Ako úspešne zvládnuť kontrolu z inšpektorátu práce vo Vašej firme | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Ako úspešne zvládnuť kontrolu z inšpektorátu práce vo Vašej firme - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Ako úspešne zvládnuť kontrolu z inšpektorátu práce vo Vašej firme

Nahlásená, prípadne nenahlásená kontrola z inšpektorátu práce môže vo Vašej spoločnosti spôsobiť nemalé ekonomické, finančné, časové, ale aj technické problémy, o nečakaných pracovných úrazoch nehovoriac.

Nižšie Vám vysvetlíme ako úspešne prejsť procesom kontroly inšpekcie práce, následným konaním o uložení pokuty, súdnym konaním o zaplatenie nemajetkovej ujmy alebo trestným konaním súvisiacim s pracovnými úrazmi.

Čo Vašej spoločnosti po kontrole inšpektorátom práce hrozí?

Po kontrole inšpektorátom práce môže Vaša spoločnosť:

  • dostať od inšpektorátu práce pokutu do 200.000,00 eur,

  • dostať zákaz používať stroje, el. zariadenia, prístroje a pod., ktorými Vaša spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť,

  • čeliť trestnému konaniu, prípadne mu môžu čeliť Vaše štatutárne orgány alebo zamestnanci, voči ktorým môže byť vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednosť za porušenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, či pre následný pracovný úraz,

  • byť žalovaná v súdnom konaní o zaplatenie nemajetkovej ujmy, alebo náhrady škody, alebo odškodnenia za bolesť, alebo odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia a pod. (najmä v súvislosti s pracovnými úrazmi). Nezriedka zastupujeme prípady, kde sú spoločnosti žalované aj o státisíce eur,

  • byť žalovaná v súdnom konaní o dobrú povesť, a to napríklad v prípadoch, kedy média alebo iný prostriedok medializácie v neprimeranej miere zasiahne do dobrej povesti Vašej spoločnosti, napr. za „údajné“ porušovanie právnych predpisov zamestnancov, alebo iné „údajné“ nezákonné, prípadne nemorálne konanie Vašej spoločnosti.

Čo bude inšpektorát práce pri kontrole žiadať?

Inšpektori práce sa môžu do Vašej spoločnosti dostaviť neohlásene, prípadne ohlásene s časovým odstupom. Navštívia Vás na základe podnetu, ktorý podal jeden z Vašich zamestnancov, alebo neohlásene, ak vykonávajú kontrolu u „vytipovaných“ zamestnávateľov.

Samozrejmosťou je výzva, ktorou od Vás bude inšpektorát práce žiadať podklady, ktoré bude považovať za dôležité. Pri závažnejších pracovných úrazoch sa do Vašej spoločnosti dostavia aj príslušníci policajného zboru a vyšetrovatelia za účelom objasnenia trestného činu ublíženia na zdraví, trestného činu usmrtenia, prípadne iných trestných činov, podľa toho, aký úraz sa vo Vašej spoločnosti stal.

Ak sa vo Vašej spoločnosti nestal pracovný úraz, tak inšpektorát práce kontroluje najmä dodržiavanie pracovného času (nočná práca, práca nadčas, čas odpočinku), zabezpečovanie stravovania zamestnancov, nelegálne zamestnávanie, mzdové predpisy, minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie a pod. Po kontrole všetkých podkladov, ktoré ste inšpektorátu predložili, tento rozhodne, či začne Voči Vašej spoločnosti konanie o uložení pokuty. Neraz sa stane, že po sčítaní všetkých nedostatkov môže byť sankcia likvidačná.

 Domnievať sa, že uloženiu pokuty sa vyhnete tým, že podklady na výzvu kontrolnému úradu nepredložíte, a teda Vás nemožno sankcionovať za niečo, čo nebolo kontrolované, majte na pamäti, že zákon pamätá aj na tieto prípady a inšpektorát práce Vám za nerešpektovanie výzvy môže uložiť poriadkovú pokutu do 1.000,00 eur, a to aj opakovane.

Ako sa brániť voči nezákonnej pokute alebo opatreniu?

Pri každej kontrole inšpekciou práce je dôležité vedieť svoje práva a povinnosti. Pokiaľ tento predpoklad žiadny z Vašich zamestnancov vo Vašej spoločnosti nespĺňa, je potrebné obrátiť sa na odborníkov, ktorí sa tejto problematike podrobne venujú.

Každá jedna návšteva inšpektora práce vo Vašej spoločnosti, výzva na predloženie dokladov, a pod., musí byť Vašou spoločnosťou náležite preskúmaná. Je nevyhnutné preveriť, či inšpektorát práce konal v súlade so zákonom a či nie je možné takýto úkon namietať.

Spoločnostiam radíme a sprevádzame ich už pri prvých návštevách inšpektorov práce. Po tom ako inšpektorát práce vykoná kontrolu vo Vašej spoločnosti a preskúma všetky predložené podklady, na základe zistených porušení právnych predpisov vydá protokol o výsledku inšpekcie práce. V prípade ak zistíme, že už samotný protokol, ktorý obsahuje zistené porušenia právnych predpisov Vašej spoločnosti, nie je v súlade so zákonom, namietame jeho zákonnosť na súdoch tak, aby spoločnostiam nebola uložená nezákonná pokuta.

Platný protokol o výsledku inšpekcie práce, ktorý nebol napadnutý na súde, môže mať pre Vašu spoločnosť závažné následky, nakoľko spravidla býva podkladom v trestnom konaní, alebo súdnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy. Pokiaľ ste platnosť protokolu nenamietli na súde, inšpektorát práce začne správne konanie o uložení pokuty. Aj k začatiu správneho konania sa je možné náležite vyjadriť. Do 30 dní od začatia konania vydá inšpektorát práce rozhodnutie o uložení pokuty. Tá môže vzhľadom na zistené porušenia atakovať sumu vo výške 200.000,00 eur. Voči tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať. Ak však ani Národný inšpektorát práce podanému odvolaniu nevyhovie, poslednou možnosťou zrušenia rozhodnutia, Vami považovaného za nezákonné, je jeho napadnutie na súde v 2 mesačnej lehote od doručenia rozhodnutia tohto orgánu.

Stal sa vo Vašej spoločnosti pracovný úraz?

Pracovný úraz je pre každého zamestnanca a jeho rodinu nechcenou, smutnou a závažnou udalosťou. Nehovoriac o smrteľnom pracovnom úraze. Je nevyhnutné, aby každá spoločnosť postupovala pri svojej činnosti tak, aby takýmto udalostiam za žiadnych okolností nedošlo!

Čo však v prípade, ak dodržiavate všetky požadované postupy, no pracovný úraz bol spôsobený nedbanlivostným konaním samotného zamestnanca, ktorý si privodil úraz vlastným pričinením?

Bez ohľadu na dôvod pracovného úrazu, inšpektorát práce v zásade za úraz, ktorým bola spôsobená ťažká ujma alebo smrť, automaticky ukladá pokutu v minimálnej výške 33.000,00 eur. Pokuta od inšpektorátu práce však v takýchto prípadoch nie je jedinou sankciou, ktorá spoločnosti v danej chvíli hrozí. Môže Vám byť zároveň zakázané používanie strojov, zariadení, či prístrojov, ktoré sú pre činnosť Vašej firmy neodmysliteľnou súčasťou, a bez ktorých častokrát ďalší chod firmy nie je možný. Nemenej zásadnými sú žaloby zo strany zamestnancov, alebo pozostalých o náhradu nemajetkovej ujmy, odškodnenie za bolesť, alebo odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia, kedy je relevantným pre rozhodnutie súdu práve spomínaný protokol inšpektorátu práce.

V súdnych konaniach môže byť rozhodnuté, že spoločnosť je povinná vyplatiť státisíce eur, no najnežiadanejšou sankciou je spravidla trestné konanie, ktorým môže byť štatutárnemu orgánu, alebo zamestnancovi, prípadne externej osobe, zabezpečujúcej bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vyvodená trestnoprávna zodpovednosť za porušenie právnych predpisov.

Nelegálna práca vo Vašej spoločnosti?

V praxi sa možno stretnúť s prípadmi, kedy inšpektorát práce konštatuje nelegálnu prácu vo Vašej spoločnosti, najčastejšie pri osobách, ktoré vykonávajú činnosť ako živnostníci, namiesto toho, aby mali so spoločnosťou uzavretý pracovný pomer, teda zaznamenáva ako tzv. obchádzanie zákona. Druhým, často sa vyskytujúcim prípadom, je stav, kedy ste síce riadne uzavreli pracovnú zmluvu so zamestnancami, avšak týchto ste na sociálnej poisťovni nahlásili o niekoľko hodín, v horšom prípade o niekoľko dní neskôr, ako pre Vás títo začali vykonávať pracovnú činnosť. Už pri dvoch takto „nelegálne“ zamestnaných zamestnancoch, inšpektorát práce povinne ukladá pokutu v minimálnej výške 5.000,00 eur a maximálnej 200.000,00eur. Pri jednom „nelegálne“ zamestnanom zamestnancovi je minimálna výška pokuty 2.000,00 eur.

I v takýchto prípadoch je však možné sa brániť!

V mene spoločností namietame predovšetkým nezákonné odôvodnenie rozhodnutia, predovšetkým, že k nelegálnej práci vôbec nedošlo, no dôvody, na základe ktorých inšpektorát práce nesprávne a nezákonne rozhodol o uložení pokuty, môžu byť rôzne.

Kontrola inšpektorátom práce môže vo Vašej spoločnosti zanechať zásadné a likvidačné následky, postupujte preto zodpovedne a obozretne. Pred kontrolou i po nej!

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať: advokat@banos.sk


Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj