Zrušenie a vysporiadanie BSM a vyrovnanie dlhu

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát! Potrebujem od vás radu. Dá sa urobiť majetkové vysporiadanie manželov aj bez rozvodu? Pred uzavretím manželstva som zdedila rodinný dom spolu so sestrou počas manželstva nebol tento dom rekonštruovaný. V manželstve som zdedila polia, lúky, pasienky a ornú pôdu po starom otcovi. V manželstve sme si zobrali úver 10 000e ktorí manžel prestal splácať a hrozí mi exekúcia majetku. Môžem prepísať dom a lúky, polia, pasienky, ornú pôdu na deti bez toho aby to bolo posudzované ako podvod?

Dobrý deň,

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká:

 

  • spolu so zánikom manželstva (rozvod, smrť jedného z manželov), resp. ak by manželstvo bolo vyhlásené za neplatné,
  • môže byť zrušené rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov počas trvania manželstva.

 

Zrušiť BSM počas trvania manželstva možno len rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov a to: 

 

  • zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšia existencia BSM odporovala dobrým mravom. Napr. ak by jeden z manželov nehospodárne nakladal s majetkom, alebo ak sa jeden z manželov zámerne nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti (alkoholizmus, gamblerstvo a pod.), zadlžoval by sa a to by mohlo viezť k ohrozeniu BSM;
  • ak by druhý manžel získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť 
  • rozhodnutím súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku, ktorý tvorí BSM
  • rozhodnutím súdu o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu.  V tomto prípade, ak na majetok manžela - úpadcu (podnikateľa) bol vyhlásený konkurz, BSM zanikne a to priamo zo zákona.

 

Ak raz zanikne BSM počas trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu a to na návrh jedného z manželov.

Do BSM však nepatria:

I. veci získané dedičstvom

Ak je dedičom jeden z manželov, vec sa nestane súčasťou BSM. Ak by boli dedičmi obaja manželia (napr. v závete by poručiteľ poručil vec obom manželom), ani vtedy sa táto zdedená vec nestane súčasťou BSM. Manželia ju teda budú mať len v podielovom spoluvlastníctve.

II. veci získané darom

V prípade darovania je situácia rovnaká ako v prípade dedičstva. Osobitná situácia môže nastať vtedy, ak by sa manželia obdarovali medzi sebou, napr. manžel daruje manželke auto, alebo šperky. Tieto budú patriť len manželke a nebudú súčasťou BSM.

III. veci, ktoré slúžia len osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov

Do tejto skupiny vecí vylúčených z BSM patria rôzne veci, ktoré využíva pre svoju potrebu len jeden z manželov. V prípade vyporiadania BSM by tieto veci pripadli tomu manželovi, ktorý ich užíval. Ak bola takáto vec ale nadobudnutá počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM, môže súd pri vyporiadaní BSM určiť povinnosť tomu manželovi, ktorý vec týmto spôsobom užíval, nahradiť to, čo sa z BSM na nadobudnutie veci vynaložilo. Napr. ak by manžel pracoval ako masér a masérsky stôl by bol preňho (teda pre výkon jeho povolania) kúpený z peňazí, ktoré patria do BSM, v prípade rozvodu by manželovi súd mohol uložiť povinnosť zaplatiť manželke patričnú čiastku zo sumy, za ktorú bol masérsky stôl kúpený.

IV. vecí vydané v rámci reštitúcií jednému z manželov, 

pokiaľ mal tento predmetnú vec vo vlastníctve ešte pred uzavretím manželstva, alebo ak mu takáto vec bola vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

V. majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov ešte pred uzavretím manželstva

VI. bolestné, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov

Tieto hodnoty nepatria do BSM, pretože sa viažu na konkrétnu osobu, teda na poškodeného.

VII. autorské diela

Ak jeden z manželov vytvorí dielo (napr. manžel), ku ktorému má autorské práva, nemôže byť nikým obmedzovaný. Teda ani (v tomto prípade) svojou manželkou. Pokiaľ ale ide o autorské odmeny za tvorivú prácu autora - manžela, budú tieto patriť do BSM za podmienky, že manželovi boli vyplatené za trvania manželstva.

Čiže z uvedeného vyplýva, že dom keďže ste ho dedili ešte pred uzatvorením manželstva nebude patriť do BSM, manžel by iba v prípade, že by ste ho počas manželstva nejakým spôsobom zveľadili, alebo opravili, mohol žiadať aby sa mu vrátilo to, čo zo svojho vynaložil na tento dom. To isté platí pokiaľ ide o spomínané dedičstvo po starom otcovi, pokiaľ spomínané veci daroval len Vám, nebude to patriť do BSM... a pokiaľ ide o prepis, to by som Vám neodporučil, nakoľko by sa veriteľ mohol na súde domáhať odporovateľnosti takéhoto právneho úkonu, ktorý by súd mohol vyhlásiť voči nemu za právne neúčinný. Okrem toho platí, že pokiaľ by ste všetky tieto nehnuteľnosti prevádzala na Vaše deti s úmyslom poškodiť svojho veriteľa (nevyplatiť mu úver a znemožniť mu dostať sa k jeho zaplateniu), mohli by ste sa dopustiť trestného činu poškodzovania veriteľa alebo podvodu. Jednoznačne Vám radím, aby ste si všetky kroky okolo prevodu nehnuteľností veľmi dobre premyslela a najmä aby ste o nich nediskutovala na verejnom fóre, mohlo by sa stať, že si úplne zbytočne narobíte problémy.

Neviete ako po rozvode postupovať pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a chcete, aby za vás rozhodol súd? Alebo ste sa na vyporiadaní BSM dohodli, no neviete nakoncipovať písomnú dohodu? Obráťte sa na nás a my Vám s náležitou starostlivosťou pripravíme a vypracujeme ako návrh na vyporiadanie BSM, tak i dohodu o vyporiadaní BSM, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Potrebujete osobný úver? Pôžička na podnikanie v hotovosti? Nezabezpečený úver Rýchle a jednoduché pôžičky? Rýchly proces podávania žiadostí? Schválenia do 24-72 hodín? Žiadny úver za skryté poplatky? Financovanie za menej ako 1 týždeň? Získajte nezabezpečený pracovný kapitál? Kontaktujte nás na: franklinsloans37@gmail.com

Odpoveď pre Pavlínu: Dobrý deň, samotná skutočnosť, že má niekto dlhy nie je spáchaním trestného činu, preto za nesplácanie svojich podlžností sa Váš bývalý manžel určite nedostane do väzenia. Na druhej strane však píšete, že neplatil ani odvody, čo už môže byť problém. V zmysle § 278 Trestného zákona totiž kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Aj v prípade, že Váš exmanžel bude odsúdený za trestný čin, svoje dlhy musí zaplatiť sám – neprechádzajú na nikoho, ani na rodičov, ani na súrodencov, okrem prípadu, že sú v postavení ručiteľa (ak ide napr. o pôžičku a pod.) – ručiteľ je totiž povinný splniť dlh, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Jedinou osobou okrem ručiteľa, ktorej majetok môže byť ohrozený je manžel, pretože podľa Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, že ste sa už rozviedli a bezpodielové spoluvlastníctvo bolo vyporiadané, ani táto možnosť však neprichádza do úvahy a Váš bývalý manžel je povinný všetky svoje dlhy vyrovnať sám. Dlhy môžu tiež prejsť na inú osobu len v prípadnom dedičskom konaní po poručiteľovi, dlžníkovi.

Dobrý deň.Pekne prosím pán advokát o odpoveď na moju otázku.Bývalý manžel narobil v čase nášho spoločného manželstva dlhy.Bez môjho vädomia,.Neplatil odvody,pôžičky väčšinou nebankovky,od známych,karty atď,atď.Dlhy ,ktoré sme mali spoločné,sme vyplatili z predaja domu a hnuteľností .On odišiel do zahraničia a na Slovensku sa nezdržuje.Moja otázka,prosím ak sa splácania týchto dlhov bude vyhýbať,môže byť odsúdený,väzba.Dopočula som sa vraj ak bude väzba ,vo väzení bude pracovať peniaze čo zarobí pôjdu na dlhy.Ak budú dlhy na ďalej ,po skončení väzby ,vraj splácanie môže prechádzať aj na jeho rodičov,prípadne súrodencov????Prosím alebo ako je to s dlhmi ,ktoré zostanú po ukončení väzby?Kto ich je povinný vyplatiť?Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Lujzu: Dobrý deň, ak tomu správne rozumiem, s manželom nie ste rozvedení, iba rozídení. V takom prípade je možné vykonať tzv. zúženie BSM (vyčleníte si, čo bude patriť a čo nebude patriť do BSM). Takáto dohoda musí mať formu notárskej zápisnice. Nakoľko ide o dohodu, rozsah Vášho majetku a dlhov je na Vás s manželom, avšak upozorňujem, že sa može vzťahovať len na veci nadobudnuté v budúcnosti, nie na majetok, ktorý v BSM už máte. Ďalšou alternatívou zániku BSM je jeho zánik rozvedením manželstva. I v takom prípade sa môžete dohodnúť (do 3 rokov po zániku manželstva) alebo podať návrh na vyporiadanie BSM sudnou cestou, pričom majetok sa spravidla (ak sa partneri nedohodnú) delí i s prihliadnutím na to, koľko ktorý z partnerov prispieval na domácnosť a koľko sa kto o domácnosť a o dieťa fyzicky staral. Bez rozhodnutia o rozvode môže súd zrušiť BSM len výnimočne, keby ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom alebo napr. ak jeden z partnerov začne, resp. chce začať podnikať alebo keď sa na manžela vyhlási konkurz. Čo sa týka výživného na Vás, podľa § 71 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rodine") "manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť". V prípade rozvodu Vám tiež môže patriť výživné v zmysle § 71, ak nie ste schopná sama sa živiť s tým, že ak nedohodnete, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z Vás súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Tento príspevok je však možné priznať najviac po dobu 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak z objektívnych dôvodov nebudete schopná sama sa živiť (tu zvyčajne ide najmä o prípady, kedy jednému z manželov bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo ide o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru). V súlade s § 73 zákona o rodine "právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

Dobry vecer, pan advokat. Prosim Vas taktiez o radu. Odisla som pred cca 3 mesiacmi od manzela zo spolocneho bytu s dvojrocnym dietatom, na ktory mame viac nez dva roky hypoteku. Navrat k manzelovi je mozny z mojej strany, ked si uvedomi svoj podiel viny, no z jeho strany to nehrozi. On vzhladom k tomu, ze som uz dlhsie z bytu prec, chce sice, aby sme sa vratili, ale iba za podmienky, ze sa dohodneme o vysp. bsm s pravnikom. Cez sud to riesit nechce, ze by sme prisli o vela penazi. Ja by som tak prisla o vsetko a nedajboze by sa nieco medzi nami potom stalo a prisla by som aj o dieta, kedze by som nemala kam ist. Byvame teraz u mojej maminy v inom okrese. Otazka ale znie, ked by sa toto bsm vysporiadalo len dohodou, oficialne by som stale bola dlznickou, nakolko banka potrebuje sudne rozhodnutie. Mam pravdu? Aky narok by mi plynul z tohto rozhpdnutia? Z akej sumy by ma musel manzel vyplatit? Musela by som tiez platit za hypoteku rovnako aj potom, ako som odisla z bytu? Hypoteka sa plati z manzelovho uctu. Ja poberam rodicak. A hoci byvame teraz u mojej mamy, na dieta plati vyzivne, ktore sme si dohodli, ale mam narok na vyzivne aj ja? Dakujem pekne.

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia §143 Občianskeho zákonníka (OZ), veci získané dedičstvom, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) nepatria, ide v tomto prípade skutočne o výlučné vlastníctvo Vášho manžela. Rovnako doň nepatria ani veci získané darom, čím môžu byť spomínané peniaze od Vašich rodičov. Čo sa týka vyplatenia brata Vášho manžela, záleží na tom, či ste ho vyplácali z Vášho výlučného vlastníctva alebo z BSM. Ak by totiž išlo o Vaše peniaze, ktoré ste získali napríklad spomínaným darom, mohlo by ísť o bezdôvodné obohatenie, nakoľko majetkový prospech bol získaný bez právneho dôvodu. §454 OZ hovorí, že bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám, teda Váš manžel. Vyplatením z BSM už však ide o inú situáciu – možno takto uspokojiť pohľadávku, ktorá vznikla Vášmu manželovi voči jeho bratovi, OZ tým zabezpečuje právnu ochranu veriteľa jedného z manželov. V prípade investície do manželovho domu by ste sa mohli v prípade zrušenia a vyporiadania BSM domáhať, aby sa Vám uhradilo to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na manželov ostatný majetok. Obávam sa však, že absenciou dôkazov budete pri uplatňovaní svojich práv v nevýhode; to, či by svedectvo Vašich príbuzných stačilo, by bolo na posúdení súdu.

dobry den chcem vas poprosit o radu sme manzelia uz 30 rokov manzel zdedil dom po rodicoch ja som vyplatila jeho brata a investovala do opravy domu nemale peniaze co mi dali moji rodicia manzel zacal pyt a stale ma vyhana z domu ze je to len jeho dom byva snami aj dospela dcera ale je to dost zle dom je napysany len na neho ja nemam dokazy ze som tam investovala svoje peniaze mam len svedkov brata sestru a nase dospele deti ako sa mam branit dakujem

Velmi pekne Vam dakujem za obsirnu odpoved, pomohli ste mi!!!

Odpoveď pre dadu: Dobrý deň, čo sa týka zrušenia a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania ich manželstva, súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Po zániku a zrušení BSM si manželia vyporiadajú všetok spoločný majetok, ktorý nadobudli do právoplatnosti rozhodnutia o zrušení BSM. V zmysle § 149 Občianskeho zákonníka ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150, ktorý ustanovuje, že pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý zmanželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Vyporiadať spoločne nadobudnutý majetok je možné buď dohodu, súdnym rozhodnutím alebo zo zákona. V zmysle judikatúry súdov predmetom vyporiadanie BSM je spravidla všetok majetok, ktorý existuje ku dňu zániku BSM a ktorý manželia nadobudli spoločne, pričom nejde o individuálny majetok jednotlivých manželov, ktorý bol získaný jedným z manželov počas trvania BSM výmenou za vec, alebo prostriedky, ktoré boli výlučným vlastníctvom jedného z manželov. Pokiaľ Váš manžel po zrušení a vyporiadaní Vášho BSM uzavrie kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť, a iba on bude figurovať na kúpnej zmluve ako kupujúci ,potom spomínanú nehnuteľnosť nadobudne do svojho výluného vlastníctva, teda Vy nebude vlastníčkou nehnuteľnosti. Ak po zrušení BSM nadobudne Váš manžel nehnuteľnosť do vlastníctva, a Vy by ste investovali do tejto nehnuteľnosti z Vašich výlučných prostriedkov, potom by ste mohli v budúcnosti požadovať nahradiť vložené investície do tejto nehnuteľnosti. Na to však potrebujete dôkazy o týchto investíciách. Ako dôkazy Vám môžu slúžiť napr. výpisy z Vášho účtu, pokladničné bloky, faktúry a pod. Pokiaľ po zrušení BSM Váš manžel uzavrie Zmluvu o pôžičke a Vy nebudete figurovať na zmluve ako spoludlžníčka (ani ručiteľ), potom jedine on bude povinný splácať takúto pôžičku. Pokial sa rozhodnete len zúžiť BSM, je tak možné urobiť len u notara formou notárskej zápisnice kde sa uvedie voči čomu konkretnemu sa BSM zužuje, v danom prípade na tu a tu nehnuteľnosť, kedy táto bude následne vo výlučnom vlastníctve manžela.

Dobry den. Chcem sa informaovat ako su ohrozene resp. chranene investicie jedneho z manzelov pocas manzelstva, ale PO zruseni resp. zuzeni BSM. Mame momentalne komplikovanu situaciu (vztahovu, aj financnu), no manzel chce napriek/vdaka tomu kupit RD z pozicky od tretej FO. Ak teraz ako manzelia zuzime resp. zrusime BSM, a nasledne manzel kupi RD z penazi, ktore si zmluvne pozicia od inej FO, bude tento majetok vylucne jeho? Moze si za trvania manzelstva pozicat ako FO sice s mojim vedomim, ale tak, aby sa ma tato podlznost netykala? A dalsia vec: ako sa pravne pozera na investicie do opravy, rekonstrukcie, nakupu zariadenia do takehoto domu? Ak ja zakupim napr. material na opravu, tento sa ale zabuduje do vylucne manzelovho domu, mam v pripade maj. vysporiadania nejake prava narokovat si? Moze byt napriklad taketo konkretizovanie pravne a pravoplatne podchytene v Dohode o zuzeni BSM? Za odpoved vopred dakujem. Snad sa zorientujem a spravne rozhodnem.

Odpoveď pre Kristínu: Dobrý deň, pokiaľ zákon pre platnosť zmluvy (dohody) nepredpisuje, že sa musí uzatvoriť písomne, môže byť uzatvorená aj ústne. Aj ústna dohoda je záväzná pre tých, ktorí ju uzavreli. Ak je možné preukázať obsah tejto dohody, t. j. na čom sa strany dohodli, na základe nej je možné vymáhať dohodnuté plnenie. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka platí, že dlžník je povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. V tomto prípade Váš známy môže písomne vyzvať dlžníka, teda kamaráta, aby mu vrátil požičané peniaze a pokiaľ Váš kamarát nebude reagovať na túto výzvu, známy má možnosť podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Pravdepodobne súd nevydá platobný rozkaz v tejto veci, keďže o ústnej dohode o pôžičke neexistuje dostatočný dôkaz, ale vo veci najprv nariadi ústne pojednávanie. Ako dôkazy v súdnom konaní môžu slúžiť napr. SMS-ky, e-maily, výpisy z účtu, výpoveď svedka a pod. Právoplatný a vykonateľný platobný rozkaz vydaný súdom je exekučným titulom a teda na jeho základe je možné potom požiadať o vykonanie exekúcie na dlžnú sumu exekútora. Pokiaľ by bolo vedené vo veci exekučné konanie, vzhľadom na to, že Váš kamarát nevlastní žiadny majetok a nemá pravidelný príjem, súd exekučné konanie pravdepodobne zastaví, ale len vtedy, ak je naplnený niektorý dôvod na zastavenie exekúcie.

Dobré ráno.Prosím chcela by som ešte dodať,že kamarát nemá žiaden majetok.Ďakujem veľmi pekne.

Dobrý deň pán advokát.Prosím,chcela by som sa opýtať.Známy požičal kamarátovi väčší obnos peňazí ako sa hovorí na dobré slovo,bez písomného dokladu.Kamarát odišiel pracovať do zahraničia a už tri roky sa k vrátenie dlhu nehlási.Je nejaká možnosť aby sa známy dostal vôbec ešte k týmto peniazom ,ktoré kamarátovi požičal?.Ďakujem pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď pre anonyma zo dňa 31.01.2017, 13:15: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 398 Civilného sporového poriadku platí, že žaloba na obnovu konania je prípustná aj proti právoplatnému uzneseniu, ktorým bol schválený zmier, ak možno dôvody obnovy vzťahovať aj na predpoklady, za ktorých sa zmier schvaľoval. Avšak ustanovenie § 403 Civilného sporového poriadku stanovuje lehoty pre podanie žaloby na obnovu konania : Žaloba na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov, odkedy sa ten, kto podal žalobu na obnovu konania, mohol dozvedieť o dôvode obnovy, alebo odo dňa, keď ho mohol uplatniť. Žaloba na obnovu konania sa podáva najneskôr v lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Vo Vašom prípade je však podstatné, akým spôsobom budete chcieť svoje tvrdenie preukázať.

Odpoveď pre Kristínu : Dobrý deň, kupujúci Vašej nehnuteľnosti bude musieť uhradiť všetky exekúcie, ktorými bude v čase kúpy Vaša nehnuteľnosť zaťažená. To znamená, že z kúpnej ceny sa primárne vyplatia všetky ťarchy, pričom je potrebné mať doklady o vyplatení tej- ktorej exekúcie a zostatok kúpnej ceny bude následne vyplatený Vám. K návrhu na vklad do katastra nehnuteľností odporúčame priložiť doklady o vyplatení každej exekúcie, urýchli sa tým administratívny proces zápisu vlastníckych práv.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.Mám ešte jednu otázku.V čase kým sa uskutoční výmaz exek.zálož.práva po vyplatení exekúcie ,prípadne banka kým urobí tiež výmaz po vyplatení hypotéky na katastri čo trvá asi dva mesiace ak nabehnú ďalšie exekúcie kupujúci musí aj tieto exekúcie vyplatiť,aby dostal čistý list vlastníctva?Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď pre Kristínu : Dobrý deň, Ak je na nehnuteľnosti zriadené exekučné záložné právo, potom v prípade predaja nehnuteľnosti musí byť de facto do kúpnej ceny započítaný aj tento dlh. Postup pri predaji bude teda taký, že najskôr sa vyplatí tento dlh u exekútora, ktorý dá na kataster žiadosť o výmaz exekučného záložného práva a zostatkom kúpnej ceny bude vyplatený hypotekárny úver. Prípadná čiastka, ktorá by zostala po úhrade exekúcie a hypotekárneho úveru v banke by sa následne rovným dielom prerozdelila medzi Vás a Vášho bývalého manžela, nakoľko ste predmetnú nehnuteľnosť vlastnili spoločne. Uvedené však vopred prekonzultujte s exekútorom.

Dobry den bsm s byvalou manzelkou sme si rozdelili sudnym zmierom pred vyse tromi rokmi a ja som sa teraz dostal k vypisom z jej uctu na ktory jej chodila vyplata a niekolko dni pred nadobudnutim pravoplatnosti rozvodu ich z uctu vybrala a ucet zrusila -pocas manzelstva som nevedel o tychto peniazoch- da sa s tym este nieco robit obnova konania alebo je to uz premlcane za odpoved vopred dakujem

Dobrý večer.Pán advokát pekne Vás prosím o odpoveď na moju otázku.Máme založený dom v banke kvôli hypotéke.Sme rozvedení.Hypotéku splácal exmanžel.Má narobených veľa dlhov aj exekúciu.Ak by sme si našli kupca na založ.dom,ktorý ho odkúpi čím by sa vyplatila hypotéka,musí tento kupec vyplatiť aj exekúciu,alebo iba hypotéku?Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď pre Alžbetu : Dobrý deň, ako bolo už uvedené v našej predchádzajúcej odpovedi, v tomto prípade sa môže jednať o relatívnu neplatnosť právneho úkonu - teda predaja akcii, ktoré boli súčasťou Vášho BSM a tento právny úkon môžete napadnúť súdnou cestou v lehote do 3 rokov odo dňa predaja akcii, a to žalobou o určenie neplatnosti právneho úkonu.

Dobrý deň.S manželom sme sa rozviedli v novembri 2013 a v júli 2014 sme spísali dohodu o vyporiadaní BSM,v ktorom sme si rozdelili dva rodinné domy aj s príslušenstvom.Tesne po podpísaní tejto dohody som sa dozvedela,že môj exmanžel pred rozvodom predal akcie ktoré kúpil počas manželstva zo spoločných peňazí. Chcem sa preto spýtať,či mám nárok na časť z tých peňazí,aj ked mi to zatajil. Ďakujem za odpoveď. Alžbeta, 9. február 2015 - 11:53 Odpoveď pre Alžbetu: Dobrý deň, v zmysle platnej právnej úpravy o dôležitých veciach patriacich do BSM rozhodujú manželia spoločne, o bežných veciach môžu manželia rozhodovať aj samostatne. Dôležitou vecou je aj predaj spomínaných akcií, ktoré nadobudol Váš bývalý manžel počas manželstva zo spoločných peňazí. V prípade, že on predal spomínané akcie bez Vášho súhlasu, mohlo by sa jednať o relatívnu neplatnosť predaja a do 3 rokov odo dňa predaja akcií budete mať možnosť napadnúť tento úkon žalobou o neplatnosť. Čo sa týka nevyporiadaného výťažku z predaja akcií, ak sa nedohodnete s bývalým manželom na rozdelení výťažku z predaja, môžete podať návrh na súd, aby rozhodol o nevyporiadanom majetku a rozdelil medzi Vami výťažok z predaja. mgr.robert.banos, 12. február 2015 - 14:18 4..1.2017. Chcela by som este vediet dokedy mozem podať návrh na súd, aby rozhodol o nevyporiadanom majetku za odpoved vopred dakujem

Odpoved pre Terezu: Dobrý deň, pokiaľ sa už konanie o vyporiadaní začalo, potom notár, ako súdny komisár počká na záverečné rozhodnutie v tomto konaní a do dedičstva zahrnie majetok v súlade s daným rozhodnutím, ktorým bude viazaný. Súdu bude potrebné predložiť úmrtný list Vášho manžela. Následne po vyporiadaní Vášho BSM, majetok ktorý by bol pri tomto vysporiadaní určený ako majetok zosnulého manžela (teda zvyšná polovica, ktorá patrila poručiteľovi - exmanželovi) stáva sa predmetom dedenia.

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mám súdne podaný návrh na vysporiadanie BSM po rozvode,zatiaľ nebolo stanovené pojednávanie. Exmanžel však zomrel. Chcem vedieť, ako sa bude ďalej vo veci pokračovať, či vysporiadanie majetku prejde na dedičov, má deti a či treba túto skutočnosť z mojej strany oznámiť súdu. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 16. apríla 2016: Dobrý deň, pokiaľ máte súdom zrušené a vyporiadané BSM z dôvodu Vášho podnikania, a dlžníkom ste Vy, ako podnikajúca osoba, potom už exekútor nemôže siahnuť na účet, majetok Vašej manželky.

Dobru den s manzelkou mame podielove vlastnictvo pri podnikani mi vznikla exekucia je ohrozena manzelka a Jej majetky ci Ucty ked mame sudom zrusene bzm s dovodu mojho podnikania dakujem

Odpoveď pre kocurik25: Dobrý deň, v prípade osobného bankrotu musia byť splnené zákonom stanovené podmienky: 1. musíte byť v platobnej neschopnosti. Dlžník je platobne neschopný, ak nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako jednému veriteľovi a má minimálne dva záväzky. 2. mať viacero veriteľov - min. 2 veriteľov, 3. výška Vašich dlhov prevyšuje hodnotu vášho majetku, 4. musíte mať akýkoľvek majetok v minimálnej výške 1659,70€, 5. musíte zaplatiť poplatok 663,88 € na odmenu a výdavky správcu, 6. mať pravidelný príjem. Celý proces (osobný bankrot) sa skladá z dvoch častí: 1) malý konkurz, ktorý trvá cca. 6 mesiacov a 2) oddlženie, ktoré trvá 3 roky. Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov. Ak splníte vyššie uvedené podmienky, budete podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce: - ak majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 €; - ak obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 €; - úpadca nemá viac ako 50 veriteľov. Pokiaľ má dlžník len finančné prostriedky alebo nemá vôbec žiadny majetok, prvá fáza prebehne relatívne rýchlo, za niekoľko mesiacov. V prípade vlastníctva nehnuteľností alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré v konkurze treba ukončiť a vysporiadať, sa táto fáza natiahne. Teda ak bude konkurz vyhlásený na fyzickú osobu, ktorej majetok je i v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, toto bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a musí sa najprv vyporiadať. Po vyporiadaní BSM správca speňaží ten majetok, ktorý pripadne do výlučného vlastníctva. Druhá časť osobného bankrotu sa nazýva oddlženie. Po dobu týchto troch skúšobných rokov je dlžník povinný platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu zasahovať až do výšky 70 % z dlžníkovho čistého príjmu za predošlý rok. Pokiaľ skončí trojročná skúšobná doba, po riadne splnených podmienkach sa končí osobný bankrot, a dlhy budú nevymožiteľné.

Dobrý deň. Rád by som sa spýtal takúto vec: narobil som braním pôžičiek a geblerstvom veľké dlhy. Časť dlhov za mňa riešili svokrovci, ktorí predali druhý dom po babke a z predaja a ďalších financií splatili časť dlhu. Samozrejme niečo musí byť za niečo, a tak bola spracovaná a podpísaná dohoda o uznaní dlhu, na základe ktorej sme ja s manželkou dali ako protihodnotu do ich BSM náš dom, zaťažený hypotékou (dohoda o uznaní dlhu vs. kúpna zmluva), pričom banka s takýmto úkonom súhlasila. Teraz ideme riešiť zrušenie BSM a vyporiadanie bude realizované dohodou, pričom na manželku prejde hypotéka a auto a mne zostanú dlhy (zopár bankových a nebankových pôžičiek). Samozrejme svokrovci chcú urobiť to, že najskôr sa hypotéka 93000 EUR prepíše na manželku a potom chcú realizovať zlúčenie všetkých mojich úverov do jedného, ale bez založenia nehnuteľnosti, aby som splácal iba jednu čiastku. Ja nemám žiadnu nehnuteľnosť na založenie, takže neviem, či toto bude možné, keďže celková výška mojich dlhov predstavuje ešte cca. 120.000 EUR a výška splátok týchto existujúcich úverov je okolo 1.750 EUR. Moja otázka znie: dal by sa v tomto mojom prípade realizovať osobný bankrot? Mám na mysli to, že všetky úvery zostanú v takých výškach, ako pôvodné a tým pádom môj príjem nebude stačiť na ich splácanie, čiže by som sa dostal do insolvencie. Bolo by to možné aj za toho stavu, že sme dali dom svokrovcom a auto zostalo manželke? Nebolo by to v konflikte, keďže súd pri osobnom bankrote skúma majetok za posledné tri roky? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Dadi: Dobrý deň, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Vo svojom príspevku uvádzate, že dom dostal manžel dedením, teda napatril do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Avšak neznamená to, že ostatné hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v dome tiež nepatrili do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov užívajú obaja manželia spoločne. Spoločne uhrádzajú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Ak zanikne BSM, vykoná sa jeho vyporiadanie. Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinný vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh jedného z manželov vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach plat, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. Podľa § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého podiely oboch manželov sú rovnaké. Z tejto základnej zásady zákon pripúšťa výnimky, ktoré umožňujú podiely určiť aj iným pomerom, a to napríklad s prihliadnutím na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a zveľaďovanie spoločných vecí a pod. Okrem toho každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho výlučného majetku vynaložil na spoločný majetok, a je povinný uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku manželov vynaložilo na jeho oddelený (samostatný) majetok. Na základe zákonných ustanovení Váš bývalý manžel bude povinný Vám uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo počas manželstva na nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) nadobudnutú dedením.

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. S manželom sme sa pred dvoma rokmi rozviedli, deti máme už dospelé, ale obidve študujú na VŠ. Manžel si kúpil byt s novou partnerkou a deti zostali bývať so mnou v pôvodnom byte, kde majú trvalé bydlisko, i keď cez týždeň žijú v BA na internáte. Ale hlavná otázka na Vás prosím, manžel zdedil v roku 2009 po otcovi polovicu domu a iné pozemky, celé roky sme chodili na víkend do zdedeného domu a všetky naše finančné prostriedky sme investovali do domu, bazén, terasa, prerábky a náš byt v ktorom ja teraz žijem chátral. Bývalému manželovi všetko zostalo, zobral si aj auto a chce aby som ho ešte aj vyplatila z nášho spoločného bytu. Počula som, že ak sme po jeho dedení ešte spolu žili minimálne dva roky, mám aj aj nárok na vyplatenie s nadobudnutého zdedeného majetku, ten má po našom zhodnotení určite väčšiu cenu ako polovica nášho bytu. Je to pravda, že aj ja by som mala nárok na jeho zdedený nami zveľadený majetok, keď sme spolu boli po jeho dedení ešte 4 roky?..Teda aspoň že by som ho ja nemusela už vyplácať z bytu?..Ďakujem

Odpoveď pre laca: Dobrý deň, prvým a najvhodnejším riešením pre manželov je vyporiadanie BSM dohodou. Tento spôsob sa javí ako najprijateľnejší v tých prípadoch, keď sú manželia schopní a aj ochotní dospieť ku spoločnému konsenzu o ich majetku napriek rozvratu, ktorý zapríčinil pád ich manželstva. Navyše, tento spôsob vzájomného vyporiadania je nepochybne menej finančne náročný než samotné súdne vyporiadanie. Za predpokladu, že sa manželia nedohodli o vysporiadaní svojich majetkových pomerov po zániku manželstva rozvodom, do úvahy prichádza vyporiadanie súdnou cestou. Súd pri tejto forme vychádza zo zásad vyplávajúcich z § 150 OZ, kedy sa má za to, že podiely oboch manželov sú rovnaké a rozhoduje len o tom čo patrí do BSM. Ako advokát Vám odporúčam, aby ste sa dohodli s manželkou, akým spôsobom si rozdelíte spoločný majetok. V dohode sa samozrejme môžete dohodnúť na spôsobe vyporiadanie, ktorý vyhovuje Vám obom, teda môžete sa dohodnúť aj v zmysle, že si dom ponecháte Vy, pričom manželke vyplatíte istú sumu, za ktorú si ona kúpi byt. Toto je však len na Vašej dohode. V prípade, ak by dohoda možná nebola, nebudete mať inú možnosť ako podať návrh na súd.

Dobry den p. Advokát, poprosila by som Vás o právnu radu k bsm. S manželkou sme si kúpili dom od rodičov s tym, že tam maju doživotné právo a dom mame na 1/1 Dom prešiel nakladnou rekonštrukciou. Planujeme sa vsak rozviest.Ako je to pri vyporiadani bsm ak by manzelka chcela odist s detmi do bytu ktory by som jej vlastne musel vyplatit z polovice domu.Ako sa to vyplaca ?Davam JEJ dohodnutu sumu na akej sa dohodneme, alebo ak nie tak ako urci sud priamo jej aby si ona zakupila byt ? Nechce mat nic spolocne s uverom ktory uvazujem vziat, lebo byt by som chcel vybrat ja. Dakujem za odpoved

Odpoveď pre Jara: Dobrý deň, ak dlžníkom je len jeden z manželov, avšak dlh vznikol počas manželstva a do začatia exekúcie nedošlo k zrušeniu a vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva, je možné, že účastníkom exekučného konania bude aj druhý z manželov. Vždy je potrebné zistiť, kto je uvedený na upovedomení exekútora ako povinný z exekúcie, exekúcia totiž môže byť vedená len proti povinnému z exekúcie. Podľa Občianskeho zákonníka z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Podľa § 147 Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Mzda do BSM patrí až po jej vyplatení. Avšak exekútor nemôže vydať príkaz, aby z Vašej mzdy zamestnávateľ (platiteľ mzdy) vykonával zrážky. Exekútor je oprávnený siahnuť na účet manželky, teda strhávať splátky z jej účtu vtedy, ak sa preukáže, že peňažné prostriedky na ňom patria povinnému manželovi – ak by napr. mzda manžela bola posielaná od zamestnávateľa na manželkin osobný účet. Táto skutočnosť však musí byť preukázaná. Exekútor nemôže siahnuť na majetok iného subjektu než je dlžník. Pokiaľ príjem, teda dôchodok a ostatný majetok, nebude postačujúci ani na úhradu trov exekúcie, vtedy môže dôjsť k zastaveniu exekúcie. Tým však exekúcia nezanikne. Akonáhle povinný z exekúcie získa vyšší príjem alebo nadobudne majetok, v exekúcii sa bude pokračovať. Po smrti dlžníka (poručníka) dlhy sa stanú predmetom dedičstva.

Dobrý deň, Manžel dlhuje v zdravotnej poistovni. Manžel dlhuje aj v banke (nevyplateny debet, účet manžela) Manžel je bez príjmov. Manželstvo je bez úprav BSM. Nehnuteľnosti sú prepisané na deti už dlhšie než 3 roky, tak myslím že to sa už nedá napadnúť. 1. Môže exekútor stopnúť účet manželky, ktorá nie je dlžníkom? (podľa judikatúry by to asi spraviť nemal, ale aká je realita ?) 2. Môže zamestnávateľ na príkaz exekutora strhávať sumu zo mzdy manželke? 3. Môže soc. poisťovňa strhávať z dôchodku manželky, ktorá nedlhuje ? 4. Ak bude manželke chodiť mzda na účet, ktorý patrí inej osobe (kamarat) môže si na ňu nejakým spôsobom exekútor nárokovať ? posledna otazka :-) 5. Ak manžel(dlžník) dosiahne dochodkovy vek a suma dochodku nestaci na vyplacanie exekutorovi respektive je to menej ako 150% zivotneho minima, co sa deje s takouto exekuciou, spada do dedicskeho konania, alebo sa exekutor stale moze obratit na prijem manželky ? Respektíve ak mu z dôchodku môže strhnúť len 2 €, môže aj tak na uspokojenie pohľadávky strhávať aj manželke ? Ďakujem pekne za radu. Pekný deň prajem.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 3. júna 2015: Dobrý deň, zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak jeden z manželov podniká, upravuje § 148a Občianskeho zákonníka. Odsek 2 uvedeného paragrafu ustanovuje, že súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa jeho vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka. Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sa teda dohodnete s manželkou na vyporiadaní, nemusíte postupovať podľa § 150 Občianskeho zákonníka. Takýto postup je v súlade so zákonom a teda súd Vám nemôže takýto postup napadnúť. Občiansky zákonník Vám však dáva aj inú možnosť, ktorá je upravená v § 143a. Podľa tohto ustanovenia môžu manželia dohodu rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Takáto dohoda však musí mať formu notárskej zápisnice a týka sa len vecí nadobudnutých po uzatvorení tejto dohody. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.

Pozdravujem Vás, chcel by som poprosiť o radu. Podnikám v oblasti inžinierskych služieb na základe živnosti od r.2007. Dlhodobo u jednej spoločnosti. V stavebnej oblasti ktorej spoločnosť podniká už v poslednom období prišlo ku krachu niektorých spoločností. Človek možno bojuje trochu s paranojou ale mám obavy aby sa prípadný vznik takejto situácie v spoločnosti s ktorou spolupracujem nemal nejaký negatívny dopad na moju osobu prípadným obvinením z mojej zodpovednosti za danú skutočnosť. Otázka znie. Pre ochranu rodiny a mojich detí by som chcel aby manželka požiadala o zrušenie bezpodielového vlastníctva a chcel by som uzavrieť s ňou následnú dohodu o majetkovom vysporiadaní, kde by som jej prenechal náš nehnuteľný prípadný iný majetok. Je možné to tak urobiť a hlavne je možné toto nejako napadnúť nejakým súdom po čase že to nebolo robené v zmysle zákona ? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Moniku: Dobrý deň, ak sa Váš syn slobodne rozhodol, že Vám kúpi byt zo svojich vlastných finančných prostriedkov, nie je tu dôvod, prečo by tak nemohol urobiť (samozrejme, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony). Predpokladám, že máte obavy z reakcie Vašej nevesty. Ak kúpi Váš syn byt na svoje meno a vy tento byt budete len užívať, tak tým sa byt dostane do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (keďže ho kúpi za trvania manželstva). V prípade, ak sa byt kúpi na Vaše meno a on Vám len poskytne peňažné prostriedky na jeho kúpu, výlučnou vlastníčkou bytu budete Vy a nikto iný naň nárok mať nebude.

dobry den chcela by som sa spytat ,syn mi chce kúpiť byt je ženatý či počas manželstva može svojej matke kúpiť byt do osobného vlastnícta

Odpoveď pre Alžbetu: Dobrý deň, v zmysle platnej právnej úpravy o dôležitých veciach patriacich do BSM rozhodujú manželia spoločne, o bežných veciach môžu manželia rozhodovať aj samostatne. Dôležitou vecou je aj predaj spomínaných akcií, ktoré nadobudol Váš bývalý manžel počas manželstva zo spoločných peňazí. V prípade, že on predal spomínané akcie bez Vášho súhlasu, mohlo by sa jednať o relatívnu neplatnosť predaja a do 3 rokov odo dňa predaja akcií budete mať možnosť napadnúť tento úkon žalobou o neplatnosť. Čo sa týka nevyporiadaného výťažku z predaja akcií, ak sa nedohodnete s bývalým manželom na rozdelení výťažku z predaja, môžete podať návrh na súd, aby rozhodol o nevyporiadanom majetku a rozdelil medzi Vami výťažok z predaja.

Dobrý deň.S manželom sme sa rozviedli v novembri 2013 a v júli 2014 sme spísali dohodu o vyporiadaní BSM,v ktorom sme si rozdelili dva rodinné domy aj s príslušenstvom.Tesne po podpísaní tejto dohody som sa dozvedela,že môj exmanžel pred rozvodom predal akcie ktoré kúpil počas manželstva zo spoločných peňazí. Chcem sa preto spýtať,či mám nárok na časť z tých peňazí,aj ked mi to zatajil. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Michala: Dobrý deň, ak dlžníkom je len jeden z manželov, avšak dlh vznikol počas manželstva a do začatia exekúcie nedošlo k zrušeniu a vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva, je možné, že účastníkom exekučného konania bude aj druhý z manželov. Vždy je potrebné zistiť, kto je uvedený na upovedomení exekútora ako povinný z exekúcie, exekúcia totiž môže byť vedená len proti povinnej z exekúcie. Ďalej treba uviesť, že pokiaľ pohľadávka vznikla počas trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

Odpoveď pre Denisu: Dobrý deň, v zmysle § 143a Občianskeho zákonníka ak dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa týka nehnuteľnosti, nadobúda účinnosť až vkladom do katastra nehnuteľností. Takúto dohodu o zúžení BSM do katastra nehnuteľností treba zavkladovať aby nadobudla účinnosť. Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva musí nastať ešte pred nadobudnutím vlastníctva k nehnuteľnosti. Keď na liste vlastníctva ste zapísaná spolu s manželom, a máte tam uvedenú výšku podielu, podľa toho spomínanú nehnuteľnosť ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva. Výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti by ste boli v prípade, keby na kúpnej zmluve bola napísaná ako nadobúdateľ len Vy, a manžela by ste tam nemali uvedeného, a dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva by ste podpísali pred nadobudnutím nehnuteľnosti do vlastníctva, a dohoda by bola ihneď zavkladovaná pred nadobudnutím nehnuteľnosti do vlastníctva. Ale keďže ste dohodu nemali zavkladovanú do katastra nehnuteľností, nemohla nadobudnúť platnosť.

Dobrý deň prajem, chcel by som sa opýtať ohľadom výkonu exekúcie. Ak pohľadávka vznikla za trvania manželstva, BSM nebolo zrušené ani zúžené, povinný je manžel. Môže súdny exekútor vykonať exekúcia postihnutím mzdy, dôchodku a bankového účtu manželky povinného? V odbornej verejnosti prevládajú dva názory. Jedna skupina sa domnieva, že súdny exekútor môže siahnuť aj na mzdu, dôchodok a účet manželky povinného (samozrejme za predpokladu, že pohľadávka vznikla za trvania manželstva a BSM nebolo zrušené resp. aspoň zúžené), čo je v podstate zmysle Exekučného poriadku a Občianskeho zákonníka možné, resp. to nie je vylúčené. Druhá skupina tvrdí, že pokiaľ je v exekučnom titule ako aj v Poverení na vykonanie exekúcie uvedený iba povinný - manžel, nemožno výkonom exekúcie postihnúť mzdu, dôchodok a bankový účet manželky povinného, aj keby pohľadávka vznikla za trvania manželstvo a ich BSM nebolo upravené. Taktiež poukazujú na skutočnosť, že takýto výkon exekúcie nie je v Exekučnom poriadku ani v žiadnom inom právnom predpise upravený a teda ho nemožno vykonávať. Hľadal som judikatúru, ktorá by jednoznačne vyriešia otázku, či súdny exekútor môže resp. nemôže v takýchto prípadoch postihnúť mzdu, dôchodok a bankový účet manželky povinného. Bohužiaľ, nič sa mi nepodarilo nájsť. Zaujímal by ma Váš názor na danú problematiku. Ak máte k dispozícii nejakú judikatúru, ktorá by riešila danú vec, bol by som Vám vďačný ak by ste napísal označenia (čísla rozhodnutí) týchto judikátov. Ďakujem a prajem Vám pekný deň. Michal

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 16 januára 2015: Dobrý deň, v zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu platí, že pokiaľ jeden z manželov nadobudol obchodný podiel počas trvania manželstva a ak bol obchodný podiel nadobudnutý aspoň z časti zo spoločných prostriedkov (tzv. spoločné peniaze), následne pri prípadnom rozvode manželstva a pri následnom vyporiadaní BSM súd zvyčajne prikazuje obchodný podiel len tomu z manželov, ktorý bol alebo je spoločníkom obchodnej spoločnosti. Vy, ako manželka, môžete mať nárok na finančné vyrovnanie z určenej ceny obchodného podielu. Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 19. januára 2015: Dobrý deň, keďže ste sa nedohodli na vyporiadaní Vášho BSM, ani žiadny z Vás nepodal návrh na súd na jeho vyporiadanie v trojročnej prekluzívnej lehote po zániku manželstva, potom platí, že došlo k vyporiadaniu zo zákona. Náš Občiansky zákonník presne neupravuje ako treba vyporiadať pohľadávky a dlhy manželov po rozvode, ktoré sú spojené s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom. V zmysle judikatúry Najvyššieho súdu pri ich vyporiadaní primerane platia § 149 a § 150 Občianskeho zákonníka. Pri vyporiadaní zo zákona platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Čo sa týka exekúcie, v prvom rade bude potrebné zistiť, či ste uvedená na upovedomení exekútora ako povinná z exekúcie, exekúcia totiž môže byť vedená len proti povinnej z exekúcie. Keď dlžníkom je len Váš manžel, avšak dlh vznikol počas manželstva a do začatia exekúcie nedošlo k vyporiadaniu Vášho BSM, je možné, že budete účastníkom exekučného konania aj Vy.

Dobry den, chcem sa Vas spytat na jednu vec. V roku 2007 sme s manzelom nadobuli nehnutelnost kupou. Este pred tym sme podpisali zuzenie BSM u notara konkretne na tuto nehnutlenost. Na LV sme vsak momentalne zapisani obidvaja v pomere 1/2. Docitala som sa vsak, ze zuzenie BSM nadobuda platnost az po zavkladovavani do katastra. BSM sme spisovali z dovodu, ze byt bol kupovany vylucne z mojich financnych prostriedkov, ktore som zdedila. Neviem to vsak vydokladovat nakolko v tej dobe islo o najomný byt.Ja si vsak chcem zuzenie BSM uplatnit len v pripade rozvodu resp. ukoncenia nasho manzelstva. Bude toto zuzenie BSM platit aj ked ho dolozim az potom alebo bolo potrebne ho dat do katastra hned pri kupe nehnutelnosti resp. je mozne to urobit este teraz. Pokial sme spolu chcem aby sme o byte rozhodovali spolocne ked vsak pride k rozvodu nechcem sa sudit o nieco co patri mne. Dakujem velmi pekne za Vasu odpoved.

Dobry den, v roku 2002 podpisal moj vtedy este manzel zmluvu o revoltingovom uvere. Splatky boli pravidelne platene asi do septembra 2003. Vtedy manzel spolocnu domacnost opustil v oktobri 2004 nas sud rozviedol, bsm neprebehlo. Na splacania uverusme sa nijako nedohodli, ale manzel mal v drbe kartu k tomuto uctu. SLatky vsak neplatil. Dlh narastal, vymahanie dlhu sa posuvalo od jednej vymahacskej spolocnosti do druhej. V roku 2014 oktori mu prisla na tento uver exekucia. Moj ex manxel odo mna ziada vyplatenie polovici tejto exekucie. Chcem sa spytat, ci ma na to pravny narok a aci som povinna platit polovicu toho dlhu, ak ano, tak ci polovicu povodnej vysky uveru aleo zo sumy e/ekueho konania.dakujem

Dobry den, s manzelom podnikatelom, kt pocas nasho manzelstva bol konatelom, zaroven aj majitelom 5 firiem sme sa rozviedli. Nakolko je podnikatel, ziadny vlastny majetok nema, len obchodne podiely. Po rozvode mi nechce nic dat. chcem sa informovat o mojich pravach. dakujem.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 15. decembra 2014: Dobrý deň, z toho, čo uvádzate predpokladám, že Vaše manželstvo už skončilo a pokiaľ by sa po poručiteľovi, ktorý bol Vašim bývalým manželom dedilo, tak by dedičom mohli byť Vaše deti a v tom prípade môžu dediť po bývalom manželovi jeho pohľadávky a dlhy. Dedičstvo však možno aj odmietnuť.

uz mame zrusene bsm sudne takze dalsie dlhy by som nemal riesit no prisiel som na dalsie dlhy kde je urcene ze po smrti to musi uhradit nejaky rodinny prislusnik mozete mi vysvetli kto ja ,dieta ..alebo... dakujem za odoved

Odpoveď pre Samuela: Dobrý deň, ak zúženie sa vzťahuje na spomínaný byt, v tom prípade Vaša dohoda o zúžení Má za následok, že manžel, ktorý sa nestal vlastníkom bytu, čiže Vy, nebude mať po rozvode v prípade vysporiadania Vášho majetku nárok na vyplatenie z tohto bytu. Aj keď spomínaný byt ste získali počas manželstva, na druhej strane ste mali zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo. Vyporiadanie sa bude vzťahovať na majetok, ktorý ste nadobudli počas manželstva pred zúžením bezpodielového spoluvlastníctva. Ak ste mali dohodu o tom, že Vás Vaša manželka vyplatí z hodnoty majetku, musí preukázať jej existenciu. Odpoveď pre Annu: Dobrý deň, ja by som Vám odporúčal v prvom rade zrušiť Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo. Odporúčam Vám kontaktovať aj advokáta za účelom prípravy takéhoto návrhu. Zo závažných dôvodov Vám môže príslušný súd na návrh toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Takýmto závažným dôvodom na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva počas trvania manželstva je napr. ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, keďže Váš manžel bez Vášho vedomia naberá pôžičky, ktoré nedokáže splácať.

Dobrý deň prosím vás o radu s manželom sme spolu 11 rokov ale manželia sme 5 rokov v roku 2005 sme si zobrali úver na byt ja som brala 90 000 a manžel 910 000 bo byt stal 1000 000 Sk brali sme ho za slobodná ale banka mi povedala že manžel je kupujúci a ja som ručiteľ že byt manželstve aj keď sme ho brali za slobodná je na polovicu brali sme úver na 25 rokov a ešte musíme hypotéku splácať 16 rokov problém je v tom že manžel začal hrať automaty a piť máme maloletu dcéru bez môjho vedomia nabral plno nebankových pôžičiek dlh je už 15 000 eu bojím sa že prídeme o byt ak nebude splácať a prídem o polovicu s bytu chcem sa opýtať aj keď sme v manželstve či sa dá niejak ochrániť tento byt cez súd aby manžel už nebral pôžičky a aby to neprechadzalo v manželstve jeho dlhy na mňa a dcéru ďakujem za odpoveď

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto