Viac slovenskej hudby v rádiách? Od apríla povinne!

Nachádzate sa tu

Od 01. apríla 2016 je na Slovensku účinná právna úprava, ktorej cieľom bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov. Aké povinnosti z nej plynú slovenským rádiám, a aké povinnosti, v prípade ich nedodržiavania?

Dňa 01.04.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 278/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

Cieľom predmetnej novely bolo presadenie hrania väčšieho obsahu produkovanej slovenskej hudby a slovenských interpretov slovenskými rádiami. Novela v prvom rade zaviedla definíciu „slovenské hudobné dielo“, ktorým sa rozumie hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

V období od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 sú vysielatelia s licenciou (súkromné rádiá) povinní vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona (RTVS) najmenej 30 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.

Od 01. januára 2017 sú vysielatelia s licenciou (súkromné rádiá) povinní vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona (RTVS) je od 01. januára 2017 povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.

Časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac sa rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac. Do stanoveného percentuálneho podielu sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 hodiny do 24.00 hodiny, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.

Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel. Za nové slovenské hudobné dielo sa považuje hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti. Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.

Pri nesplnení povinnosti zaradiť do vysielania ustanovený podiel slovenských hudobných diel v zmysle zákona, hrozí vysielateľovi televíznej programovej služby sankcia vo výške od 165 eur do 6 638 eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 99 eur do 1 659 eur.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto