Dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí v roku 2020 | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí v roku 2020 - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí v roku 2020

Novelizáciou Zákonníka práce nastali 3 zásadné zmeny, a to nasledujúce:

a) podľa § 119 ods. 1 mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o minimálnej mzde; minimálna mzda sa zvýšila: od 01.01.2020 mesačná minimálna mzda je 580 Eur; rovnako sa zvýšila aj hodinová minimálna mzda, a to na sumu 3,333 Eur;

b) § 103 základná výmera dovolenky – zmenou prešiel ods. 2 - dlhšia dovolenka pre niektorých zamestnancov: už nie len u zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšil najmenej 33 rokov veku, v prípade ktorého je základná výmera dovolenky najmenej päť týždňov, ale od 01.01.2020 platí uvedené i u zamestnanca, ktorý doposiaľ nedovŕšil 33 rokov veku, no trvalo sa stará o dieťa;

c) nové ustanovenie - § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa: novela zákonníka práce zaviedla nové ustanovenie, na základe ktorého od 01.01.2020 je možné od zamestnávateľa požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa; uvedený športový poukaz je dobrovoľný príspevok, ktorý podporuje športove aktivity detí a mládeže; podmienky tohto príspevku sú upravené v § 152b zákonníka práce.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov priniesla nasledujúce zmeny:

a) nový pojem – mikrodaňovník: novela zákona o dani z príjmov s cieľom podporovať malých podnikateľov obohatila pojmoslovie v predmetnej oblasti, a to o pojem „mikrodaňovník“ – definícia mikrodaňovníkov podľa novely znie nasledovne: „Mikrodaňovníkom je daňovník – fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy v zmysle § 6 odsek 1 a 2 zákona o dani z príjmov, pričom za zdaňovacie obdobie jej príjmy neprevyšujú sumu 49 790 eur ustanovenú pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Mikrodaňovníkom môže byť aj daňovník – právnická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú pre povinnú registráciu pre DPH.“

Pre mikrodaňovníkov novela zaviedla nasledujúce výhody:

• pokiaľ majetok bol zaradený do užívania alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bol podnikateľ mikrodaňovníkom, môže výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 určiť v ľubovoľnej výške,
• kým spoločnosti majú možnosť daňovú stratu umoriť len do výšky 50% z ich základu dane, mikrodaňovníci si môžu od roku 2021 daňovú stratu umoriť až do výšky celého základu dane,
• mikrodaňovníci si môžu tvorbu účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva uznať ako celý daňový výdavok (uvedené sa uplatní až v roku 2021);

b) pre menšie spoločnosti a živnostníkov sa znížila sadzba dane – z 21% na 15% - pre právnické osoby a živnostníkov s ročnými príjmami do 100 000 eur (uvedené sa uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020);

c) nezdaniteľná časť základu dane sa zvýšila - jej výška je naviazaná na sumu platného životného minima. Od roku 2020 sa jej výška počíta ako 21 násobok životného minima (predtým 19,2);

d) pravidlá odpočítavania daňovej straty pre spoločnosti a živnostníkov sa zmenili - v tomto bode možno daňovníkov rozdeliť do dvoch skupín: na „mikrodaňovníkov“ (uvedených vyššie  v bode a)) a „ostatné spoločnosti alebo živnostníkov“;
- kým ostatné spoločnosti a živnostníci sú limitovaní pri umorovaní daňovej straty výškou 50 % základu dane, mikrodaňovníci majú možnosť umoriť celú sumu do výšky základu dane;
- spoločnou zmenou pre obidve skupiny je, že daňová strata sa od roku 2020 bude umorovať 5 rokov, a nie 4 roky, preto dôležitou skutočnosťou je vynechanie pojmu „rovnomerne“ v zákone (už nie sú rovnomerné, podľa novely existujú 2 skupiny);

e) vyšší odpočet výdavkov na výskum a vývoj - právnické osoby a živnostníci si budú môcť odpočítať zo svojich výdavkov vynaložených na výskum a vývoj až 200 % (predtým 100%),
- v prípade, ak odpočet nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo nízky základ dane, je možné ho uplatniť v najbližšom zdaňovacom období – v súvislosti s tým možno spomenúť aj ďalšie zvýhodnenie pre podnikateľov, podľa ktorého uvedený nárok môžu uplatniť najviac v piatich obdobiach, ktoré bezprostredne nasledujú po období vzniku nároku (doteraz bolo možné uplatniť nárok len v štyroch);

f) zavedenie novej odpisovej skupiny označenej ako “0” – novela zákona o dani z príjmov zaviedla aj novú odpisovú skupinu: odpisová skupina 0 (nová skupina sa v prílohe zákona o dani z príjmov vložila pred odpisovú skupinu 1), do ktorej patria automobily vymedzené ako: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie;
- dĺžka odpisovania pri uvedenej novej skupine sú 2 roky;

g) zmena pri výpočte hranice platenia preddavkov – novelou zákona sa zmenila dolná hranica pre platenie preddavkov, môžeme tak hovoriť o troch skupinách:
- v prvej skupine sú podnikatelia, ktorých daň nepresiahne 5 000 Eur – tí nebudú mať povinnosť platiť preddavky vôbec;
- druhú skupinu tvoria podnikatelia, ktorých daň prekročí vyššie uvedenú hranicu, avšak je do výšky 16 600 Eur - z nich budú povinne štvrťroční platitelia preddavkov;
- v tretej skupine sú podnikatelia, ktorých daň prekročí hornú hranicu 16 600 Eur – tí sú mesačnými platiteľmi;

h) zavedenie vyššieho príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie – tento príspevok bol v zákone zavedený od roku 2019 vo výške 60 eur, po novom sa zvýšil na sumu 100 eur;

i) rozšírenie oslobodenia benefitu na vzdelávanie zamestnancov –  v danom bode je nevyhnutné, aby vzdelávanie zamestnanca súviselo s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, čo musí vedieť zamestnávateľ preukázať;
- zákon umožňuje i zvyšovaniu kvalifikácie zamestnanca absolvovaním študijného programu na niektorej zo stredných alebo vysokých škôl, pokiaľ ale ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovného pomeru k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov;

j) príspevok zamestnávateľa na dopravu vo forme paušálu – novelou sa staré, komplikované ustanovenie nahrádza novým, jednoduchším ustanovením s paušálnou sumou príspevku, a to najviac vo výške 60 Eur mesačne na zamestnanca, pričom po prekročení tejto sumy sa zdaní iba rozdiel (nad 60 Eur) - toto opatrenie bude platiť od roku 2021;

k) oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi do výšky 500 Eur – pod podmienkou, že zamestnávateľ tento výdavok nemal zahrnutý vo svojich daňových výdavkoch (táto novinka platí až po 31. decembri 2021),
- nepeňažné plnenie do výšky 500 Eur sa uplatní spolu od všetkých zamestnávateľov, a nie od každého zamestnávateľa daného zamestnanca zvlášť;

l) hybridný nesúlad - do zákona o dani z príjmov sa zavádza nové ustanovenie § 17i, ktorý sa zaoberá oblasťou hybridných nesúladov - uvádza, čo sa považuje za hybridný nesúlad a ako sa pri ňom postupuje;
- pokiaľ sú naplnené všetky predpoklady pre vznik hybridného nesúladu, daňovník je povinný zvýšiť základ dane v súlade s ustanoveniami zákona v zdaňovacom období, v ktorom došlo k vzniku hybridného nesúladu.Súvisiace otázky


Dobry den, prosim Vas, mozem si zalozit sro, kde by som bol jediny konatel a spolocnik, aj napriek tomu, ze som pred 8 mesiacmi uspesne absolvoval osobny bankrot?    Čítať viac

Predaj nenikotínových likvidov

19.09.2020 23:42 anonym

Dobrý deň. Chcel by som sa Vás opýtať, ako je to s predajom e likvidov v malom (maximalny týždenný zárobok 10€).    Čítať viac

Odchodné.

04.01.2021 11:11 anonym

Dobrý deň. Pred odchodom do dôchodku som požiadal zamestnávateľa ústne o odchodné. Pri poslednej mzde ktorú som dostal 20.    Čítať viac

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby