Aké možnosti má svedok? | Poradňa | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Aké možnosti má svedok? - Právna poradňa

Nachádzate sa tu

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.

Máte otázku?

Šetrite čas, nečakajte na odpoveď. Skúste vyhľadať, či už nebola Vaša otázka zodpovedaná.

Aké možnosti má svedok?

Otázka:
Vážená advokátska kancelária, prosím viete mi poradiť. Svedok bol vypovedať na polícii v trestnej veci a neskôr dostal doporučený list do vlastných rúk zo súdu (pravdepodobne o tom, aby prišiel svedčiť na súd), ktorý list mu uložili na pošte. Na tej adrese sa totiž nezdržuje, lebo býva v inom meste v podnájme. Chcel by som sa spýtať, či si má prevziať alebo neprevziať list a ako má postupovať v oboch prípadoch, aby sa nemusel ako svedok dostaviť na súd a zároveň aby nebol nijak postihnuteľný (zadržanie, pokuta a podobne, ak mu niečo také vôbec hrozí)? Ďakujem za radu.

Odpoveď:
Vo všeobecnosti platí, že každý má povinnosť svedčiť v trestnom konaní. Výpoveď svedka je nezastupiteľná. V prípade, ak sa na výsluch nedostavíte, môže Vás dať sudca predviesť, ale len ak ste boli na takúto možnosť v predvolaní upozornený. V prípade, ak sa napriek predvolaniu nedostavíte, bez ospravedlnenia, a nie je možné Vás ani predviesť príslušníkmi Policajného zboru, súd môže rozhodnúť o zabezpečení svedka, ktoré spočíva v obmedzení osobnej slobody svedka na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 72 hodín. 

Okrem toho môže byť Vám ako svedkovi uložená aj poriadková pokuta až do výšky 1.650 Eur. Pritom, ak sa na výsluch dostavíte, ešte to neznamená, že musíte automaticky vypovedať.

Zákaz vypovedať máte vtedy, ak by ste svojou výpoveďou spôsobili prezradenie štátneho, služobného tajomstva alebo zákonom stanovenej povinnosti mlčanlivosti. To neplatí vtedy, ak Vás príslušný orgán povinnosti mlčanlivosti zbavil. Odoprieť vypovedať môžete aj vtedy, ak by ste svojou svedeckou výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom pokolení (rodičom, starým rodičom, deťom a vnukom), svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi. Toto si treba vždy zvážiť. Niekedy je lepšie nevypovedať, lebo výpoveďou si môžete zbytočne priťažiť. Ak Vám však nesvedčia tieto okolnosti, vypovedať musíte a to tak, že poviete úplnú pravdu a nič nezamlčíte. 

Sudca však na pojednávaní môže rozhodnúť aj tak, že namiesto výsluchu svedka sa prečíta zápisnica o jeho výpovedi, alebo jej podstatná časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný.

Čiže vzhľadom na uvedené platí, že doporučený list by ste si mal prevziať a na pojednávanie by ste sa mal tiež radšej dostaviť, a potom môžete požiadať súd, aby namiesto Vášho opätovného výsluchu prečítal zápisnicu z Vašej skoršej výpovede, za podmienok ktoré som už vyššie spomínal.


Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj