Výživné a exekúcia

Nachádzate sa tu

Vážená advokátska kancelária, môj ex neplatí výživne 1,5 roka. Podala som trestné oznámenie, aj ho už odsúdili na podmienečný trest odňatia slobody. Ani potom však nič neplatil, na čo som ja podala návrh na exekúciu. Exekútor mi povedal, že nemá nič, ani dostatočný plat z čoho by vedeli robiť zrážky. Povedal tiež, že po nejaký čas na neho ešte pozrú. Čo sa však stane, keď ani vtedy nič nebude mať? Môžem podať ešte trestné oznámenie na súd počas exekúcie? Čo iné by sme vedeli ešte urobiť? Ešte som zabudla napísať, že náhradné výživné som už vybavila. Ďakujem vopred za odpoveď.

Dobrý deň, pri neplatení výživného existujú tri možnosti, ako sa dostať k výživnému a Vy ste všetky tieto tri (exekúcia, trestné oznámenie a náhradné výživné) už vyčerpala. Možno by som ešte skúsil otcovi dieťaťa vysvetliť, že podávate naňho ďalšie trestné oznámenie a že tam už bude trest natvrdo, resp. mu pohrozte, že oznámite súdu, ktorý ho odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody, že Vám výživné nezaplatil ani v dobe svojej podmienky a budete žiadať, aby súd rozhodol o zmene trestu z podmienečného na nepodmienečný..ak sa s ním nedá dohodnúť, najskôr by som poradil prvú možnosť (podanie ďalšieho trestného oznámenia), a po uplynutí podmienky aj tú druhú možnosť...no pripravte sa na to, že otec s veľkou pravdepodobnosťou pôjde na výkon trestu odňatia slobody.

Neplní si povinný rodič svoju vyživovaciu povinnosť? Potrebujete návrh na určenie výživného, na jeho zvýšenie, vymoženie či trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy? Alebo chcete svoj nárok vymáhať cestou exekútora? Obráťte sa na nás. Predmetné návrhy Vám vypracujeme a v konaní pred exekútorom Vás zastúpime v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Maju: Dobrý deň, podľa zákona o rodine v prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu, má oprávnený právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva. Nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vznikne v prípade, ak povinný neplní v zmysle rozhodnutia súdu svoju vyživovaciu povinnosť. Výška úrokov z omeškania sa určuje o 8 percentuálnych bodov vyššie ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Omeškanie s plnením výživného, ktoré vzniklo pred 15.06.2013, sa riadi podľa predpisov účinných do 14.06.2013. Nárok na úrok z omeškania dlžného výživného môže vzniknúť jedine pokiaľ sa povinný rodič dostane do omeškania s platením výživného po nadobudnutí účinnosti predmetnej novely, t.j. počnúc 15.06.2013. Dlhy na výživnom, ktoré vznikli pred týmto dátumom, nie je možné postihnúť úrokom z omeškania, pretože podľa predchádzajúcej právnej úpravy úroky z omeškania výživného neexistovali. Predpokladom na uplatnenie nároku na úroky z omeškania na súde je už existujúce právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie, ktoré určuje výživné na dieťa, ktoré povinný rodič včas a riadne plnil. Následne potom, ako súd prizná svojím rozsudkom oprávnenému úroky z omeškania, môže sa ich zaplatenia tento domáhať v exekučnom konaní. Podľa Občianskeho zákonníka sa právo, ktoré bolo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa desať rokov odo dňa, kedy malo byť podľa rozhodnutia plnené, úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch; ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia doba len pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia, splatnosť ktorých nastala po právoplatnosti rozhodnutia alebo po uznaní. Z toho vyplýva, že v trojročnej premlčacej dobe sa nepremlčuje právo na úroky z omeškania a opakujúce sa plnenia, ktoré boli priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu za dobu minulú, zatiaľ čo právo na úroky a opakujúce sa plnenia, ktorých splatnosť nastala po právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo po ich písomnom uznaní, sa premlčujú v troch rokoch.

Dobrý deň, chcem požiadať o úroky z neplatenia výživného za posledných 7 rokov, neplatí pravidelne a iba istú časť zo súdom nariadenej sumy. Ako sa tieto úroky počítajú? Možem to dať trestným rozkazom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Zoltána: Dobrý deň, podľa zákona o rodine, obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, pričom dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. V prípade, že sa v rámci súdneho konania nedohodnete na stanovení výšky výživného, teda neuzavriete rodičovskú dohodu, súd bude skúmať majetkové pomery oboch rodičov, ako aj vašich spolužijúcich osob (samozrejme v uvahu berie ak dalšie vyživovacie povinnosti), pričom prihliadne predovšetkým na potreby maloletého a výdavky, ktoré sú s nimi spojené.

Dobrý deň. Som Otec maloletého ktorý je v osobnej starostlivosti matky. Podal som o zvýšenie výživného na maloletého a na pojednávanie na sud neprišla Matka a sud určil ďalšieho pojednanie. Mám druhé manželstvo máme spoločné bývanie dom na hypotéku ale manželka získala za slobodná na hypotéku byt . Manželka platí hypotéku už 11rokov . Čo poradíte aby nepreverovali naše prijmi . Matke maloletého som navrhol zvýšenie výživné zo100€ na 120€ ale ona chce dať zvýšenie oveľa viac . Súd pozerá len čistí príjem z toho výživné a potom hypotéku a ostatné dôležite výdavky ako sú cestovné a strava . Prosím Vás o odpoveď . Ďakujem ale ten bezplatný email nevedel som nájsť na Vašej stránke. Ešte raz Ďakujem

Odpoveď pre Saritu: Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Súd pri určení výživného prihliada v prvom rade na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného, v tomto prípade Vášho manžela. V prípade ak povinný zmení zamestnanie s nižším zárobkom súd skúma okolnosti, za ktorých k takejto zmene došlo, a najmä či k takejto zmene došlo z dôležitých dôvodov. To znamená, že je potrebné preukázať, že došlo k takej zmene z dôležitých dôvodov. V prípade dôležitých dôvodov súd skúma či napr. nešlo o zdravotné dôvody alebo pod. V prípade ak súd usúdi, že nejde o závažné dôvody, neberie ohľad na pokles príjmu povinného a pri určení výživného vychádza zo stavu, ako keby k zmene zamestnania nedošlo. Pravdepodobne vo Vašom prípade mal súd za preukázané, že nešlo o závažné dôvody, pre ktoré Váš manžel zmenil zamestnanie. Ak s vydaným rozhodnutím súdu nesuhlasite, máte možnosť voči nemu sa odvolať.

Dobrý deň poprosím o radu môj manžel pracoval v zahraničí s priem. platom 1350 Eur. Jeho plnoletý syn dal návrh zvýšenie výživného z 200 na 500 Eur. Súdne konanie trvalo 2,5 roka a medzičasom prišiel pracovať na Slovensko pretože práca v zahraničí už bola pre neho neúnosná z hľadiska psychiky, odlúčenia od rodiny, zdravotné problémy, vyššie náklady na život.Jeho syn je už rok schopný sám sa živiť kde zarába okolo 600 Eur. v čistom. Môj muž si riadne plnil povinnosti čo sa týka platenia výživného, a tiež sme za to , že 200 Eur. bola primeraná čiastka pre stredoškoláka. Manžel v dobrej vôli po pol roku od podania návrhu syna pracuje na Slovensku ako živnostník tomuto štátu odvádza dane a odvody a samozrejme aj plat je o 400 Eur. nižší , náklady sú na stravu tiež nižšie čo sme všetko dokazovali lenže súd ho obvinil že sa dobrovoľne vzdal lepšie plateného zamestnania, a uznal zvýšenie výživného na 500 Eur. za 15 mesiacov spätne. Pýtam sa že aký je toto právny systém, že núti Slováka pracovať v zahraničí odvádzať tam dane a odvody proti jeho vôli. Manžel nemá žiadne dlžoby a tento štát z neho spraví dlžníka pretože z priem. mzdy na Slovensku 950 Eur. ako živnostník keď zaplatí odvody náklady na bývanie 250 Eur náklady na energie sa dostane do takej situácie, že buď nezaplatí odvody, alebo bývanie, alebo zročné výživné. Náš právny systém z neho spravil darebáka, dlžníka, a hodil ho do jedného vreca s takými čo sa naozaj vzdajú lepšie platenej práce účelovo. Súd vôbec neprihliadal na náklady povinného a sme za to že zvýšenie výživného na 500 Eur. ani nie je pre dieťa ale pre matku cez dieťa.

Odpoveď pre Zuzanu Vajdovú: Dobrý deň, pokiaľ Váš bývalý manžel neplatí súdom stanovené výživné, dostáva sa tým do omeškania, ako oprávnená osoba máte možnosť (samozrejme, ak sú splnené zákonné podmienky) pristúpiť k jednému z nasledovných riešení: - podať návrh na nútený výkon rozhodnutia prostredníctvom súdneho exekútora, - podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona orgánom činným v trestnom konaní, - požiadať o náhradné výživné podľa Zákona o náhradnom výživnom. Pokiaľ povinný rodič neplatí výživné v zmysle právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, Vy, ako oprávnený rodič, máte možnosť vymáhať dlžné výživné od povinného rodiča cestou exekúcie. Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Na podanie návrhu na vymáhanie výživného stačí, ak povinný rodič nezaplatí jednu mesačnú sumu výživného v súdom stanovenej výške a lehote. Keby vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie nemalo svoj účinok, existuje možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ sú splnené podmienky podľa §2 zákona o náhradnom výživnom. Odporúčam Vám obrátiť sa na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, a informovať sa, či v zmysle spomínaného zákona spĺňate podmienky na poskytnutie náhradného výživného. Čo sa týka neplatenia výživného, ako trestného činu, pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. V tejto súvislosti treba uviesť, že uplynutie uvedených troch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia 3 mesiacov v období 2 rokov. Ďalej, píšete, že otec dieťaťa nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody. Jeho vyživovacia povinnosť bude trvať aj keď je vo výkone trestu. V prípade, ak otec dieťaťa bude pracovať aj vo väzení, dostane za to odmenu, z ktorej sa mu potom odpočítajú položky ako napr. dane, poistenie, výživné na dieťa a pod. Pokiaľ väzeň zo zrážky na výživné nepokryje celú sumu výživného, tak môžete požiadať o tzv. náhradné výživné.

dobry den chem sa opytat ket mal nastup do basy .ex manzel .a neposlal my vobec vyzivne co mam teras robit ci mam podat na neho tresne stihany alebo co vlasne .mam robit .nezaplatil my 1 mesiac dakujem za odpoved zuzana vajdova

dobry den chem sa opytat ket je ex manzel base .a neposlal my vyzivne .co mam teras jako spravit mal nastup do basy.dakujem za odpoved

Odpoveď pre Miroslavu: Dobrý deň, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. V zmysle zákona o rodine majú rodičia povinnosť prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Znamená to, že aj od otca môžete žiadať výživné, pretože ako rodič má aj on povinnosť prispievať na potreby svojich detí aspoň v minimálnom rozsahu, bez ohľadu na výšku Vašich príjmov.

Odpoveď pre Luciu: Dobrý deň, Váš otec je povinný platiť výživné až dokým nie ste schopná sa sama živiť. Podľa zákona o rodine máte právo žiadať zameškané výživné aj s úrokmi z omeškania z nezaplatenej sumy, a to podľa predpisov občianskeho práva. Plnenie výživného povinným sa započítava najprv na istinu a až po uhradení celej istiny sa započítava na úroky z omeškania. Čo sa týka spätného vymáhania platí, že jednotlivé opakujúce plnenia výživného a iné práva na peňažné plnenia podľa daného zákona sa premlčujú, a to v 3-ročnej lehote platnej pre každú splátku. Vašou možnosťou je podať návrh na začatie exekúcie alebo podať trestné oznámenie. Ak neviete presnú adresu otca, nie je to prekážkou, nakoľko orgány činné v trestnom konaní sú povinné zistiť páchateľa. Odporúčam Vám, aby ste pri podaní trestného oznámenia poskytli polícii čo najpresnejšie informácie a všetky Vám známe údaje o Vašom otcovi, čím urýchlite konanie.

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu, s manželom máme dve deti, manžel už rok býva u svokry, pre naše dlhodobé nezhody. Staršia dcéra končí posledný rok na VŠ, mladšia má 16 rokov. Manžel prispieva staršej dcére cca 100 eur, na mladšiu mi už rok neprispieva nič. Mohla by som žiadať výživné na mladšiu dcéru aj keď mám vyšší plat ako manžel? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, chcela som sa spýtať či je možné spätné vyplatenie výživného. Môj otec na papieri ho neplatí už 4 roky. Predtým bola vykonaná exekúcia, no po skončení prestal platiť. Mesačne má platiť 130 euro, no naposledy sa jeho právnik vyjadril, že nie je schopný normálnej práce,pretože je z polovice invalid, a žiadal zníženie výživného na 30 euro, čo nestačilo ani na pokrytie obedov v škole. Chcem podať trestné oznámenie, nakoľko som už dospelá a stále študujem,takže peniaze potrebujem. Problém je,že nevieme presne, kde býva, je to niekde v Čechách. Je to možné aj tak? Ďakujem.

Odpoved pre Mirku: Dobrý deň, podľa Zákona o rodine tak ako obom rodičom patria rodičovské práva a povinnosti, tak obom prináleží aj vyživovacia povinnosť voči ich deťom a to až do času, pokiaľ nie sú schopné samé sa živiť. Pokiaľ medzi Vami a Vaším bývalým partnerom dohoda o starostlivosti o vaše deti a o platení výživného je zjavne neefektívna, máte možnosť podať na súd návrh na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých podľa ustanovení §111 a nasledujúcich Civilného mimosporového poriadku, ktorým sa vo Vašom prípade môžete domáhať úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, výživy maloletých a styku s nimi.

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Môj bývalý partner a otec mojich (našich) 8 ročných dvojičiek sa rozhodol, že mi nezaplatí výžívné, už mešká 3dni. Požaduje odomňa aby som deťom založila účet kam bude posielať 180e aby vedel kam jeho výžívné ide. Jednoducho chce mať o tom prehľad. Deti si bráva ako je doma, má ich do mesiaca cca 13-14 dní. Ale nie plných. Napr. je pondelok: ráno ich musím zaviesť do školy dať im raňajky plus desiatu a po škole si ide pre nich. Má ich pondelok po škole prespia uňho a v utorok cca o 19h mi ich privezie. A takto sa to opakuje, Ale nie pravidelne. Ako mu vycházadajú smeny. Neviem ako sa s ním mám normálne dohodnúť. Odomna chce ešte jednu vec a to takú že: aby som mu dala striedavku s tým, že znova založíme účet pre deti, kam on bude posielať polovicu. Napr. ja dám na účet 50e a on 100.. ale plus odomňa požaduje ešte danový bonus a rodinné. Takže ja zaplatím 50 plus 47 a plus 42 ale on iba 100. Skúste mi prosím Vás nejako poradiť čo mám vlastne spraviť. Deťom navyše nekupuje nič, na výlety ich bráva sem-tam. Deti sú sním spokojné, majú k nemu citový vzťah dosť veľký. Povedal, mi ak nezaložím ten účet a nebude podľa neho , prestane si deti brávať. Teraz má dovolenku a bude ich mať 2 týždne.. a aj to mi povedal, že mi ich dovezie kedy sa mu zachce a nedá mi ani vedieť. Súdom má určené 90er na jedno dieťa a brávať si ich môže po dohode so mnou. Ešte sa nikdy nestalo, že som mu ich nedala, jemu sa už stalo, že si ich nezobral. ALe vždy sme sa vedeli dohodnúť.

Odpoveď pre Mih: Dobrý deň, ak súd vydá rozhodnutie o podmienečnom odsúdení, v rozhodnutí určí podmienečne odsúdenému tzv. skúšobné obdobie. Skúšobnú dobu je možné určiť len v stanovenom rozsahu 1 až 5 rokov. Podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže: a) ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad, b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby (teda 5 rokov) c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, alebo d) nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená. Konkrétne dôvody predĺženia skúšobnej doby zákon neustanovuje. O predĺžení podmienky by mal rozhodnúť súd pred uplynutím skúšobnej doby. Ak podmienka, resp. skúšobná doba uplynie, už nebude možné ju predĺžiť, nakoľko predĺžiť možno iba časový úsek, ktorý trvá, nie ten ktorý už uplynul.

Ked poziadam sud o predlzenie skusobnej doby musim to urobit pred uplynutim terajsej skusobnej doby?..a ake su tie dolezite dovody?..napriklad..

Odpoveď pre Milana Dudasa: Dobrý deň, Trestný zákon stanovuje, že ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby, teda piatich rokov. Môžete teda požiadať súd o predĺženie skúšobnej doby, pokiaľ sú na to dôležité dôvody. Po jej uplynutí a nesplnení uloženej povinnosti dôjde k nariadeniu nepodmienečného trestu odňatia slobody.

A ked zaplatim az po skonceni podmienky vsetko do centu?

Odpoveď pre mih: Dobrý deň, skúšobná doba v trvaní 18 mesiacov začína plynúť nasledujúcim dňom po nadobudnutí právoplatnosti trestného rozkazu. Trestný zákon stanovuje, že ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil. Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený. Pokiaľ aj napriek právoplatnosti trestného rozkazu máte za to, že tento nebol vydaný na pravdivom podklade, môžete podať návrh na obnovu konania. Podľa Trestného poriadku obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo by bolo v zrejmom rozpore s účelom trestu. Upozorňujem, že pokiaľ v čase podmienky nesplníte uložený trest (nezaplatíte dlžné výživné), môže dôjsť k premene trestu na trest nepodmienečný, a teda k výkonu trestu odňatia slobody.

obdrzal som trestny rozkaz- teda najmenej tri mesiace v obdobi dvoch rokov umyselne neplnil svoju zakonnu povinnost vyzivovat ineho cim spachal precin zanedbania povinnej vyzivy podla par.207 ods.1 trestneho zakona c.300/2005 z.z. v zneni zakona c.1/2014 z.z. a sud ho odsudzuje podla par.207 ods.1 trestneho zakona s pouzitim par.38 ods.2 trestneho zakona na trest odnatia slobody v trvani 10 mesiacov, podla par.49 ods.1 pismeno a trestneho zakona sud vykon tohto trestu podmienecne odklada. podla par.50 ods.1 trestneho zakona urcuje skusobnu dobu v trvani 18 mesiacov. podla par.50 ods.2 s pouzitim par.51 ods.4 pism. d trestneho zakona sud obvinenemu uklada povinnost spocivajucu v prikaze zaplatit v skusobnej doby zameskane vyzivne....rozhodnutie zo dna 27,04,2015...v zakonnej lehote po obdrzani rozkazu som sa dna 11,05,2015 odvolal- odpor..bolo zamietnute dna 11.04.,2016.. moja otazka znie. kedy padne tych 18 mesacov a ci sa da este pred odnatim slobody nejako odvolat alebo inac postupovat. vo vsetkych mojich vyjadreniach v odvolavani mam pravdu a sud nekonal spravne lebo ma berie za obcana SR zarabajuceho v zahranici a nie aj ako zijuceho s trv.pobytom v zahranici. viete mi prosim poradit co mozem este urobit?na zaplatenie dlhu nemam peniaze pretoze som nesuhlasil s nehoraznyxm mes. vyzivnym a mam doma manzelku spolu s 3 roc. a 6 mes. dcerkami. prosim vas o radu. dakujem

Odpoveď pre Magdalénu: Dobrý deň, v zmysle Zákona o rodine v prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu, má oprávnený právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej sumy podľa predpisov občianskeho práva. Nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vznikne v prípade, ak povinný neplní svoju povinnosť v zmysle rozhodnutia súdu. Plnenie výživného povinným sa započítava najprv na istinu a až po uhradení celej istiny sa započítava na úroky z omeškania. Úroky z omeškania Vám, ako oprávnenej z exekúcie patria zo zákona, teda ak povinný ich nezaplatí dobrovoľne, máte právo ich vymáhať súdnou cestou. Úroky z omeškania môžete uplatniť na príslušnom súde, a to podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. Výška úrokov z omeškania sa odvodzuje od základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, platnej k prvému dňu omeškania. Právoplatný platobný rozkaz následne môže slúžiť ako exekučný titul. Právo na uplatnenie úrokov z omeškania sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe, pričom premlčacia doba plynie osobitne pre každé omeškanie s platbou výživného. Vzhľadom na vyššie uvedené takisto bude možné vymáhať aj tieto úroky z omeškania cestou exekučného konania.

Dobrý deň, Chcela by som sa spýtať,mám právoplatný rozsudok o určení výšky výživného od roku 2015 bohužiaľ od decembra toho toho roku mi riadne neplatí určené výživné ani splátku dlhu,ktorú mu súd určil pod hrozbou straty.Je začatá exekúcia.Viem,že o úroky z omeškania musím požiadať súd,chcem sa teda spýtať aky to bude mať vplyv na na doterajšiu exekúciu aké sú pre a proti ak určia úrok z omeškania?Ďakujem

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 2. marca 2017: Dobrý deň, vtedy, keď súd vydá rozhodnutie o podmienečnom odsúdení, v rozhodnutí určí podmienečne odsúdenému (otcovi dieťaťa) tzv. skúšobné obdobie. Na os­ved­če­nie sa v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia je pot­reb­né, aby od­sú­de­ný pl­nil po­vin­nos­ť alebo povinnosti ulo­že­né od­sú­de­né­mu v skú­šob­nej do­be sú­dom. Ak povinný dlžné výživné nedoplatí v lehote svojej podmienky, súd mu môže uložiť povinnosť trest odňatia slobody reálne vykonať, teda o vykonaní trestu. Predpokladám, že trestný súd v rozsudku, ktorým otca odsúdil na nepodmienečný trest odňatia slobody zároveň mu uložil aj povinnosť doplatiť zmeškané výživné. To, že bol odsúdený neznamená, že nemusí zaplatiť dlžné výživné. Možno by som ešte skúsil otcovi dieťaťa vysvetliť, že podávate naňho ďalšie trestné oznámenie a tam už bude trest "natvrdo", resp. mu pohrozte, že oznámite súdu, že Vám dlžné výživné nezaplatil ani v dobe svojej podmienky a budete žiadať, aby súd rozhodol o zmene trestu z podmienečného na nepodmienečný. Keby vymáhanie výživného prostredníctvom trestného oznámenia nemalo svoj účinok, existuje možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ sú splnené podmienky podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

Odpoveď pre Ninu: Dobrý deň, ak povinný rodič neplatí výživné v zmysle právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, oprávnený rodič (alebo plnoleté dieťa) má možnosť obrátiť sa na ktoréhokoľvek exekútora s podaním návrhu na vykonanie exekúcie. Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Na podanie návrhu na vymáhanie výživného prostredníctvom exekútora stačí, ak povinný rodič nezaplatí jednu mesačnú sumu výživného v súdom stanovenej výške a lehote. Podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Táto lehota určená Trestným zákonom nemá nič spoločné s exekučným vymáhaním.

Odpoveď pre Mitu: Dobrý deň, podľa slovenského práva do nadobudnutia plnoletosti sa výživné platí do rúk jedného z rodičov, teda do rúk oprávneného rodiča. Po dosiahnutí plnoletosti priamo do rúk alebo na účet dieťaťa, nakoľko nadobudnutím plnoletosti zaniká zákonné zastúpenie dieťaťa rodičom. Dôsledkom je najmä to, že všetky právne úkony vykonáva a návrhy ohľadne výživného podáva plnoleté dieťa a nie rodič, v ktorého bol v starostlivosti. To sa týka aj nedoplatkov výživného za čas pred nadobudnutím plnoletosti, teda zameškaného výživného.

Dobrý deň, chcela by som položiť jednu otázku, musí bývalý zaplatiť celé zmeškané výživné , ked mu končí podmienka, volali mi, kolko zaplatil . nezaplatil ani štvrtinu dlhu. Bola to už druhá podmienka za 5 rokov a ešte má vzatý VP pre dlhoby na výživnom spred siedmych rokov. Dúfam, že sudca nariadi splatenie celej dlžnej sumy, pretože inak by som peniaze nevidela. Ďakujem pekne. Mária

Dobry den.Mam problem byvaly mi dlhuje na vyzivnom okolo 90 000 kc od minuleho roka mu konecne zacali stahovat zmeskane vyzivne aj bezne.Ta exekucia je na slovensku.Vsetko bolo v poriadku len do tej doby kym dcera nedovrsila 18 rokou.Dcera poza chrbat poziadala exekuciu aby jej bezne a aj zmeskane posielali na ucet.Mne len z exekucii poslali oznamenie ze bezne a zmeskane vyzivne budu dcere posielat na ucet.Hned som tam volala ze zmeskane patri mne a nie dcere oni mi nato povedali ze si oni tento zakon nevymysleli.Ano som rozculena pretoze ja som bola ukratena a teraz to ma dcera zhrabnut?Tu v cesku mi povedali ze jednoznacne zmeskane patri mne a nie dcere ale podotkla pravnicka ze nevie ake su zakonny na slovensku.Prosim vas poradte ci som v prave a mam dat staznost na exekutorsky urad.

otazka moja znie,,, ked mozem podat exekuciu, po troch mesiaco 90dni ?? alebo aj skor ?? je nejaky paragraf lehoty presny??

Odpoveď pre Fedzu: Dobrý deň, možno by som ešte skúsil povinnému vysvetliť, že Vaša sestra podá naňho ďalšie trestné oznámenie a tam už bude trest natvrdo, pokiaľ bude naplnená skutková podstata trestného činu neplatenia výživného. Na os­ved­če­nie sa v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia je pot­reb­né, aby od­sú­de­ný pl­nil po­vin­nos­ť alebo povinnosti ulo­že­né od­sú­de­né­mu v skú­šob­nej do­be sú­dom. Ak povinný dlžné výživné nedoplatí v lehote svojej podmienky, súd mu môže uložiť povinnosť trest odňatia slobody reálne vykonať, teda o vykonaní trestu. S trestným činom zanedbania povinnej výživy je spojený aj inštitút účinnej ľútosti (§85 a nasl. Trestného zákona), pri ktorej trestnosť trestného činu zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a ak si povinná osoba dodatočne dobrovoľne splní svoju vyživovaciu povinnosť predtým, ako sa súd odoberie na záverečnú poradu Pokiaľ je vedené vo veci aj exekučné konanie, bude možné, že povinný nadobudne majetok za niekoľko mesiacov a vtedy ten majetok postihne exekútor. Keby vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie alebo trestného oznámenia nemalo svoj účinok, existuje možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ sú splnené podmienky podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

Odpoveď pre Moniku: Dobrý deň, pokiaľ ste boli podmienečne odsúdený, potom ste po­vinná plniť v skúšobnom období povinnosti ulo­že­né súdom. Ak dlžné výživné nedoplatíte v lehote Vašej podmienky, súd Vám môže uložiť povinnosť trest odňatia slobody reálne vykonať, teda rozhodnúť o vykonaní trestu.

Dobry den, ja by som sa chcela informovať ohladom mojej situacie , neplnila som si vizivne a mam urcity dlh na vizivnom, teraz mi vimeral sud trest 8 mesiacov a sud mi trest podmienecne odklada a urcil mi skusobnu dobu 18 mesiacov , chcem sa spitat do kedy musim viplatit celkovu dlzobu

Teda je to trapenie moj kamos mojej setre dlhuje 3500 eur . Mal podmienku pol roka a za ten cas mal vyplatit dlzne vyzivne . Z ial nevyplatil dala ho exekutorovy ma zablokovany ucet a nevymohol nic lebo nepracoval a ked tak na cierno .D ala ho na sud leb neplatil vobec ani po podmienke . Predstavte si ze zas dostal len podmienku a uz tam nema napisane ze musi dlzne vyzivne zaplatit ! Teraz aj v podmienke plati sporadicky kedy sa mu zachce . Zakony su take vagabund sa ma vzdy dobre a stat ho lutuje ??? Ma platit 80 eur mesacne do 15 nasteho dna k rukam matky . Plati raz za 3 mesiace aj to len niekedy 30 NIEKEDY 50 EUR . Pracuje na cierno v cechach a ma tyzdennne 6000 kc. Zije, pije a nikto na neho nemoze zatial nic !

Odpoveď pre Eriku: Dobrý deň, čo sa týka posudzovania príjmu, podľa Zákona o náhradnom výživnom na účely nároku na náhradné výživné sa spoločne posudzuje príjem a) oprávnenej osoby a príjem, ktorý na túto oprávnenú osobu poberá iná fyzická osoba, ak oprávnená osoba žije v domácnosti samostatne alebo s inou fyzickou osobou, b) manžela, manželky a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti, c) rodičov a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti, d) manželov alebo rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba, a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti. V zmysle § 7 spomínaného zákona nárok na náhradné výživné zanikne, ak a) oprávnená osoba prestane spĺňať podmienky podľa § 2 Zákona o náhradnom mvýživnom, b) povinná osoba začne plniť voči oprávnenej osobe vyživovaciu povinnosť; za plnenie vyživovacej povinnosti sa považuje jej plnenie najmenej počas troch mesiacov v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo c) fyzická osoba, ktorej úrad vypláca náhradné výživné nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. b) spomínaného zákona. Čo sa týka spätného vyplácania náhradného výživného príslušný úrad vyplatí náhradné výživné za tri kalendárne mesiace predchádzajúce kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť, ak oprávnená osoba za toto obdobie spĺňa podmienky nároku na náhradné výživné a žiadateľ o náhradné výživné požiada o vyplatenie náhradného výživného za toto obdobie. To neplatí, ak ide o nárok na náhradné výživné podľa § 2 ods. 1 písm. b) a odseku 4 písm. b) podľa Zákona o náhradnom výživnom. Úrad každý jeden prípad posudzuje samostatne. Pre ďalšie otázky odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu vo Vašom okolí, kde Vám na základe predložených dokumentov môžu poskytnúť ďalšie informácie a rady.

Dobrý večer! Z prvého vzťahu na dcéru som poberala náhradné výživné (právoplatný rozsudok, neplatil otec, exekútor,atď) od ÚPSVaR (každých 6 mesiacov musím im potvrdiť koĺko je môj príjem). Z druhého vzťahu sa mi narodil syn, s jeho otcom sme boli spoločne posudzované osoby - podĺa ÚPSVaR - keď som musela dokázať môj príjem. Synov otec pracuje "načierno", neplatí úradne nikam nič! Má živnostenský list. Nikdy sme nežili na jednej adrese, ani spolu sme nežili, "len" máme spoločne syna. Môže ÚPSVaR zastaviť náhr.výživné na dcéru? A ako to je, že spoločne posudzované otecko nevedel potvrdit žiadný príjem a to je v poriadku? Od 2015 októbra už mám rozsudok na syna, teraz už vyplácajú náhr.výživné. Boli sme spoločne posudzované osoby? Keď nie, vypláca dcérke ÚPSVaR jej peniaze spätne? (2(!) roky nedostala nič) Ďakujem Vám pekne za vyjadrenie.

Odpoveď pre Nikol: Dobrý deň, súd pri určení výživného zohľadňuje rôzne objektívne a subjektívne skutočnosti na strane dieťaťa ako aj na strane povinného rodiča. Výživné má vždy prednosť pred inými výdavkami rodičov dieťaťa. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť, ale hlavne skúma odôvodnené potreby dieťaťa. Pokiaľ povinný rodič, Váš zamestnanec, v návrhu na zníženie výživného, že sa mu znížili príjmy, prípadne skrátila pracovná doba, výpisy elektronického tachografu jázd môžu túto skutočnost preukázat, a teda v konečnom dosledku ovplyvniť výšku príjmu a následne i výšku výživneho, súd je oprávnený ich žiadať a pri rozhodnutí na ne prihliadať. Môže ich žiadať aj spätne, keďže zrejme skúma, od kedy sa zmenili pomery, ktoré môžu ovplyvniť výšku výživného.

Pekný deň. Dostala žiadosť od súdu v ktorom ma vyzývajú aby som im zaslala výpisy elektronického tachografu jázd môjho zamestnanca, lebo žiadal zníženie výživného. Ďalej si pýtajú aj prehľad príjmov, s čím aj súhlasím a beriem, ale nechápem načo tie výpisy. Má súd nárok na takéto? A aj to 3 roky dozadu. Ďakujem za radu.

Odpoveď pre Marcela: Dobrý deň, všeobecne platí, že výživné má prednosť pred všetkými inými výdavkami rodiča. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť, ale hlavne skúma odôvodnené potreby dieťaťa. Pomery povinného rodiča skúma nie vzhľadom na jeho skutočnú situáciu, ale vzhľadom na jeho potenciálne možnosti. Zo zákona vyplýva, že každý rodič je povinný, a to bez ohľadu na jeho majetkovú situáciu, plniť vyživovaciu povinnosť aspoň v minimálne výške 30 percent zo sumy životného minima. Pokiaľ nebudete schopný plniť vyživovaciu povinnosť v súdom stanovenej výške, ako advokát odporúčam podať návrh na zníženie výživného, ktorý ale budete musieť dôkladne odôvodniť, že podľa svojich schopností a možností nie ste schopný plniť výživne v takejto výške, preto žiadate súd o zníženie výživného.

Odpoveď pre adri: Dobrý deň, pokiaľ nedôjde k zastaveniu exekúcie alebo voči upovedomeniu o začatí exekúcie neboli podané námietky, exekútor vydá exekučný príkaz. Exekučný príkaz je príkazom exekútora na vykonanie exekúcie niektorým zo spôsobov upravených Exekučným poriadkom. Čo sa týka trvania exekučného konania, môže trvať po celý život povinného z exekúcie až do vymoženia pohľadávky oprávneného a jej príslušenstva, pokiaľ nie sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie v zmysle § 57 Exekučného poriadku. Právoplatné rozhodnutie o zastavení exekúcie však nie je prekážkou rozhodnutej veci pre začatie exekučného konania o novom návrhu na vykonanie exekúcie medzi tými istými účastníkmi, na základe toho istého exekučného titulu. Oprávnený z exekúcie môže podať návrh na vykonanie exekúcie na majetok povinného aj napriek tomu, že exekúcia bola v minulosti právoplatne zastavená, avšak v týchto prípadoch si treba dať pozor na to, aby pohľadávka oprávneného už nebola premlčaná. Prvou možnosťou, ako sa brániť proti exekúcii je vyššie uvedená možnosť podať voči nej námietky, čo je možné v tom prípade, ak nastali také skutočnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. Ďalšou možnosťou ako sa brániť voči exekúcii je možnosť požiadať o jej odklad. Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Okrem toho súd môže ešte na návrh povinného povoliť odklad exekúcie vtedy, ak bolo vydané rozhodnutie v inom, cudzom štáte, kde bolo aj napadnuté opravným prostriedkom, pričom súd exekúciu odloží až do času, kým sa o tomto opravnom prostriedku nerozhodne v príslušnom štáte. Taktiež exekúciu súd odloží vtedy, ak by mohla neodkladná exekúcia zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť. Zákon ešte hovorí o prípade, kedy súd rozhodne o odklade exekúcie bez návrhu, ak možno očakávať že exekúcia bude zastavená. Účinnou obranou proti exekúcii je aj návrh na jej zastavenie, ak nastane niektorá zo skutočností uvedená v § 57 Exekučného poriadku

Dobrý deň , rád by som sa opýtal otázku .Mám súdom stanovenú vyživovaciu povinnost na zaklade dohody s matkou maloletej a to vo výške 200 eur mesačne .Môj príjem je minimálna mzda , ale mám aj exekučné zrážky a preto by som rád vedel ,či maju exekučne zražky prednosť pred vyživovacou povinnosťou, preto že exekutor sa vyjadril ,že mám zarobiť toľko aby som bol schopný splácať.Ďakujem

Velmi pekne dakujem za odpoved

Dobry den chcela by som sa informovat ci sudny exekutor na vykonanie exekucii musi mat exekucny prikaz schvaleny sudom alebo o tom moze rozhodnut sam. Na kolko sud exekuciiu zastavil v roku 2013 pre nedostatok dokazov.sudny exekutor zacal vymahat exekuciou s platu v roku 2015 a vo vsetkych dokladoch uvadza platnu exekucii sudom v roku 2013 a tato exekucia bola zastavena.ako sa mam proti tomu postavit dakujem za skoru odpoved

Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Odpoveď pre Katarínu: Dobrý deň, zo zákona o rodine vyplýva povinnosť dieťaťa spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu. V zmysle toho tehotná dcéra je tiež povinná spolupracovať so svojim otcom ohľadne výchovy a starostlivosti. Pokiaľ je tehotná, vyživovacia povinnosť k dieťaťu a poplatková povinnosť v súvislosti s jej tehotenstvom bude zaťažovať predovšetkým otca novorodeného dieťaťa. Súd pri rozhodnutí o zrušení vyživovacej povinnosti na túto skutočnosť určite prihliadne. Výživné pre dcéru zo strany Vášho manžela môže byť poskytnuté aj naďalej podporne. Je tu predpoklad, že výživné bude zrušené aj na tehotnú dcéru vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti. Upozorňujem Vás však, že súd každý prípad posudzuje samostatne.

Dobrý deň, p.advokát ďakujem za odpoveď. Ale chcem sa ešte opýtať, ako postupovať pri dcére ktorá čaká dieťa a neskončí školu. Ako argumentovať pred súdom, že ona už bude mať príjem z rodičovskeho príspevku a tie príspevky ktoré ste spomínali od otca dieťata. Lebo ona nechce aby jej otec prestal platiť výživné na ňu. Zatiaľ býva u svojej matky niekedy u priatela. Manžel s dcérami nie je v styku. Nekontaktujú ho. A odkedy na súde povedali že sa sním nechcú stretávať tak ani on s nimi. Kontaktujú sa len prostredníctvom súdu keď dávajú na zvyšovanie. Takže aj keď im poslal nejakú výzvu ohľadom školy nereagovali. Aj o tehotenstve sme sa dozvedeli len náhodou. Má aj ona ako dcéra povinnosť otca informovať sama od seba o takýchto skutočnostiach? Myslíte že je reálne aby mu súd vyživovaciu povinnosť zrušil? ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Katarínu: Dobrý deň, ak výživné bolo určené súdnym rozhodnutím, na jeho zrušenie bude nevyhnutné rozhodnutie príslušného súdu. Až do rozhodnutia súdu bude Váš manžel i naďalej povinný platiť výživné na deti podľa platného súdneho rozhodnutia o výživnom. Pokiaľ chce podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, ako advokát mu odporúčam tento návrh podať až po ukončení štúdia. K tomuto návrhu na zrušenie výživného treba pripojiť čo najviac dôkazov preukazujúcich skutočnosť, že dcéry sú schopné samostatne sa živiť. Pri zrušení výživného bude súd skúmať všetky objektívne a subjektívne skutočnosti na strane Vášho manžela, ako aj na strane detí. Vášmu manželovi odporúčam vyzvať svoje dcéry (buď ústne alebo doporučeným listom), aby mu predložili potvrdenie o návšteve školy, prípadne potvrdenie o zamestnaní, za účelom posúdenia nároku na výživné. Zo zákona o rodine totiž vyplýva povinnosť dieťaťa spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu. Ak nepošlú odpoveď alebo spomínané potvrdenia, súd pri rozhodovaní na túto výzvu tiež prihliadne. Pokiaľ druhá dcéra už čaká dieťa, v tom prípade bude mať nárok po splnení podmienok na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky. V zmysle zákona o rodine spomínaný príspevok sa skladá z dvoch nárokov nevydatej matky, a to z príspevku na výživu nevydatej matky a z príspevku na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Na tento príspevok má nárok aj nevydatá tehotná žena, ktorej sa dieťa ešte nenarodilo proti domnelému otcovi dieťaťa. Príspevok na výživu nevydatej matky je mesačne opakujúcou sa dávkou výživného, na ktorú má nárok nevydatá matka, ktorou je otec dieťaťa povinný prispievať nevydatej matke najdlhšie po dobu dvoch rokov najneskôr odo dňa pôrodu na jej výživu. Druhý príspevok na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, na rozdiel od príspevku na výživu nevydatej matky, je jednorázovým príspevkom. Podmienkou priznania tohto príspevku je existencia opodstatnených výdavkov súvisiacich s tehotenstvom a pôrodom. Spomínané príspevky ale nepatria dcére automaticky, bude potrebné, aby podala návrh na príslušný súd na ich určenie. Výživné pre dcéru zo strany Vášho manžela môže byť poskytnuté aj naďalej podporne. Ďalej otec novorodeného dieťaťa bude povinný poskytovať výživné aj na ich spoločné dieťa. Ak nesplní svoju povinnosť aspoň v minimálnej výške (30 percent zo sumy životného minima), dcéra Vášho manžela môže podať tiež návrh na určenie výživného na dieťa na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má rodič (otec dieťaťa), proti ktorému návrh smeruje, svoje bydlisko.

Odpoveď pre adri: Dobrý deň, zo zákona vplýva, že každý rodič je povinný, a to bez ohľadu na jeho majetkovú situáciu, plniť vyživovaciu povinnosť aspoň v minimálne výške 30 percent zo sumy životného minima. Pokiaľ rodič, ktorý bol zaviazaný na platenie výživného si svoju povinnosť riadne a včas nesplní, dostáva sa tým do omeškania a oprávnená osoba (druhý rodič, prípadne iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, ako zákonný zástupca maloletého, alebo samotné dieťa, ak dosiahlo plnoletosť) má právo pristúpiť k jednému z nasledovných riešení: - podať návrh na nútený výkon rozhodnutia prostredníctvom súdneho exekútora - podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona orgánom činným v trestnom konaní - požiadať o náhradné výživné Jednou z možností ako sa dostať k zaplateniu dlžného výživného je podanie návrhu na vykonanie exekúcie. V návrhu na výkon exekúcie je možné sa domáhať aj toho, aby súdny exekútor okrem dlžného výživného vymáhal aj dávky výživného, ktoré sa stanú splatnými aj v budúcnosti. Je celkom pravdepodobné, že exekútor okrem dlžného výživného mu strháva aj bežné výživné z výplaty. V tejto záležitosti Vám odporúčam obrátiť sa priamo na exekútora a zistiť túto skutočnosť. Pokiaľ som Vás pochopil správne, Váš manžel dostal podmienku, teda bol podmienečne odsúdený za neplatenie výživného. Pokiaľ manžel dlžné výživné nedoplatí v lehote svojej podmienky, resp. pokiaľ si nebude riadne plniť svoju vyživovaciu povinnosť a matka dieťaťa opätovne podá na polícii trestné oznámenie pre neplatenie výživného, súd mu môže uložiť povinnosť trest odňatia slobody reálne vykonať.

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu ako postupovať. Môj manžel má z prvého manželstva 2 dcéry. Jedna má 23 rokov študuje 3 ročník na vysokej škole, tento rok končí. 2 dcéra má 19 rokov je v maturitnom ročníku teraz by mala mať písomné maturity a v máji ústne. Ale je v 8 mesiaci tehotenstva a v marci - apríli by mala porodiť. Neviem či dokončí školu.Chcem vás poprosiť o radu ako postupovať pri zrušení výživného na dcéry. ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď pre Melániu: Dobrý deň, základným predpokladom existencie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je existencia rodinnoprávneho vzťahu. Ak by súd v konaní o zapretí otcovstva rozhodol, že Váš druh nie je otcom dieťaťa, tak po právoplatnosti rozsudku by ste mohli podať návrh na obnovu konania z dôvodu, že vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré neboli predtým, v čase keď súd rozhodoval o vine známe, teda že Váš druh nie je otcom dieťaťa. Ak by sa potvrdilo, že Váš druh nie je otcom dieťaťa, nemusel by naďalej platiť na dieťa výživné, to by sa dalo žiadať len od skutočného otca dieťaťa.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 13. decembra 2015: Dobrý deň, podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. V tejto súvislosti upozorňujem, že uplynutie uvedených troch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia troch mesiacov v období dvoch rokov. Prostredníctvom tohto spôsobu však nedochádza k priamemu vymáhaniu dlžného výživného, ako je to pri exekúcii, je to skôr prostriedok ako donútiť povinného rodiča, dobrovoľne plniť svoju vyživovaciu povinnosť, nakoľko, ak sa povinný rodič uzná vinným, hrozí mu sankcia vo forme odňatia slobody. Trestnosť neplatenia výživného zanikne vtedy, ak povinný rodič zaplatí dlžné výživné skôr, ako sa trestný súd odoberie na záverečnú poradu, za predpokladu, že s nezaplatením výživného neboli spojené trvalé nepriaznivé následky. Možno by som ešte skúsil otcovi dieťaťa vysvetliť, že podávate naňho ďalšie trestné oznámenie a tam už bude trest "natvrdo", resp. mu pohrozte, že oznámite súdu, že Vám dlžné výživné nezaplatil ani v dobe svojej podmienky a budete žiadať, aby súd rozhodol o zmene trestu z podmienečného na nepodmienečný. Keby vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie alebo trestného oznámenia nemalo svoj účinok, existuje možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ sú splnené podmienky podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto