Vzdanie sa dedičstva

Nachádzate sa tu

Vážený pán advokát, potrebovala by som poradiť ohľadom dedičského konania. V dedičskom konaní sú traja súrodenci po zosnulej matke. Dvaja súrodenci sa vzdali dedičstva v prospech tretieho a nezúčastnili sa ani dedičského konania. Notár tretiemu súrodencovi oznámil, že keďže sa ostatní dvaja vzdali dedičstva, všetok majetok prepíše na neho. Pri ohradení sa, že aj on sa chce vzdať dedičstva, mu notár povedal, že na to potrebuje súhlas ostatných súrodencov. Moja otázka je, že prečo tí dvaja súrodenci nepotrebujú súhlas tretieho súrodenca pri vzdaní sa dedičstva a tretí súrodenec ich súhlas potrebuje? Je takýto postup notára v súlade s predpismi? Čo sa stane s majetkom keď sa ho vzdajú všetci? Je to možné? Môže si tretí súrodenec požiadať len o určitú časť majetku (časť pozemkov) a zvyšku sa vzdať? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,

nikoho nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva možno urobiť osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však nemôže urobiť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. Napríklad v prípade, ak dedič nakladá s dedičstvom ako so svojím majetkom, a to nad rámec obvyklého hospodárenia, pričom je zrejmý jeho úmysel nakladať s dedičstvom ako so svojím vlastníctvom. K vyhláseniu o odmietnutí dedičstva nemôže dedič pripojiť žiadne výhrady alebo podmienky a odmietnutie dedičstva sa musí týkať celého dedičstva. To znamená, že dedič nemôže prijať iba časť dedičstva a ostatnej časti sa vzdať. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné a uvoľňuje sa ním dedičské nástupníctvo pre ďalšie subjekty.

Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiaden dedič, pripadne štátu.

Komentáre

Odpoveď pre Lenku F. z 30. novembra 2019: Dobrý deň, vzdanie sa dedičstva v prospech iného dediča je možné, a to formou dohody. Takáto dohoda sa uvádza v dedičskom rozhodnutí. Obsah dohody je výlučne na vôli dedičov, nesmie však odporovať zákonom a dobrým mravom a musí sa týkať výlučne majetku zahrnutého do predmetného dedičstva. Dedič sa môže vzdať dedičstva v prospech iného dediča priamo na dedičskom pojednávaní. Pokiaľ sa dedič nechce zúčastniť na dedičskom pojednávaní, môže niekoho splnomocniť, aby v jeho mene urobil jednotlivé úkony, ako napr. vzdať sa dedičstva v prospech druhého dediča. Podpis na splnomocnení je potrebné notársky overiť. Brat Vášho zosnulého starého otca by dedil v prípade, ak by nededila manželka (t. j. Vaša stará mama), deti, a ani vnuci (t. j. nededili by žiadni príbuzní v priamom rade). Vnuci Vášho zosnulého starého otca by boli povolaní dediť v prípade, ak by nededili ich rodičia (t. j. deti zosnulého). V danom prípade, pokiaľ sa deti vzdajú dedičstva v prospech svojej mamy, výlučnou dedičkou bude ona sama.

Odpoveď pre Katarínu z 29. októbra 2019 Dobrý deň, nakoľko predpokladám, že Vaši starí rodičia boli zosobášení, potom peniaze, ktoré zarobili počas manželstva patria do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov), t. j. patria tam aj tie, ktoré sú na účte Vašej babky. V prípade smrti jedného z manželov musí dôjsť najprv k vyporiadaniu BSM. To znamená. že sa musí rozhodnúť, čo z BSM patrilo zosnulému (Vášmu dedkovi), čo pozostalému manželovi (Vašej babke) a až následne sa majetok, ktorý by pripadol zosnulému manželovi, stane predmetom dedičského konania. Z uvedeného teda vyplýva, že úspory uložené na účte Vašej babky sa musia najskôr vyporiadať v rámci BSM, a keď sa rozhodne o čiastke, ktorá by pripadla Vášmu zosnulému dedkovi, táto sa stane predmetom dedičského konania. Nakoľko notárka zrejme nemá vedomosť o existencii účtu s úsporami, odporúčam ju o tom informovať, nakoľko tieto úspory by mali byť predmetom vyporiadania BSM a následne aj dedičského konania.

Dobrý deň, po smrti starého otca má prebehnúť dedičské konanie kde dedičmi sú dvaja bratia a jeho manželka (stará mama). Obidvaja bratia sa chcú vzdať dedičstva v prospech manželky teda svojej mamy. Je potrebné napísať splnomocnenie resp. čo má takéto splnomocnenie obsahovať? Na druhej strane starý otec má ešte aj brata, a troch vnukov sú aj oni zahrnutý do dedičstva? Ďakujem.

Dobrý deň p. advokát, chcela by som sa opýtať ohľadom dedenia. Zomrel mi dedko, som dedičom po svojej mame ktorá už zomrela dávno. Dedičmi sú aj moja babka a teta. Čiže sme tri dedičky. Dedí sa nehnuteľnosť a hotovosť. Moja babka a dedko mali účty každý zvlášť. Babka mala na svojom účte úspory ktoré s dedkom nadobudli a na dedkov účet chodil dôchodok. Po telefonickom rozhovore mi notárka povedala že oni preverovali účet iba po zosnulom. Moja otázka je patrí aj účet ktorý je na babkine meno do dedicskeho konania? Ak áno ako to zahrnúť do dedicskeho konania? Ako neprísť o to čo mi zo zákona patrí? Ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď pre Martina: Dobrý deň, vzdať sa dedičstva v prospech cudzej osoby nie je možne, v prípade vzdania sa dedičstva ide o vzdanie sa v prospech iného dediča/dedičov, a to prostredníctvom dohody, ktorú dediči uzatvoria medzi sebou, či už za odplatu alebo bezodplatne. Takáto dohoda sa uvádza v dedičskom rozhodnutí. Obsah dohody je výlučne na vôli dedičov, nesmie však odporovať zákonom a dobrým mravom a musí sa týkať výlučne majetku zahrnutého do predmetného dedičstva. Ak by napríklad takýto povinný dedič ostatným dohodnutú odplatu nezaplatil v stanovenej lehote splatnosti podľa uznesenia z dedičskeho konania, môžu ostatní dediči na základe spomenutej dohody riešiť problém právnou cestou, podaním návrhu na exekučné konanie. Uznesenie z dedič. konania je exekučným titulom.

Dobrý deň, môj otec aj spolu s bratmi sa dávnejšie vzdali nároku na dedičstvo v prospech cudzej osoby pod zámienkou následného vyplatenia danou osobou. K spomínanému vyplateniu samozrejme nedošlo. Je možné v tejto veci dodatočne zakročiť? Ďakujem.

Odpoveď pre jeka70: Dobrý deň, áno, dedičstva sa môžete vzdať v prospech druhého dediča, môžete tak urobiť priamo na dedičskom pojednávaní. Pokiaľ sa nechcete zúčastniť na dedičskom pojednávaní, môžete niekoho splnomocniť, aby vo Vašom mene urobil jednotlivé úkony, ako napr. vzdať sa dedičstva v prospech druhého dediča.

Dobrý deň, sme traja súrodenci. Môžem sa pri dedičskom konaní vzdať svojho podielu v prospech jedného súrodenca ? Je potrebné, aby som bola pri tom osobne, alebo stačí, ak to notárovi oznámim písomne ? Ďakujem.

Odpoveď pre Katarínu: Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či Váš otec zomrel počas dedičského konania po Vašej starej matke, alebo Váš otec už predtým, a dedičské konanie po ňom už bolo skončené. Pokiaľ Váš otec zomrel počas dedičského konania po Vašej starej matke, v prvom rade musí byť ukončené dedičské konanie po starej mame, a až následne by prebehlo dedičské konanie po Vašom otcovi. V dedičskom konaní po starej mame, dedičský podiel Vášho otca prejde na jeho deti, teda Vás a Vašich surodencov. Na druhej strane, v dedičskom konaní po otcovi budú dediť jeho deti (Vy a Vaše súrodenci) a jeho manželka. V tomto konaní sa môžete vzdať dedičstvo v prospech Vašej matky, keďže každý dedič sa môže v dedičskom konaní vzdať dedičstva iba v prospech druhého dediča. Môžete tak urobiť priamo na dedičskom pojednávaní. Pokiaľ ale Váš otec zomrel predtým ako stará mama, a dedičské konanie po ňom už bolo skončené, tak v dedičskom konaní po Vašej starej matke budú dediť jej deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa (v tomto prípade Váš otec), ako už bolo uvedené vyššie, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. V takom prípade sa teda nemôžete vzdať dedičstvo v prospech Vašej matky, keďže ona nie je dedičom, a dedičia sa môžu vzdať svoje dedičstvo len v prospech druhého dediča. V takej situácii, ak nadobudnete v dedičskom konaní po starej matke dedičstvo, môžete toto po ukončení dedičského konania previesť na Vaš matku napríklad darovacou zmluvou.

Dobry den chcem sa spytat stara matka nam umrela - zanechala dedicstvo- ale nas otec jej syn uz zomrel to znamena dedia deti a nasa matka tiez- mozme sa my ako deti vzdat dedicstva v prospech matky? Ako sa to robi? Dakujem za odpoved

Odpoveď pre Zuzana: Dobrý deň, tak ako hovoríte, k vyhláseniu o odmietnutí dedičstva musí dôjsť v lehote, ktorá je ustanovená zákonom. Lehota na odmietnutie dedičstva je jednomesačná a začína plynúť odo dňa, keď bol dedič upovedomený o práve odmietnuť a jeho následkoch. To znamená, že pokiaľ na Vaše meno ešte neprišlo upovedomenie o možnosti odmietnuť dedičstvo, lehota Vám neuplynula a dedičstvo budete môcť ešte odmietnuť. Pokiaľ došlo k chybe u notára a náhodou bolo toto upovedomenie odoslané, avšak Vám neprišlo, odporúčam obrátiť sa na notára a o uvedenom ho informovať. Zákon taktiež možnosť odmietnuť dedičstvo nedáva tomu dedičovi, ktorý dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. Odmietnutie dedičstva je potrebné poriadne zvážiť pretože vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné., to znamená, že vyhlásenie dediča, že dedičstvo odmieta nemožno odvolať a ani od neho odstúpiť. V priebehu dedičskeho konania sa tiež možete vzdať dedičstva v prospech ineho dediča. Uvedený ukon možete vykonať i priamo na prejednavani dedičstva.

Vážený pán advokát, chcela by som sa informovat na par veci ohladom dedicskeho konania. v roku 2016 mi zomrel dedo a v auguste 2018 mi prislo upovedomenie o dedicskom prave avsak nebolo pre mna ale pre ineho dedica (chyba sa stala u notara a asi zamenil obalky). Nebrala som to do uvahy kedze to nebol list pre mna a od notara mi viac ziadny papier neprisiel. Dnes mi prislo predvolanie na dedicske konanie . Chcem sa spytat ci bude mozne este dedicstvo odmietnut, kedze mi oficialne na moje meno upovedomenie neprislo ? ( docitala som sa totiz ze sa do sa urobit len do jedneho mesiaca od upovedomenia , to vsak na moje meno neprislo. Dakujem vopred sa odpoved

Odpoveď pre babku: Dobrý deň, poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Musíte teda písať závet zvlášť aj vy, aj Váš manžel. V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Čo sa týka vydedenia, ak sa situácia zmení a vzťahy sa napravia, poručiteľ môže počas svojho života rozhodnutie o vydedení zmeniť. Zrušiť rozhodnutie o vydedení môže (s výnimkou notárskej zápisnice) aj zničením listiny obsahujúcej vydedenie. Závetca môže kedykoľvek do svojej smrti závet zmeniť alebo odvolať. Každý poručiteľ, ktorý sa rozhodne prejaviť svoju vôlu v závete, môže túto vôľu až do svojej smrti kedykoľvek a bez obmedzenia meniť. Poručiteľ môže jednak spísať nový závet a v ňom nanovo určiť dedičov ako aj dedičské podiely celého svojho majetku. Týmto úkonom priamo zo zákona zaniká skorší závet. Rovnako môže poručiteľ svoj skorší závet odvolať, pričom toto odvolanie musí byť urobené v rovnakej forme, v akej bol spísaný závet.

Dobry den prajem moja otazka .Mame u notara napisany zavet ked manzel zomrie skor ako ja svoj majetok dedim vsetko ako manzelka .mame aj deti jedneho sme jeden cas vydedili ale sme stiachli teraz ten nam pomaha . chcem aby ten dedil dom a ostatne deti dalsie majetky , ako teraz postupovat .Staci ked vlastnorucne napiseme komu co patri ked zomrieme. Ten zavet musime alebo nemusime stiahnut dakujem

Odpoveď pre Richarda: Dobrý deň, pokiaľ ste prenechali všetok majetok z dedičstva svojmu bratovi, a tento sa stal jej výlučným vlastníkom, ak by ste chceli naspäť tento podiel, máte možnosť dohodnúť sa s bratom, aby ste uzavreli napríklad darovaciu zmluvu, pomocou ktorej Váš brat môže Vám bezplatne darovať tento podiel. Avšak musim Vás upozorniť, že pokiaľ má tento dlhy, je nevyhnutné predpokladať, že takýto ukon /resp. akýkolvek ukon, ktorým by tento previedol hoci aj len časť svojho majetku, a ohrozil by tak vymožiteľnosť pohľadávok veriteľov/ by mohol byť napadnutý veriteľmi ako odporovateľný právny ukon, a teda v prípade, žeby súd následne veriteľom vyhovel, voči týmto by darovacia zmluva nebola účinná, a títo by tak svoje nároky mohli uspokojiť i z uvedenej nehnuteľnosti.

Dobry den!Pri dedicskom konani som sa vzdal svojho poddielu na prospech brata stym ze na svoj podiel mi dal doživotne uživacie pravo.len par rokov uz nerobi ma vela dlhov a bojim sa ze exekutor zobere cely dom.ja mam mensi podiel v tom dome a chcem to rozdelit na 2 byty a aj kvoli tomu este chcem naspat ten podiel coho som sa vzdal.da sa to nejak spravit?keby mi to vratil tak podiely by boli 50 na 50.ďakujem za info

Odpoveď pre dadu: Dobrý deň, zákon hovorí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a potomkom plnoletým aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Ak je váš syn plnoletý, a mal by byť výhradne jediným dedičom zo zákona (iné deti ani manžela nemáte), musí dostať aspoň polovicu z dedičstva, zvyšný majetok môžete odkázať komukoľvek. Odporúčam prepočítať si hodnotu majetku, ktorým disponujete (teda i hodnotu nehnuteľnosti), a podľa toho určiť (s ohľadom na hodnotu ostatného majetku), či synovi ostane čiastka, na ktorú by mal nárok zo zákona, alebo nie.

Ďakujem za odpoveď,len mi nie je dostatočne zrozumiteľné to,čo som napísala v otázke a teda či je možné odkázať v závete byt synovcovi, ktorý už syn nebude mať právo dediť,keď ostatný majetok -ďalší byt pripadne jemu po mojej smrti v dedičskom konaní.Chcem len tú časť majetku zanechať synovcovi,syna vydediť nechcem,jemu pripadne ďalší byt.Darovacou zmluvou to nechcem urobiť,pretože závet možno ešte počas života a rozhodnutí meniť,kdežto s darovacou zmluvou je to už zložitejšie.Nebude si syn nárokovať aj na svoj dedišský podiel zo zákona na majetok synovca,ktorý mu zanechám v závete?.Ďakujem.

Odpoveď pre Andreu: Dobrý deň, ak máte za to, že v konaní o dedičstve boli porušené práva alebo uznesenie o dedičstve trpí inými právnymi vadami, máte možnosť podať odvolanie proti uzneseniu o dedičstve., v zmysle ust. § 69 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. Odvolanie proti uzneseniu vydanému notárom ako súdnym komisárom sa podáva u notára, ktorý uznesenie vydal. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané v lehote na súde prvej inštancie, ktorý notára poveril, alebo na príslušnom odvolacom súde. Ak by Vám lehota márne uplynula a Vy trváte na tom, aby bol brat vlastníkom uvedenej polovice, máte možnosť mu túto previesť na základe darovacej zmluvy.

Odpoveď pre dadu: Dobrý deň, dedenie zo závetu má prednosť, môžete tak majetok odkázať komukoľvek. V závete má každý právo stanoviť, kto a čo zdedí. Nesmie však vynechať Vaše deti. Tie budú dediť aj v prípade, ak ich závetca v závete vynechá (pokiaľ nemal zároveň spísanú listinu o vydedení). Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Deti zo zákona dedia rovnakým dielom. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný. Ak poručiteľ neurčí presné podiely, dostane každý z dedičov určených v závete rovnaký podiel na dedičstve. Podľa občianskeho zákonníka vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Nemusíte to teda dať overiť na matrike. Odporúčam Vám však nechať si závet spísať u notára vo forme notárskej zápisnice, kedy notár závet zároveň uloží v centrálnom registri závetov.

Dobry den.Sme dvaja surodenci a po smrti nasho otca prave prebehlo dedicske konanie.S bratom sme sa o dedicstve velmo nedebatovali a ani sme sa nedohadovali.Na dedicskom konani, brata zastupoval splnomocnenec /nakolko on bol v zahranici/ ktory mal zaukol iba dat na rozhodnutie svoj podpis.Advokatka dedicstvo delila dvoma.Dali sme na rozhodnutie svoje podpisi a pani advokatka nam este dodala ze sa mozme do 15 dni odvolat .Po tel.kontakte som sa dozvedela ze otec pred smrtou chcel soj majetok previest na brata ,lebo sa oneho staral..CHcela by som sa odvolat a vzdat sa svojej polovice v prospech brata v tejto 15 dnovej odvolacej lehote,len neviem ako a ci je to vobec mozne. Poradte mi prosim ako a co mam spravit, ked som to uz s tym podpisom pokazila. Za Vasu odpoved vopred dakujem.

Dobrý deň.Chcem sa opýtať,či je možné,aby som v závete zanechala svoj byt synovcovi a ostatný majetok po mojej smrti by pripadol synovi.Je závet právoplatný,keď ho napíšem vlastnoručne a podpis dám overiť na matrike?Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Martinu: Dobrý deň, občiansky zákonník umožňuje odmietnuť dedičstvo. Na základe odmietnutia dedičstva dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Na to aby dedič mohol odmietnuť dedičstvo musí byť spôsobilý na právne úkony. Podmienkou na to aby Vaše deti mohli odmietnuť dedičstvo je, že tento úkon je možné urobiť až po smrti poručiteľa, resp. po smrti Vášho bývalého manžela. Odmietnuť dedičstvo za života Vášho bývalého manžela je vylúčené. Taktiež možno odmietnuť len celé dedičstvo, nemožno odmietnuť len časť dedičstva. K vyhláseniu o odmietnutí dedičstva musí dôjsť v lehote 30 dní a táto lehota začína plynúť odo dňa kedy bol dedič upovedomený o možnosti odmietnuť dedičstvo. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné, tzn. ho nemožno odvolať a ani od neho odstúpiť.

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Som rozvedená 12 rokov. Zo vzťahu mám 22 ročnú dcéru a 17 syna. Môj bývalý manžel nevlastní žiaden majetok, ale zato kopu dlhov vrátane dlhu pre sociálnu poisťovňu, ktorá mi za neho vypláca náhradné výživné. Chcem sa opýtať, či je možnosť, aby sa deti vzdali vopred dedičstva po svojom otcovi, nakoľko sa bojím, že potom to už nebude možné. Vraj je taká možnosť, ale neviem to isto. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Silviu Annu: Dobrý deň, v prvom rade si dovoľujeme uviesť, že vzdanie sa dedičstva ešte za života otca nie je možné, nakoľko nikto sa nemôže vzdať vopred svojich práv, ktoré mu zákon priznáva a vzdanie sa dedičstva za života poručiteľa by sa považovalo za neplatné. Vzdanie, prípadne odmietnutie dedičstva je teda možné až po smrti poručiteľa. Toto odmietnutie dedičstva musí Vaša dcéra uskutočniť včas, a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, keď bol dedič súdom o práve dedičstvo odmietnuť upovedomený, a to ústnym alebo písomným vyhlásením na súde, resp. pred súdnym komisárom – notárom, ktorý bol súdom poverený prejednať dedičstvo. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno už následne odvolať. Okamihom odmietnutia dedičstva, ten kto dedičstvo odmietol, prestáva byť účastníkom konania, a teda Vaša dcéra týmto odmietnutím dedičstva nebude po otcovi dediť žiadne aktíva ani pasíva majetku.

Dobrý deň, poprosím o radu. S exmanželom som sa rozviedla v r.2014, má veľké dlhy a exekúcie na plat i na pozemok po rodičoch, nič iné nevlastní.. Z manželstva máme dcéru, ktorá je už dospelá. V prípade smrti exmanžela by po ňom dedila dcéra. Nechceme, aby tie dlhy a exekúcie prešli na ňu. Dlhy jej oteca pochádzajú z gamblerstva. Môže sa dcéra vzdať dedičstva ešte za života otca? Ako postupovať,aby sa dlhom po otcovi vyhla? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Michala Šidó: Dobrý deň, vzdať sa dedičstva alebo odmietnuť dedičstvo možno len po smrti poručiteľa. Každý právny úkon, ktorý by sa týka zrieknutia sa dedičského práva, dedičstva vopred, teda pred smrťou poručiteľa, je neplatný. Za života Vašich rodičov je možné previesť na Vás majetok buď darovacou alebo kúpnou zmluvou. Treba tiež uviesť, že pokiaľ je viac oprávnených dedičov a je spísaný závet, tak v zmysle Občianskeho zákonníka platí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Existuje aj tzv. inštitút započítania daru do dedičského podielu, ktorý slúži na vyrovnanie rozdielov medzi jednotlivými dedičmi vzhľadom na prospech, ktorý jeden z nich už za života poručiteľa dostal. Na druhej strane však platí, že obdarovaný dedič nie je povinný do dedičstva z darovaného nič vracať. Ak v dedičstve nie je dostatok majetku, z ktorého by bolo možné ostatným dedičom vyrovnať, to čo jeden z nich už dostal, neobdarovaní dedičia môžu zostať bez nadobudnutia svojho dedičského podielu. Takáto situácia môže nastať, ak hodnota daru presahuje hodnotu majetku, ktorý je predmetom dedičstva.

poterbujem poradiť da sa vzdať dedičstva ešte pred tím než umre jeden z dvoch rodičo alebo mi stačí darovacia zmluva kde som uvedení ako vlastni ja a moj brat ja sa bojím len toho či by to nemohli napadnúť sudne ešte ostatní dediči

Odpoveď pre admina: Dobrý deň, v prvom rade musí okresný súd určiť notára, aby vo veci konal a rozhodoval. Vzhľadom k tomu, že prešlo už 8 rokov by bolo vhodné sa na okresnom súde informovať prečo poverenie nie vydané, prípadne ich treba urgovať, nakoľko dedičske konanie byva spravidla vytýčene do 6 mesiacov od umrtia, a to aj v prípade subežne prebiehajucich sudnych konani, kedy byva nasledne prerušené.. Notár by mal vydať upovedomenie o dedičskom práve, v ktorom Vás upovedomí o dedičskom práve a o možnosti odmietnuť dedičstvo, ako aj o náležitostiach a účinkoch jeho odmietnutia. Následne je možné odmietnuť dedičstvo v lehote 1 mesiaca. Táto lehota Vám začne plynúť odo dňa, keď ste bol ako dedič upovedomený o práve odmietnuť dedičstvo. V súdnom spore, kde bola ako odporca (dnes žalovaný) Vaša matka súd pokračuje v konaní, avšak súd rozhodne, že bude pokračovať s dedičmi strany, resp. s Vami ak na Vás prešlo právo alebo povinnosť, ktorá je predmetom konania, ak takýto prechod nie je s ohladom na predmet sporu možný, konanie zastaví.

Odpoveď pre Petra Moravčíka: Dobrý deň, ak je dedičstvo predĺžené (poručiteľ zanechal viac dlhov ako majetku) a nedôjde k dohode dedičov a veriteľov o jeho prenechaní veriteľom na úhradu dlhov, vtedy je zväčša nariadená likvidácia dedičstva. Jej cieľom je speňaženie dedičstva a rozdelenie získaného výťažku. Vzhľadom na to, že súd vydal uznesenie, v ktorého odôvodnení uviedol, že právoplatným uznesením požiadavky veriteľov zanikajú je zrejmé, že nie je možné aby veritelia svoje pohľadávky uspokojili v dedičskom konaní po Vašej matke, zvlášť, ak nešlo o jej dlhy a tieto na nu neprešli. Právoplatným uznesením totiž pohľadávky veriteľov zanikli. V prípade Vášho postupu stačí ak túto skutočnosť preukážete právoplatným uznesením, ktoré máte. Pokiaľ ide o úhradu dlhov, veritelia majú nárok len na sumu vo výške pohľadávky.

Odpoveď pre Andreu: Dobrý deň, v prípade dedenia platný právny poriadok viaže prechod dedičstva na dedičov na splnenie určitých predpokladov, tieto predpoklady nazývame predpoklady dedenia. Nimi sú smrť fyzickej osoby (poručiteľa, resp. Vášho otca), existencia dedičstva, dedičský titul a spôsobilý dedič. To znamená, že na to aby sa mohla dediť aj časť po Vašom otcovi je potrebné splnenie predpokladov dedenia. Nakoľko Váš otec ešte žije nie je možné aby prebehlo dedenie z vášho otca na dedičov. Vy ako jeho dcéra ste neopomenuteľným dedičom, čo znamená, že zo zákona musíte z dedičstva vždy dostať minimálne svoj zákonný podiel. V prípade vydedenia ide o inštitút kde zákon výslovne upravuje prípady, za ktorých Vás otec môže vydediť, v inom prípade to nie je možné. Ide o nasledovné prípady: Ak ste v rozpore s dobrými mravmi neposkytla poručiteľovi (Vášmu otcovi) potrebnú pomoc v chorobe, starobe alebo v iných závažných prípadoch - v tomto prípade pôjde hlavne o to, že by bol Váš otec odkázaný na potrebnú pomoc, vy by ste o tejto jeho potrebe vedeli a vzhľadom na vaše schopnosti a možnosti ste mu potrebnú pomoc neposkytli, Ak o Vášho otca trvalo neprejavujete opravdivý záujem, ktorý by ste ako potomok mali prejavovať - napr. žijete amorálnym spôsobom života, ktorý vzbudzuje pohoršenie u spoluobčanov, Ak ste bola odsúdená pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, Ak trvalo vediete neusporiadaný život - - napr. žijete amorálnym spôsobom života, ktorý vzbudzuje pohoršenie u spoluobčanov. V súvislosti s tým, že na liste vlastníctva už sú napísané len deti, resp. Vaši súrodenci je možné, že by dedičia uzavreli dohodu, ako aj to, že by sa Váš otec vzdal dedičského podielu v prospech ostatných detí a o ostatnom svojom podiele by sa s nimi dohodol. Taktiež mohol svoj podiel darovať, v tom prípade by na liste vlastníctva bol odkaz na darovaciu zmluvu. Ďalej je veľmi dôležitý fakt kedy bola nehnuteľnosť nadobudnutá, či bola nadobudnutá počas trvania manželstva, a teda či patrila do BSM. V prípade, že by sa preukázalo neobvyklé darovanie máte následne pre prípad úmrtia otca nárok žiadať, aby ostatným dedičom, Vašim súrodencom bolo v dedičskom konaní po otcovi započítané čo títo od neho dostali za života.

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či je ešte možne odmietnuť dedičštvo aj napriek tomu že od umrtia mojej matky preslo uz osem rokov a okresny sud doteraz neurcil notara, ktorý by mal toto dedicstvo prejednat. Rovnako mi nebolo dorucene oznamenie o prave odmietnut dedistvo. Pravdepodobne je to kvoli tomu ze v case umrtia prebiehal voci mojej matke a jej surodencom sudny spor. tento sa vsak skoncil a zalovany nasledne podali na nove konanie, ale ja odmietam prijat po nej dedistvo. Moze ma okresny sud povazovat za odporcu ked uz pocas predchadzajuceho sudneho sporu bolo sudu dorucene moje vyhlasenie o domietnuti prijat dane dedicstvo?

Dobrý deň, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu. Manželka môjho otca minulý rok zomrela. Z toho manželstva má môj otec dve deti a ja som z jeho predchádzajúceho. Dedičské konanie po jeho nebohej manželke minulý rok prebehlo, no teraz som zistila, že jeho deti zdedili celý majetok - aj časť po mojom otcovi. Ako je možné, že zdedili všetko, celý dom, keď ešte môj otec žije? Do minulého roka na LV figuroval môj otec a teraz sú tam jeho deti - nadobudnuté dedením. Môžem sa ja nejako brániť, ako jeho dedička? Mohol ma otec takýmto spôsobom "vydediť"?

Odpoveď Alexandrovi Ozvoldíkovi: Dobrý deň, nakoľko poistka zvyčajne do dedičského konania nevstupuje, notár poisťovne nekontaktuje, teda nemajú sa o smrti poistenej osoby ako dozvedieť. Pokiaľ v zmluve o poistení bola určená tzv. oprávnená osoba, tak životné poistenie nespadá do dedičského konania, t.j. poistné plnenie sa vyplatí tomu, koho si poistník určil v zmluve. Poistné plnenie bude predmetom dedičského konania iba vtedy, ak v zmluve neboli určené oprávnené osoby, prípadne zomreli.

Dobrý Deň keď sa vzdám dedičstva, vzdávam sa aj jeho životnej poistky? Resp. vzťahuje sa životné poistenie do dedičstva po zosnulom? Alebo sú to dve rozne veci a mám nárok na jeho poistku aj keď odmietnem dedičstvo.... Ďakujem

Odpoveď pre andulu: Dobrý deň, dedičstvo tvorí majetok zosnulého, teda ak sa vzdáte dedičstva, nárok na dávku zo sociálneho poistenia (vdovský dôchodok) aj tak budete mať, pokiaľ sú splnené podmienky nároku na vdovský dôchodok v zmysle § 74 Zákona o socoálnom poistení.

Dobry večer,ked sa vzdam dedičstva po manželovi ,mam narok na vdovsky dochodok?Dakujem

Dobrý deň. Mama a otec neodmietli predlžené dedičstvo po svojej nebohej dcére.Medzitým otec zomrel a všetci ostatní až po vnukov sa vzdali dedičstva. Súd nariadil likvidáciu dedičstva, do ktorého patril dom v hodnote 32 000 eur. Súd vydal uznesenie, podľa ktorého polovica domu pripadla štátu ako odumrť a druhá polovica mame a v odôvodnení sa uvádza, že pravoplatným uznesením požiadavky veriteľov zanikajú. Mama medzitým zomrela a začalo sa dedičské konanie po nej.Môžu sa veritelia z predlženého dedičstva, ktorého časť pripadla mame domáhať svojich pohľadávok v dedičskom konaní po nej? Po mame okrem toho zostala ešte orná pôda. Ako máme ďalej postupovať? Je suma 16 000 eur ponímaná ako maximálny dlh alebo predchádzajúci veritelia môžu žiadať aj vyplatenie sumy za ornú pôdu? Pekne ďakujem.

Odpoveď pre Peťku123344: Dobrý deň, vzdať sa, resp. odmietnuť dedičstvo už v tomto čase nemožno, keďže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Občiansky zákonník v § 470 ods. 1 stanovuje, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, čiže aj Vaša dcéra spolu s ostatnými sestrami zodpovedajú na základe dedičských podielov za poručiteľove dlhy, a to až do výšky nadobudnutého dedičstva, čiže do výšky aktív. Na túto skutočnosť je notár ako súdny komisár povinný dedičov upozorniť. V zmysle §199 Civilného mimosporového poriadku na návrh dedičov vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Pokiaľ ste predmetný návrh nepodali, majú veritelia, ktorí neboli účastníkmi konania o dedičstve, právo podľa § 212 CMP domáhať svojho práva žalobou okrem prípadu, keď sa vykonala likvidácia dedičstva. Podľa § 211 CMP platí, že ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

Dobry den. Chcela by som sa spytat a zaroven aj poradit. V Aprili minuleho roka moja maloleta 7rocna dcera zdedila po svojom otcovi majetok, spolu aj s jej dvomi uz plnoletymi sestrami. vsetky tri dedicstvo prijali. no casom po cca 3-4mesiacoch mi zacali chodit vymahania od exekutorov, vyzvy a vyhrazne upomienky. na dedicskom konani nam bolo povedane a tiez v konecnom ustanoveni je uvedene, ze zosnuly zanechal dlhy vo vyske cca 500€. ako vyssie uvadzam, po uplynuti doby sme ale zistili, ze zdedili cca 25-30tis € dlhov. je mozne dako uz po rocnom uplynuti doby dedicskeho konania sa dedicstva vzdat abo dake ine riesenie? nakolko dcera je maloleta, v ustanoveni je uvedena uplne ina suma ako je realita a o tych dlhoch moja dcera a ani ja sme vobec ani netusili. este dodavam, ze sme spolu ani nezili ani sme neboli zosobaseny ani nic taketo. dakujem za skoru odpoved. Petra

Dobry den. Chcela by som sa spytat a zaroven aj poradit. V Aprili minuleho roka moja maloleta 7rocna dcera zdedila po svojom otcovi majetok, spolu aj s jej dvomi uz plnoletymi sestrami. vsetky tri dedicstvo prijali. no casom po cca 3-4mesiacoch mi zacali chodit vymahania od exekutorov, vyzvy a vyhrazne upomienky. na dedicskom konani nam bolo povedane a tiez v konecnom ustanoveni je uvedene, ze zosnuly zanechal dlhy vo vyske cca 500€. ako vyssie uvadzam, po uplynuti doby sme ale zistili, ze zdedili cca 25-30tis € dlhov. je mozne dako uz po rocnom uplynuti doby dedicskeho konania sa dedicstva vzdat abo dake ine riesenie? nakolko dcera je maloleta, v ustanoveni je uvedena uplne ina suma ako je realita a o tych dlhoch moja dcera a ani ja sme vobec ani netusili. este dodavam, ze sme spolu ani nezili ani sme neboli zosobaseny ani nic taketo. dakujem za skoru odpoved. Petra

Odpoveď pre Elenu: Dobrý deň, nakoľko do skončenia dedičského konania sa majetok poručiteľa môže znehodnotiť, z toho dôvodu súd musí majetok zabezpečiť. Veci osobnej potreby zverí manželovi poručiteľa alebo inému členovi domácnosti a postará sa o to, aby predali veci, ktoré nemožno uschovať. Ďalej, súd ustanoví aj tzv. správcu dedičstva alebo jeho časti. Môže ním byť niekto z dedičov alebo z okruhu osôb blízkych poručiteľovi. Vo Vašom prípade teda súdom poverený notár postupuje podľa zákona a vykonáva len svoju činnosť podľa predpísaného postupu.

Dobrý deň. prosím o radu. Po smrti manžela som sa ja a jediná dcéra zriekli_ odmietli dedičstvo v plnom rozsahu nakolko tam boli dlhy,ktoré prevyšovali aktíva. S manželom som mala uzavretú 25 Ročnú zmluvu o p o d i e l o v o m spolulastníctve Pretože pred smrťou podnikal. Počas nášho manželského života si kúpil auto napísané _ evidovane na jeho meno. po jeho smrti mi notárka povedala že sa mám ja o auto starať uschovať ho do skončenia dedicstva. Pritom som sa vzdala dedičstva a o auto nemám žiaden záujem . Prosím o odpoveď za čo vopred ďakujem.

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 26.2.2018: Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť ústnym alebo písomným vyhlásením, odmietnuť dedičstvo je teda možné aj písomne. Zákon nevyžaduje osobitnú formu pre tento úkon, podpis dediča preto nemusí byť úradne overený, napriek tomu Vám odporúčam, aby ste vyhlásenie o odmietnutí dedičstva doručili s overenými podpismi, najmä v prípade, že sa dedič vôbec nedostaví k notárovi. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. V rámci dedičského konania totiž notár má povinnosť dedičov upovedomiť o ich dedičskom práve - ak všetci títo dediči odmietnu majetok poručiteľa, nastupujú ich deti, resp. ďalšie dedičské skupiny, ktoré notár opäť upovedomí o vzniku ich dedičského práva, a ktorí môžu následne dedičstvo odmietnuť. Ak dedičstvo odmietli všetci potenciálny dediči, dedičské pojednávanie sa nekoná. Dávam Vám však do pozornosti, že odmietnutie dedičstva nemožno odvolať. Ide o právny úkon, v dôsledku ktorého sa na dediča hľadí, ako keby neexistoval - a to aj v prípade, že by sa dedičské konanie obnovilo po niekoľkých rokoch, napr. z dôvodu, že sa objaví ďalší majetok poručiteľa, ktorý mal byť predmetom dedičského konania. Dedič, ktorý urobil vyhlásenie o odmietnutí dedičstva, nemôže viac dediť po poručiteľovi.

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom odmietnutia dedičstva. Starý otec zanechal po sebe pozemky - ornú pôdu. Jedná sa o pozemky, ktoré pre svoju výmeru a umiestnenie nie sú využiteľné a zaujímavé pre dedičov. Z tohto dôvodu sa chcú vzdať týchto pozemkov v prospech štátu. To znamená, že dedičstvo odmietajú deti poručiteľa a zároveň všetci ostatní dediči v prvom rade aj štvrtom rade. Ako prebieha takéto dedičské konanie. Musia ho osobne absolvovať všetci dediči, alebo stačí, keď sa dedičského konania zúčastnia len priami dediči čiže deti a ostatní dediči stačí keď zašlú notárovi písomné vyhlásenie o odmietnutí dedičstva. Tiež sa chcem opýtať, či podpis na písomnom vyhlásení o odmietnutí dedičstva musí byť úradne overený. V záujme dedičov je vzdať sa týchto pozemkov v prospech štátu. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Tamaru V.: Dobrý deň, čo sa týka vzdania sa dedičstva a odmietnutia dedičstva, musím Vás ako prvé upozorniť na to, že je rozdiel medzi odmietnutím dedičstva a vzdaním sa dedičstva. Vzdanie sa dedičstva je možné v prospech iného dediča, ktoré sa nepovažuje za odmietnutie dedičstva. Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. V prípade odmietnutia dedičstva v mene maloletých detí, takéto odmietnutie podlieha schváleniu súdu. Tiež je možné v mene maloletého dieťaťa vzdať sa dedičstva. Pokiaľ sa má maloleté dieťa vzdať svojho dedičstva, bude tiež potrebné schválenie úkonu za maloletého súdom. Treba počítať s tým, že súd nemusí schváliť úkon za maloleté dieťa.

Dobrý večer,chcem sa opýtať,môj syn bude dediť majetok po svojej babke(manžel mi zomrel),nakoľko je syn ešte maloletý,tak ho budem na dedickom konaní zastupovať.Môžem sa dedictva vzdať,alebo ho musím prijať,nakoľko budem zaňho rozhodovať ja.Ako to je,ďakujem

Odpoveď pre Anonym z 22. septembra 2017: Dobrý deň, v prípade, ak sa dedičia nedohodnú na rozdelení dedičstva, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým dedičom, ktorých dedičské právo bolo preukázané. Podľa §484 Občianskeho zákonníka, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Zákon presne stanovuje veľkosť dedičských podielov v jednotlivých dedičských skupinách, ktoré sú celkovo 4. V prvej skupine dedí manžel/ka a deti poručiteľa. Ak nedochádza k dedeniu v prvej skupine, dedí druhá skupina: manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak nededí nikto z druhej skupiny, nastupuje dedenie tretej skupiny: súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov nededí, nadobúdajú jeho podiel rovnakým dielom jeho deti. v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Odpoveď pre Miloša: Dobrý deň, podobne ako v prípade alografného závetu (ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou), posúdenie formálnych náležitostí vlastnoručne písaného závetu v dedičskom konaní takisto prináleží notárovi ako súdnemu komisárovi. Môže teda určiť, že závet je neplatný, pravda, v prípade vlastnoručne písaného závetu je menej problematických záležitostí, na ktoré si treba dávať pozor (nie je potrebná prítomnosť svedkov, atď.). Pokiaľ by závet nebol napádaný neskôr prípadnými dedičmi, a nemal by žiadne ďalšie nedostatky, nemal by byť problém, ak si fyzická osoba tento spíše sama. Avšak určite Vám odporúčam poradiť sa s právnikom, nakoľko vzory dostupné na internete nemusia byť spoľahlivé.

ako postupovať pri dedičskom konaní keď 2 dedičia nesúhlasia s rozdelením majetku a 4 súhlasia na určitom rozdelení majetku

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto