Spracúvanie a ochrana osobných údajov (Kariéra)

Nachádzate sa tu

podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Hlavná 979/23, Galanta 924 01, IČO: 47 551 372, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka: 33725/T, zastúpená: JUDr. Róbert Bános - konateľ, kontaktné údaje: email advokat@banos.sk, telefónne číslo 00421 917 540 003 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznámením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákon o OOÚ povinná poskytovať svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel, pričom bez poskytnutia týchto údajov by nebolo možné plniť povinnosti vyplývajúce z predzmluvných pracovnoprávnych vzťahov a obdobných predzmluvných vzťahov.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Hlavná 979/23, Galanta 924 01, IČO: 47 551 372, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka: 33725/T, zastúpená: JUDr. Róbert Bános - konateľ, kontaktné údaje: email advokat@banos.sk, telefónne číslo 00421 917 540 00

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov

meno, priezvisko, rodné/predchádzajúce priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, rozsah ďalších osobných údajov je určený platnými právnymi predpismi, a najmä týmito zákonmi: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.
Prevádzkovateľ môže spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov stanovenú osobitnými zákonmi, napr. doklad o posúdení pracovnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, doklad o zdravotnom stave uchádzača o zamestnanie a pod. V tomto prípade sa spracúvanie tejto osobitnej kategórie osobných údajov nezakazuje (v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. h/ nariadenia GDPR).

3. Účel spracúvania osobných údajov

plnenie povinností vyplývajúcich z predzmluvných pracovnoprávnych vzťahov a obdobných predzmluvných vzťahov

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom je čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby - prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody mimo pracovného pomeru s dotknutou osobou, a taktiež čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

5. Príjemcovia osobných údajov

Kategóriami príjemcov sú prepravné spoločnosti (v prípade doručovania písomností) a štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností zamestnávateľa, a to Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, doplnková dôchodková sporiteľňa, dôchodková správcovská spoločnosť, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

Príjemcom – externým účtovníkom na účely vedenia a spracovania mzdovej agendy zamestnávateľa (t.j. na účely plnenia personálnych a mzdových povinností zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom a osobám vykonávajúcim prácu pre zamestnávateľa mimo pracovného pomeru v zmysle príslušných platných právnych predpisov).

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania pracovného pomeru, resp. právneho vzťahu založeného na základe dohody uzavretej mimo pracovného pomeru, a to na dosiahnutie sledovaného účelu spracúvania. Prevádzkovateľ zlikviduje osobné údaje z tohto informačného systému po tom ako pominul vyššie uvedený účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Prevádzkovateľ zlikviduje osobné údaje obsiahnuté v životopise a v motivačnom liste neúspešných uchádzačov. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu advokat@banos.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Za účelom zasielania právnych notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod., prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov.

Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ MailChimp.com)

Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield):
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujuc...

Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC je spoločnosť certifikované v režime Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Prenosom emailovej adresy spoločnosti The Rocket Science Group, LLC do tretej krajiny nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby.

Poskytujeme právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach

Prejsť na všetky služby
Naši klienti sú aj