Ochrana osobných údajov

Nachádzate sa tu

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Hlavná 979/23, Galanta 924 01, IČO: 47 551 372, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka: 33725/T, zastúpená: JUDr. Róbert Bános - konateľ, kontaktné údaje: email advokat@banos.sk, telefónne číslo 00421 917 540 003 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu o poskytovaní právnych služieb, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem. Pri poskytovaní právnych služieb osobitné predpisy (napr. zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov, v opačnom prípade nie je možné poskytovať právne služby klientom.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Hlavná 979/23, Galanta 924 01, IČO: 47 551 372, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka: 33725/T, zastúpená: JUDr. Róbert Bános - konateľ, kontaktné údaje: email advokat@banos.sk, telefónne číslo 00421 917 540 003

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

2.1 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

2.2 Účel: zasielanie právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod.

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov prostredníctvom právnych notifikácií o zmenách, novelách zákonov a pod. (v prípade ak boli klientovi poskytnuté právne služby resp. obhajoba). Prevádzkovateľ poskytuje klientovi právne služby a preto je oprávneným záujmom prevádzkovateľa a aj klienta, byť informovaný o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť práva a povinnosti klienta a môžu mať zásadný vplyv na jeho kvalitu života a kvalitu života jeho rodiny. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať klientov prostredníctvom notifikácií, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

2.3 Účel: zasielanie právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod.

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod., bez toho aby s prevádzkovateľom uzavrela zmluvu o poskytovaní právnych služieb, bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 36 mesiacov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodov 2.1 a 2.2: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Dobu nie je vopred možné určiť, keďže zastupovanie súdnych prípadov resp. obhajoba môže trvať niekoľko rokov.

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.


Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu advokat@banos.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny


Za účelom zasielania právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod., prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov.

Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ MailChimp.com)

Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield):

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujuc...

Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC je spoločnosť certifikované v režime Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Prenosom emailovej adresy spoločnosti The Rocket Science Group, LLC do tretej krajiny nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj