Osvojenie dieťaťa

Nachádzate sa tu

Pán advokát, môj manžel by si chcel osvojiť môjho 7 ročného syna. Biologický otec s tým ale nesúhlasí, dal len súhlas na zmenu priezviska. Momentálne je vo väzení, výživné platí len na príkaz exekúcie, predtým nie. O syna sa nezaujímal, až teraz chce súdnou cestou nariadiť, aby mu chodili správy o synovi a to len na radu kurátora, lebo mu to vraj pomôže dostať sa von z väzenia skôr. Syn ho nepozná, od 1 roku ho vychováva môj manžel a majú veľmi vrúcny vzťah. Ako mám postupovať a mám vôbec šancu, aby bolo otcovstvo zrušené??

 

Dobrý deň,
čo sa týka osvojenia dieťaťa, tak na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak
a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo
c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.
Na osvojenie dieťaťa je potrebné podať si žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov. Osvojiteľ musí ešte okrem toho, spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Takže ak by otec dieťaťa súhlasil, bolo by to jednoduchšie, ale ak nie, tak by som Vám poradil aby ste to aj tak skúsili riešiť súdnou cestou, súd posudzuje každý prípad individuálne, a môže sa stať, že po zvážení všetkých okolností dospeje k záveru, že toto osvojenie je v záujme maloletého dieťaťa. 

Dobrý deň,

čo sa týka osvojenia dieťaťa, tak na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o rodine neustanovuje inak. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo

c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

Na osvojenie dieťaťa je potrebné podať si žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov. Osvojiteľ musí ešte okrem toho, spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Takže ak by otec dieťaťa súhlasil, bolo by to jednoduchšie, ale ak nie, tak by som Vám poradil aby ste to aj tak skúsili riešiť súdnou cestou, súd posudzuje každý prípad individuálne, a môže sa stať, že po zvážení všetkých okolností dospeje k záveru, že toto osvojenie je v záujme maloletého dieťaťa. 

 

Komentáre

Odpoveď pre Laca: Dobrý deň, v ods. 1 §62 Zákona o rodine sa hovorí o tom, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Pokiaľ Vaša dcéra je schopná samostatne sa živiť a nie je odkázaná na Vašu peňažnú pomoc a výživné Vám bolo určené súdnym rozhodnutím, treba podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti; len ak by výživné nebolo určené súdnym rozhodnutím, nebolo by potrebné podávať takýto návrh, postačila by spomínaná dohoda medzi vami.

Prosim o radu .dospela dcera napisala a podpisala dohodu že dalej nemam posielať vyživné nakoľko už pracuje.Otazka vyživovaci pivynnoť bolo určene sudom stači pri ukončeni vyživovacej povynnosti tato dohoda čo dcera poslala.,nemusim podať na sud a žiadať o zrušenie vyživovacej povynnosti .To by som mal riešiť českej republike nakoľko dcera byva tam Dakujem Laco

Prosim o radu .dospela dcera napisala a podpisala dohodu že dalej nemam posielať vyživné nakoľko už pracuje.Otazka vyživovaci pivynnoť bolo určene sudom stači pri ukončeni vyživovacej povynnosti tato dohoda čo dcera poslala.,nemusim podať na sud a žiadať o zrušenie vyživovacej povynnosti .To by som mal riešiť českej republike nakoľko dcera byva tam Dakujem Laco

Prosim o radu .dospela dcera napisala a podpisala dohodu že dalej nemam posielať vyživné nakoľko už pracuje.Otazka vyživovaci pivynnoť bolo určene sudom stači pri ukončeni vyživovacej povynnosti tato dohoda čo dcera poslala.,nemusim podať na sud a žiadať o zrušenie vyživovacej povynnosti .To by som mal riešiť českej republike nakoľko dcera byva tam Dakujem Laco

Odpoveď pre Laca : Dobrý deň, pokiaľ Vám dcéra oznámila, že ukončila štúdium, resp. sústavnú prípravu na povolanie a Vy ste mali vyživovaciu povinnosť upravenú rozhodnutím súdu, jedine súd Vám môže túto povinnosť zrušiť. Odporúčam Vám preto na príslušný okresný súd podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, návrh maximálne odôvodnite s ohľadom na informácie, ktorými disponujete, prípadne môžete svoju dcéru požiadať, aby Vám informáciu o tom, že pracuje poslala aj písomne poštou, čo môžete následne k návrhu priložiť ako prílohu. Ak by Vám aj uvedené podklady nedoručila, po podaní Vášho návrhu súd zašle Vašej dcére výzvu na vyjadrenie k veci, pričom túto požiada i o predloženie podkladov (ak by nesuhlasila zo zrušením vyživovacej povinnosti, musela by preukázať, že nie je schopná sama sa živiť, napr. že je ešte študentkou); následne bude vytýčené pojednávanie a pokiaľ súd bude mať za to, že podmienky na zrušenie vyživovacej povinnosti sú dané, vydá rozhodnutie, ktorým Vám vyživovaciu povinnosť zruší. Toto konanie je oslobodené o platenia súdneho poplatku.

Dobrý deň prajem .prosim poradte.Moja dospela dcera cez telefon oznámila že už pracuje a nemusim posielať peniaze výživné bolo určene sudom.Ale nemam od nej žiadny dokument že pracuje ,Ako podať na sud aby zrušili platenie vyživné čo potrebujem od nej aby som mohol podať zrušenie platenie vyživne. dakujem

Odpoveď pre Laca: Dobrý deň, vychádzam zo skutočnosti, že máte vyživovaciu povinnosť stanovenú rozsudkom súdu. Toto právoplatné a vykonateľné rozhodnutie je pre Vás záväzné, teda pokiaľ nebude zmenené alebo zrušené ďalším súdnym rozhodnutím, dovtedy ste povinný platiť výživné v zmysle tohto rozhodnutia, aj počas letných prázdnin, bez prerušenia. Dávam do pozornosti aj ustanovenie § 78 Zákona o rodine, podľa ktorého dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

Odpoveď pre Igora007: Dobrý deň, ako prvé treba uviesť, že naše zákony výslovne neupravujú možnosť osvojenia dieťaťa partnerom matky. Len výnimočne môže osvojiť maloleté dieťa osamelá osoba. Podľa § 100 ods.1 Zákona o rodine osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Zákon o rodine ďalej ustanovuje, že na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak je to s ohľadom na vek a rozumové schopnosti dieťaťa možné. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov. Čo sa týka konania o osvojení, o osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. Vo Vašom prípade teda by bolo najvhodnejšie, ak by ste s partnerkou uzavreli manželstvo a následne podali návrh na osvojenie maloletého dieťaťa. V rámci tohto konania bude však dôležitý i súhlas biologického otca dieťaťa a aby osvojenie bolo v záujme maloletého dieťaťa.

Dobry den prajem . Mam maloleteho syna ,žije s matkou, je tretak na zakladnej školy . Cez. prazdniny chcem ho doniest .bude som nou. Otazka ked bude som nou mam vyzivne posielat x manzelke dakujem .Laco

dobrý večer , chcel by som vediet či si môžem osvojiť priatelkinú dcérku? ak áno ako mám postupovať?čo k tomu potrebujem/e? priatelkín bývali je písaný v rodnom liste maloletej ako otec(je biologický otec)...výživne neplatí a ani nikdy neplatil pravidelne. bol aj súd kvôli tomu že dlžil výživné. až na sude vyplatil ked mu sudca pohrozil..o maloletú ani nejaví poriadne záujem, iba ako mu vyhovuje, nič o nej poriadne ani nevie..som s nou už od jej 1 roku. teraz má 4roky a v septembri už bude mať 5rokov....V júli budeme mať svadbu, pomôže to? jej otec je nervák , a jeho priatelka dokonca napadla matku maloletej pri samotnom preberaní maloletej a ex ani nezasiahol....je podané trestné oznamenie na ňu.........chceme žiť v klude a o maloletu sa chcem riadne postarať a vychovať ju ako sa patrí....Ďakujem a dúfam že poradíte

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, pokiaľ Vám matka maloletého dieťaťa nedá dieťa v určenom čase z objektívnych príčin, napr. dieťa je choré a pod. tak ju požiadajte o náhradný termín. Opakované znemožnenie styku s dieťaťom môže byť dôvodom aj na zmenu rozhodnutia súdu o úprave práv a povinností rodičov k dieťaťu.Vzhľadom na Vašu situáciu ako prvé Vám odporúčam porozprávať sa s matkou dieťaťa, aby Vám poskytla väčšiu súčinnosť vo veciach týkajúcich sa dieťaťa a aby Vám umožnila styk s dieťaťom v termíne, ako to určil súd vo svojom rozhodnutí. Ďalej Vám odporúčam obrátiť sa na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Úrad má k dispozícii opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. V neskoršom súdnom procese, keby ste sa nevedeli dohodnúť s matkou dieťaťa a situácia by bola taká vážna, že možným riešením by bolo len obrátiť sa na súd a podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia alebo upraviť styk dieťaťa s druhým rodičom, tak pracovník úradu práce sociálnych vecí a rodiny by mohol byť v roli kolízneho opatrovníka veľmi dôležitý.

Odpoveď pre Laca: Dobrý deň, pozbavenie rodičovskej kontroly náš právny poriadok nepozná. Zrejme pôjde o inštitút podľa poľské práva, pričom je pravdepodobné, že podpísaním tohto dokumentu by ste sa vzdali rodičovských práv a povinností, napr. výchovy dieťaťa, stretávania sa s ním a podobne. Otázne je, či by Vám zanikla aj vyživovacia povinnosť. Slovenský zákon o rodine pozná pozastavenie, obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv a povinností, čím však nezaniká vyživovacia povinnosť. Súčasťou rodičovských práv a povinností je najmä starostlivosť, výchova a výživa maloletého dieťaťa, jeho zastupovanie a správa jeho majetku. Tieto práva majú obaja rodičia. Pokiaľ sa nechcete vzdať svojich rodičovských práv a povinností, odporúčam Vám dokument nepodpisovať a zúčastniť sa konania v Poľsku. Do konania by mal byť prizvaný tlmočník, a tak by ste všetkému porozumeli.

Zdravim. POtreboval by som pomoct ohladom dceri. Moja ex manzelka mi ju nechce davat hoci mam rozsudok o stretavani uz to plati 2 roky a este ani raz to nenaplnila veci si robi po svojom klame socialke aj poliici a hlvne dcere. pROSTE MA V HLAVE ZE DCERE JE JEJ A HOTOVO. Mozte mi nieako poradit co sa da stym robit lebo uz neviem na koho sa obratit aby stym nieco urobil.Dakujem

Dobrý den prajem, dostal som od Vás odpoved len napište prosim pozbavenie rodičovskej kontroli to žiada x manželka podla Vas mam to poidpisať platim pravydelne vyživne syn je s matkou Londine teraz som zistil že syn je narodeny v Anglicku ale ma poske občanstvo . Londine sme zili spolu 4roky syn stale je v Londine s matkou . sme rozvedeny v roku 2014 som prisiel na slovensko .cez skype sme drzali kontak ked syn bol polsku som doniesol na slovensko,,ale syn nechcel sa vratit ku matke.X manzeka odvtedy ked som volal stale odpovedal ze syn uz spi je unaveny atd. Syn ked nechcel isť ku matke vydel som že je to nedobre Vtedy som si myslel ked bude mať vic rokov vtedy vyriešime . Matka viem že syna neda v anglicku stoho žije ani nepracuje len par hodin . Napište prečo ne alebo ano mám podpisať. Aké nasledky stoho ona x alebo ja budem mať . Dakujem Laco

Odpoveď pre Laca: Dobrý deň, zo Zákona o rodine vyplýva, že dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich, spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu a tiež plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam. Ak potrebujete od plnoletej dcéry, aby Vám predložila spomínané výpisy z účtu alebo iný doklad/potvrdenie, ona je povinná Vám poskytnúť súčinnosť, a predložiť potrebné výpisy, potvrdenia, doklady alebo poskytnúť ďalšie informácie ohľadne jej výchovy a výživy. Pokiaľ nepreberá ani svoju poštu, kontaktujte ju cez školu alebo cez mesto jej prechodného pobytu. Ak naďalej Vás nebude kontaktovať, ani nebude ochotná spolupracovať a rozprávať sa s Vami, v tom prípade by som odporučil obrátiť sa na súd.

Dobry den prajem otazka platim vyzivne na plnoletu do ceska na jej ucet, advokatka navrchla aby vypisy posielala nakolko neviem kolko jej pripisu na ucet a to preto aby nezvnikli nedoplatky . Ona to nesplni , ona navstevuje vysoku skolu ale ani zo skoly neposlala potvrdenie .Uz som niekolko listov poslal neprebera . Mozem jej poslat na adresu skoly list. Napiste ako sa da taketo pripady riesit.Je to daleko . Tak ostane len platit a neviem o nej nic.. Dakujem za odpoved Laco

Odpoveď pre laca : Dobrý deň, vychádzajúc z Vášho vyjadrenia, bude sa jednať o konanie o úprave rodičovských práv a povinností k Vášmu maloletému dieťaťu. Nakoľko ste jeho otec, ste účastníkom konania a s ohľadom na to, ako i na povahu konania ste povinný sa konania zúčastniť, prípadne máte možnosť sa dať v konaní zastúpiť právnym zástupcom. Vzhľadom na to, že sa jedná o Vaše dieťa, určite Vám nemôžem odporučiť, aby ste sa konania nezúčastnili. Poľský úrad vec rieši z dôvodu miestnej príslušnosti, je pravdepodobné, že Vaša bývalá manželka zmenila aj s maloletým dieťaťom miesto trvalého pobytu.

Odpoveď pre zizou : Dobrý deň, konanie o osvojení je upravené v Zákone o rodine. Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. V zmysle ustanovenia § 100 ods. 1 Zákona o rodine platí, že Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. To znamená, že Váš priateľ si môže osvojiť Vaše dieťa iba pokiaľ s Vami uzavrie manželstvo. Ďalej platí, že osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa, teda osoby, ktorá má záujem si maloleté dieťa osvojiť.

Dobry den prajem , som rozvedeny syn ostal v anglicku s matkou x manzelka je polka , , pravydelne posielam vyzivne do anglicka , dnes som dostal z uradu Rodzinny nieletnich z polska z mesta trvale bydlisko x manzelky , vyzvu ma o pozbavenie rodicovskej kontroly ,je vytycene datum kedy bude pojednavanie, bolo prilozene aj list x manzelky co rucne pisala jej pismo neviem precitat, a po polsky tak dobre neviem . Ju bude zastupovat jej otec .Kontak x manzelkou nemam neviem gde zije. Syn narodeny v anglicku a teraz neviem preco polsky urad riesi. Na slovensko som prisiel 2014 raz som ho uz doniesol . na druhy rok x manzelkou nemohol som dohodnut na termin. Do anglicka tak som pre syna nemohol vycestovat. Syn ma 8 rokov a cez skype volam ale x stale hovori uz spy alebo ine . Poradte prosim musim tam vycestovat to je velmi daleko pri Warsave. A ja take nepodpisem. .Podla Vas preco to x manzelka potrebuje , a finacne je to narocne . Nemozem si take cesty finacovat.Staci ked tam napisem list otmetnut. dakujem za radu Laco

Dobry den.Potrebovala by som sa poradit ohladom osvojenia mojej dcery,terajsim druhom.Som slobodna mama,dcera ma moje priezvisko a v rodnom liste nema uvedeneho otca.S druhom spolu zijeme v jednej domacnosti 10r.,s dcerou maju krasny vztah.Ako postupovat prosim.Musime byt zobraty ak si ju chce osvojit?Dakujem za odpoved :)

Odpoveď pre Nikki Johanides: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 Zákona o rodine, platí, že ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Na tento súhlas biologického otca súd spravidla prihliada, avšak mal by zvážiť aj najlepší záujem maloletého dieťaťa.Tiež podla § 102 ods. (1)zákona o rodine, na osvojenie tiež nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak: a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom. V konaní je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že biologický otec sa o dieťa dlhodobo nezaujíma a ani v nevyhnutnej miere si neplní vyživovaciu povinnosť. Pokiaľ si rodič voči maloletému dieťaťu vyživovaciu povinnosť neplní, dopúšťa sa trestného činu podľa ustanovenia § 207 ods. 3: Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Pokiaľ Ste na biologického otca v tejto veci nepodali trestné oznámenie a žiadnym spôsobom to neriešite, ako advokát Vám odporúčam upozorniť biologického otca dieťaťa na skutočnosť, že osvojením dieťaťa bude zbavený vyživovacej povinnosti a do budúcnosti tak predíde problémom, nakoľko si vyživovaciu povinnosť dlhodobo neplní a za toto konanie mu hrozí aj trest odňatia slobody.

Dobrý deň. Som maximálne sklamaná, rozhorčená, smutná a hľadám radu odborníka. Pred rokom a pol môj manžel požiadal o osvojenie môjho dnes už 14. ročného syna. Sme manželia dva roky a žijeme spolu päť rokov aj s mojím synom ktorý je zverený do mojej opatery.Vybudovali si nádherný vzťah vozí ho do školy, učí sa s ním, živí ho atď. Proste nahradil mu otca ktorého v podstate nikdy nemal. Synov biologický otec neplatí výživné od jeho dvoch rokov. Nejaví žiadny záujem o syna. Vyše troch rokov ho nevidel, nevolal ani nevie ako syn vyzerá po tých rokoch. Pred rokom sme mali prvé pojednávanie kde sa biolog. otec nedostavil. Sudkyňu nič nezujímalo, len že ho musí vypočuť. Tak ho predvolala ešte raz individuálne v Košiciach. My žijeme v Prešove. Dnes sme mali druhé pojednávanie. Biolog. otec sa vyjadril,(pani sudkyňa si to prečítala, len zo správy) že s osvojením nesúhlasí. Výživné neplatí, lebo nemá financie a nechodí za synom, lebo vraj mu matka povedala, že nemá záujem. To proste stačilo na to, aby nám sudkyňa osvojenie zamietla. Manžel jej vysvetľoval, že proste aj on aj syn bol prítomný túžia po tom aby sme boli ozaj rodina. Aby syn mohol aj v škole povedať, že to je môj ocko. Aby manžel ho mohol zastupovať a pod. Syn sa vyjadril, že už biolog. otca nechce v živote vydieť. Proste nechápeme. Má vôbec biolog. otec ktorý sa 12 rokov nestará, neplatí výživné nejaké práva??? Inak je osem krát súdne trestaný, možno už aj viac. Mne aj synovi sa po našom rozchode dosť naubližoval ale sudkyňu nič neobmäkčilo. Kde je spravodlivosť??? Ďakujem pekne za odpoveď Nikki

Odpoveď pre Jozefa Kinaca: Dobrý deň, na zápis otca do rodného listu potrebujete súhlas otca dieťaťa, bez toho otca dieťaťa nezapíšu alebo potom potrebuje doklad o otcovstve (úradný preklad), čestné vyhlásenie otca dieťaťa. Ak uvedené nebude postačovať, možno sa obrátiť na súd s návrhom na nahradenie súhlasu otca dieťaťa. V prvom rade Vám však, pokiaľ sa dieťa sa narodilo v cudzine, ako advokát odporúčam ohľadne Vašej problematiky obrátiť sa Osobitnú matriku v Bratislave.

Dobry den potreboval bi som pomoct. Zijeme a pracujeme v Anglicku dcera mala dcerku s nemenovanou osobou s ktorou momentalne nezije ale je zapisany ako otec dietata.Dcera odisla na Slovensko s tym aby urobila rodny list dietatu v Slovenskej Republike ,ale oni jej ho nechcu bez suhlasu otca urobit.Teraz ostala uzavreta na SK lebo sa nemoze s malou vratit prosim o radu co mame urobit.dakujem

Dobry den potreboval bi som pomoct. Zijeme a pracujeme v Anglicku dcera mala dcerku s nemenovanou osobou s ktorou momentalne nezije ale je zapisany ako otec dietata.Dcera odisla na Slovensko s tym aby urobila rodny list dietatu v Slovenskej Republike ,ale oni jej ho nechcu bez suhlasu otca urobit.Teraz ostala uzavreta na SK lebo sa nemoze s malou vratit prosim o radu co mame urobit.dakujem

Odpoveď pre Natalku 1989: Dobrý deň, keďže nepoznám Vašu konkrétnu situáciu, moja odpoveď bude všeobecná. Určenie a zapretie otcovstva upravuje Zákon o rodine v § 84 a nasl. V zmysle týchto ustanovení manžel matky dieťaťa môže do 3 rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom. Ak manžel stratil spôsobilosť na právne úkony pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže otcovstvo zaprieť jeho opatrovník do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich otcovstvo. Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie so súhlasom manžela matky nemožno zaprieť. Otcovstvo však možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak. Ak sa narodí dieťa pred stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva, postačí na to, aby sa manžel matky nepovažoval za otca, ak zaprie svoje otcovstvo na súde. To neplatí, ak manžel s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, alebo ak pri uzavretí manželstva vedel, že je tehotná. Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá. Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane. Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, začína sa trojročná lehota na zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď sa dozvedel o právoplatnom rozhodnutí. Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa § 96 odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva. Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi; ak nežije ani jeden z rodičov, návrh nemožno podať. Návrh na zapretie otcovstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého má žalovaný (domnelý rodič) svoje bydlisko. Návrh adresujte príslušnému súdu v troch rovnopisoch. Návrh netreba overiť na matrike. K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä rodný list maloletého dieťaťa, pokiaľ ho máte k dispozícii a dôkazy preukazujúce dôvody, pre ktoré sa domáhate zapretia otcovstva. O zapretí potom rozhoduje príslušný súd na pojednávaní. Ohľadne Vašej problematiky odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí (prípadne aj na našu kanceláriu) ktorý na základe Vami uvedených skutočností a predložených dokladov Vám môže poskytnúť bližšie informácie a rady a tiež Vám môže pomôcť s vypracovaním potrebných dokumentov.

Odpoveď pre Esteru55: Dobrý deň, budúci osvojiteľ musí spĺňať predovšetkým podmienky osvojenia a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa.Budúci osvojiteľ musí byť zapísaný v zozname žiadateľov. Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúceho osvojiteľa (resp. budúcich osvojiteľov) rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Pri osvojení dieťaťa súd každý jeden prípad posudzuje samostatne. Pokiaľ ste zapísaná v zozname žiadateľov a spĺňate podmienky, treba len čakať. Na druhej strane ale aj keď ste zapísaná do registra žiadateľov, musíte pripraviť na veľmi dlhé čakacie doby.

dobry den chcemsa informovat ze kdesa da vibavit zapret ocovstvo alebo kdesa da spravit papiere a treba to aj overit na matrike??.

Dobrý deň chcem sa opýtať či si môžem osvojiť dieťa keď som v evidencii 3 mesiace lebo pred rokom mi neschválili lebo som žila 7 rokov v Anglicku.lebo som nebola evidovaná na Slovensku. Ale už som na Slovensku 4 mesiace môžem si už požiadať o osvojenie. Manželom nemáme deti Už 17rokov

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 10. februára 2016: Dobrý deň, čo sa týka určenia priezviska dieťaťa, dieťa po narodení nadobúda spoločné priezvisko svojich rodičov. Ak majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva. Ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov. Ak ste sa rozhodli, že dieťa bude mať priezvisko otca, potom dieťa po narodení bude mať zapísané priezvisko svojho otca a používať jeho priezvisko. Zmeniť priezvisko, ktoré bolo určené na základe dohody rodičov, je možné podaním žiadosti o zmenu priezviska maloletého dieťaťa. Žiadosť podávajú rodičia dieťaťa, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. V zmysle §35 Zákona o rodine zmena priezviska dieťaťa je podstatnou otázkou výchovy maloletého dieťaťa, o ktorej rodičia vždy rozhodujú spoločne bez ohľadu na to, či je alebo nie je dieťa zverené jednému z nich do osobnej starostlivosti. Pokiaľ druhý rodič so zmenou priezviska nesúhlasí, k žiadosti sa priloží namiesto jeho písomného súhlasu právoplatné rozhodnutie príslušného súdu nahrádzajúce jeho súhlas. Teda matka dieťaťa nemôže bez súhlasu otca dieťaťa zmeniť priezvisko maloletého, ktoré bolo určené dohodou. Čo sa týka Vašich ďalších otázok, bez ohľadu na priezvisko dieťaťa biologický otec je povinný platiť na dieťa výživné aspoň v minimálnej výške.

Dobrý deň, chcem sa informovať, či po vystavení zápisu o určení otcovstva (pred narodením dieťaťa) priezvisko narodeného dieťaťa záväzne už musí byť otcove priezvisko, keď v dokumente je uvedená veta, že sa rodičia dohodli, že dieťa bude používať otcove priezvisko? Môžu sa vyskytnúť nejaké právne následky, keď sa po narodení dieťaťa matka rozhodne o svoje priezvisko? Má nejaké výhody/nevýhody (povinnosti, práva, výživné, atď.), ak v rodnom liste otec figuruje, ale dieťa nedostane jeho priezvisko? Ďakujem.

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dńa 15. december 2015 Dobrý deň, v zmysle § 100 Zákona o rodine si osvojiť maloleté dieťa môžu len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťaťa si môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. To znamená, že osvojiť Vášho syna by si mohol Váš piateľ iba v prípade, ak by ste boli manželia. Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak jeden z rodičov zomrel, nie je známy, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností, vyžaduje sa len súhlas druhého rodiča. Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, len ak: a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo c) ak dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

Dobry den chcem sa opytat pan advokat mam 5rocneho syna s cudzincom ktory uz 3roky nema zaujem onho ani neplati vyzivne chcela by som mu zmenit priezvisko a moj terajsi priatel by si ho chcel osvojit ako mame postupovat?dakujem

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 14 okt 2015: Dobrý deň, v prípade osvojenia by mala byť splnená aj nasledujúca podmienka: primeraný vekový rozdiel medzi osvojiteľom (Vami) a osvojencom (vnukom), o malé dieťa alebo novorodenca by mali žiadať rodičia do 35 - 40 rokov, na ktorú by súd v prípade návrhu prihliadal. Osvojenie môže súd zrušiť z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu. Predpokladám, že vo Vašom záujme je iba dočasne sa starať o vnuka, kým Vaša dcéra neukončí štúdium, a v tomto prípade Vám ako advokát musím napísať, že nevidím dôvod na to, aby ste si vnuka len dočasne kvôli tomu osvojili a následne osvojenie zrušili.

Dobrý deň, prosím Vás, je možné aby som si osvojila 7 mesačného vnuka, na dobu, kým dcéra dokončí školu? Dcéra má 20 rokov, nie je vydatá, žije so mnou.Má individuálny študijný plán, ale aj tak potrebuje chodiť do školy častejšie a ja nemám v zamestnaní toľko voľna ako by bolo nutné. Dakujem

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 30 septembra 2015: Dobrý deň, ak je to v najlepšom záujme Vášho syna a v prípade, ak Váš syn plánuje bývať u krstných rodičov na dlhšie obdobie, treba zvážiť aj návrh na podanie zmenu zverenia do výchovy. Odporúčam Vám tiež, aby ste sa dohodli s krstným rodičom na tom, koľko im budete dávať na výživu Vášho syna a na ostatných detailoch, napr. ako často ho budete navštevovať, poskytovanie informácií o Vašom synovi zo strany krstných rodičov atď. Treba si tiež uvedomiť, že Vám týmto nezaniká Vaša vyživovacia povinnosť ako rodičovi voči dieťaťu. Samozrejme ostatné práva a povinnosti rodiča, ktoré vyplývajú zo zákona o rodine zostanú zachované.

Odpoveď pre zuzkuB: Dobrý deň, osvojenie dieťaťa priateľom matky je možné, avšak určite je pre účely osvojenia je vhodnejšie, keď je osvojiteľ (t.j. ten, kto bude osvojovať) manželom a nielen priateľom matky dieťaťa a preto ako prvý krok odporúčam sobáš. Na osvojenie dieťaťa je potrebné najprv si podať žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo a ďalšie údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov. Osvojiteľ musí ešte okrem toho, spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie, 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu 9 mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľ. Následne je potrebné podať návrh na súd na osvojenie dieťaťa. Návrh podáva osvojiteľ proti biologickému otcovi a účastníkom konania je tiež matka dieťaťa. K návrhu sa vyjadrí okrem biologického otca aj matka dieťaťa. Návrh na osvojenie dieťaťa je potrebné riadne špecifikovať, tak aby mu súd vyhovel. K návrhu je potrebné pripojiť najmä tieto doklady: - sobášny list, - rodný list osvojovaného dieťaťa, - rodné listy detí otca, ak otec má už deti, - potvrdenie o príjme otca za posledných 12 mesiacov, - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, - ale aj napríklad hodnotenie otca dieťaťa v práci od zamestnávateľa, - prípadne aj doklady o majetku otca (list vlastníctva k nehnuteľnosti, ...), - iné doklady preukazujúce zázemie otca a jeho morálne vlastnosti. Súd pri osvojovaní dieťaťa postupuje tak, aby bolo rozhodnutie v záujme dieťaťa. Súd musí vidieť z návrhu na osvojenie dieťaťa, ktoré osvojiteľ (budúci otec) podáva na súd, že otec má skutočný záujem o dieťa a bude pre dieťa nielen finančnou ale aj morálnou a citovou podporou. Biologický otec má právo sa k návrhu na osvojenie dieťaťa vyjadriť. Súd postupuje tak, že mu návrh na osvojenie dieťaťa zašle spolu s 15 dňovou lehotou na vyjadrenie. Osvojením dieťaťa biologický otec stráca povinnosť prispievať na výživu dieťaťa. Práve tento argument najčastejšie "zaberie" na biologických otcov, aby súhlasili s osvojením. Súd prihliadne pri rozhodovaní o osvojení dieťaťa, postupe, aj na názor biologického otca. Ako advokát Vám odporúčam, pokiaľ budete podávať návrh na súd, minimálne si ho nechať skontrolovať advokátom vo Vašom okolí. Postup pri osvojení dieťaťa by ste nemali zanedbať, aby súd rozhodol bez zbytočných prieťahov. Súd by mal rozhodnúť do 3 mesiacov.

Dobrý deň.Chcem sa spýtat - Moj prostredny syn(14 rokov) by rad byval so svojimi krstnymi rodicmi.Ako by sme mali postupovat? Byvam aj s detmi u 3 slobodnych surodencov a on sa tu asi neciti dobre. Problem nema so mnou,ja by som ho navstevovala,je to 10 km od dediny kde byvam ja. Chcem mu umoznit lepsi zivot,ked tu nieje spokojny. Dakujem za skoru odpoved.

Dobry den som rozvedena mam dve deti a ich biologicky otec je zapisany v rodnom liste oboch deti avsak sa chceme s priatelom brat zijeme v jednej domacnosti a chce si moje deti osvojit dik za radu ako postupovat

Odpoveď pre MM: Dobrý deň, ak otcovstvo popiera Váš priateľ, ktorého ako otca do rodného listu dieťaťa zapísala matrika preto, že sa dieťa sa narodilo exmanželke do 300 dní potom, ako ich manželstvo zaniklo, môže s úspechom žalobu na zapretie svojho otcovstva podať do 3 rokov odo dňa, keď sa dozvedel, že sa jeho manželke, resp. bývalej manželke, narodilo dieťa. Ak jeho otcovstvo bolo uznané pred matrikou tzv. súhlasným vyhlásením oboch rodičov o otcovstve, na základe čoho bol Váš priateľ zapísaný ako otec do rodného listu dieťaťa, môže ako otec (ktorý si otcovstvo nakoniec rozmyslel) podať žalobu na zapretie otcovstva do 3 rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa. V prípade určenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov môže v rovnakej lehote ako otec podať návrh na zapretie otcovstva aj matka dieťaťa. Prípadná oneskorená žaloba - v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty- niektorého z rodičov by musela byť vždy zamietnutá.

Odpoveď pre "eva.hanuliakova.946": Dobrý deň, k Vašej otázke uvediem zákonné ustanovenia v prípade zmeny mena alebo priezviska maloletého. Na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný okresný úrad. Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Zákon o mene a priezvisku ďalej ustanovuje, že žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať, b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel, c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

Dobry den , rada by som spýtala ako postupovať ak by sa chcel môj priateľ vzdať otcovstva. Príbeh je nasledovný: Priateľ sa pred x rokmi rozviedol a 3 deti boli zverené matke . Jeho ex manželka si nasla ešte v manželstve milenca s ktorým sa rozhodla ísť bývať mimo BA aj s deťmi .Vzťah s milencom netrval dlho a s ľútosťou sa chcela vrátiť k ex manželovi , ktorý ju prijal aj s deťmi a teda žili v jednej domácnosti . No stala sa taká vec,že ex bola tehotná a čakala dieťa s druhým mužom . Ex manžel túto skutočnosť prijal a nechal sa zapísať do rodného listu ako biologický otec. Spolužitie netrvalo dlho . V dnešnej dobe sa s dieťaťom nestretáva nakoľko s tým ex nesúhlasí a maloletý oslovuje terajšieho partnera otec- maloletý je týmto smerom vedený už min.dva roky . Jej Ex manžel vie kto je v skutočnosti biologický otec .Ex býva dlhé roky v podnájme s ktorým jej pomáhal niekoľko rokov ex manžel-platil nájomné miesto výživného . No nedávno jeho ex podala na súd o zameškané výživné za ten čas čo ex prijal ju aj s detmi do spoločnej domacnosti v čase keď ostala sama bez milenca a nemala kam s deťmi ísť . Ďalej žiadala aj o zameškané výživné za čas ktorý jej platil podnájom čo bola vyššia čiastka ako bolo súdom stanovené výživné . A aby toho ešte nebolo málo predviedli ho pred súd ako niakeho nezodpovedného človeka a teraz musí zaplatiť cca okolo 3000 eur. Zdá sa mi nespravodlivé keďže im pomáhal ako mohol. Smola je v tom ,že sudkyňu nezaujimalo to že on im pomáhal .Ďalej sa ex začala vyhrážať , že podá na súd aj výživné za maloletého , ktorý v skutočnosti nie je jeho synom . Ano som si vedoma toho, že jej ex urobil životné rozhodnutie , že mal. prijal za svojho syna . Ale zatiaľ nie je súdne určené žiadne výživné na maloletého . Prosím Vás o radu ako máme postupovať v tejto veci. Môj priateľ by sa chcel zriecť otcovstva . Máme toho už dosť čo sa vypočítavosti týka . Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď MM

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 29. júna 2015: Dobrý deň, podľa platného Zákona o rodine osvojiť maloleté dieťa môže jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Osvojenie je teda možné až po uzavretí manželstva. Ďalej zákon hovorí, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Osobitné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti nebude potrebné iba v prípadoch, ak sa rozhodne osvojiť maloleté dieťa pestún, a ak pestúnska starostlivosť trvala aspoň 9 mesiacov. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak si chce maloleté dieťa osvojiť osoba, ktorej bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo poručník, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará. V tomto prípade by ste mali počkať určenú dobu a následne Vám postačí dobre napísaný návrh na osvojenie, ktorý zašlete súdu. Musíte ako účastníkov označiť okrem Vášho manžela aj biologického otca dieťaťa. Na súde musíte preukázať, že osvojenie je v záujme maloletého a priložiť potrebné doklady. To že Váš súčasný manžel bol trestne stíhaný môže u súdu zavážiť, avšak súd zvažuje všetky okolnosti a rozhodne tak, aby osvojenie bolo v záujme maloletého dieťaťa.

DOBRY DEN CHCELA BY SOM SA VAS OPYTAT CI SA DA ZMENIT MALEHO PRIEZVISKO PO MNE MATKE KED SME NENI MANZELIA ANI SPOLU NEZIJEME NESTARA SA NIC MU NEKUPI

CHCEM Sa vas opytat ci by sa dalo zmenit maleho priezvisko ked spolu nezijeme a neni sme manzelia nestara sa o neho unahlela som sa a chcela by som dat po sebe islo by to

CHCEM Sa vas opytat ci by sa dalo zmenit maleho priezvisko ked spolu nezijeme a neni sme manzelia nestara sa o neho unahlela som sa a chcela by som dat po sebe islo by to

Dobry vecer, chcela by som sa opytat,s manzelom zijeme v spol.domacnosti 3 roky,manzelstvo sme uzavreli nedavno,moj syn ma 4,5 roka a biologicky otec o nehp nejavi ziadny zaujem.po dohode neplati ani vyzivne...s manzelom mame spolocnu 1,5 rocnu dcerku...manzel si chce mojho syna osvojit a chcem sa opytat ci je potrebne aby sme boli manzelia tych 9 mesiaco,aje ked spolu zujeme viac a moj syn inho otca nepozna? manzel bol v min.trestne stihany-moze nam to sposobit problem? dakujem krasne

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 10. februára 2015: Dobrý deň, osvojenie Vašej dcéry ako advokát Vám odporúčam po uzavretí manželstva. V tom prípade Vášmu budúcemu manželovi bude postačujúci dobre napísaný návrh na osvojenie, ktorý zašlete súdu. Ako účastníkov treba označiť Vášho budúceho manžela, biologického otca dieťaťa nebude potrebné, keďže Vaša dcéra nemá ho uvedeného v rodnom liste. Na súde bude potrebné preukázať, že osvojenie je v záujme maloletej dcéry. Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Teda ani po prípadnom rozvode tento vzťah nezaniká medzi osvojiteľom a dieťaťom. O priezvisku dieťaťa uvádzam, že osvojenec bude mať priezvisko osvojiteľa. Spoločný osvojenec manželov bude mať priezvisko určené vyhlásením snúbencov pri uzavieraní manželstva pre ostatné deti. To platí aj v prípade, že osvojiteľom je manžel matky osvojenca. Čo sa týka výživného, každý otec (aj osvojiteľ) je povinný prispievať na výživu dieťaťa. Ak sa nedohodli s matkou dieťaťa na sume, tak výšku výživného určí súd svojim rozhodnutím. Matka sa nemôže tohto výživného dobrovoľne vzdať. Teda zmluva by bola neplatná, keďže nemôže vopred vzdať sa výživného zo strany manžela v prípade, ak sa v budúcnosti rozvediete. Osvojenie môže zrušiť len súd a to len z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení na návrh osvojenca alebo osvojiteľa alebo aj bez návrhu. Zákon inak neupravuje zánik osvojenia.

Odpoveď pre Martina: Dobrý deň, ak zomrie osvojiteľ dieťaťa a rodičia dieťaťa naďalej nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa (spomínali ste, že dieťa je sirota a nemá ani príbuzných), súd rozhodne o ďalšej náhradnej starostlivosti o dieťa. Ak súd zistí, že u maloletého dieťaťa sú predpoklady na osvojenie, začne aj bez návrhu konanie o osvojiteľnosti dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Podľa toho, ako ste to napísali, vidím šancu na osvojenia dieťaťa, keďže určitý čas žili Vaša sestra a jej kamarátka spolu s dieťaťom v jednej domácnosti. Bude to však len na rozhodnutí súdu, či jej povolí osvojenie, preto treba návrh dobre odôvodniť.

Dobrý deň. Môj budúci manžel by chcel aby aj moja dcéra mala jeho priezvisko a tiež si ju chce osvojiť, v rodnom liste dcéra otca uvedeného nemá a ani sme ho uz 5 rokov nevideli. Chcela som sa opýtať čo tam budeme potrebovať. A chceli by sme nejaku zmluvu o tom, že keby sme sa náhodou rozviedli aby som si nenárokovala na výživné kedže bude zapísaný ako otec ale nieje bioloický. Tak, že kde to máme vybavovať. dakujem

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto