Výpoveď a odstupné

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát, našla som si na internete Vašu advokátsku kanceláriu, a rozhodla som sa osloviť Vás s prosbou o pomoc pri riešení môjho problému. Od 1.augusta 2012 mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, zo začiatku som nemala žiadne problémy, pracovné podmienky boli dobré, aj kolektív bol skvelý. Avšak pred pár týždňami došlo k zmene vedenia, v dôsledku čoho sa zhoršili aj vzťahy na pracovisku. Mňa by zaujímalo, že v prípade, ak by som sa rozhodla dať výpoveď, alebo ak by sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru, či by som mala nárok aj na odstupné. Ďakujem za radu. Iveta

Dobrý deň,

pokiaľ ide o výpoveď, tak zamestnávateľ Vám ju môže dať len z dôvodov, ktoré sú striktne stanovené v § 63 ZP, a síce, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, z dôvodu nadbytočnosti, ak zamestnanec stratil spôsobilosť vykonávať prácu vzhľadom na svoj zdravotný stav, prestal spĺňať predpoklady na výkon dohodnutej práce, alebo si neuspokojivo plnil pracovné úlohy, došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, menej závažne, a zamestnávateľ ho nato v predchádzajúcich šiestich mesiacoch písomne upozornil. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

Čo sa však týka odstupného, tak na to by ste mali nárok iba vtedy, ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď z taxatívnych dôvodov uvedených v zákone alebo by ste sa ním dohodli na skončení pracovného pomeru z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje, z dôvodu nadbytočnosti alebo zo zdravotných dôvodov. Čiže vo Vašom prípade, teda že by ste dali výpoveď z dôvodu ,,zhoršenie vzťahov na pracovisku“, nárok na odstupné z tohto dôvodu by Vám nevznikol.

Dostali ste v zamestnaní výpoveď? Máte nárok na odstupné, no firma Vám ho odmieta vyplatiť? Neviete ako sa domôcť svojho práva a zamestnávateľ s Vami nekomunikuje? V pracovnoprávnom spore Vás zastúpime v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Lenku: Dobrý deň, ak ste mali pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú a Váš pracovný pomer skončil uplynutím tejto doby, na ktorú bol dohodnutý, nárok na odstupné Vám nevznikol. V prípade, ak došlo k skončeniu Vášho pracovného pomeru ešte pred uplynutím dohodnutej doby, a to z dôvodov podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, mali by ste nárok na odstupné. Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce nárok na odstupné vzniká z nasledujúcich dôvodov: a) zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, alebo c) zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

dobry den mam narok na odstupne ak mam zmluvu na dobu urcitu a odpracovala som len 8mesiacov? dakujem

Odpoveď pre Gabrielu z 20. januára 2020 Dobrý deň, odporúčam Vám, aby ste zaslali svojmu zamestnávateľovi písomnú výzvu na doručenku, kde ho vyzvete, aby Vám vyplatil to, čo Vám zo zákona patrí. Upozornite ho, že ak tak neučiní, obrátite sa na súd. Vo výzve ho môžete upozorniť aj na to, že ste oprávnená podať podnet na príslušný inšpektorát práce, ktorý presadzuje dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.

Odpoveď pre Gabrielu z 20. januára 2020: Dobrý deň, odporúčam Vám, aby ste zaslali svojmu zamestnávateľovi písomnú výzvu na doručenku, kde ho vyzvete, aby Vám vyplatil to, čo Vám zo zákona patrí. Upozornite ho, že ak tak neučiní, obrátite sa na súd. Vo výzve ho môžete upozorniť aj na to, že ste oprávnená podať podnet na príslušný inšpektorát práce, ktorý presadzuje dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.

Odpoveď pre Karin: Dobrý deň, na základe § 55 Zákonníka práce, je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu ak: a) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, b) tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie, c) je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (ďalej len „karanténne opatrenie"), d) je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu, e) zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za nespôsobilého na nočnú prácu, f) tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú prácu. Výpočet týchto zákonných dôvodov je taxatívny (t. j. uzatvorený), z iného dôvodu zamestnávateľ nie je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, to však nebráni vzájomnej dohode. V prípade, ak by ste sa dokázali so zamestnávateľom dohodnúť, tak môžete byť preradená na inú prácu. Dohodnúť sa tiež môžete na inom pracovnom čase. Zamestnanec môže podať výpoveď kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, aj bez uvedenia dôvodu. Je ale dôležité pripomenúť, že vtedy mu nárok na odstupné neprináleží. Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípadoch: A. ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou zo zákonných dôvodov; B. ak zamestnanec so zamestnávateľom uzavrú dohodu o skončení pracovného pomeru zo zákonom predpokladaných dôvodov. Zákonnými dôvodmi, ktoré zákon predpokladá sú napríklad: ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje; ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce; zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu a iné. Na základe vyššie uvedeného, je pre Vás zrejme najlepším riešením dohodnúť sa so zamestnávateľom na preradení na inú prácu, alebo na skončení pracovného pomeru a výške odstupného. Z hľadiska zákona Vám však nevzniká nárok na preradenie na inú prácu, ani nárok na odstupné.

Dobry den,pan advokat,teraz v marci.sa mam vratit do prace po materskej,kde som.robila na zmeny,bohuzial ,mozem iba na jednu zmenu a aj casovo by som potrebovala robit az od osmej,mozem sa zamestnavatela opytat,ci by casovo nejaku pracu pre mna mal,kedze je to priemyselny park a ak nie,mam narok na odstupne,ked som tam robila 10 rokov?Dakujem pekne za odpoved.Karin

Dobrý deň. Bol mi priznaný plný invalidný dôchodok. Pracujem u terajšieho zamestnávateľa 26 rokov. Zo zdravotného hľadiska ukončím pracovný pomer dohodou, nakoľko mi zdravotný stav neumožňuje vykonávať doterajšiu prácu. Viem, že mám nárok zo zákona na odchodné , ale zamestnávateľ mi odmieta vyplatiť odstupné. Zo zákona mi prináleží 5 násobok priemerného platu ako odstupné zo zdravotných dôvodov, ktoré mi zamestnávateľ odmieta vyplatiť. Ako mám prosím postupovať ďalej,

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, v prípade ak zamestnanec s preradením na iné pracovné miesto nesúhlasí, a teda zamestnanec toto neakceptuje, zamestnávateľ splnil svoju ponukovú povinnosť a môže dať zamestnancovi výpoveď. Nárok na odstupné vzniká výlučne a len na základe dôvodu výpovede a nie podľa toho, či zamestnanec odmietol prijať náhradnú prácu alebo prácu v inom rozsahu ako bola pôvodne dojednaná pôvodne v pracovnej zmluve. Ak zamestnanec odmietol ponuku, nezaniká mu nárok na odstupné. Teda nemusíte akceptovať návrh zamestnávateľa s novou ponukou na prácu ak Vám následne dá zamestnávateľ výpoveď, vznikne Vám podľa zákona nárok na odstupné. Čo sa týka odstupného pri skončení PP dohodou, je výška odstupného nasledovná: - ak pracovný pomer trval menej ako 2 roky, odstupné je vo výške jedného mesačného priemerného zárobku (jedného priemerného mesačného platu) - ak pracovný pomer trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov, odstupné je vo výške dvoch mesačných priemerných zárobkov (dvoch priemerných mesačných platov) - ak pracovný pomer trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov, odstupné je vo výške troch mesačných priemerných zárobkov (troch priemerných mesačných platov) - ak pracovný pomer trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov, odstupné je vo výške štyroch mesačných priemerných zárobkov (štyroch priemerných mesačných platov) - ak pracovný pomer trval najmenej 20 rokov, odstupné je vo výške piatich mesačných priemerných zárobkov (piatich priemerných mesačných platov).

Odpoveď pre Zuanu: Dobrý deň, ak máte v pláne ukončiť počas materskej pôvodnú prácu, môžete skončiť pracovný pomer výpoveďou. Výpoveď je jednostranný právny úkon, nevyžaduje sa súhlas oboch zmluvných strán, takže zamestnávateľ nemusí podpisom vyjadriť svoj súhlas s výpoveďou, ale len potvrdiť skutočnosť, že výpoveď prevzal. Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu a môže tak urobiť aj počas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce ( t.j. až do troch rokov veku dieťaťa) , zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa má právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mala alebo ktoré jej vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa. Ak objektívne zamestnávateľ takúto prácu nemá alebo zamestnankyňa odmietne prijať ponúknutú inú vhodnú prácu, zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer z tzv. organizačných dôvodov resp. nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce. V prípade skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, výpoveďou alebo dohodou, má zamestnankyňa nárok na odstupné.

Dobrý večer. Zaujímalo by ma či ako zamestnanec na rodičovskej dovolenke so zmluvou na TPP na dobu neurčitu, si môže nájsť iný TPP. A ako postupovať v príde, že sa pracovná pozícia zrušila počas materskej . Je nárok na odstupné, ako pokračovať? Ďakujem krásne

Dobrý deň, mal by som jednu otázku. Zamestnávateľ mi oznámil že so mnou na moje miesto už nepočíta a to bez uvedenia konkrétneho dôvodu a ponúkol mi inú prácu ale horšie platenú a na zmeny. Vo firme pracujem 7 rokov. Chcel by som sa teda informovať som nútený prijať prácu ktorú mi zamestnávateľ ponúka? A ak ponúkanú prácu odmietnem a od zamestnávateľa dostanem výpoveď mám nárok na odstupné.? Alebo ak by sme sa dohodli na ukončení pracovného pomeru dohodou či mi vzniká nárok na odstupné? Ďakujem pekný deň.

Dakujem am za rychlu odpoved,...este by ma zaujimalo ci podpisovat nejku vypoved?........lebo urcite to nenahame len tak aby mu bolo vyplatene len 3 mesiace.

Odpoveď pre Annu: Dobrý deň, v súvislosti so skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa zo zákonných dôvodov podľa § 63 Zákonníka práce platí, že zamestnanec má nárok na výšku odstupného v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Ak by Váš manžel len úplne a dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, postup zamestnávateľa by bol správny, pretože by sa postupovalo podľa ustanovení, kedy zamestnanec pre svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu. Najvyššie možné odstupné, ktoré Zákonník práce v takom prípade priznáva, je štvornásobok priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Podľa Vašej správy to ale vyzerá tak, že zamestnávateľ sa zrejme snaží obísť ustanovenie, ktoré Vášmu manželovi priznáva odstupné vo výške desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak by vo výpovedi, ako dôvod skončenia pracovného pomeru, bolo uvedené, že pracovný pomer sa ukončuje vzhľadom na zdravotný stav zamestnanca, pretože podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, mohli by ste takú výpoveď napadnúť z dôvodu jej neplatnosti. Skutočným dôvodom, prečo zamestnávateľ ukončuje pracovný pomer s Vaším manželom je, že mu bola priznaná choroba z povolania a v takom prípade mu patrí odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Dobry den PAN ADVOKAT.....Potrebovala by som surne odpoved....Manzel v roku 2018 mal priznanu chorobu z povolania,zamestnavatel mu nevedel dat vhodnu pracu tak chcel odist s prace z 10 mesacnym odstupnim...no p.riaditel mu vytvoril novu pracovnu poziciu ako informator administrativnej budovy.......zamestnavatel dal presetrit rozhodnutie zB.BNA CELOSLOVENSKU KOMISIU CHOROBA S POVOLANIA ci mu bola pravom priznana ,po osmich mesiacoch prislo rozhodnutie ze manzel mal pravom priznanu chorobu s povolania,potom ho zamestnavatel preradil na inu pracovnu poziciu ktoru nezvladal robit odisiel na PN,1.8.2019.mu skoncila PN-ka,po pn-ke ho poslali k lekarovy na preventivnu prehliadku a lekar mu nedal suhlas vykonavat tu pracu...teraz ho chcu prepustit z prace z 3 mesacnym odstupnim lebo mu vraj nemozu poskitnut inu pracu tak ze zo zdravotnych dovodov....chcela by som sa opytat ze ked ma chorobu s povolania uznanu aj celoslovenskou komisiou je to spravne ze mu chcu dat odstupne iba 3 mesiace nie 10? Prosim potrebovala by som velmi rychlo odpoved!!! DAKUJEM!!!

Odpoveď pre Tomkovú: Dobrý deň, keďže pracovný pomer sa končí až uplynutím výpovednej doby, zamestnanec je povinný ešte počas jej trvania prácu vykonávať pre zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže mať právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, pokiaľ zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, avšak len v prípade, pokiaľ je takáto dohoda o peňažnej náhrade dohodnutá písomne, napr. v rámci pracovnej zmluvy.

Dobrý deň pán advokát chcela som sa spýtať keď prepustí zamestnávateĺ zamestnanca pre nadbytočnosť s 3 mesačnou výpoveďou a s 2 mesačným dostupným s tým že posledné 2 mesiace je na 60 percent nakoĺko je jeho pracovné miesto zrušené móžeš nastúpiť do iného zamestnania na trvalý pracovný pomer počas výpovednej doby. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, podpísal som zamestnávateľovi 27.05.2019 návrh na ukončenie pracovného pomeru ku 07.06.2019. od 28.05.2019 som PN. Ako teraz podpíšeme ukončenie pracovného pomeru a tiež kedy si vyčerpám dovolenku? ďakujem

dobrý deň mam otázku pracoval som u zamestnávateľa 3 roky s tým že som skončil zmluvu dohodov koniec zmluvy nastal k 31.3.2017 k 6.12.2017 som nastúpil u zamestnávateľa ktorý sa spojil s mojim byvalym zamestnávateľom zmluvu mi predlžuju ako keby predchádzajúca zmluva nebola len ide o to že vedúci prevádzky nas do 6 mesiacov nechal 3x čakat vonku pred budovou s tým že teraz mi oznámil že mam problém za to že som čakal pri služobnom vchode a nebol vpredu pri vchode pre zakaznikov a neoznamoval že mame zatvorene kedže nikto nemal kluče na otvorenie , zamestnávateľ nás chce teraz preradil na inú kumulovanú funkciu kde by sme robili 4 funkcie čiže 4 pracovne miesta za rovnaký plat čo som oznámil že odmietam za takýchto podmienok podpisat dodatok k zmluve na preradenie na takúto funkciu , na iných prevádzkach v meste kde pracujem hladujú na pozíciu na ktorej pracujem v tejto chvíli nových zamestnancov zmluva mi ma konciť v novembri tohto roku je možne ma prepustiť ak som nemal za 6 mesiacov žiadne písomne upozornenia na porušenie disciplíny bez možnosti odstupného, vedúcemu pobočky sa tak isto nepáči že som sa snažil zaloziť odbory vo firme a upozornil ma na to že pokiaľ budem v pokuse o založenie pokračovať budeme viest iný typ rozhovoru ďakujem za odpoveď popripade na mail juraj.maxim@gmail.com

Odpoveď pre Jozefa: Dobrý deň, v prípadoch, kedy je pracovný pomer ukončený výpoveďou zo strany zamestnanca, právo na odstupné nevzniká. Nárok na odstupné by Vám vznikol v prípade, pokiaľ by ste sa so zamestnávateľom dohodli na skončení pracovného pomeru, teda uzavreli dohodu o skončení pracovného pomeru k určitému dňu, s uvedením dôvodu, že ste vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. V takom prípade by Vám vznikol nárok na odstupné v sume Vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval menej ako dva roky, v sume dvojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, v sume trojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, v sume štvornásobku Vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov alebo v sume päťnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov. Zamestnávateľ Vám však môže poskytnúť odstupné aj z iných dôvodov skončenia pracovného pomeru.

Mal som pracovný úraz marec 2018 po roku som sa dal vypísať,vybral som dovolenku a čakáma ďalšia operácia 19 .6.2019 ,pravej ruky mám poškodené šľachy ako dať výpoveď aby som dostal odstupné.Do dôchodku mám len pól roka.

Odpoveď pre Janu K.: Dobrý deň, Váš manžel by mohol byť na základe lekárskeho posudku priradený na pôvodnú pozíciu v prípade, pokiaľ by sa po dohode s jeho zamestnávateľom upravila jeho pracovná náplň len na činnosti, pri ktorých sa nevyžaduje nadmerná fyzická záťaž. Inak je v zmysle Zákonníka práce zamestnávateľ povinný preradiť ho na inú prácu z dôvodu straty spôsobilosti aj naďalej vykonávať doterajšiu prácu. Pokiaľ mu ale zamestnávateľ nemôže ponúknuť inú, preňho vhodnú prácu, môže dôjsť k ukončeniu pracovného pomeru. Pracovný pomer môže ukončiť Váš manžel výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, pričom tento sa skončí uplynutím výpovednej doby v trvaní dvoch mesiacov, prípadne uzavretím dohody o skončení pracovného pomeru, kedy sa pracovný pomer skončí v deň, ktorý je uvedený v tejto dohode. V prípade, že Váš manžel ukončí pracovný pomer výpoveďou (z jeho strany), nárok na odstupné mu nevznikne. Zamestnávateľ môže s ním skončiť pracovný pomer výpoveďou len v prípade úplnej a dlhodobej straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu, nepostačuje ,,len“ pokles schopnosti ju vykonávať, prípadne na základe iného výpovedného dôvodu.

Dobrý deň pán advokát, poprosila by som Vás o radu. Manžel je zamestnaný ako traktorista na PD nepretržite 11 rokov, u tohto zamestnávateľa strávil v TPP s prestávkami cca. 30 rokov. Od decembra 2017 bol dlhodobo PN, liečil sa na na neurologii na chrbticu, plus pridruženú astmu a hybnosť končatín ako dôsledok svojej práce na ťažkom stroji a s ťažkými nástrojmi. Dňa 30.11.2018 mu bol priznaný čiastočný ID s poklesom schopnosti vykonávať zár.činnosť súhrnne 45%. V odbornom posudku má Obmedzenie schopnosti- môže vykonávať prácu len v prostredí bez nadmernej fyzickej záťaže, bez zdvíhania ťažkých bremien. Vzápätí má v ďalšom odseku posudku uvedené: Môže vykonávať prácu: traktorista. Teda pozíciu, ktorá mu "zabezpečila" ČID. Neviem či posudzovateľ bral do úvahy, že traktorista nie je len ten, čo riadi, ale aj obsluhuje traktor, robí opravy a údržby, pripája ťažké stroje za traktor, nosí vrecia a pod. Môže ho na základe tohto posudku zamestnávateľ priradiť na pôvodnú pozíciu aj keď mám zdravotné obmedzenia? U tohto zamestnávateľa neexistujú ľahšie práce bez fyzickej námahy a bez prašného prostredia. Keď manžel odmietne priradenú prácu, môže mu dať zamestnávateľ výpoveď z dôvodu jeho zhoršeného zdravotného stavu? Má vtedy nárok na odstupné? Môže dať manžel výpoveď , ak nemôže (napriek posudku) vykonávať pôvodnú prácu a zamestnávateľ pre neho nemá alternatívu? Ako je to v tomto prípade s odstupným, príp. výpovednou lehotou? Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď pre Janu: Dobrý deň, pracovný pomer možno platne ukončiť výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce len v prípade, pokiaľ zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. Teda pokiaľ Vám zamestnávateľ neponúkne inú vhodnú prácu alebo prácu na kratší pracovný čas, môžete napadnúť platnosť výpovede na súde, v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal pracovný pomer skončiť. Pokiaľ zamestnávateľ výpoveď s Vašim súhlasom neodvolal, následná dohoda o skončení pracovného pomeru nemá vplyv na spôsob skončenia pracovného pomeru, teda má sa za to, že pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je vo Vašom prípade dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pokiaľ nezotrváte počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby, ak ste sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Nárok na odstupné Vám vznikne v sume Vášho priemerného mesačného zárobku, keďže Váš pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, pokiaľ sa so zamestnávateľom nedohodnete na vyššej sume.

Odpoveď pre Emila: Dobrý deň, v prípade, že Vám stále rozhodujú o uznaní čiastočného invalidného dôchodku a pokiaľ ste požiadal o zistenie choroby z povolania je pre Vás lepšie pokiaľ v tomto štádiu nebudete ukončovať pracovný pomer s vašim zamestnávateľom. Zamestnávateľ Vám v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce nesmie dať výpoveď v prípade, že ste stále uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz. V prípade, že by ste podpísal Dohodu o ukončení pracovného pomeru s tým, že by Vám zamestnávateľ mal vyplatiť 4-mesačné odstupné, bude Vám prináležať iba toto odstupné. Avšak pokiaľ by Vám bola priznaná choroba z povolania mali by ste nárok na náhradu škody v zmysle § 195 a nasl. Zákonníka práce, a to náhradu škody za stratu na zárobku v dôsledku choroby z povolania a náhradu škody za stratu na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti. Tento nárok Vám vzniká z toho dôvodu, že zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ak pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním došlo k chorobe z povolania. Taktiež zamestnávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania, ak u neho zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania , ktorou bol postihnutý. V prípade, že by ste ukončili pracovný pomer a aj napriek tomu by ste boli stále práceneschopný nemal by ste nárok na náhradu škody za stratu na zárobku v dôsledku choroby z povolania a náhradu škody za stratu na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti. To znamená, že vo Vašom prípade bude lepšie počkať či Vám bude priznaný invalidný dôchodok a či Vám bude priznaná choroba z povolania.

Odpoveď pre Magdalénu: Dobrý deň, v zmysle Zákonníka práce môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu organizačných zmien len v prípade, pokiaľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo ak zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo podrobiť sa príprave na túto prácu. Teda pokiaľ nesúhlasíte so zmenou a dohodu k pracovnej zmluve nepodpíšete, zamestnávateľ Vám najskôr musí ponúknuť iné miesto. Pokiaľ ani s tým nebudete súhlasiť, nemôže Vám dať okamžitú výpoveď. Vzhľadom na dĺžku trvania Vášho pracovného pomeru, výpovedná doba bude v trvaní troch mesiacov a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Teda jej uplynutím pracovný pomer skončí. V prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveďou Vám vznikne nárok na odstupné vo výške rovnajúcej sa štvornásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. Pokiaľ ukončíte pracovný pomer uzavretím dohody o skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí v dohodnutý deň a vznikne Vám nárok na odstupné vo výške päťnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. V dohode o skočení pracovného pomeru je však potrebné dôvod skončenia vymedziť, keďže ten je tiež podmienkou priznania nároku na výplatu odstupného.

Dobrý večer,prosím Vás o radu,vo firme pracujem 13rokov,momentálne som rok na PN - choroba plúc z chemických látok, mám požiadané o čiastočný ID,o ktorom zatiaľ rozhodujú a požiadal som aj o zistenie choroby z povolania. Ako postupovať pri ukončení PP ? Zamestnávateľ mi navrhuje ukončenie PP dohodou so 4mesačným odstupným na základe lekárskeho posudku, ktorý zatiaľ ešte nie je hotový. Náhradnú pozíciu pre mňa nemá. Ak by sa zistila choroba z povolania mám potom nárok na doplatenie odstupného vo výške 6mesiacov? Môžem žiadať, aby to písomne dali do dohody o ukončení PP? Za odpoveď ďakujem.

Dobrý deň .Zmluvu som mala na neurčito od zamestnávateľa som dostala výpoveď podľa paragrafu 63 1 b.Hned som mu dala výpoveď skončením pracovného pomeru dohodou.Chcem vedieť patrí mi vyšiel odstupné.Robila som tam 2 roky a 4 mesiace.

Dobrý večer, vo firme pracujem 34 rokov. Vo firme bude prebiehať zmena organizačnej štruktúry. To znamená. že na danom útvare mi zrušia moju pracovnú fuknciu. Vytvoria pracovnú funkciu na inom útvare s iným názvom. Čo sa stane ak danú zmenu nepodpíšem v novej dohode k pracovnej zmluve. Môže mi dať zamestnávateľ okamžitú výpoveď, alebo musí dodržať výpovednú dobu ? Mám nárok na odstupné ? Ďakujem M.M.

Odpoveď pre Jana: Dobrý deň, v zmysle § 118 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Právo na mzdu za vykonanú prácu je ústavným právom. Zakotvuje ho a konkretizuje Zákonník práce, preto pracovnoprávny vzťah výkonu závislej činnosti musí byť vždy odplatným právnym vzťahom. Poskytovanie mzdy za vykonanú prácu je jednou zo základných právnych povinností zamestnávateľa, ktorá tvorí základný obsah pracovného záväzku podľa § 47 Zákonníka práce (§ 47 Zákonníka práce - Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.) To znamená, že aj napriek uvedenej vete v Dohode o skončení pracovného pomeru sa zamestnávateľ nezbavil svojej povinnosti nevyplatiť mzdu zamestnancovi. Vzhľadom na to, že zamestnávateľ pravdepodobne doposiaľ nevyplatil splatnú mzdy by ho zamestnanec mal písomne vyzvať a požiadať zamestnávateľa o vysvetlenie prečo mzdu nevyplatil a dať mu primeranú lehotu na jej úhradu. V prípade ak by mzdu neuhradil a ani sa nijakým spôsobom nevyjadril, je potrebné sa obrátiť na súd a požadovať zaplatenie mzdy súdnou cestou.

Dobrý de, chcela by som sa opýtať. Syn podpísal dohodu o skončení pracovného pomeru. Robil u zamestnávateľa presne tri mesiace a do dohody mu napísal vetu, že Zamestnanec prehlasuje, že nemá voči zamestnávateľovi žiadne nároky z titulu pracovnej zmluvy. Predpokladám, že z toho dôvodu mu nevyplatil poslednú mzdu. Môže toto vôbec dať do dohody. Veď na mzdu za to čo odpracoval má nárok. Ďakujem Jana

Odpoveď pre Janu: Dobrý deň, v prípade, že z pozície vedúcej predajne by Vám vyplývali odlišné pracovné podmienky ako z pozície zástupkyne, muselo by dôjsť k zmene obsahu pracovnej zmluvy, s ktorými by ste museli vysloviť súhlas, teda zamestnávateľ by Vám takúto zmenu pracovných podmienok nemohol jednostranne nariadiť. Pozícia vedúcej nemusí nevyhnutne závisieť len od vyučenia v obore. Zamestnávateľ by Vám pri takejto zmene organizácie práce bol povinný zabezpečiť rekvalifikáciu, resp. prehĺbenie kvalifikácie v prípade, že by to bolo potrebné. Z pozície zamestnanca by ste tiež bola povinná sa takejto rekvalifikácie alebo prehĺbenia kvalifikácie zúčastniť. Čo sa týka rozpisu zmien je potrebné uviesť, že za rozvrhnutie pracovného času zamestnancov tak, aby bol tento v súlade so Zákonníkom práce zodpovedá zamestnávateľ. Pre ten účel môže rozpis vykonávať buď sám alebo prostredníctvom poučenej osoby.

Dobr den pan Banos.Prosim vas o radu,kedze m zamestnankyne si pomoct nevieme.Pracujeme v obchode,sme tam styri predavacky.Vyucena v odbore je len veduca.Ta planuje odist.Ja som zastupkyna a nechcem ist na poziciu veducej.Musi brat zamestnavatel do uvahy,ze nie som vyucena v odbore a nechcem tuto poziciu ani prijat? A druha otazka,kto nam ma urobit rozpis smien na pracovisku?Predajna je otvorena pondelok-piatok od 6-18 a sobota 6-12. My si nevieme urobit smeny,aby bola aj predajna vykryta,aby sme mali aj volno a na smene sme dve,ani jedna nechce ostat na predajni v praci sama,pretoze kym bude obshluhovat zakaznika pri krajani salamy alebo syrov,dalsi zakaznici budu cakat pri pokladni a ostatni na predajni,kedze za tovar mame hmotnu zodpovednost Dakujem velmi pekne

Odpoveď pre Mareka: Dobrý deň, tým, že Vám zamestnávateľ nechcel prevziať žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou a vy ste na základe toho zamestnávateľovi podal výpoveď, znamená že Vám plynie výpovedná doba v zmysle § 62 Zákonníka práce. Podľa daného ustanovenia ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. To znamená, že Vám neodpadá výpovedná doba aj keď ste žiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou, ktorá Vám bola odmietnutá.

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Podal som svojmu nadriadenému žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov, a on tento dokument odmietol prevziať a následne som podal výpoveď z tých istých dôvodov. A moja otázka znie, odpadá mi vypovedná doba keď som podal žiadosť dohodu a tá bola odmietnutá a následná výpoveď, keď táto práca ohrozuje moj život ?

Odpoveď pre Natáliu: Dobrý deň, pokiaľ máte zdravotné problémy, ktoré Vám bránia vo výkone práce, môžete požiadať Vášho zamestnávateľa o preradenie na inú prácu na základe lekárskeho posudku. Zákon ale výslovne požaduje, aby zdravotný stav bol zdokladovaný posudkom, preto nestačí lekárske odporúčanie, nález alebo potvrdenie. Z lekárskeho posudku musí jednoznačne vyplývať, že zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo že zamestnanec nesmie doterajšiu prácu vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú vhodnú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu. Pokiaľ zamestnávateľ nemá možnosť Vás preradiť na inú vhodnú prácu, vtedy Vám môže dať výpoveď. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov, ktoré sú presne vymenované v § 63 Zákonníka práce. Treba však uviesť, že v zmysle § 64 Zákonníka práce v dobe (tzv. ochranná doba), keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia, zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď. Čo sa týka skončenia pracovného pomeru dohodou, potom v zmysle § 60 Zákonníka práce platí, že pokiaľ sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). V zmysle uvedených ak vzhľadom na Váš zdravotný stav podľa lekárskeho posudku ste dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, v dohode musí byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru. Čo sa týka odstupného, nárok na odstupné nevzniká, ak výpoveď podá zamestnanec. Na odstupné by ste mali nárok vtedy, ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď, alebo pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) (tzv. organizačné zmeny na strane zamestnávateľa) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. V zmysle § 76 ods. 7 Zákonníka práce však zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2 § 76, avšak nie je povinný.

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako mam ďalej postupovať. V septembri 2017 som nastúpila do práce so zmluvou na dobu neurčito. V máji ma seklo v krížoch a zistili mi ze mam zničenú chrbticu, čiže prácu už nemôžem vykonávať. Dňa 11.9.2018 som nastúpila naspäť do prace s tým, že som zamestnávateľovi odovzdala papier od neurologa, kde bolo jasne napísané, že nemôžem dlhodobo stáť. Absolútne ich to nezaujímalo a mala som vykonať pracu v stoji. Musela som sa vypýtať domov, pretože hrozilo že by ma znovu seklo. Momentálne som znovu PN. Vo firme pracujem skoro rok (26.9.2018 to bude rok). Chcem sa spýtať ako mam ďalej postupovať a či mám nárok na odstupné, keďže to je zo zdravotných dôvodov? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď, už si neviem rady.

Odpoveď pre Ivetu: Dobrý deň, odstupné by Vám nepatrilo iba v prípade, ak by ste so zamestnávateľom nemali uzavretú pracovnú zmluvu, ale podpísali by ste niektorú z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. V takom prípade by sa na Vás nevzťahovalo ustanovenie Zákonníka práce o odstupnom. Vzhľadom na to, že Vám zamestnávateľ dal len dodatok k pracovnej zmluve, na základe ktorého ste mali skrátený pracovný čas, nevylučuje to fakt že máte nárok na odstupné vo výške 3-násobku Vašej priemernej mzdy. Podľa Zákonníka práce pokiaľ aj máte pracovný pomer na kratší pracovný čas, máte ako zamestnanec rovnaké práva, ale aj povinnosti ako zamestnanec v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas.

Dobrý deň, písala som Vám ohľadne rozviazania pracovného pomeru zo dňa 31.8.2018, ktorý trval 13 rokov aj 6 mesiacov. Odpísali ste mi, že mám nárok na odstupné vo výške 3násobku mzdy. Lenže v roku 2015 mi zamestnávateľ dal dodatok k pracovnej zmluve ohľadom nových mzdových a pracovných podmienok platných od 1.6.2015 a to na 30hod týždenne. Tento skrátený pracovný čas trval až do 31.8.2018. So zamestnávateľom som sa chcela dohodnúť o vyplatení odstupného za dobu 13rokov a 6 mesiacov ale povedal mi, že pri skrátenom pracovnom čase nemám nárok na odstupné, ktorý trval 3roky. Prosím Vás poraďte mi, aká je pravda? Vďaka, prajem pekný deň.

Odpoveď pre Ivetu: Dobrý deň, keďže ako uvádzate, zamestnávateľ s Vami skončil pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, a keďže Váš pracovný pomer trval trinásť rokov, máte nárok na odstupné vo výške trojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. Odstupné Vám preto zamestnávateľ musí vyplatiť po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom zamestnávateľom na výplatu mzdy, pokiaľ ste sa nedohodli inak. Keďže Váš pracovný pomer skončí až uplynutím trojmesačnej výpovednej doby, t.j. až 31.08.2018, odstupné by Vám malo byť vyplatené v najbližšom výplatnom termíne. Pokiaľ Vám ale vyplatené nebude, môžete na to zamestnávateľa vyzvať predžalobnou výzvou. Pokiaľ Vám odstupné nevyplatí ani následne, môžete sa jeho výplaty domáhať súdnou cestou podaním žaloby. Tiež sa môžete následne obrátiť s podnetom na príslušný inšpektorát práce, prípadne aj na orgány činné v trestnom konaní, keďže pokiaľ Vám zamestnávateľ odstupné, na ktoré máte nárok nevyplatí, môže sa dopustiť trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 Trestného zákona, pokiaľ v deň ich splatnosti bude mať peňažné prostriedky na ich výplatu.

Dobrý večer, mám takú prosbu na Vás, pracujem vo firme 13 rokov a zamestnávateľ mi dal výpoveď "k 30temu máju 2018 z dôvodu zlej ekonomickej situácie a s tým spojených organizačných opatrení a pre zlepšenie efektivity práce ponúkla skrátenie pracovného úväzku. Na koľko ste s tým nesúhlasili na základe §63,ods.1b Zákonníka práce dňom 31.8.2018 rozväzujeme s Vami pracovný pomer. " Chcem sa spýtať, mám nárok na odstupné vo forme 3 mesačného platu. Čo robiť, ak zamestnávateľ nechce zaplatiť odstupné? Ďakujem za odpoveď, prajem pekný večer.

Odpoveď pre Alicu: Dobrý deň, podľa zákonníka práce zamestnancovi patrí odstupné, ak sú splnené dve podmienky, a to: pracovná pomer sa skončí dohodou o skončení pracovného pomeru alebo výpoveďou a dôvodom skončenia sú nasledovné dôvody – zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti, nadbytočnosť zamestnanca alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Osobitne je upravené poskytovanie odstupného v prípade, ak sa končí pracovný pomer so zamestnancom, ktorý nesmie vykonávať práci pre pracovnú úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. V takom prípade patrí zamestnancovi odstupné v prípade, ak sa pracovný pomer končí na základe dohody, ako aj na základe výpovede zamestnávateľa (v tomto prípade bude zamestnancovi plynúť aj výpovedná doba a bude mu patriť aj odstupné). Zákonník práce výslovne zakotvuje, že zamestnávateľ môže odstupné poskytnúť aj v iných prípadoch, ako upravuje zákon, t.j. zamestnávateľ môže vo svojich interných predpisoch stanoviť, že zamestnancovi bude patriť odstupné aj v iných prípadoch skončenia pracovného pomeru. Je potrebné uviesť aj to, že pri prechode práv a povinností k novému zamestnávateľovi, ak zamestnanec je prevedený k novému zamestnávateľovi mu nepatrí odstupné. Vzhľadom na uvedené pokiaľ ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu môžete so zamestnávateľom podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru a v tom prípade by ste mali aj nárok na odstupné. V prípade ak by ste ukončili pracovný pomer výpoveďou z vaše strany Vám nárok na odstupné nevzniká.

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu.. Pracujem u svojho zamestnávateľa 6rokov na dobu neurčitú..Este predtým som tam pracovala 5 rokov, ale mala som polročnú odmlku. Momentálne som dlhodobo ejsie PN(cca 5 mesiacov) , keďže som mala zdravotné problémy. Zamestnávateľ o týchto problémoch vedel a hneď na začiatku mi navrhol, že ak skončím PN, môžeme sa dohodnúť a vzhľadom na môj zdravotný stav mi ukončí dohodou pracovný pomer s 3 mesačnym dostupným. To mi oznámil hneď na začiatku PN..s týmto som nebola nejako stotožnena, že prídem o prácu, nakoľko zdravotný problém nebol taký, že by som ju nemohla do budúcna vykonávať. Hneď na to namiesto mňa v práci prijali ďalšieho zamestnanca na moju pozíciu. Odvtedy za tých pár mesiacov sa tam vystriedali 3 zamestnanci,teraz tam je na pozícii jeden na 3 mesačnú skúšobnú dobu. Medzitým som si riešila zdravotný stav, ale ma stále trápilo, že ma v podstate chce zamestnávateľ vyhodiť.. Musela som navštíviť z tohto dôvodu cca pre mesiacom psychiatra, kde mi z tohto všetkého diagnostikovali úzkostnu depresiu... Nedokážem sa z tohto sklamania a ujmy ani so zamestnávateľom skontaktovať. Nastala však situácia, že zamestnávateľ predáva firmu a vraj mame prejsť pod nového zamestnávateľa. Nedokážem sa však po tom všetkom na danú pozíciu vrátiť, aj keby to už bolo pod novým zamestnávateľom. Nechcem však prísť aspoň o odstupné, lebo prevodom podľa všetkého prechádzam pod nového.. Čo mám robiť, ak sa nechcem vrátiť a zároveň by som chcela odstupné? Aj kolegovia sú na tom podobne, tí čo sú dlhodobejšie, by radšej chceli odstupné, lebo je tam veľmi zlá atmosféra.. Len im dal na výber, že buď ten prevod s rovnakými podmienkami, alebo nech si dajú výpoveď sami. Je to smutné, narobili sme sa za tie roky a zrazu ani na to odstupné nemáme nárok? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.. S pozdravom Alica

Odpoveď pre Mariku: Dobrý deň, zákonník práce hovorí, že v prípade ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, teda Váš pracovný pomer by nezanikol a nárok na odstupné by Vám nevznikol. Pokiaľ však zanikajúci zamestnávateľ, u ktorého predpokladám pracujete, nemá právneho nástupcu, a teda Váš pracovný pomer zanikne, Váš nárok na odstupné bude závisieť jednak od spôsobu skončenia pracovného pomeru, t.j. výpoveďou alebo dohodou o skončení pracovného pomeru, a tiež od doby trvania pracovného pomeru. V prípade, že s Vami zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou, máte v prípade trvania pracovného pomeru v dĺžke najmenej dva roky a menej ako päť rokov nárok na odstupné v sume Vášho priemerného mesačného zárobku, v prípade trvania pracovného pomeru od päť do desať rokov máte nárok na dvojnásobok priemerného zárobku, v prípade trvania od desať do dvadsať rokov je to trojnásobok a v prípade trvania pracovného pomeru viac ako dvadsať rokov máte nárok na štvornásobok priemerného zárobku. Pokiaľ so zamestnávateľom uzavriete dohodu o skončení pracovného pomeru z dôvodu (ktorý sa v dohode uvedie) jeho zrušovania, a pokiaľ Váš pracovný pomer trval menej ako dva roky, vznikne Vám nárok na priemerný mesačný zárobok, pokiaľ trval dva až päť rokov, vznikne Vám nárok na jeho dvojnásobok, pokiaľ trval päť až desať rokov, tak trojnásobok, pokiaľ desať až dvadsať, tak štvornásobok, a pokiaľ trval najemenej dvadsať rokov, tak päťnásobok. So zamestnávateľom sa samozrejme môžete dohodnúť aj na poskytnutí odstupného vo vyššej sume ako by Vám patrila podľa zákona.

Chcem sa spýtat, ak firma zanika , ponukli mi pracu v inej firme, ktora by môj plat fakturovala povodnemu zamestnavatelovi. Mam narok na odstupne?

Odpoveď pre Vlastu: Dobrý deň, Zákonník práce stanovuje, že zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Teda v prípade naplnenia niektorého z dôvodov skončenia pracovného pomeru dohodou zamestnávateľovi vznikne povinnosť vyplatiť Vám päťmesačné odstupné. Zamestnávateľ Vám však na základe vlastného rozhodnutia môže poskytnúť odstupné aj v prípade nenaplnenia niektorého z dôvodov skončenia pracovného pomeru. Nie je rozhodujúce, či uzavretie dohody iniciujete Vy alebo Váš zamestnávateľ, dôležitou skutočnosťou je jej uzavretie. Pokiaľ by ste však ukončili pracovný pomer výpoveďou z Vašej strany, nárok na odstupné by Vám zo zákona nevznikol.

Odpoveď pre Michala: Dobrý deň, ak je zamestnankyňa osamelá, teda žije sama a je slobodná, ovdovená alebo rozvedená alebo žije sama z iných vážnych dôvodov, zákon jej poskytuje zvýšenú ochranu pred výpoveďou. Podľa Zákonník práce platí zákaz výpovede, keď sa osamelá zamestnankyňa stará o dieťa mladšie ako tri roky. Zamestnávateľ totiž nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky. Ďalej, v zmysle Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti. Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Zákon teda ustanovuje povinnosť vyhovieť žiadosti zamestnanca o kratší pracovný čas alebo žiadosti o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času pri splnení uvedených podmienok.

Pracujem viac ako 25 rokov v ŠKD v tej istej ZŠ. Mám ale 83 ročnú mamu, ktorej by som chcela pomôcť a presťahovať sa do mesta v ktorom býva, čo by znamenalo rozviazanie pracovného pomeru dohodou, nakoľko sa mi naskytla možnosť práce v jej mieste bydliska. Zaujímalo by ma, či mám nárok na odstupné od svojho terajšieho zamestnávateľa, alebo v prípade podania žiadosti zo strany zamestnanca tomu tak nie je. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, Môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď, ak nesúhlasí s prácou v druhej smene, pretože sa stará o päť maloletých detí. O detí po príchode zo školy sa nemá kto postarať. Matka je rozvedená. Ďakujem

Odpoveď pre Madana: Dobrý deň, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov taxatívne uvedených v Zákonníku práce, a to pokiaľ sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, zamestnanec sa stane nadbytočným, zamestnanec stratí spôsobilosť na vykonávanie doterajšej práce alebo ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, zamestnanec prestal spĺňať predpoklady ustanovené právnymi predpismi, požiadavky stanovené v § 42 ods.2 Zákonníka práce, bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce alebo neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných 6 mesiacoch písomne vyzval na ich odstránenie, alebo tiež ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by sním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. V prípade, že nechcete so zamestnávateľom skončiť pracovný pomer a prácu chcete naďalej vykonávať, zamestnávateľ Vás nemôže prinútiť k jeho skončeniu, nakoľko dovŕšenie dôchodkového veku nie je výpovedným dôvodom a nemožno preň skončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľa. Avšak ako uvádzate, zamestnávateľ chce zrušiť Vaše pracovné miesto a v tomto prípade, by s Vami mohol skončiť pracovný pomer výpoveďou z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje. Zamestnávateľ potom na danú pozíciu nesmie prijať nového zamestnanca. Ak by tak spravil, napríklad z dôvodu kontroly a zistenia, že na daný počet žiakov sa vyžadujú dve učiteľky, mali by ste právo domáhať sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Ak sa Váš pracovný pomer skončí výpoveďou zo strany zamestnávateľa, máte nárok na odstupné v závislosti od počtu odpracovaných rokov a súčasne, ak pôjdete do starobného dôchodku, máte nárok aj na odchodné najmenej v sume Vášho priemerného mesačného zárobku, ak požiadate o poskytnutie starobného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Odpoveď pre Žanetu: Dobrý deň, pokiaľ nie je možné so zamestnávateľom skončiť pracovný pomer dohodou k určitému dňu, tak podľa ustanovení § 59 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. môžete pracovný pomer skončiť výpoveďou, ktorá musí byť v písomnej forme a doručená zamestnávateľovi. Výpoveď stačí doručiť zamestnávateľovi vo forme doporučenej zásielky, nie je potrebné doručenie samotnému zamestnávateľovi. Za doručenú sa bude výpoveď považovať okamihom jej prevzatia, tiež okamihom jej vrátenia ako nedoručiteľnú alebo aj vtedy, ak zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne. Okamihom doručenia písomnej výpovede sa Váš pracovný pomer končí a plynie Vám mesačná výpovedná lehote v prípade, pokiaľ Váš pracovný pomer trval menej ako jeden rok. Pracovný pomer môžete tiež ukončiť doručením písomného okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnávateľovi z dôvodu, že podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ Vás nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. Tomuto spôsobu skončenia pracovného pomeru by však predchádzalo predloženie lekárskeho posudku a žiadosť o preradenie na inú vhodnú prácu, až následne, pokiaľ by Vás zamestnávateľ nepreradil, by ste mohla skončiť pracovný pomer okamžite. Okamžite môžete skončiť pracovný pomer aj z dôvodu, že Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní od jej splatnosti. Zamestnanec však môže skončiť pracovný pomer okamžite len v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel. Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť Vám ako zamestnancovi mzdu za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve. V opačnom prípade by sa mohol dopustiť trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 Trestného zákona. Ak zamestnávateľ na Vás vyvíja nátlak, môže sa tiež v zmysle ustanovenia § 192 Trestného zákona dopúšťať trestného činu nátlaku, ktoré sa dopustí ten, kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi. V predmetnej veci máte tiež možnosť podať podnet na príslušný Inšpektorát práce, najmä ako ste uviedla, pre nevyplatenie mzdy či neprispôsobenie Vašej pracovnej náplne Vášmu tehotenstvu.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto