrola činností zamestnanca (monitorovanie) sa bude vykonávať, kde sa bude vykonávať a akým  spôsobom. Priamo v pracovnej zmluve si môžu zmluvné strany dohodnúť detaily monitorovania, napr. oprávnenie zamestnávateľa kontrolovať prichádzajúcu i odchádzajúcu komunikáciu z pracovného e-mailu zamestnanca. Rovnako je v pracovnej zmluve vhodné dohodnúť, či je zamestnanec oprávnený používať pracovný e-mail alebo telefón i na súkromné účely, resp. v akom rozsahu.

Ako sa môže brániť zamestnanec v prípade nesplnenia zákonom stanovených podmienok?

Pod monitoring zamestnanca patrí aj monitoring zamestnanca kamerovým systémom. V zmysle § 13 ods. 5 môže zamestnanec voči zamestnávateľovi podať sťažnosť v prípade, ak by monitorovanie kamerovým systémom bolo nezákonné a zasahovalo by do jeho súkromného života. Zamestnávateľ je v tom prípade povinný:

 • odpovedať na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu
 • vykonať nápravu
 • upustiť od takéhoto konania
 • odstrániť jeho následky

Ak sa zamestnanec domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené nedodržaním podmienok, môže sa obrátiť v zmysle § 13 ods. 7 Zákonníka práce na súd a domáhať sa právnej ochrany. Zamestnanec má vždy právo voľby, či sa obráti priamo na súd, alebo najprv zvolí sťažnosť, ktorá má preventívny charakter.

V prípade potreby právneho poradenstva v oblasti súladu s novým zákonom, alebo v prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok, nás neváhajte kontaktovať na ktorejkoľvek pobočke našej kancelárie, alebo na: advokat@banos.sk.Súvisiace otázky


Premiestnenie zamestnávateľa

09.10.2014 11:36 Daniela

Dobry den, ocenujem v prvom rade poradenstvo, ktore na tejto stranke poskytujete. Chcel by som aj ja poprosit o vase stanovisko k nasledovnemu: Zamestnavatel planuje premiestnit svoju prevadzku mimo miesta vykonu mojej prace ako mam dohodnutu v pracovnej zmluve a ja so zmenou nesuhlasim.    Čítať viac

Mlčanlivosť

09.01.2015 08:58 Martin

Dobrý deň. Neviem či mi viete poradiť, ale dúfam že ano. V pracovnej zmluve som podpísala mlčanlivosť ohľadom obchodného tajomstva.    Čítať viac

Mlčanlivosť

16.01.2015 17:27 Miroslav Mackových

Ste jediny kto mi odpovedal, preto by som vas poprosila este o jednu radu.Spada do obchodneho tajomstva aj dochadzka zamestnancov a liklidacia biologickeho odpadu?    Čítať viac

Preradenie na inú prácu

12.02.2015 12:22 Eliasko Baláž

Dobry den. Chcem vas aj ja poprosit o radu. V podniku som zamestnana 31r. Momentalne som PN a pracujem v chemickom priemysle.    Čítať viac

Odstupné

26.05.2015 17:34 anonym

Dobry den ako je to v pripade ked pracujem za niekoho ako zastup pocas materskej a rodicovskej dovolenky je to uz viac ako 2 roky aj vtedy mam narok na odstupne?    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj