Prepis parcely pozemku – darovacia zmluva alebo kúpna zmluva?

Nachádzate sa tu

Vážená advokátska kancelária, manželova rodina vlastni pozemok a chcú nám ho darovať. Parcela je rozdelená na 10 častí: 4/10 má dedko, 1/10 teta, 1/10 teta, 1/10 otec, 1/10 ujo, 2/10 sestra. Chcela by som sa spýtať, či je lepšie prepísať parcely týchto pozemkov darovacou zmluvou alebo kúpno-predajnou zmluvou za symbolickú cenu. Ďalej by som sa chcela spýtať, že jedna teta žije v Nemecku a príde domov až o 4 mesiace, je možné, že ostatní zmluvu podpíšu už teraz a ona až potom dodatočne? Lebo predpokladám, že na diaľku to nie je možné. Ďakujem Vám pekne za odpoveď.

Dobrý deň,

darovanie využívajú najmä ľudia, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby. Pre darovaciu zmluvu sa rozhodujú ľudia aj vtedy, keď chcú predísť dedičským sporom. Je rozšírené skôr medzi príbuznými osobami, zákon však pripúšťa aj darovanie medzi osobami, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu. Ani platná darovacia zmluva však nezaručí, že ju niekto po smrti darcu nenapadne a nebude sa domáhať dedičských práv. Ak je ale darovacia zmluva platná, zrušiť ju nemožno. O hodnotu daru sa ale môže znížiť dedičstvo obdarovaného. Pokiaľ zmluva spĺňa všetky náležitosti, zrušiť ju nemožno ani v prípade, ak majiteľ pozemok daroval cudziemu človeku a nie vlastným príbuzným. Obsah darovacej zmluvy stanovuje Občiansky zákonník. Podľa neho musí mať písomnú podobu a nesmie chýbať úradne overený podpis darcu. Platnosť zmluvy takisto ovplyvňuje aj to, či obdarovaný dar prijíma. Ak ho neprijme, darovacia zmluva je neplatná. Takisto ako v iných typoch zmlúv aj tu musia byť uvedené presné údaje o účastníkoch zmluvy: meno, adresa, štátna príslušnosť, osobný stav. Presne špecifikovaný v zmluve by mal byť aj predmet daru, aby nemohlo prísť k jeho zámene. Darovacia zmluva by mala obsahovať prejav vôle darcu pozemok darovať. Darovacia zmluva by mala okrem základných náležitostí obsahovať aj prípadné podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník totiž stanovuje, že darovanú nehnuteľnosť nemožno svojvoľne pýtať späť. Určuje presné podmienky vrátenia daru. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru len ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správa k členom darcovej rodiny. Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Právo na vrátenie daru si môže darca uplatniť u obdarovaného. Ak sa navrátenia daru nedomôže, musí sa obrátiť na súd.  Darovanie môže nastať len medzi žijúcimi osobami, neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má začať užívať dar obdarovaný až po darcovej smrti. Pozor si treba dať ale v prípade, ak chcú vec darovať manželia. Ak ide o byt, dom, pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť obaja manželia, inak je právny úkon darovania neplatný. Darovanie nadobúda právny účinok až v momente vkladu darovanej nehnuteľnosti, teda daného pozemku, do katastra.

Pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Pozemok nemusí byť ani ohodnotený znalcom. V prípade , ak by ste sa rozhodli pre kúpu pozemku, daň neodvádzate, nakoľko kúpou nenadobúdate žiaden príjem. No jeho predajom by Vám daňová povinnosť vznikla. Neodporúčam Vám však uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu (1,- EUR), pretože tento právny úkon by mohol byť posudzovaný v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje, že ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (vo Vašom prípade by sa zastieralo darovanie). Daň z predaja bytu platiť nemusíte, ak ho vlastníte aspoň 5 rokov, alebo v ňom máte trvalé bydlisko aspoň 2 roky.

Takže ak by som to zhrnul, z pohľadu nadobúdateľa (čiže Vás) je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľa (predávajúceho) je výhodnejšia darovacia zmluva, lebo v prípade, ak sa voči nemu alebo jeho rodine zachováte nejakým nevhodným spôsobom (ako som už vyššie spomínal), tak môže žiadať darca dar späť. Ja osobne by som Vám odporúčal, že pokiaľ Vám chcú nehnuteľnosť darovať, tak rozhodne odporúčam napísať darovaciu zmluvu, omnoho ťažšie sa napadne takáto darovacia zmluva, než kúpna zmluva za symbolickú cenu.

Keďže vlastnícke právo k nehnuteľnosti sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností, myslím si, že kataster Vám vklad nepovolí, pokiaľ na zmluve nebudú podpisy všetkých spoluvlastníkov. Mohla by teta napr. niekomu udeliť plnomocenstvo na takýto právny úkon, alebo by ste jej zmluvu poslali a podpísala by to sama, ale netreba zabudnúť nato, že jej podpis musí byť úradne overený, čo by sa dalo urobiť pravdepodobne na niektorom zastupiteľskom orgáne v zahraničí. Aj tu by som však skôr odporučil vypracovať jednu darovaciu zmluvu + jeden návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, pričom pri každom jednom mene na zmluve (pri podpise) uvediete iný dátum podpisu, a keď ho podpíše posledná zmluvnú strana, tak až potom zmluvy + návrh zoberiete na kataster (najlepšie je namiesto dátumov vynechať miesto a perom dopísať podľa toho, kedy to skutočne podpísal pred notárom alebo obecným úradom).

Rozhodli ste sa previesť vlastníctvo k Vašim nehnuteľnostiam na iného, no neviete ktorý postup zvoliť a aká cesta by bola najschodnejšia? Bojíte sa, že prepíšete dom na syna a sami skončíte na ulici? Radi Vám s touto dilemou pomôžeme a vypracujeme pre Vás kúpne i darovacie zmluvy, návrhy na vklad do katastra i dohody o zriadení vecného bremena, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Petru Vanovu: Dobrý deň, pokiaľ ste v darovacej zmluve uvedená ako jediná obdarovaná, predmetná nehnuteľnosť – pozemok, patrí do Vášho výlučného vlastníctva bez ohľadu na to, či bolo vlastnícke právo k nemu na Vás prevedené pred uzavretím manželstva alebo až po jeho uzavretí. Dar totiž nepatrí do BSM. Vzhľadom na uvedené sa preto manžel nestane vlastníkom pozemku v žiadnom podiele, a preto v prípade rozvodu, by predmetný pozemok nebol predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva.

Odpoveď pre Luciu: Dobrý deň, v súvislosti s vašimi otázkami k žalobe o určenie vecného bremena uvádzame, že 1. nie je nevyhnutné, aby ste druhej strane - developerovi, zasielali návrh na uzavretie dohody, no v prípade, že by s dohodou súhlasila, ušetríte si súdne poplatky a ďalšie trovy spojené so súdnym konaním či právnym zastupovaním, zároveň môžete následne argumentovať tým, že vy ste sa o mimosudne urovnanie veci pokúsili, čo rovnako v prípade úspechu v súdnom konaní má vplyv na priznanie trov konania; 2. pokiaľ chcete preukázať skutočnosť, že k stavbám (domom) ozaj nie je možný prístup inou cestou, a to aj dlhšou a komplikovanejšou, a uniesť týmto svoju povinnosť tvrdenia ako strana sporu (dôkazné bremeno), potom vám odporúčame pripojiť k žalobe na to potrebné dokumenty; 3. pokiaľ ide o sporové konanie, vy ako súkromná osoba si môžete nechať vypracovať znalecký posudok, ide o tzv. sukromný znalecky posudok. Ak by ste v sporom konaní navrhli, aby znalecké skumanie nariadil sud, môže (ale aj nemusí) Vám ako navrhovateľovi tohto dokazu uložiť povinnosť zložiť preddavok na vykonanie dôkazu, s ktorým sú spojené výdavky; spravidla ale túto povinnosť uloží, ak vám nebolo priznané oslobodenie od súdneho poplatku, a to najneskôr spolu s ustanovením znalca uloží povinnosť zložiť preddavok v rozsahu predpokladaných nákladov znaleckého dokazovania; 4. nie, na podanie danej žaloby sa neviažu také ustanovenia, ktoré by obsahovali osobitné podmienky na jej podanie; 5. áno, je možné podať žalobu, kde na strane žalobcu bude vystupovať viac subjektov ako procesné spoločenstvo. Vo vašom prípade by mohlo ísť o nerozlučné (dobrovoľné) spoločenstvo, nakoľko chcete dosiahnuť, aby sa výrok rozhodnutia týkal všetkých vlastníkov domov rovnako.

Dobrý deň p. advokát, mám veľký problém s pozemkom, ktorého nie som vlastníčka a na ktorom stojí moja nehnuteľnosť, ku ktorej je len jeden možný prístup. Moc Vás prosím o radu so žalobou o zriadenie vecného bremena na prejazd a prechod po ceste. Na priznanie tohto práva spĺňam všetky zákonné kritéria podľa Obč. zák... Ide o príjazdovú cestu ktorá je vo vlastníctve developera a iná cesta nie je vôbec. Developer zmenil pôvodný zámer odovzdať cestu obci s ktorým sme boli oboznámení pri kúpe domov a teraz trvá na odkúpení cesty vlastníkmi domov za nehorázne peniaze, takže sme jeho rukojemníkmi. Žaloba je jediné riešenie a ja v tejto otázke nemám jasno v tom: 1. či je nevyhnutné pred podaním žaloby dať vlastníkovi nehnuteľnosti návrh na dohodu (nakoľko viem že by to bolo bezpredmetné) 2.či je povinnou náležitosťou žaloby aj vypracovaný geometrický plán 3. či okrem súdneho poplatku za žalobu musím uhradiť aj súdneho znalca pri stanovení primeranej náhrady za užívanie cesty 4. ak chcem podať túto žalobu in rem, je na to osobitný režim alebo podmienky 5. či je možná spoločná žaloba, alebo musí podanie urobiť každý vlastník nehnuteľnosti samostatne Pekne ďakujem za poskytnutie pomoci. Je to veľmi stresujúca situácia a moc si cením túto možnosť poradenia. Ďakujem

Dobrý den, chcela by som sa informovat,. Od rodicov som dostala darovacou zmluvou pozemok , na ktorom sme s manzelom postaviili dom. V prípade rozvodu ma manžel narok na pozemok? Pozemok som dostala ked sme boli uz zosobasení. Dakujem

Dobrý deň. Pred 5 rokmi sesternica môjho otca napísala darovaciu listinu na darovanie domu môjmu otcovi. ( Dúfala že sa o ňu do smrti postará). . Žiaľ môj otec pred troma rokmi zomrel na leukémiu. Ja a sestra sme dom zdedili. Jeho sesternica má i vecné právo na dožitie. Ja žijem v zahraničí už 20 rokov a sestra býva už 20 rokov v Banskej Bystrici. Jeho sesternica má 84 rokov, a žije v Prievidzi je to stará pani ktorá často zabúda. O Tom čo spôsobila niekoľkým opatrovateľkam vám nebudem písať....jedna je ešte stále pod psychiatrickom liečbou. Chodievala jej pomáhať družka môjho otecka a po to všetkom ako sa o ňu starala ju udala že jej dokonca ukradla peniaze....no a teraz sa snaží nám dom vziať. Sa stále vyhráža. Je možné aby nám vzala dom zdedený po oteckovi? Ďakujem

Dobrý deň, rodičia mi chcú darovať pozemok (jeden pozemok je písaný priamo na otca, druhý pozemok, ktorý spolu s prvým tvorí jeden veľký kus pozemku, dostane otec darom od svojej sestry). Mám súrodenca, ktorý si už v minulosti nárokoval rodičovský dom a iné veci, a preto by sme asi radšej riešili kúpnu zmluvu (napr. na 2000 eur - reálna hodnota pozemkov je maximálne 1000 €, ale nechceme, aby brat povedal, že sme to kúpili za "5 korún" a potom by to vymáhal. Aj keď sa desím toho, čo bude po smrti rodičov pri delení majetku. Najlepšia by bola "nepriestrelná" kúpno predajná zmluva, lebo darovacia je vraj napadnuteľná . Chcem sa spýtať, aký je ďalší postup? Otcova sestra miusí ísť najskôr prepísať druhý, menší pozemok na otca, a on ďalej na základe kúpnej zmluvy preradí pozemok na mňa . Aké dokumenty mám pripraviť? Kam treba ísť (notár? kataster?) Ďakujem veľmi pekne

Odpoveď pre Pavla: Dobrý deň, uvedenú situáciu Vám odporúčam riešiť zámennou zmluvou. Zámenná zmluva predstavuje osobitný typ scudzovacej zmluvy. Ide o dvojstranný právny úkon, ktorým si zmluvné strany vymieňajú jednu vec za druhú vec. Ak si strany navzájom odovzdajú veci rovnakých hodnôt, ide o čistú zámennú zmluvu. Výmenou vecí dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nim, v prípade nehnuteľnosti k prevodu vlastníckeho práva dochádza vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na základe zámennej zmluvy sa účastníci navzájom zaväzujú, že odovzdávajú do vlastníctva druhému určitý predmet výmeny a že prevezmú od neho do vlastníctva iný určitý predmet výmeny. Predmetom zámennej zmluvy môžu byť akékoľvek veci, t.j. aj nehnuteľnosti. Ak nadobúdateľ pozemku nemá záväzok zaplatiť prevodcom peňažné plnenie, ale má zaväzok poskytnúť mu v budúcnosti náhradný pozemok, ide o zámennú zmluvu. Ak predmetom zámennej zmluvy je nehnuteľnosť, zmluva musí mať písomnú formu. Podstatnými obsahovými náležitosťami zámennej zmluvy sú: určenie vecí, ktoré majú byť predmetom výmeny a vyjadrenie vôle zmluvných strán, že má dôjsť k prevodu vlastníckeho práva k týmto veciam. Na základe uzavretej zámennej zmluvy je každá zo strán povinná vymieňané veci odovzdať na mieste, čase a v dohodnutom stave podľa zmluvy a pokiaľ možno bez tiarch.

Odpoveď pre Martinu: Dobrý deň, v zmluve je vždy potrebné presne vyčísliť podiel pozemku, ktorý ten ktorý nadobúdateľ nadobudne, nestačí, keď sa uvedie podiel pre každého obdarovaného. Kataster si to vypočítavať nebude.. Ak kataster zistí, že návrh na vklad nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a účastníka vyzve, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Kataster dôvody, pre ktoré konanie prerušil presne špecifikuje, a musíte tie nedostatky odstrániť, vo vašom prípade teda presne vyčísliť, špecifikovať podiel, odporúčam na všetkých nehnuteľnostiach, ktoré máte nadobudnúť, a to tak, ako bude znieť zápis podielu pri tom ktorom vlastníkovi na liste vlastníctva. Po odstránení nedostatkov kataster pokračuje v konaní a rozhodne o povolení vkladu.

Dobrý deň, rodičia chcú bratovi a mne darovať byt, ku ktorému prináleží spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 8100/529402 s vecným bremenom na dožitie. Kataster nám prerušil konanie NNV s tým, že musíme "upresniť veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého obdarovaného k pozemkom, pretože nie je možné povoliť vklad práva k pozemkom v prospech obdarovaných v podiele 1/2, keďže darcovia vlastnia podiel 8100/529402 ". Rodičia sú bezpodielovými vlastníkmi v podiele 1/1. Byt s pozemkom nám darujú do podielového spoluvlastníctva každému (mne a bratovi) v podiele 1/2. Je potrebné v zmluve presne vyčísliť podiel pozemku, nestačí, keď sa uvedie podiel pre každého obdarovaného 1/2 a kataster si konkrétny podiel vypočíta? Pri byte, kde je uvedený tento istý podiel 8100/529402 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, nepožaduje upresniť veľkosť podielu. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Martina

Dobrý deň, chcel by som zameniť spoluvlastnicke podiely na pozemkoch v intravilane za ine v extravilane v znacne roznej vymere avsak v priblizne zhodnej trhovej hodnote. Aky sposob by bol najvhodnejsi? Darovacími zmluvami? Kupnopredajnými zmluvani aleno zamennými zmluvami? Prípadne inak? Dakujem za radu.

Odpoveď pre Lenku: Dobrý deň, Slovenský pozemkový fond realizuje odplatný prevod vlastníctva k pozemkom len v prípadoch, vymedzených platnými právnymi predpismi. V iných prípadoch ako stanovených platnými právnymi predpismi Slovenský pozemkový fond nie je oprávnený pozemky predávať. Slovenský pozemkový fond môže previesť pozemok vo vlastníctve štátu v zmysle platných právnych predpisov a za podmienok stanovených v paragrafu 3 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom: a) vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku, b) zabezpečenia nevyhnutného prístupu k nehnuteľnosti iného vlastníka, c) nemožnosti pozemok samostatne účelne využiť, d) založenia trvalých porastov pri splnení podmienok podľa paragraf 2 ods. 6, e) usporiadania vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu, f) usporiadania vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom, g) vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách, v ktorých vlastnícke právo sa nevyporiadava podľa osobitného predpisu, h) vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica, prípadne Slovesnký pozemkový fond môže takéto pozemky vo vlastníctve štátu odpredať za podmienok stanovených v paragrafu 34 ods. 4 písm d) zákona č. 330/1991 v znení neskorších predpisov - odpredaj pozemkov, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu určené na výstavbu. Ak spĺňate vyššie uvedené dôvody, odporúčam Vám obrátiť sa s konkrétnou písomnou žiadosťou na príslušný regionálny odbor. Regionálny odbor SPF posúdi Vašu žiadosť a a písomne Vám oznámi, či SPF pristúpi predaju žiadaného pozemku. Dávajte si pozor aj na predkupné právo. Ak jeden zo spoluvlastníkov chce speňažiť svoj podiel na nehnuteľnosti, v prvom rade má mať právo ho nadobudnúť iný spoluvlastník, aby sa nemusel na užívaní veci dohadovať s úplne novou osobou. Predkupné právo patrí aj Slovenským pozemkovým fondom. Nedodržanie predkupného práva pri scudzení spoluvlastníckeho podielu činí takúto kúpnu zmluvu tzv. relatívne neplatnou. To znamená, že zmluva je platná, pokiaľ sa v lehote 3 rokov neplatnosti nedovolá osoba, dotknutá nedodržaním predkupného práva na svojich právach (spoluvlastník). Poplatok 66,- Eur zaplatíte, keď podáte Návrh na vklad do príslušného katastra nehnuteľností. Pokiaľ máte viac predávajúcich/kupujúcich, môžete týchti zahrnúť do jednej kúpnej zmluvy, a v takom prípade podáte iba jeden Návrh na vklad (iba raz zaplatíte 66,- Eur).

Dobrý deň, otec zdedil po svojich rodičoch pozemok s chatou. Jeho rodičia mu tvrdili, že celý pozemok je vysporiadaný a patrí im. Viac ako 40 rokov zaň aj platili dane. Po smrti svojej matky otec zistil pri dedičskom konaní, že pozemok nie je vôbec vysporiadaný, má viacero parciel a jednotlivé parcely majú viacero vlastníkov. Dane otec takisto stále z tohto pozemku platí. Otec sa to teraz snaží dať dokopy, ale veľmi dlho to trvá. Niektorí vlastníci mu svoj podiel predali, iní darovali. Značnú časť pozemku vlastní aj slovenský pozemkový fond. Stále je však toho veľa. Môže otec požiadať Slovenský pozemkový fond o odkúpenie podielu s tým, že by do 1 zmluvy uviedol všetky parcely a ich výmery ? Ďalej mám otázku ohľadom poplatku na katastri. Za každú zmenu sa platí poplatok 66 €. Mám to chápať tak, že za každého vlastníka musí zaplatiť 66 € alebo môže zozbierať viac zmlúv a potom ich spolu dať zapísať na kataster. Bude aj v tomto prípade, platiť za zmeny 66 € alebo za každú zmluvu zvlášť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Lenka Kubišová e-mail: lenkakubisova81@gmail.com

Odpoveď pre Emíliu: Dobrý deň, zákon neobmedzuje darcu v možnosti rozdeliť dar a darovať ho viacerým osobám. O hodnotu daru sa ale neskôr môže znížiť dedičstvo obdarovaného. Na druhej strane, zákon ale upravuje podmienky rozdelenia poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Zakázané je, aby na základe právneho úkonu (napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva) alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vznikol rozdelením pozemok menší ako 5 000 m2 ak ide o lesný pozemok. Pokiaľ ide o dedenie pozemku, dedičia sa musia vyporiadať o dedičstve pozemkov v súlade s podmienkami minimálnej výmery. Pokiaľ sa tak nestane, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie a zároveň rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi (najmä týchto vyplatiť). Ak už prebehlo dedičské konanie po nebohej babke a sporové nehnuteľnosti boli prededené, no noví vlastníci zatial neboli zapísaní do listu vlastnictva, na zápis do katastra nehnuteľnosti buď príslušný súd zasiela osvedčenie o dedičstve, alebo dedičia si dajú sami zapísať osvedčenie o dedičstve žiadosťou na kataster. Po zápise na katastrálnom úrade vystavuje príslušný katastrálny úrad nové listy vlastníctva na dediča alebo dedičov. Ak naopak v rámci dedičského konania neboli pozemky prejednané, je potrebné podať na súd návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve. V návrhu je potrebné uviesť informácie o pôvodnom dedičskom konaní (údaje o tom, kto vykonával pôvodné dedičské konanie, označiť právoplatné rozhodnutie, uviesť skutočnosti o novoobjavenom majetku). Návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve môžu podať tí, o ktorých sa možno domnievať, že sú poručitelovými dedičmi (dedičia na základe pôvodného konania o dedičstve). Návrh sa podáva na súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené. Zákon na podanie tohto návrhu nepredpisuje žiadnu lehotu.

Dobrý deň!Chcela by som sa opýtať,či je možné darovanie-prepis vlastníctva lesa na viacerých rodinných príslušníkov/otec-prepis na3 deti.Zároveň mám ešte jednu otázku:Ako postupovať v prípade že po nebohej babke neprešlo vlastníctvo pozemkov na 6 detí-žije už len 1.môžu o dedičstvo požiadať všetky vnúčata?Ďakujem.

Odpoveď pre Kristínu: Dobrý deň, v prípade, ak po otcovi prebehlo dedičské konanie a Vy aj Vaša mama ste dedičstvo po otcovi (poručiteľovi) neodmietli ani sa dedičstva nevzdali v prospech iného dediča, v takom prípade ste dedili po poručiteľovi tak aktíva ako aj pasíva dedičstva (dlhy). Vzhľadom k tomu, aby sa dedič nedostal do situácie, že by zdedil iba pasíva po poručiteľovi, zákon stanovuje podľa § 470 Občianskeho zákonníka, že dedičia zodpovedajú za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Inak povedané, nikto nemôže zdediť viac dlhov ako majetku, preto Vám nemôže dedičstvo byť na ťarchu. V prípade, ak ste teda zdedili s matkou dom (pričom predpokladám, že tento má oveľa vyššiu hodnotu ako výška Vami uvedeného dlhu), v takom prípade zodpovedáte za poručiteľov dlh a ste povinné ho uhradiť podľa pomeru Vašich dedičských podielov. Vzhľadom k dlhu, ktorý vznikol, a na základe ktorého exekútor uvalil na dom exekučné záložné právo, Vám určite odporúčam obrátiť sa na exekútora a buď uhradiť túto dlžnú sumu alebo sa s ním dohodnúť na splátkovom kalendári. V opačnom prípade totiž hrozí, že exekútor môže začať výkon záložného práva predajom nehnuteľnosti. Čo sa týka Vašej otázky, či môže Vaša matka previesť na Vás jej podiel, dovoľujem si uviesť, že pokiaľ už bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, táto už nemôže nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora. Ak by Vám matka aj predmetný podiel na dome darovala/predala so súhlasom exekútora, musela by z kúpnej ceny vyplatiť dlh exekútorovi, ktorý by následne exekučné záložné právo na dom zrušil. Tento postup Vám však neodporúčam, nakoľko by sa mohol vyhodnotiť ako odporovateľný právny úkon, ktorým sa snažíte ukrátiť uspokojenie veriteľovej pohľadávky, a teda vyhnúť sa zaplateniu dlžnej sumy. Z tohto dôvodu určite zájdite za exekútorom a pokúste sa s ním vyriešiť predmetnú situáciu čo najskôr.

Odpoveď pre Martina: Dobrý deň, pokiaľ sa nehnuteľnosť prevádza darovacou zmluvou, tak stačí overiť podpis prevodcu (darcu). Podpis stačí overiť na matrike (na obecnom/mestskom úrade), netreba u notára.

Dobry den, chel by som Vas pozidat o radu. Pri darovacej zmluve staci overenie podpisov na matrike/miestnom urade alebo musia byt podpisy notártsky overené Dakujem Martin

zdravim chcem sa suurne spytat ,Zdedidila som po otcovi 1/4z majetku a mama zdedila ostatnu cas majetku No kvoli neplateniu zdravotnej.a soc.poist. vznikol rodicom dlh cca 3500e a EXEK.uvalil na dom tarchu. Existuje nejaky zakon ktory umoznuje aby mi matka svoj podiel majetku nejakou formou darovala alebo prepisala namna :? Nemamm s tym dlhom nic spolocne tak vidim nespravodlive aby bola tarcgha na majetok pricom vlasastnim podiel ale nemoozem s nim nic robit ak ma chapete,, dakujem krasne

zdravim chcem sa suurne spytat ,Zdedidila som po otcovi 1/4z majetku a mama zdedila ostatnu cas majetku No kvoli neplateniu zdravotnej.a soc.poist. vznikol rodicom dlh cca 3500e a EXEK.uvalil na dom tarchu. Existuje nejaky zakon ktory umoznuje aby mi matka svoj podiel majetku nejakou formou darovala alebo prepisala namna :? Nemamm s tym dlhom nic spolocne tak vidim nespravodlive aby bola tarcgha na majetok pricom vlasastnim podiel ale nemoozem s nim nic robit ak ma chapete,, dakujem krasne

Odpoveď pre Martina: Dobrý deň, v prípade, ak Vaša teta bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, súd jej v tomto rozhodnutí ustanovil aj opatrovníka, ktorý robí bežné úkony za ňu a v jeho mene. Opatrovník môže tieto úkony robiť podľa vlastného uváženia. Ale nakoľko nakladanie s nehnuteľnosťami nepatrí medzi bežné úkony, v prípade prevode nehnuteľnosti budete potrebovať aj schválenie právneho úkonu súdom. Súd takýto právny úkon schváli, ak preukážete, že schválenie právneho úkonu bude v prospech Vašej tety. Návrh podáva opatrovník.

Zdravím,chcel by som prepísat pozemok od tety,ale je zbavená svojprávnosti,je v ustave ,opatrovnikom je štát.Ako postupovat.

Odpoveď pre Alenu : Dobrý deň, ak budú predmetné nehnuteľnosti prevádzané jednou darovacou zmluvou, taktiež návrh na vklad vlastníckych práv postačuje podať na ktorýkoľvek jeden príslušný okresný úrad katastrálny odbor (jeden z tých, ktorých sa prevod týka - ten následne podá informáciu druhému katastru). K návrhu na vklad je potrebné pripojiť dva originály darovacej zmluvy a kolok v hodnote 66,- Eur. V darovacej zmluve musí byť presne vymedzené o aké pozemky sa jedná, t.j. číslo parcely, bonita, výmera pozemku, na akom liste vlastíctva je evidovaný, v akom katastrálnom území, a aký podiel na pozemku sa prevádza. Ak máte akékoľvek pochybnosti, odporúčam Vám dať si darovaciu zmluvu vypracovať advokátom, prípadne notárom, nakoľko pri akomkoľvek pochybení katastrálny odbor Okresného úradu konanie preruší, prípadne zastaví a prevod tak nebude účinný.

Dobrý deň, prosím Vás o radu/vysvetlenie k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Mama vlastní 3 nehnuteľnosti ako výlučný vlastník -orná pôda, trv.trávne porasty a lesné pozemky a niekoľko nehnuteľností ako podielový spoluvlastník - orná pôda, trv.trávne porasty a lesné pozemky, a tieto mi chce darovať. Uzatvoríme spolu darovaciu zmluvu, kde budú uvedené všetky nehnuteľnosti a všetky údaje k nim podľa LV: parcela reg.E, č. parcely +m2, kú,obec, okres a príslušný kataster, tiež podiely k celku. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v dvoch okresoch a kat.územiach. Moja otázka: 1/ Všetky tieto nehnuteľnosti môžu byť uvedené v jednej darovacej zmluve? 2/ Návrh na vklad vl.práv do katastra podávam na každý okres samostatne? 3/ Pri lesných pozemkoch uvádzam tiež všetky údaje z LV? Ďakujem za pomoc.

Dobry den, chcela by som sa opytat na prevod nehunutlnosti darovacou zmluvu na neplnolete dieta. Moj otec by chcel prepisat pozemky, ktore vlasti na moju dceru. Je majitelom nejakej casti, teda 4/600. Pozemky nadobudol v dedicskom konani po mojej matke. Chceme to z toho dovodu, ak by prislo k jeho umrtiu, tak budu dedit aj jeho deti z prveho manzelstva a tomu sa chceme vyhnut. Moja otazka je, mozem ja ako zakonny zastupca podpisat darovaciu zmluvu? Nemusi pri tom figurovat manzel? Nemusi to byt dane rozhodnutim sudu, aby nam zapisali aj na kataster? Dakujem za informaciu. S pozdraovm Kristina

Dobrý deň, rodičia po rozvode (nedošlo k vysporiadaniu BSM) vlastnia nehnuteľnosť s pozemkom na ktorom chcem stavať. Vlastnictvo na LV je rozdelené nasledovne: 1/4 stará mama, 1/4 mama (nadobudla darovaním), 2/4 - mama+otec (ako som spomínal-nevysporiadané). Moja otázka je, akou formou by pre mňa bolo najvýhodnejšie pozemok získať - darovaním alebo kúpno/predajnou zmluvou za symbolickú cenu? Ďalšia vec je tá, že mama a stará mama sú ochotné pozemok mi darovať, no u otca to také jednoznačné nie je... Ako by bolo v mojom prípade najvhodnejšie postupovať? Ďakujem

Odpoveď pre Danu: Dobrý deň, vo Vašom prípade sú viaceré možnosti. Pokiaľ účastníci darovacej zmluvy nemajú záujem zotrvať v zmluvnom vzťahu, majú možnosť zmluvu zrušiť, a to predovšetkým dohodou zmluvných strán. Ďalej, od darovacej zmluvy je možné aj odstúpiť, pokiaľ je to v zmluve dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku, ak nie je právnym predpisom ustanovené inak alebo účastníkmi dohodnuté inak. Odstúpenie od zmluvy sa obnovuje vlastnícke právo prevodcu (resp. prevodcov). Pokiaľ ešte nedošlo k rozhodnutiu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, potom účastníci vkladového konania majú možnosť vziať návrh na povolenie vkladu späť a požiadať o zastavenie konania. Treťou možnosťou je spätne darovanie nehnuteľnosti (podielu na nehnuteľnosti) na základe písomnej zmluvy a návrhu na vklad. Štvrtou možnosťou je vrátenie daru (podielu na nehnuteľnosti). Podľa § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Upozorňujem Vás, že pri vrátení daru nepostačuje len prostá nevďačnosť obdarovaného alebo menej významné porušenie dobrých mravov. Za hrubé porušenie mravov sa podľa zákona považuje napr. fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny. Právo na vrátenie daru si darca musí uplatniť u obdarovaného. Ak obdarovaný odmieta dar vrátiť, musí sa bývalý vlastník obrátiť na súd. Ako advokát odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu vo Vašom okolí, ktorá na základe predložených dokumentov by Vám vedela poskytnúť ďalšie rady, ako aj v prípade potreby Vám pomôže s vypracovaním potrebných dokumentov.

Dobrý deň chcela by som poznať Váš názor na riešenie môjho problému,moja mama zdedila v podieloch lesné pozemky po jej dedovi. Nazáklade dohovoru so svojimi spoludedičmi tieto podiely previedla darovacou zmluvou na mňa ako dceru spoludediči tak chceli kvôli výplate výnosov.Mojmu bratovi sa to nepáči tak sa chcem opýtať, či ja môžem darovať alikvotnu časť maminim spoludedičom a zvyšok mojej mame späť,aby po jej smrti prebiehalo dedičské konanie. Ďakujem

Odpoveď pre Anetku: Dobrý deň, časť domu, ktorú od brata Vášho manžela odkúpite, bude spadať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v prípade rozvodu by táto časť bola predmetom vyporiadania. Druhá časť domu, ktorú manžel nadobudol darom od svokra, nebude predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len ako BSM), keďže zákon hovorí, že v BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Skutočnosť, že z manželstva pochádza dieťa, nemá vplyv na vyporiadanie majetku patriaceho do BSM, avšak v prípade súdneho vyporiadania by súd prihliadal na jeho potreby. Po prípadnom rozvode manželstva, môže dôjsť k vyporiadaniu BSM dohodou manželov, alebo na návrh jedného z nich, vyporiadanie vykoná súd. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Ak však do 3 rokov od rozvodu manželstva nedôjde k vyporiadaniu BSM, platí, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

dobry den chcem asa opytat svokor daroval manzelovy a heho bratovy dom ,ja s manzelom spe poziadali o uver na vyplatenie brata tak celi dom bude napisany na manzela ,moja otaska je ak by som sa rozviedla s manzelom ci by mi nieco patrilo podiel mame jednu ceru ..dakujem

Odpoveď pre Vlastina : Dobrý deň, v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky platí, že podľa ustanovenia § 158 Civilného mimosporového poriadku je na konanie o dedičstva miestne príslušný súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu alebo ak toto nie je možné určiť, potom podľa miesta, kde sa nachádza jeho majetok. Na základe uvedeného môžeme potvrdiť, že pokiaľ mala Vaša mama trvalý pobyt na území Českej republiky, dedičské konanie by malo prebiehať na základe miesta jej posledného trvalého pobytu.

Notářství v ČR nebo v SR? Po zemřelé mamě , (provdala se a bydlela na Moravě) byly nalezeny zapomenuté pozemky na Slovensku. Místní kupec tvrdí, že obnova dědického řízení a následný prodej lze udělat na Slovensku. Místní notářství v ČR zase tvrdí, že obnova dědic. řízení se musí uskutečnit v jejím místě jejího bydliště. Jak konat? Děkuji za odpovědi.

Odpoveď pre Bianku: Dobrý deň, áno, v tomto prípade bude potrebné vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie pozemku. Následne môžete uzatvoriť darovaciu zmluvu, do ktorej zakomponujete, že zameraním predmetného pozemku (ktorý treba v zmluve konkrétne identifikovať) geometrickým plánom došlo k rozdeleniu pozemku a vznikli nové parcely, ktoré majú byť predmetom darovania.

Dobry den chcela by som sa spytat na jednu vec. Byvame u svokrovcov a chceli by nam darovat cast pozemku aby sme si mohli postavit vlastny dom... jedna sa o to ze pozemok sa sklada z viacerych parcel.. chceli by nam darovat jednu parcelu celu a z druhej na ktorej je dom (s prislubom zburania casti domu v prospech nasho noveho pozemku) kusok. Akou formou to musi byt zapisane na darovacej zmluve? Je mozne prepisat parcelu s kuskom domu ktory pokracuje na dalsej parcele? Predpokladam ze naro budeme musiet zavolat geodeta na presne zameranie. Dakujem velmi pekne za odpoved

Odpoveď pre Ivana: Dobrý deň, táto časť zmluvy je teoreticky v poriadku, jednotlivé ustanovenia darovacej zmluvy však na seba nadväzujú, preto nemôžem posúdiť platnosť, resp. prípadné nedostatky celej zmluvy. Darovacia zmluva totiž musí okrem vymedzenia predmetu zmluvy obsahovať aj ďalšie náležitosti, napr. prejav vôle obdarovaného, že dar prijíma. Okrem toho je určite vhodné do zmluvy zakomponovať aj ustanovenie o existencii, resp. neexistencii vád nehnuteľnosti, prípadne podmienky vrátenia daru, ide totiž o ustanovenia, ktoré môžu ovplyvniť platnosť celej darovacej zmluvy.

dobry den. chcem sa spytat na spravnost darovacej zmluvy. Priatelka je vlastnikom pozemku v 1/1, a chceme aby kazdy z nas bol vlastnikom 1/2 pozemku, na tom istom liste vlastnictva. Takto mame vypracovanu darocaviu zmluvu a chceme sa poradit ci je spravne formulovana. Úvodné ustanovenia 1.1 Predmetom darovacej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania. 1.2 Predmetom darovania je spoluvlastnícky podiel v ideálnej časti 1/2 k celku k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. xxx xxx, vedenej na Okresnom úrade xxx, odbor katastrálny zapísanej na LV. č. xxx, parc. reg. C, číslo xxx – orná pôda o výmere 993 m2, ktorej výlučným vlastníkom je darca. Predmet Zmluvy 2.1 Darca touto zmluvou daruje bezodplatne obdarovanému predmet darovania - podiel vo výške 1/2 k celku do výlučného vlastníctva.

Odpoveď pre Dušana: Dobrý deň, na samotné darovanie/kúpu nehnuteľnosti postačuje písomná darovacia/kúpna zmluva. Avšak, pri vklade nehnuteľnosti do katastra budete musieť k návrhu na vklad priložiť prílohy, ktoré ustanovuje katastrálny zákon. K takýmto prílohám možno zaradiť darovaciu/kúpnu zmluvu na základe ktorej dochádza k prevodu nehnuteľnosti, identifikáciu parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva a geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku. Pokiaľ ide o poľnohospodársku pôdu, doplnte tiež do návrhu na vklad, že ide o prevod nehnuteľnosti na blízku osobu, a uvedené doplňte prílohou - rodným listom - originálom, alebo úradne overenou kopiou. Samotný návrh na vklad musí byť písomný a musí obsahovať údaje účastníkov konania (kupujúci, predávajúci/darca, obdarovaný), označenie okresného úradu ktorému je adresovaný a označenie kúpnej/darovacej zmluvy.

Dobry den,chcel by som sa spytat ,ked kupujem alebo dostavam darovacou zmluvou pozemok od rodicou(otca),staci spisat iba zmluvu s prilozenym listom vlastnictva,alebo treba prilozit geometricky plan pozemku,katastralnu mapu ci uzemno-planovaciu informaciu,treba tieto vsetky dokumenty na predaj ci prepis vlastnika pozemnu,ked ja to v ramci rodiny?dakujem

Odpoveď pre Fera: Dobrý deň, nakoľko ste spomínali, že pozemky nie sú vysporiadané, najprv by bolo potrebné osloviť dedičov a znova otvoriť dedičské konanie ako novoobjavené dedičstvo. Následne po dedičskom konaní Vy ten pozemok, resp. parcelu buď odkúpite, alebo sa na dedičskom konaní dohodnete, že Vám ho darujú. Pokiaľ o túto spomínanú parcelu alebo pozemok už roky oprávnene staráte a hospodárite na ňom (min. 10 rokov), bolo by možné ho nadobudnúť, za splnení podmienok uvedených v § 134 a ďal. Občianskeho zákonníka, aj osvedčením o vydržaní, ktoré vyhotovuje notár. Pri osvedčení o vydržaní je potrebné uviesť podstatné okolnosti o držbe, týkajúce sa predovšetkým jej doby, oprávnenosti a nepretržiteľnosti. Všetky spomínané okolnosti musia byť obsiahnuté vo Vašom vyhlásení o vydržaní, ktoré notár osvedčí formou notárskej zápisnice. Okrem toho je potrebné notárovi predložiť dôkazy, ktoré osvedčované skutočnosti potvrdzujú, napr. kladné vyjadrenie obce, vyjadrenie posledného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností a pod.

Odpoved pre Lenku: Dobrý deň, jednou z možností vzniku podielového spoluvlastníctva je jeho vznik na základe právneho úkonu, ktorým je aj darovacia zmluva. V prípade, ak ide o nehnuteľnosť, musí mať takáto zmluva písomnú formu v ktorej bude dohodnutý podiel každého spoluvlastníka, ak podiel dohodnutý nie je, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Rovnako môže dojsť k darovaniu len polovice nehnuteľnosti. Návrh na vklad musí následne podľa katastrálneho zákona obsahovať označenie právneho úkonu (v tomto prípade zmluvy), na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Prílohou k návrhu na vklad je okrem iného zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra v dvoch vyhotoveniach.

Dobrý deň, chcel by som vedieť aký postup zvoliť pri nadobúdaní častí parciel. V našej obci práve prebieha roep. Pozemok okolo domu užívame od r.1965 a skladá sa z piatich parciel. Tieto boli povymienané ešte za dávnych dôb rodičmi a prarodičmi, ale právne nie sú vysporiadané. Teraz to vyzerá tak, že napr. na parcele s výmerou 86m2 je 186 vlastníkov. Stačí čestné prehlásenie od vlastníkov uvedených v LV ako doporučuje komisia roep, alebo je to lepšie riešiť darovacou zmluvou. Ďakujem

Dobrý deň, s manželom sme sa zoznámili, keď mal už postavenú hrubú stavbu na pozemku, ktorý vlastnil sám. Vzali sme sa, skolaudovali dom a v súčasnosti riešime fakt, že mi prepíše polovicu domu, keďže do zariaďovania a dokončovacích úprav sme investovali spoločne a dom aj pozemok patrí papierovo výlučne manželovi. Dá sa v tomto prípade darovať len pol domu a pol pozemku a treba to zahrnúť aj do Návrhu na vklad? V darovacej zmluve to zahrnuté je - aj pozemky, rozostavaná garáž aj dom. Alebo ako máme postupovať v našom prípade? Ďakujem.

Odpoveď pre Dašu:¨ Dobrý deň, ako advokát by som Vám odporúčal predložiť stavebnému úradu darovaciu zmluvu a návrh na vklad, ktorú ste podali na katastri nehnuteľností aby videli, že prebieha katastrálne konanie. Tiež by som odporúčal čakať na rozhodnutie Okresného úradu - Katastrálny odbor o zápise vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Odpoved pre Fabianovu: Dobrý deň, predmetnú nehnuteľnosť môžete darovať Vašej dcére pred svadbou ako aj po svadbe. Pokiaľ Vaša dcéra nadobudne nehnuteľnosť počas manželstva darovaním, a jedine ona bude figurovať ako obdarovaná v písomnej darovacej zmluve, potom nehnuteľnosť nebude predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakoľko dary nepatria do BSM ale tvoria výlučné vlastníctvo obdarovanej, t.j. jej manžel sa nestane vlastníkom tejto nehnuteľnosti, rovnako ako by ste jej tuto darovali pred manželstvom.

Dobrý deň, veľmi pekne by som vás poprosila o radu. S priateľom ideme stavať dom. Pozemok je písaný zatiaľ iba na neho. V súčasnosti už prebieha návrh na vklad - prostredníctvom darovacej zmluvy mi daruje 1/2 pozemku. Musíme však začať už s vybavovaním stavebného povolenia. Na stavebnom úrade nám povedali, že nám zákon umožňuje vybavovať stavebné povolenie na oboch aj v takomto prípade, pričom treba doložiť čestné prehlásenie o budúcej darovacej zmluve. Mohli by ste mi povedať čo by malo byť v takomto prehlásení uvedené? Aký má mať obsah. Vopred vám veľmi pekne ďakujem.

Chcem darovať dcere byt,, ktorá je v súčasnosti slobodná, ale v septembri bude mať svadbu. Musim sa s vybavovaním u notára poponahľať do termínu svadby, alebo mám čas a darovať jej byť ako vydatej. V druhom pripade (ako vydatej) by sa automaticky stal spoluvlastníkom aj jej manžel? alebo predmetný byt po darovaní bude majetkom len dcery?

Odpoveď pre Dušana: Dobrý deň, pri darovaní sa neodvádza žiadna daň, nakoľko charakteristickým znakom darovania je jeho bezodplatnosť, nedochádza k nadobudnutiu príjmu, a preto ho nemožno ani zdaňovať. Vzhľadom na uvedené nevznikne Vám ani povinnosť priznať príjem v daňovom priznaní.

Odpoveď pre Ľubomíra: Dobrý deň, vychádzam zo skutočnosti, že záhrada a rodičovský dom je v podielovom spoluvlastníctve, teda nehnuteľnosti majú vo vlastníctve Váš otec, stará mama a Vaše dve tety. Pokiaľ sa dohodnete s ostatnými vlastníkmi, Vaša stará mama a otec môžu na Vás previesť svoje podiely bezodplatne, darovacou zmluvou a dve tety odplatne, kúpnou zmluvou. Nakoľko nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastnícte, v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka majú spoluvlastníci pri prevode spoluvlastníckeho podielu zákonné predkupné právo. Výnimkou, kedy sa zákonné predkupné právo neuplatní je prípad, ak ide o prevod blízkej osobe, t.j. príbuznému v priamom rade, súrodencovi a manželovi. Spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnotiach teda môžete nadobudnúť bez toho, aby mohla byť zo strany ostatných spoluvlastníkov zmluva napadnutá pre neplatnosť, v tomto prípade sa teda predkupné právo realizovať nemusí, ale ako advokát Vám odporúčam zapracovať do kúpnej alebo darovacej zmluvy článok, v ktorom uvediete, že Vám zo zákona neplynie povinnosť realizovať predkupné právo, nakoľko sa jedná o prevod spoluvlastníckeho podielu medzi blízkymi osobami v zmysle Občianskeho zákonníka. Darovaciu zmluvu ako aj kúpnu zmluvu treba podpísať pred notárom alebo na obecnom (mestskom) úrade na matrike. Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť overený. V prípade kúpnej zmluvy musí byť overený podpis prevodcu, teda predávajúcej. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. Do katastra nehnuteľností je potrebné okrem zmluvy (darovacej alebo kúpnej) podať aj návrh na vklad. Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení podpísaný obyčajným podpisom. Na druhom vyhotovení návrhu na vklad Vám potvrdia prevzatie návrhu s prílohami. Príslušným katastrálnym odborom bude ten, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú nehnuteľnosti. Z pohľadu nadobúdateľa, teda Vás, je výhodnejšia kúpna zmluva a z pohľadu scudziteľov je výhodnejšia darovacia zmluva, nakoľko pokiaľ by bola v budúcnosti naplnená niektorá podmienka vrátenia daru podľa § 629 Občiankeho zákonníka, môže žiadať darca dar späť. Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo toto právo po prvý raz uplatniť. Čo sa týka kúpnej zmluvy, neodporúčam uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj nehnuteľnosti za nereálnu cenu, pretože v zmysle § 41a Občianskeho zákonníka ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Čo sa týka vypracovania zmluvy, radi Vám poskytneme ďalšie informácie v našej kancelárii, ako aj v prípade potreby Vám pomôžeme s vypracovaním potrebných zmlúv.

Dobry den, chcel by som sa informovat, 16.11.2015 sme kupili s manzelkou pozemok , ak ho darujeme bratovi, budeme platit dan ? (pozemok by sme nevlastnili viac ako 5 rokov) budeme musiet podat danove priznanie (dan z prijmu - tlacivo B ) ? dakujem za skoru odpoved

Dobrý deň... chcel by som sa spýtať aký je postup v nasledovnej situácii... Moja stará mama mi chce ešte za života prepísať pozemok ( záhrada + starý rodičovský domček ) za podmienky, že sa finančne vyrovnám s rodinou ( tri osoby: môj otec a jeho dve sestry ). Podiel od môjho otca by som dostal darovaný, takže mi ostáva "vyplatiť" moje dve tety, čiže 2/3 nehnuteľnosti. Mám už urobený znalecký posudok a súhlasím so sumou v ňom uvedenom. Viete mi prosím poradiť aký je ďalší postup? je potrebné riešiť to darovacou alebo kúpnou zmluvou? za odpoveď ďakujem

Odpovedˇpre Dašu : Dobrý deň, v zmysle ustanovenia §9 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Daň z príjmov zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel (na stratu sa neprihliada). Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenu znalca, advokáta, províziu realitnej kancelárie a pod.). 5 rokov sa počíta odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva príslušným katastrálnym odborom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, (t.j. prípad Vášho priateľa, ktorý nadobudol spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti) výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena, resp. hodnota zistená u darcu (t.j. hodnota nehnuteľnosti, ktorú nadobudol darca do vlastníctva), v tomto prípade pomerný podiel, teda 1/2.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto