Nevyplatená mzda a náhrada škody

Nachádzate sa tu

Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj manžel pracuje u jedného autodopravcu a ten mu nevyplatil mzdu už za posledných pár mesiacov. Teraz naposledy ho ešte poslal na cestu s preťaženým autom, na ceste ho zastavili policajti a z dôvodu preťaženia auta mu zobrali vodičský preukaz. Jeho zamestnávateľ mu nie je ochotný vyplatiť pokutu. Aký zákon by sa dal na manželov prípad použiť. Ďakujem za skorú odpoveď.

Dobrý deň,

pokiaľ sa jedná o nevyplatenie mzdy zamestnávateľom, zamestnancovi z toho plynie viacero práv. V zmysle § 69 Zákonníka práce je nevyplatenie mzdy zamestnávateľom dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, je to však obmedzené lehotou jedného mesiaca odo dňa, kedy sa zamestnanec o dôvode okamžitého skončenia pracovného pomeru dozvedel.

Pri vymáhaní nezaplatenej mzdy od zamestnávateľa by som Vášmu manželovi v prvom rade odporučil napísať zamestnávateľovi doporučenú výzvu s uvedením dodatočnej lehoty na splnenie jeho povinnosti a s uvedením upozornenia, že to inak bude riešiť súdnou cestou.

Podľa § 14 Zákonníka práce, spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. To znamená, že ak zamestnávateľ napriek písomnej výzve nezačne vo veci konať a mzdu dobrovoľne neuhradí, má Váš manžel právo podať na súd žalobu o zaplatenie mzdy alebo návrh na vydanie platobného rozkazu (čo je skrátená forma súdneho konania).

Podľa § 214 Trestného zákona je nevyplatenie mzdy a odstupného trestným činom. Preto má Váš manžel okrem riešenia danej veci v občianskoprávnom konaní ďalšiu možnosť a to obrátiť sa na políciu s trestným oznámením v danej veci, kde si môže uplatniť sumu, ktorú mu zamestnávateľ nevyplatil ako náhradu škody. V tomto prípade však orgán činný v trestnom konaní skúma, či v čase, keď mal zamestnanec na vyplatenie mzdy nárok, zamestnávateľ disponoval peňažnými prostriedkami na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou.

Pokiaľ však nechcete danú vec riešiť súdnou cestou, je tu aj možnosť obrátiť sa na Inšpektorát práce so sťažnosťou na zamestnávateľa. Inšpektorát práce však nedisponuje takými oprávneniami ako súd, ktorý môže zamestnávateľovi prikázať vyplatiť Vášmu manželovi dlhovanú mzdu. Inšpektorát práce môže zamestnávateľovi len prikázať, aby napravil danú situáciu a uložiť mu pokutu.

V druhom prípade, ktorý opisujete, by sa mohlo jednať o zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa. Podľa Zákonníka práce, zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Pri vzniku zodpovednosti zamestnávateľa za škodu musia byt splnené nasledujúce podmienky: pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, vznik škody, porušenie právnych povinností alebo úmyselné konanie proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, súvislosť medzi porušením právnych povinností a škodou. Zamestnávateľ má všeobecnú zodpovednosť za škodu, čo znamená, že má zodpovednosť voči poškodenému zamestnancovi, aj keď škodu spôsobil nejaký iný jeho zamestnanec, konajúci v mene zamestnávateľa. Ak však zamestnávateľ preukáže, že škodu zavinil aj poškodený zamestnanec, jeho zodpovednosť sa pomerne obmedzí.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi nahradiť skutočnú škodu (v peniazoch), ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu.

V prípade, ak Vášmu manželovi zamestnávateľ odmieta nahradiť škodu, za ktorú je zodpovedný, aj tu má Váš manžel právo riešiť to súdnou cestou, podaním žaloby na náhradu škody (prípadne sa obrátiť na Inšpektorát práce).

Veľa šťastia Vám prajem!

Stalo sa Vám, že Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu včas, a to ani v dodatočnej lehote? Chcete podať podnet na inšpektorát práce alebo svoje mzdové nároky brániť pre súdom žalobou o zaplatenie mzdy, či návrhom na vydanie platobného rozkazu? Radi Vás zastúpime, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 9. apríla 2016: Dobrý deň, čo sa týka okamžitého skončenia pracovného pomeru, Zákonník práce takúto formu skončenia pracovného pomeru upravuje v § 68 a nasl. V zmysle § 69 zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Nevyplatenie Vašej mzdy je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. Ak Vám zamestnávateľ dobrovoľne nevyplatí mzdu, nezostane Vám iná možnosť ako sa domáhať mzdy súdnou cestou. Vy, ako zamestnanec, máte možnosť podať na súd žalobu alebo návrh na vydanie platobného rozkazu. Žalobu alebo návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie mzdy, odstupného alebo inej pohľadávky voči zamestnávateľovi je potrebné podať na súd, v obvode ktorého má zamestnávateľ sídlo alebo miesto podnikania. Po podaní návrhu súd vydá platobný rozkaz voči dlžníkovi v lehote 10 pracovných dní, pokiaľ sú splnené podmienky na vydanie platobného rozkazu a ak bol zaplatený súdny poplatok vo výške 6 % zo žalovanej sumy. Súdny poplatok sa platí buď v kolkoch, ktoré sa nalepia na prvú stranu žaloby pri podaní alebo až na výzvu súdu. Ak dlžník, teda Váš zamestnávateľ podá odpor alebo ak sa nepodarí platobný rozkaz dlžníkovi doručiť, súd nariadi pojednávanie vo veci. Pokiaľ ako zamestnanec - navrhovateľ ste v nepriaznivej finančnej situácii, môžete požiadať súd o oslobodenie od povinnosti zaplatiť súdny poplatok, pričom k žiadosti o oslobodenie treba doložiť aj tlačivo, ktorým zdokladujete svoju nepriaznivú finančnú situáciu.

Dobrý deň, som podobnej situacii.V januári som išiel na služobnú cestu na 3 tyžne von. Po troch týžnoch som sa vrátil. Bol som cca 10 dni doma potom som zasa išiel von ale na inom vozidle. (sme 4 šoféri 3 kamióny číže sa auta striedajú) K veci: Volal mi šéf že keď som bol naposledy von čí som nemal problém s brzdami odpovedal som nie že boli pohode až nato že L.zadny przdovy valec na ťahači fučal a že začalo zo zásobníka tlaku fučať vzduch.(Keď som Mal isť v januári von kamión bol na kosť zamrznutý nedala sa stlačiť ani spojka ani brzda nič po 5 hodinách rozmrazenia to povolilo prišiel som do Nenzingu v Rakúsku cez noc znova vše zamrzlo a kolobech stále do kola až skym sa neoteplilo). Šéf mi do Tel povedal že kolega išiel von a ze sa mu brzdy rozpadli komplet na návese. Odpoved to ma mrzí ale čo ja stým ja ked som prišiel dom. na Slovensko bolo vše pohode akurát zadne disky na posledných dvoch nápravách som mal chytne troska od hrdze, ale to asi ze vonka sa soli inač vse bolo ok a žiadny naznak že by bolo nieco zlé. to som po príchode dom. nahlasil. Sef odpovedal ok ze nic ze on sa len pýta. Prišiel som domov marci cca 15.3.2016 a Šéf mi vravi že to bola moja chyba že s počítača kamióna vytiahol počet brzdenia a.t.d. čo fakt nič neznamená si myslím.(spohladu ze som vyčeny mechanik). Firmu oprava návesu vyšla 4000Eur firma mi zadržala diéty aj mzdu (od februara 2016). Po mojom upozornení že ich dám na inšpektorát prace ak mi neviplatia diéty. Po 32 dňoch aj to nie cele diety mi vyplatili ale mzdu stále nemám na učte. tak som im poslal okamžitú výpoveď z dôvodu nevyplatenia mzdy a diét. Zatiaľ sa neozvali ani nič chcem sa spýtať ako mam dalej postupovať.? Zmluvu mam na dobu neurčitú od 1.7.2015 keďže mi držia peniaze vzniká mi škoda nemám z čoho platiť účty ako mam postupovať ďalej a čo mi horzi. na koho strane je zákon Ďakujem.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 8. decembra 2014: Dobrý deň, v zmysle Zákonníka práce nevyplatenie mzdy zamestnávateľom je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, je to však obmedzené lehotou jedného mesiaca odo dňa, kedy sa zamestnanec o dôvode okamžitého skončenia pracovného pomeru dozvedel. To, či firma v budúcnosti dostane nejakú pokutu a Vy ste to nezavinili, v žiadnom prípade nemôže znamenať, že Vám len tak svojvoľne budú strhávať určitú čiastku zo mzdy, bezdôvodne a bez Vášho súhlasu. Ako advokát Vám odporúčam poslať zamestnávateľovi najprv písomné upozornenie, že postupuje nezákonne, keď Vám takto strháva zrážky zo mzdy, na ktorých ste sa v pracovnej zmluve nedohodli s tým, že nech od toho upustí a dosiaľ strhnutú sumu Vám vráti s uvedením upozornenia, že to inak budete riešiť prostredníctvom Inšpektorátu práce alebo súdnou cestou.

Dobrý deň pán advokát, chcel by som Vás poprosiť o pomoc v nasledovnej veci. Môj zamestnavateľ mi strháva mesačne 33.19 eur do tedy.Suma sa prestane strhávať pokial neni 700 eur. Pracovnéj zmluve nič není pisané o tejto žráške zo mzdy. Keď som sa pýtal čo je to ,tak my odpovedali,že to je zabespeka... na pokuty,ktoré dojdu, keď už téj firme nebudem pracovať .Do jédneho roka ,keď nedojde žiadna pokuta pošlú mi ich na účet.Čo viem bývali zamestnaneci tieto peniaze nik nedostalJe to doprávná firma ,ktorá nevýplaca mzdu na čas a keď zamestnanec je Pn nedostane žiandnu mzdu až nástupi do zamestnania ... Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 20. augusta 2014: Dobrý deň, ak predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť, zmluva musí mať vždy písomnú formu, inak je neplatná. Vlastníctvo k nehnuteľnosti prechádza na kupujúceho až rozhodnutím príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na základe kúpnej zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, najneskôr do uplynutia dodatočnej primeranej lehoty. Ak Vám syn a nevesta nezaplatia kúpnu cenu ani v dodatočnej primeranej lehote, máte možnosť odstúpiť od zmluvy, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak, a taktiež máte nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku omeškania. Na základe platnej právnej úpravy odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim nie je samo o sebe dôvodom pre obnovenie vlastníckeho práva pôvodného vlastníka k prevádzaným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností. Podľa zákona na späťvzatie návrhu na vklad do katastra je potrebný súhlas všetkých účastníkov konania. Ak vlastnícke právo Vášho syna a nevesty k nehnuteľnosti je už zapísané v katastri, takýto zápis má konštitutívne účinky, môže byť zmenené už len verejnou listinou predloženou na zápis záznamom podľa § 34 katastrálneho zákona na základe rozsudku súdu vydaného v konaní o žalobe požadujúcej určenie vlastníckeho práva podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku. Teda v prípade, ak vlastnícke právo Vášho syna a nevesty k nehnuteľnosti je už zapísané v katastri, máte možnosť obrátiť sa na príslušný okresný súd s určovacou žalobou. Podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.

DOBRY DEN.PRED3 TYZDNAMI SOM SYNOVI AJ S NEVESTOU PREDALA PODZEMOK.ALE DO DNESNEHO DNA MI PENIAZE NA UCET NEPRISLI.KED SA ICH PYTAM ZE KEDY MI UZ PRIDU PENIAZE NA UCET AKO SME SI TO DO ZMLUVY ZAKOTVILI.TAK MA IGNORUJU.DNES ABY SI UZ NEVERIL NIKOMU ANI SVOJEJ RODINE.V ZMLUVE MAME NAPISANE ZE DO 30 DNI MI PRIDU PENIAZE NA MOJ UCET.A PRETO VAS PROSIM O RADU CO MAM ROBYT.LEBO ROZMISLAM ZE TO POJDEM NA KATASTER ZRUSIT ALEBO ZASTAVIT.ALE NEVIBM CI MI TO SPRAVIA ALEBO CI TO MOZU POZASTAVIT.PRETO VAS PROSIM O ODPOVED.DAKUJEM ZA RYCHLU ODPOVED.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto