Ochrana súkromia - neoprávnené fotenie

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Už niekoľko mesiacov máme nepríjemnosti s jednou našou staršou pani susedkou. Ide o to, že vždy keď vyjdeme z domu, či už na dvor alebo do záhrady, tak príde k svojmu plotu a začne nás fotiť. A to nielen mňa s manželom, ale keď k nám prídu na návštevu aj naše deti s vnúčatami, alebo dokonca aj naši rodinní známi či priatelia. Už naozaj neviem čo máme robiť, snažíme sa jej slušne dohovoriť, ja, môj manžel, aj náš syn, no nič nepomáha. Stále len tvrdí že ona je na svojom pozemku a môže si z neho robiť čo chce. Prosím Vás ako to vlastne je, to naozaj nás môže len tak hocikto a hocikde fotiť, aj keď s tým nesúhlasíme? Ďakujem za odpoveď Oľga

Dobrý deň,

v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Vzhľadom k tomu, čo však uvádzate vo Vašej otázke, je zrejmé že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vašej susedy. Preto by som Vám poradil, aby ste jej adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto jej konanie, s tým, že z jej strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ju vyzývate aby od neho upustila, aby odstránila následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté fotky zmazala, resp. zničila, a prípadne že požadujete od nej ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, teda ju trochu postrašiť, že ak bude ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán.

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

mgr.robert.banos Chcel by som sa len spýtať lebo som sa dopočul že podľa zákona je na verejnom priestranstve možné natáčať a zhotovovať videá a fotky okrem knižnice. Je to pravda ?

Odpoveď pre Jozefa: Dobrý deň, pokiaľ ide o vyhotovenie fotografii, k nim má výlučné autorské práva ich autor, teda ten kto ich zhotovil, nakoľko sú tieto fotografie jeho duševným vlastníctvom. Do budúcna by bolo určite vhodné si upraviť, kto bude na Vašich akciách fotiť a akým spôsobom bude následne s fotografiami naložené. Ten, kto fotografie zhotovil má právo s nimi disponovať podľa vlastného uváženia, nakoľko sú jeho autorským dielom. Pokiaľ ale máte pocit, že týmto spôsobom dochádza k parazitovaniu na Vašom obchodnom mene alebo Vám týmto konaním vznikla určitá ujma, máte právo dotyčného vyzvať, aby od tohto konania upustil. Ak však došlo k fotografovaniu konkrétnych osôb, je to práve ich právo aby sa voči zverejňovaniu svojich podobizní bez ich súhlasu ohradili.

Dobrý deň. Som dlhoročným organizátorom jedného kultúrno-spoločenského podujatia, a tento rok som sa dostal do menších treníc. Môj minuloročný sponzor tento rok o sponzoring oslovený nebol, no na akciu bol pozvaný. Samozrejme, že tam aj fotil, no teraz som zistil, že na svojom webe zdieľa tieto fotografie, a tým sa "podpisuje" pod túto akciu. Mám právo ako organizátor akcie, ktorý nikomu nedal súhlas na zverejňovanie fotografii, okrem tých ktoré som zdieľal ja, ohradiť sa voči tomu aj právne. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď pre Ľubicu: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 12 Občianskeho zákona platí, že obrazové a obrazovo zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť len s jej súhlasom. Bez Vášho súhlasu sa jedná o zásah do Vašich osobnostných práv. Ako advokát Vám odporúčam Vášho partnera vyzvať, aby upustil od tohto protiprávneho zásahu do Vášho súkromia a toto video zmazal. Ďalej Vám odporúčam upozorniť ho, že v prípade, ak sa toto konanie zopakuje, alebo dôjde z jeho strany k zneužitiu tohto videa, napr. šírením na internete, máte právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde a v prípade, že Vám bude spôsobená ujma, máte právo požadovať primerané odškodné, finančné zadosťučinenie.

Dobrý deň. Chcem sa poradiť ohľadom natáčania videa partnerom bez môjho vedomia a súhlasu. Našla som pamäťovú kartu a na nej videá na ktorých som nahá v kúpelni. Na videách je zaznamenané aj ako to partner inštaluje aj s jeho tvárou. Mám obavy, ak mu to poviem čo som našla, že tieto videá zneužije a uverejní na internete. Našla som mu v minulosti aj špionážne kamery ukryté v pere a malú autokameru. Túto kameru som si aj odfotila . Náš vzťah je momentálne v zlej situácii a uvažujem o rozchode. Moja otázka znie, ako sa môžem brániť a či vôbec by som uspela pri možnom podaní podnetu na políciu. Z tejto celej situácie som psychicky zdrvená a nemám vo svojom dome žiadne súkromie. Ďakujem za odpoveď. Ľuba

Odpoveď pre Kláru: Dobrý deň, jedná sa o bežnú prax škôl, kedy sa chcú zviditeľniť, resp. zaujať nových budúcich žiakov práve tým, že prezentujú rôzne mimoškolské aktivity, či podujatia organizované školou. Ak Vám ste však proti tomu, aby boli fotografie Vášho dieťaťa zverejňované na webovej stránke školy. či na jej sociálnych sieťach. Adresujte žiadosť s týmto znením vedeniu školy a to je povinné túto vziať na vedomie a rešpektovať ju. V zmysle ustanovenia § 12 Občianskeho zákonníka je možné podobizne osôb vyhotoviť a použiť iba za presne vymedzených podmienok, pričom podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením, privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú podobizne na úradné účely na základe zákona. Zároven však poukazujem na to, že podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.

Dobrý deň, Moja dcéra má nastúpiť do prvého ročníka základnej školy. Vedenie školy zriadilo na sociálnej sieti verejnú stránku o škole, kam pravidelne pridáva fotografie detí z akcií školy, školských súťaží a rôznych podujatí a zo školskej družiny. My, ako rodičia s tým nesúhladíme, aby sa fotky našej dcéry takto prezentovali verejne na sociálnych sietiach. Chcem sa preto spýtať, či je to v poriadku, či to nie je protiprávne, najmä keď ide o deti vo veku 6-15 rokov a škola sa vlasne takýmto spôsobom propaguje. Ako sa môžme proti tomu brániť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 27.marca 2017:: Dobrý deň, tomuto konaniu sa môžete brániť v zmysle Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje práve ochranu osobnosti. V prvom rade však písomne vyzvite Vášho bývalého priateľa, aby upustil od konania, ktoré poškodzuje Vašu dobrú povesť. Pokiaľ sa tohto konania nezdrží, máte v závislosti od rozsahu tohto konania buď riešiť vec trestným oznámením, na základe ktorého môže byť toto konanie posudzované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch : Priestupku sa dopustí ten, kto a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Za spáchanie tohto priestupku hrozí páchateľovi pokuta do výšky 33,-eur. V prípade, že bude mať toto nežiadúce konanie pre Vás rozsiahlejšie spoločenské následky, môžete vec riešiť súdnou cestou prostredníctvom žaloby na ochranu osobnosti podľa ustanovenia § 13 Občianskeho zákonníka : Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. V tomto prípade však budete musieť preukázať rozsah následkov, ktoré Vám boli spôsobené, na základe čoho súd potom bude môcť rozhodnúť o primeranom zadosťučinení.

Odpoved pre Llea: Dobrý deň, ochrana osobnosti je upravená v ustanoveniach Občianskeho zákonníka, podľa ktorých Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie, napríklad vo forme ospravedlnenia, Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie napr. formou ospravedlnenia najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Odpoveď pre Majkab: Dobrý deň, Občiansky zákonník stanovuje, že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Tiež stanovuje, že podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.

Dobrý deň. Prosím o radu. Moj ex zverejňuje a rozposiela moje osobné fotky kade sa mu zachce. Som z toho zúfalá. Viem sa prosím, proti tomu nejak brániť? Ako mám postupovať? Nieje to vôbec príjemné... za skorú odpoved vám vopred dakujem..

Dobrý deň, na verejnom priestranstve v bežný deň bol odfotený politik a akurát som kráčala kúsok od neho, na fotografii je zreteľne vidno moju tvár a takto bola zverejnená v tlačených novinách. Bez môjho súhlasu, nikto ani neupozornil, že sa tam fotí "paparazzi" záber. O fotke som sa dozvedela náhodou od známej, ktorá ju videla v novinách. Môžem požadovať verejné ospravedlnenie a niak sa brániť, keďže ide o zásah do môjho súkromia a noviny moju tvár nerozmazali? Podotýkam, že s dotyčným politikom nemám nič spoločné. Poprípade žiadať aj niake odškodné? Ide o celoslovenskú tlač. Ďakujem za odpoveď.

dobry den, chcela by som sa opytat, pracujem vo verejnej sprave, na recepcii. niekedy sa stava, ze nas filmuje televizia alebo ktokolvek si vyhotovy aj nasu fotku. moze ju pouzit bez mojho vedomia?, ohradzuje sa tym, že je na verejnom priestranstve a ja som verejna osoba. dakujem

Odpoveď pre Vasila Dobrý deň, podľa ustavenia § 360a ods. 1 je trestný čin nebezpečného prenasledovania definovaný nasledovne : Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Ako oznamovateľ a zároveň poškodený budete musieť nielen preukázať, že sa páchateľ dopúšťa tohto konania ale predovšetkým budete musieť preukázať, že skutočne došlo k naplneniu skutkovej podstaty a toto konanie Vám spôsobilo ujmu. V opačnom prípade je skutočne vhodný postup v zmysle Občianskeho zákonníka a to v zmysle ustanovení § 11 a nasl. :Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Z uvedeného vyplýva, že ak iná osoba neprimerane zasiahne do Vašich práv tak, že si neoprávnene vyhotovuje napríklad Vašu fotografiu bez Vášho privolenia, alebo ako uvádzate nejaký vizuálny alebo audiovizuálny záznam ,ktorý následne zdieľa na internete, v prvom rade je potrebné túto osobu vyzvať, aby bezodkladne upustila od tohto konania, t.j. stiahla tieto materiály s Vašou podobizňou z internetu a prestala ich ďalej vyhotovovať. Následne pokiaľ Vám týmto konaním vznikla ujma vyššieho rozsahu, bude potrebné sa obrátiť už priamo na súd so žalobou na ochranu osobnosti, v ktorej môžete v závislosti od závažnosti konania a jeho následkov požadovať určitú satisfakciu a to v podobe či už ospravedlnenia alebo určitej finančnej kompenzácie.

DOBRY DEN PRAJEM CHCEL BY SOM SA OPITAT NA VAS ODBORNY NAZOR NA JEDNU VEC KTORA UZ PRETRVAVA ASI 2 ROKY PRICOM SA JEDNA O NATACANIE MOJEJ OSOBY NA SUKROMNY TABLET INOU OSOBOU. JEDNA SA O SKUTOK PRICOM JEDEN CLOVEK Z ULICE MA NATACAL AKO SA PRECHADZAM PO ULICI PRED JEHO RODINNYM DOMOM A TAKTIEZ NATOCIL MOJU TVAR KDE JE ZRETELNE VIDIET MOJU TVAR PRICOM CELA KOMUNIKACIA A KDE ODZNEJE AJ MOJE MENO PRICOM TIETO NAHRAVKY ZVEREJNIL NA YOUTUBEA SAMOZREJME BEZ MOJHO VEDOMI A PRIVODENIA PRICOM NA TIETO VIDEA Z INTERNETU MA UPOZORNIL MOJ ZNAMY. RESPEKTIVE VY TU SPOMINATE OBCIANSKY ZAKONNIK AVSAK PODLA MNA TYMTO SA DOPUSTA TRESTNEHO CINU. PROSIM VAS O VAS ODBORNY NAZOR. PODOTYKAM UZ SOM NA NEHO PODAL TRESTNE OZNAMENIE VO VECI BEBEZPECNEHO PRENASLEDOVANIA CO BOLO ODSTUPENE AKO SLABY PRIESTUPOK. KDE PACHATEL NEBOL POTRESTANY. ZA VASE CENNE RADY VOPRED DAKUJEM.

Odpoveď Adriánovi: Dobrý deň, nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach Občianskeho zákonníka sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce: 1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby) 2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V zmysle vyššie uvedených Vám odporúčam priamo obrátiť sa na kamaráta a poprosiť ho, aby odstránil Vaše fotky a neposielal ich ďalej ďalším ľuďom, nakoľko Vy s tým nesúhlasíte.

Dobrý deň chcem opytáť jednu vec boli sme v byte jeden kamarát si ma fotil a poslal to do správy jednej osobe na čom som ja nesúhlasil a ešte napríklad odfotil si ma keď som o tom ani nevedel až na druhy den som to zistil prosím Vás ako sa mám bránit prosím o nejaky zákon aby som mu ho povedal a nech mi da pokoj nech ma už nefotí. Vopred Dakujem

Odpoveď pre Davida C.: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že "Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením." V zmysle uvedeného teda platí, že vyhotoviť obrazové alebo obrazovo-zvukové snímky fyzickej osoby na komerčné účely bez jej súhlasu je v rozpore so zákonom.

Dobrý deň , môže ma natacat televízia v práci bez môjho súhlasu?

Odpoveď pre Roba: Dobrý deň, v zmysle § 15 Zákona o ochrane osobných údajov priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Pokiaľ máte v úmysle použiť kamerový systém na snímanie verejného priestranstva, napr. časť ulice, kde máte zaparkované auto, môžete tak urobiť len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu alebo ochrany majetku a alebo zdravia. Navyše takto vyhotovený záznam môžete použiť iba za účelom právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania. Dávajte si pozor aj na ustanovenie zákona, v zmysle ktorého pokiaľ záznam vyhotovený podľa § 15 ods. 7 Zákona o ochrane osobných údajov nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je ten, kto ho vyhotovil, povinný ho zlikvidovať najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. V prípadoch, keď kamerové systémy monitorujú aj verejne prístupné priestory môže ktokoľvek v prípade podozrenia z porušovania zákona o ochrane osobných údajov podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov. Pokiaľ bude Váš kamerový systém prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou, ste povinný prijať bezpečnostné opatrenia vo forme bezpečnostného projektu. K predmetnej téme sme sa venovali a v rámci nášho blogu: http://banos.blog.sme.sk/c/429240/kam-s-videozaznamom-ak-natocite-zlodeja-na-facebook-urcite-nie.html

Odpoveď pre Romana: Dobrý deň, v zmysle § 15 Zákona o ochrane osobných údajov priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. V zmysle ustanovenia zákona teda pokiaľ fotku osoby (zákazníka alebo zlodeja) niekto zverejní bez jeho výslovného súhlasu na sociálnej sieti, môže sa tým dopustiť narušenia jej súkromia a teda aj porušenia uvedeného ustanovenia zákona. K predmetnej téme sme sa venovali a v rámci nášho blogu: http://banos.blog.sme.sk/c/429240/kam-s-videozaznamom-ak-natocite-zlodeja-na-facebook-urcite-nie.html

Odpoveď pre Lusy: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Odporúčam priamo obrátiť sa na matku bývalého manžela a poprosiť ju aby odstránila fotky zo stránky, nakoľko so zverejňovaním fotiek ako zákonný zástupca dieťaťa, teda rodič maloletého dieťaťa, nesúhlasíte.

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou...Za posledné týždne niekto úmyselne poškodzuje moje auto tým, že mi poškodzuje lak ostrým predmetom. Podal som už tri trestne oznámenia, ale asi mi to bude figu platné, pretože dolapiť páchateľa pri čine je asi nemožné bez kamerového systému so sledovaním online. A tu je moja otázka...moje auto je bohužiaľ zaparkované pred bytovkou, kde nie je oficiálne parkovisko, ale je to vedené ako voľné priestranstvo a akási nepísaná dohoda nám dovoľuje parkovať na okraji vozovky. Mesto a ani polícia tu ale nemajú nainštalované žiadne kamery a tým pádom je to veľmi ľahko prístupné miesto na páchanie trestného činu. Policajné hliadky sa tu síce raz za čas ukážu, ale chcel by som vidieť človeka, ktorý by sa nechal chytiť priamo pri čine keď uvidí hliadku vykonávajúce auto. Z toho dôvodu som sa rozhodol namontovať si na balkón kameru, ktorá by snímala moje auto 24 hodín denne v čase, keď by bolo zaparkované a narazil som na problém. Ako súkromná osoba nesmiem vytvárať a následne použiť takýto záznam ako dôkazový materiál a dokonca môžem byt postihovaný za neoprávnené vytváranie kamerového záznamu na verejnom mieste. Povolenie sa vydáva len zložkám činným v trestnom konaní, policajným zložkám, zložkám záchranného systému a hasičom. Ako mám teda postupovať pri ochrane môjho majetku dočasne postavenom na verejnom priestranstve pred mojim bytom, keď mesto a ani nik iný nezodpovedá za škody vzniknuté na mojom majetku? Keď nemôžem nasnímať páchateľa priamo pri čine ako poškodzuje môj majetok? Mesto môže odo mňa na základe takýchto dôkazov požadovať náhradu škody, ale kto škodu uhradí mne? Resp. ako mám postupovať v prípade, keď si namontujem takúto kameru aby som nebol právne postihnuteľný pri ochrane svojho auta? Pretože čakať niekde v úkryte na páchateľa a potom volať políciu...to už bude dávno v inom okrese... A montážou kamery riskujem porušenie práv na ochranu osobných údajov.

Dobrý deň Vám prajem.Mám otázku ohladne mojho kamaráta.V istej drogérii sa dopustil odcudzenia tovaru,čo však je v súčastnosti dokazované políciou,teda prebiehajú výsluchy.Isté dievča,súčastná zamestnankyňa tejto drogérie však zverejnila fotografiu z drogérie s tvárou kamaráta na sociálnu sieť,kde žiada o pomoc ľudí či dotyčného nepoznajú a ak náhodou,tak jej to majú napísať do správy.Chcem sa opýtať,či má dotyčná právo zverejňovať túto fotografiu,teda či sa nedopúšťa trestného činu?Ďakujem

Dobry den, ja by som sa prosim chcela informovat, moje ani nie 3r dieta davaju na socialnu siet, ide sice o matku byvaleho partnera, no ja som proti takymto zverejnovaniam. ako mozem zasiahnut aby bolo vsetko odstranene? Nedavala som suhlas nikomu na zverejnovanie fotiek mojho dietata. Vdaka za odpoved.

Odpoveď pre Beatu: Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každý fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä život a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. To teda znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť iba písomný, ale postačuje aj ústny súhlas, a v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. že strpíte fotografovanie. Občianksky zákonník uvádza výnimky, kedy súhlas na vyhotovovanie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licenie, a to ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby) a na vedecké, umelecké účely, pre tlačové rozhlasové a televízne spravodajstvo. Podľa Vami opísaných skutočností je zrejmé, že ide o neoprávnený zásah do Vašich práv na ochranu osobnosti zo strany Vášho suseda. Preto by som Vám poradil, aby ste mu adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto konanie, s tým že z jeho strany ide o neoprávnené konania a touto cestou ho vyzývate aby od tohto konania upustil a požaduje od neho ospravedlnenie za takéto konanie. V prípade, ak chcete, môžete ešte na konci listu spomenúť aj to, že ak bude ďalej vo svojom konaní pokračovať, tak sa obrátite na súd.

Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom nášho suseda. Staviame s manželom rodinný dom v Maduniciach. Pozemok som dostala darom, takže stavebné povolenie je vydané na mna, ale všetko financujeme s manželom zo spoločných finančných prostriedkov a aj dom bude zapísaný na nás oboch. Už od prvého dňa od podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia nám robí sused problémy (nesúhlasí s tým aby sme stavali 1,5 m od spoločnej hranice pozemkov, pritom on sám je od suseda od hranice vzdialený s domom 1 m a aj naš druhy sused je od nás vzdialený 70 cm). V tejto našej ulici je takmer každý s domom vzdialený od hranice so susedom z ľavej strany 1 m. Pred samotným vypracovaním projektu na náš rodinný dom sme sa zo susedom rozprávali, že či si môžeme dať vypracovať projekt na dom s tým že aj my budeme od našej spoločnej hranice s ním vzdialený 1 m, tak ako je on od suseda, súhlasil a ešte dokonca nám hovoril, že môžme ísť kľudne aj k plotu bližšie, ale to sme samozrejme nechceli, stačil nám tiež ten meter a dom sme chceli bungalov, nakoľko pozemok je široký 14,75 m, tak by nám to vychádzalo aj s prístrešok vedľa domu presne. Ked teda súhlasil dali sme si vypracovať projekt. Ked už bol projekt rozkreslený, tak po mesiaci pribehol na záhradu a začal vykrikovať že s tým metrom nesuhlasi, že máme ísť 3 m od hranice pozemku. Boli sme teda nútení si dať robiť nový projekt, lebo v tom pripade by nám tento dom na pozemok, ako sme chceli nevyšiel a už vôbec nie prístrešok na auto. Takže sme si dali vypracovať nový projekt s tým že sme si vybrali poschodový dom, ktorý bol na šírku užší a vyšiel nám tam aj prístrešok. Tento dom sme si dali osadiť ešte o 0,5 m ďalej, takže od spoločnej hranice pozemkov sme boli 1,5 m. Ani toto sa ale susedovi nepáčilo a ked som podala žiadost o stavebné povolenie, začal sa nám odvolávať, poštu preberal na posledný termín, námietky, ako aj odvolanie písal na posledný termín. A tak sa stalo že odvolanie nestihol podať v lehote, čiže naše stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. Vzhľadom na to sa jeho odvolanie riešilo v mimoodvolacom konaní ale okresný urad zistil pochybenie stavebného uradu - v nejakých paragrafoch stavebného zákona a v tom ked nás stavebný úrad vyzval na doložené svetelnotechnickeho posudku (lebo sused namietal že mu budeme našim domom tienit) my sme dali tento vypracovať ale pan čo nám ho robil spravil iba časť preslnenie, čo sme ale nevedeli že má obsahovat aj časť presvetlenie, no a na to nás stavebný úrad neupozornil, že tam niečo chýba. Vydal teda stavebné povolenie a my sme začali stavať. Okresný úrad nás na túto skutočnosť upozornil, na základe čoho sme dali vypracovať nový svetelnotechnickeho posudok-časť presvetlenie - aj tento posudok nám vyšiel so záverom, že susedovi nebudeme tieniť jeho rodinný dom. Tento sme ale nemohli v mimoodvolacom konaní doložiť, lebo okresný úrad v tomto pripade nemôže prijať žiadne doklady ani dôkazy (tak nám to bolo vysvetlené). N základe týchto skutočnosti nám teda okresný úrad zrušil stavebné povolenie, proti čomu sme sa odvolali, nakoľko naše prava stavať sme nadobudli dobromyselne a nie s umyslom niekoho poškodiť. Len na vysvetlenie ešte uvediem, že počas toho ako sme si dali vypracovať projekt na dom si tento naš sused uzatvoril terasu za rodinným domom s tým že smerom k nášmu pozemku dal dve veľké okná po celej dĺžke terasy a to bez stavebného povolenia, počas stavby jeho domu si menil veľkosť okien ktoré dal smerom k nášmu pozemku (malé okienko vymenil veľké francuzske a ani nás o tom neuvedomil, len zo dňa na deň ich vymenil, dom, si osadili zle oproti stavebnemu povoleniu o 1,3 m) no proste stale nám robil napriek a zle. O ničom z tohto jeho konania neoboznámil ani stavebný úrad. A ešte jedna podstatná vec skolaudovali takto rodinný dom s garažou, ktorý nesúhlasil vôbec s projektovú dokumentaciou a garáž, ktora nikdy na jeho pozemku ani nestála. Takže po našom odvolaní ohľadom zrušenia nášho stavebného povolenia okresným úradom, nás tento povedomil o tom že sused podal vyjadrenie k nášmu odvolaniu a postupuju celý spisovy materiál na Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja, aby rozhodlo, či ich rozhodnutie o zrušení nášho stavebného povolenia potvrdia. Pýtali sme sa, či môžeme ďalej stavať a odpovedali nám, že pokiaľ nedostaneme vyjadrenie a rozhodnutie ministerstva že potvrdzujú rozhodnutie okresného uradu o zrušení nášho stavebného povolenia, stale je naše stavebné povolenie právoplatne, takže stavať môžeme. Toto sa ale susedovi nepáči, stale sa sťažuje na nás na uradoch, poslal nám štanny stavebný dohľad na stavbu. Fotil si koľko sme urobili na dome a kazdy deň príde aj 3 krát na svoj pozemok a kontroluje čo máme hotové, podotýkam že v tomto jeho rodinnom dome od kolaudácie v r. 2008 ešte nebýva. Toto všetko-fotenie nášho domu, to ako pokračujeme a vypisovanie na mňa, ako na stavebníčku po všetkých možných úradoch už ma obtazuje (podal na mňa totiž aj žalobu na súd aby mi dali príkaz na zastavenie stavebných prác a prikázali zbúrať čo sme uz postavili, ktoru potom stiahol). Už sme s manželom z tohto jeho neustáleho terorizovana zúfalí, nevieme ako ďalej pokračovať, ako sa brániť. Pred tromi dňami nám priviezli materiál na strop, a on za 10 minút dobehol na aute (neviem či mu niekto referuje, podáva avízo, že sme na stavbe, lebo nie je inak možné, aby prišiel z Hlohovca, kde má trvalý pobyt vždy v zápätí po našom príchode na stavbu). Začal si fotiť môjho manžela na našom pozemku a taktiež aj pána z firmy, ktora nám doviezla materiál. No vrchol všetkého bol, ked včera po našom príchode na stavbu prišiel aj s nejakým pánom, vybehli z auta a sused nás (mňa, môjho manžela a môjho otca) fotil na stavbe na našom súkromnom pozemku cez plot a ten pán čo s ním prišiel nás nahrával a vyhotovil si kamernový záznam na naše osoby, samozrejme to nás už poriadne nahnevalo a povedali sme im, že s tým nesúhlasíme, že nemajú právo si nás nahravat a nemajú na to naš suhlas. Prebehla výmena názorov a pán si v kľudne všetko nahrával dalrj a usmieval sa. Po tomto incidente sme išli na políciu a podali sme Oznámenie o tom čo sa stalo a že obmedzujú naše prava a slobodu. Nevieme na čo sused mieni použiť video a foto, no stat sa môže všeličo kľudne môže naše fotky dať niekomu koho si nájme a môže nám ublížiť, či už fyzicky alebo poškodením nášho majetku. Obmedzuje naše prava a nie len naše ale aj ľudí, ktorí sú nám blízky a pomáhajú nám na stavbe. Nevieme ako už ďalej, preto Vás pán Bános prosíme o radu. Za Vašu odpoveď, radu a čas, ktorý nám venujete Vám vopred ďakujeme.

Odpoveď pre Moniku : Dobrý deň, svojho bývalého priateľa môžete upozorniť, že zverejnením Vašich fotografií bez Vášho súhlasu sa dopustí zásahu do Vašich osobnostných práv a v zmysle ustanovenia § 11 Občianskeho zákonníka: "Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.", a teda budete mať právo túto vec riešiť aj súdnou cestou. Pokiaľ by k takémuto konaniu došlo, budete mať v prípade ujmy právo aj na primerané zadosťučinenie, napríklad aj vo forme finančného odškodnenia.

Odpoveď pre Magdalénu Markovičovú: Dobrý deň, uvedené konanie Vášho bývalého priateľa je hrubým zásahom do Vášho súkromia a je v hrubom rozpore s ochranou osobných údajov. Máte právo sa v tomto prípade obrátiť na políciu s trestným oznámením, a do obvinenia môžete zahrnúť aj nebezpečné vyhrážanie. Takisto môžete podať na príslušný súd žalobu o ochranu osobnosti, nakoľko v zmysle ustanovenia §11 Občianskeho zákonníka:"Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy." Z uvedeného vyplýva, že akýkoľvek zásah do Vašich osobnostných práv je v rozpore so zákonom a máte právo osobu, ktorá do Vašich práv zasiahla požiadať, aby od tohto konania upustila a v závislosti od spôsobenej ujmy máte právo požadovať aj adekvátne odškodnenie.

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať. Moj bývalý priateľ mi robí stále problémy po rozchode. Na internetovej sieti vytvoril na moje meno účet do ktorého dal súkromné intímne fotografie ktoré boli spravene keď sme boli spolu. Bývalý priateľ je v podmienke no stále mi robí problémy. Nabúral sa mi do môjho účtu vytvoreného na Gmaili. Zmenil tam prístupné heslo a ja sa tam neviem dostať. Mam tam zálohované dôležité veci ako napríklad kontakty ktoré potrebujem. No prístupné heslo mi odmieta dať. Už neviem čo mám robiť a preto sa obraciam na vás či by ste mi poradili ako mam postupovať. Je to trestné? Keď sme boli spolu sa mi formou SMS vyhrážal zabitím. V domácnosti na mňa pár krát zaútočil. No vtedy som naňho trestné oznámenie nepodavala. Ďakujem S pozdravom Magdaléna Markovičová

Dobry den, chcem sa opytat ci sa da urobit nejake preventivne opatrenie voci mojmu byvalemu priatelovi, ktory sa mi vyhraza uverejnenim nasich, no predovsetkym mojich intimnych fotografii a videi. Dakujem za odpoved

Odpoveď pre Luciu: Dobrý deň, pokiaľ zverejnením fotiek fotograf nezasahuje do súkromia majiteľa zvierat, a takéto konanie nie je ani v rozpore so záujmami majiteľa, potom nevidím dôvod na ich povinné odstránenie. Avšak pokiaľ majiteľ nesúhlasí, aby fotky o koňoch boli zverejnené, nakoľko sa týmto konaním zasahuje do jeho súkromia, potom fotograf na základe výzvy by mal takéto fotky odstrániť.

Dobry vecer potrebujem radu. Je zakonne ked niekto si pofoti kone ktore su na pastve a vytvori si profil kde zacne zverejnovat rozne fotky dokonca aj fotky koni ktore ona sama nevlastni a dokonca bez vedomia a suhlasu majitela. Dokonca po niekolkych upozorneniach nereaguje na vyzvy aby tie fotky odstranila. Co mam robit? Poprosim radu a nazor na danu situaciu. Dakujem

Odpoveď pre Štefana: Dobrý deň, čo sa týka prvej časti Vášho príspevku, treba uviesť, že každý zamestnávateľ je zodpovedný za zdravie a bezpečnosť zamestnancov a musí im zabezpečiť vhodné pracovné podmienky aj počas letných horúčav, preto musí prijať opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu zdravia svojich zamestnancov. Pokiaľ spomínané pracovné oblečenie je nevhodné, potom máte možnosť dať podnet na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, a tiež podať sťažnosť na príslušný inšpektorát práce. Čo sa týka druhej časti Vášho príspevku v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania. Vzhľadom na uvedené ustanovenie zákona Váš zamestnávateľ má právo kontroly pracovnej činnosti svojich zamestnancov a dodržiavanie dohodnutých, predpísaných pokynov, ale musí k tomu zvoliť vhodné prostriedky a formy, ktoré nie sú v rozpore s právnou úpravou ochrany súkromia zamestnanca. Monitorovanie, fotozáznamy môže zamestnávateľ použiť, ale len pokiaľ nedôjde k zásahu do ochrany súkromia zamestnanca a pokiaľ účel, ktorý tým zamestnávateľ sleduje, nemôže dosiahnuť inak. Pokiaľ sa domnievate, že monitorovanie alebo fotozáznamy sú nezákonné a došlo k zásahu do Vášho súkromného života, potom ako advokát odporúčam obrátiť sa na zástupcov zamestnancov, alebo potom na inšpektorát práce so sťažnosťou na Vášho zamestnávateľa.

Dobrý deň pán magister. Chcel by som sa opýtať,či sa nejedná o šikanu a hrubé porušovanie zákona zo strany zamestnávateľa.Od 1.júla sme v zamestnaní nútení nosiť nepohodlnú pracovnú odev z vysokou hustotou,ktorá neprepustí žiadny vzduch.Čo je na tom najhoršie sú veľké horúčavy či už na slnku alebo na pracovisku,ktoré sú neraz aj nad 40°C.Nariadenie chodiť pozapínaní až po krk platí aj v miestnostich,ktoré s prácou vôbec nesúvisia a mnoho ľudí nasledko tohto nezmyseľného nariadenia od tepla kolabuje.Čo je na tomto zarážajúce je fakt,že riaditeľ poveril pochybných ľudí,ktorí chodia podieľniach a šatniach a fotia pre neho ľudí,ktorí sa opovážili rozopnúť.Takýto opavážlivci sú okamžite konfrantovaní tzv.podnikovým kontrolórom,ktorý na výstrahu kontroluje osobnné skrinky celej partii daného opovážlivca.Aj z tejto ponižujúcej akcie sa samozrejme urobia fotozánamy a posieľajú sa cez internet riaditeľovi a všetkým vedúcim ktorí to prezerajúc pri kávičke vo svojich klimatizovaných kanceláriach okamžite riešia buď to vysokou pokutou alebo výpoveďou.Prosím poraďte ako sa máme brániť voči tejto arogancii a neustálemu ponižovaniu.

Odpoveď pre Jano Toth Dobrý deň, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže byť záznam z kamerového systému poskytnutý len orgánom činným v trestnom konaní za účelom objasnenia spáchaného skutku a jeho páchateľa. Polícia sa často obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri identifikácii páchateľa tak, že prostredníctvom médii zverejnia podobizeň páchateľa.

Dakujem za odpoved, tak ako je mozne ze prezident fotku zverejnil??? Kte nedoslo k zadne skode na majetku, ci odcuzenie..... Tomu nerozumiem, dakujem

Odpoveď pre Jano Toth. Dobrý deň, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nie ste oprávnený svojvoľne zverejňovať videozáznam alebo fotografiu cudzej osoby bez jej vedomia, a to ani v prípade krádeže. Ak máte takéto údaje k dispozícii ako dôkaz krádeže, máte ich poskytnúť polícii, nie sám zverejňovať napr. na sociálnych sieťach. Účelom prevádzkovania kamerového systému pri ochrane majetku je totiž výlučne zhromaždenie údajov pre ich eventuálne odovzdanie príslušným orgánom k ďalším úkonom, nie je ich zverejnenie.

Dobry den, chcel by som sa opytat na jednu otazku, ktora ma irituje? Preco ja nemozem, zverejnit zlodeja, ktory mi ukradol penazenku z mojho pracovneho stolu a kamera z chodby zabera i moju kancelar, ked mam zdvihnute rolety. A preco ten zahadny navstevnik, ktory iba len se sel projit po prezidentskom palaci a vosel vnu otevrenymi dvermi, ano preskocil plot, ale nezposobil vobec zadnu skodu, nic nezcudzil podle vyjadrenie prezidentskeho uradu, bol ihned zverejnen bez odkladov a svolenie, ale ked mne zlodej odcizil 150euro a zposobil skodu, ja nemohol nic :( co to su za zakony, Kiska zasa je nieco extra???!!!! Dakujem pekne

Odpoveď pre Anonymného užívateľa 14 Jún 2016 - 13:05: Dobrý deň, V zmysle ustanovenia § 11 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojho života a zdravia, ako aj občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Občiansky zákonník takisto ustanovuje, že obrazové a obrazovo- zvukové záznamy fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť a použiť iba s jej privolením. Nakoľko uvádzate, že ste nedali súhlas na zhotovenie obrazovo-zvukového záznamu, na ktorom je zachytený zásah rýchlej zdravotnej služby a zverejnením tohto záznamu preukázateľne došlo k zásahu do Vašich osobných práv, ako advokát Vám odporúčam písomne vyzvať televíziu aby predmetný záznam stiahla zo svojho vysielania. V prípade, ak Vašu žiadosť nebude rešpektovať, máte právo sa voči neoprávnenému zásahu do svojich práv brániť na súde prostredníctvom žaloby na ochranu osobnosti.

Odpoveď pre Riu: Dobrý deň, ako uvádzate, fotografie boli vyhotovené s Vašim privolením. Vo Vašej otázke ale ďalej neuvádzate, či ste fotografke za vyhotovenie týchto fotografií zaplatili, ak áno, v takom prípade máte právo sa týchto fotografii domáhať. Pokiaľ nemáte s fotografkou žiadnu písomnú ani ústnu dohodu, že mala zhotoviť fotografie na Vašu objednávku, tak k týmto fotkám nemáte vlastnícke právo, nakoľko by ste s veľkou pravdepodobnosťou neuniesli dôkazné bremeno ohľadom tejto dohody. Fotografia je považovaná v zmysle § 3 ods. 5 za autorské dielo, je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora a na základe toho má autor k svojmu dielu výhradné vlastníctve práva. Iba autor má právo svoje dielo použiť a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela. Preto na základe použitia svojho diela, prípadne jeho predaja sa autor bezdôvodného obohatenia nedopustí, pokiaľ tu nie je zmluva o dielo, prípadne autorská zmluva, či zmluva o udeleni licencie na použitie.

Odpoveď pre Anonymného užívateľa, 25 Máj 2016 - 20:38: Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 12 Občianskeho zákona platí, že obrazové a obrazovo zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť len s jej súhlasom. Bez Vášho súhlasu sa jedná o zásah do Vašich osobnostných práv. Ako advokát Vám odporúčam dotyčnú osobu vyzvať, aby upustila od tohto protiprávneho zásahu do Vášho súkromia a toto video zmazala. Ďalej Vám odporúčam túto osobu upozorniť, že v prípade, ak sa toto konanie zopakuje, alebo dôjde z jej strany k zneužitiu tohto videa, napríklad šírením na internete, máte právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde a v prípade, že Vám protiprávnym konaním tejto osoby bude spôsobená ujma máte právo požadovať primerané odškodné.

Dobry deň.Obraciam sa na Vás z radou písala som Vám i mail,ale nakoľko je to spoplatnená služba ktorú si momentálne nemôžem dovoliť tak sa kontaktuje o radu pomocou tohto fóra. Pred 7rokmi mi zomrel doma na zlyhanie srdca privolala som 112 a oni po 25minutach prišli aj zo štábom televízie v danej situácii som si to ani neuvedomovala že celú situáciu u mňa doma natáčajú.Kedze má čakalo veľa problémov tak som to po pohrebe manžela ani neriešila.Zostali mi dve malé deti.Asi po polroku mi kamarátka volala,ze príspevok o oživovaní manžela kde som aj ja bol v televízii .Snažila som sa tam dovolat,ale márne a tak keďže sme boli v štádiu sťahovania neriešila som to.Pred týždňom bola dcéra staršia v práci kde sledovali televíziu a v priamom prenose videla tento záznam čo ju veľmi šokovalo .Priznám sa nenašla som odvahu pozrieť si to nakoľko i po rokoch to veľmi zle znasam.Dceta je z toho v šoku i po týždni.Oreto tento raz to už musím riešiť nakoľko mám ešte jednu dcéru a preto moja otázka znie Kto dal právo televízii natáčať a vysielať tento príspevok a kde je morálka púšťať tento príspevok po 7rokoch.????? Som zhnusena z toho a zároveň zdesená že si neuvedomujú,ze to pozerajú deti rodina a všetko je zrazu také aktuálne až mi je na zaplakanie.aAko mám ochrániť seba a hlavne deti,aby sa tento príspevok nedostal viac na verejnosť.Dakujem za odpoved.

Dobry den, prosim o radu. Dovolili sme v dobrej viere jednej fotografke nafotit nas dom, bohuzial nechce nam vobec dat predmetne fotografie. Kazdopadne ich urcite pouzije na niektore zo svojich mozno aj podniktalskych ucelov. Je vobec mozne od nej pozadovat dane fotografie? Po zverejneni sa bezdovodne obohati? Ako ju "prinutit" , aby nam ich dala? Dakujem.

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako postupovať, čo robiť ak som prišiel na to, že ma osoba natáčala v šatni posilovne - aj nahého, bez môjho vedomia, či súhlasu. Mám aj dôkazový materiál - to dané video, ku ktorému som prišiel čirou náhodou a tým som vlastne aj zistil túto skutočnosť. Prípadne vedieť aké závery by z tohto mohli vzniknúť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 1. mája 2016: Dobrý deň, pokiaľ máte spoločný pozemok, potom sused nemôže bez Vášho súhlasu monitorovať bytovou kamerou tento spoločný pozemok. Vašu podobizeň, obrazové snímky a zvukové záznamy možno vyhotoviť alebo použiť len s Vašim súhlasom, teda máte právo vedieť, či kamera Vášho suseda monitoruje aj tú Vašu časť zo spoločného pozemku. V zmysle toho máte právo obrátiť sa na Vášho suseda so žiadosťou o sprístupnenie kamerových záznamov za účelom zistenia rozsahu monitorovania. Ak sused nevyhovie návrhu, nezostane Vám iná možnosť, len domáhať sa ochrany osobnosti na súde, teda aby sused prestal monitorovať spoločný pozemok bez Vášho súhlasu.

Odpoveď pre Roberta: Dobrý deň, v zmysle § 119 a § 120 Exekučného poriadku súdny exekútor je oprávnený pri výkone exekučnej činnosti vstupovať na pozemky, do bytov, či iných priestorov, za podmienok uvedených v Exekučnom a poriadku. K tomuto úkonu exekútor priberá na veci nezúčastnenú osobu, spravidla príslušníka policajného zboru (teda aj Vás), starostu obce, poslanca miestneho zastupiteľstva a pod. Pri zisťovaní majetkových pomerov povinného z exekúcie exekútor bude oprávnený vykonávať domovú či osobnú prehliadku v nehnuteľnosti, kde má trvalý pobyt alebo kde môže mať určitý majetok (hnuteľné veci). Samozrejme exekútor pri prehliadke má povinnosť zistiť, ktoré veci patria povinnému, a ktoré veci sú vo vlastníctve inej osoby, keďže exekútor môže siahnuť len na veci vo vlastníctve povinného z exekúcie.

Dobrý deň,chcela by spm sa opýtať či je možné aby sused monitoroval bytovou kamerou spoločný pozemok,teda priamo dvor na ktorom bohužial spolu žijeme.Vec je v štádiu riešenia,mame oddeleny dvor stĺpikmi,a navzajom si nevyuživame pridelene strany,no stale je to spoločný pozemok.Keďže nás včera obvinili z úmrtia ich mačky,a on sa ohradzal s tym ze monitoruje spoločný pozemok bytovou kamerou aby vedel čo sa tu deje.Má nato právo?Mám malú dcéru a je mi neprijemne aby mal on niekde kameru a natačal si nas pri bežných činnostiach,to sa týka aj leta,kde sa samozrejme moja malá dcērka kúpe v bazéniku.Dakujem velmi pekne za odpoveď.

Dobrý deň. Mal by som otázku. Mozem ako náčelník obecnej polície na mailovú alebo telefonickú ziadost od exekutorskeho úradu vykonať u niekoho fotodokumentáciu domu osoby, voči ktorej majú pohľadávku? A k tomu ešte majitel domu neobýva tento dom , dom je ešte k tomu aj riadne oplotený a uzamknutý. Majitel ani neobýva inú nehnuteľnosť v obci. Dakujem

Odpoveď pre Romana: Dobrý deň, pokiaľ fotky sú urobené z verejného priestranstva v meste, a neide o súkromný pozemok napr. dopravnej spoločnosti, môžete ich vyhotoviť, ale skúste tak, aby sa nedalo identifikovať rušňovodiča. Na zverejnenie nie je potrebný súhlas, ak ich použijete na umelecké, vedecké účely, tlačové, rozhlasové, televízne spravodajstvo. Pokiaľ vodič nesúhlasí so zverejnením fotky, potom takúto fotku radšej odstráňte a len sa ospravedlňte. Na verejných miestach je potrebné vždy posúdiť okolnosti celej situácie, teda či osoba (vo Vašom prípade vodič) musela na tomto mieste počítať s tým, že môže byť odfotografovaná a na toto miesto s tým vedomím išla alebo vykonala určitú činnosť. Vtom prípade sa akceptuje to, že osoba (vodič) svojou účasťou dala, hoci aj mlčky, súhlas na vyhotovovanie fotografií.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto