Na ktorý súd podať návrh na rozvod?

Nachádzate sa tu

Pán advokát, chcela by som sa opýtať, že s manželom už pár týždňov nežijeme spolu. Ja som sa odsťahovala z nášho spoločného bytu naspäť k rodičom. Chcela by som podať návrh na rozvod, len neviem kam ho mám zaslať, teda že na ktorý súd, keďže s manželom sme žili v Prešove a ja momentálne žijem v Banskej Bystrici. A ešte by som sa rada opýtala že ako to je s poplatkami, koľko ma asi celé toto konanie bude stáť. Ďakujem za Vašu odpoveď. Mária

Dobrý deň,

pokiaľ ide o príslušnosť súdu, tak v zmysle Občianskeho súdneho poriadku príslušným bude ten súd v obvode ktorého ste Vy ako manželia mali posledné spoločné bydlisko. Čiže keď uvádzate že ste s manželom žili v Prešove, adresujete návrh na rozvod tomuto súdu. Takto aby som trošku objasnil miestnu príslušnosť súdu, aby ste do budúcnosti v tom mali prehľad. Otázka miestnej príslušnosť je jednou z procesných podmienok konania, to znamená, že súd je povinný ju skúmať skôr ako začne vo veci konať, čím sa spravidla rozumie otvorenie pojednávania. Ak by súd, na ktorý by ste sa obrátili zistil, že na toto konanie nie je príslušný, neodkladne postúpi vec príslušnému súdu a všetkých účastníkov konania o tom upovedomí. Čiže aj keby ste podali návrh na nepríslušný súd, tak súdy si to medzi sebou presunú tak, aby konanie bolo v súlade so zákonom. Čo sa týka poplatkov, tak na návrh na rozvod by ste mali nalepiť kolky v hodnote 66 €. Pokiaľ by ste súčasne s návrhom nezaplatili poplatok, tak súd Vás vyzve, aby ste tak v určitej lehote urobili, inak konanie zastaví. Zákon Vám ale dáva možnosť požiadať o oslobodenie od tohto poplatku, avšak sú tam určité prísne podmienky ktoré musíte spĺňať na toto oslobodenie. Čo sa týka ostatných trov konania tak, z mojej skúsenosti zo súdnej praxe viem, že sudcovia vo väčšine prípadov rozhodnú tak, že v rozvodom konaní žiadny z účastníkov konania nemá nárok na náhradu trov konania.

Chcete sa rozviesť, no neviete, ako správne formulovať návrh na rozvod manželstva, ako dohodnúť Vaše práva k maloletým deťom, stanoviť výšku výživného, či upraviť styk rodiča k maloletým deťom na čas po rozvode? Alebo Vás súd vyzval na vyjadrenie sa k návrhu na rozvod? Radi Vám pri tomto neľahkom rozhodnutí pomôžeme, zastúpime Vás v rozvodovom konaní a predmetné dokumenty vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Evu: Dobrý deň, po podaní návrhu na rozvod manželstva na príslušnom súde, doručí súd tento návrh spravidla do 1- 2 mesiacov druhému manželovi, aby sa k návrhu na rozvod vyjadril, pričom mu určí lehotu na vyjadrenie do 15 dní. Po doručení uvedeného vyjadrenia súd stanoví termín pojednávania, kedy tento termín závisí od vyťaženosti toho - ktorému sudcu, ktorému bude prípad pridelený. Pojednávanie tak môže byť vytýčené do 1 mesiaca od doručenia podaní súdu, avšak táto lehota sa môže predĺžiť pokojne i o pol roka. Na pojednávaní sa môžete vyjadriť ku všetkému, čo súvisí s rozvodom. Ak dôjde k vyhláseniu rozhodnutia na prvom pojednávaní, súd do 30 dní doručí rozsudok o rozvode, proti ktorému je prípustné odvolanie do 15 dní. Pokiaľ sa druhá strana odvolá, o odvolaní rozhoduje následne krajský súd, ktorý opäť rozhoduje podľa vyťaženosti, spravidla do 1 roka. Ak by manžel, ktorý sa rozviesť nechce navrhol, aby prvostupňový súd manželstvo nerozviedol, ale nariadil manželom manželskú poradňu, môže sa stať, že pred samotným rozhodnutím o rozvode manželstva, konajúci súd tomuto návrhu vyhovie, a udelí manželom navštevovať manželskú poradňu, pričom odročí pojednávanie o 3 - 6 mesiacov. Dĺžka rozvodového konania je tak v každom prípade individuálna a závisí najmä od pracovnej vyťaženosti sudcu, ktorému bude prípad pridelený, ako i od prístupu oboch manželov.

dobry den chcela by som sa spytat za moju mamu chce sa rozviest deti su plnolete dovod psychicke tyranie a natlaky zo strany manžela.a vzsporiadanie majetku po rozvode.ako dlho by trval rozvod ked druha strana teda manžel nebude suhlasit z rozvodom?

dobry den chcela by som sa spytat za moju mamu chce sa rozviest deti su plnolete dovod psychicke tyranie a natlaky zo strany manžela.a vzsporiadanie majetku po rozvode.ako dlho by trval rozvod ked druha strana teda manžel nebude suhlasit z rozvodom?

dobry den chcela by som sa spytat za moju mamu chce sa rozviest deti su plnolete dovod psychicke tyranie a natlaky zo strany manžela.a vzsporiadanie majetku po rozvode.ako dlho by trval rozvod ked druha strana teda manžel nebude suhlasit z rozvodom?

dobry den chcela by som sa spytat za moju mamu chce sa rozviest deti su plnolete dovod psychicke tyranie a natlaky zo strany manžela.a vzsporiadanie majetku po rozvode.ako dlho by trval rozvod ked druha strana teda manžel nebude suhlasit z rozvodom?

Dobrý deň, s manželom máme trvalé bydlisko na Slovensku, taktiež manželský zvazok sme uzavreli pred 10 rokmi na Slovensku, ale už cca 16 rokov žijeme obaja v spoločnej domácnosti v ČR. Máme 2 neplnoleté deti s trvalým bydliskov v SR. Ja mám vystavený domicil v ČR, manžel si nezažiadal. Máme žiadať o rozvod v SR, alebo stačí v ČR? ďakujem

Odpoveď pre Anonymného užívateľa : Dobrý deň, nakoľko ste výlučnou vlastníčkou bytu, ktorý je založený v prospech banky, ktorá Vám poskytla hypotekárny úver, je potrebné sa predovšetkým informovať v tejto banke, či by Vám zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania povolili. Pokiaľ by sa partner rozviedol, mohol by do úveru s Vami vstúpiť ako spoludlžník, čo by zároveň znamenalo aj to, že by sa stal spoluvlastníkom bytu. Iný prípad by nastal, keby ste boli vlastníčkou bytu, na ktorom by neviazla ťarcha záložného práva, v takom prípade by ste mohli so svojím vlastníctvom voľne disponovať podľa vlastného uváženia.

Som vlastník bytu, žijem s partnerom ktorý nie je rozvedený a ani nemá BSM. Na byt som si vzala hypotéku ktorú splácam a partner my pomáha so stravou a ostatnými vydavkami kedže je stale posudzovaný s manželkou. Môžem mu dať doživotné právo bývať v byte ktorého som vlastník ja, ale bez jeho pomoci by som hyptéku nedokazala splácať?

Odpoveď pre Anonymného užívateľa - 28. júl 2016 - 13:03 Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 148 ods. 2 zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.Ak sa raz takto BSM vyporiada, po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia všetok ďalší majetok už manželia nadobúdajú každý do vlastného podielového vlastníctva. Z tohto dôvodu by už manželka nemala žiadny právny nárok na majetok manžela napriek tomu, že manželstvo ako také nezaniklo. Podotýkam však, že na zrušenie BSM počas trvania manželstva musia byť splnené zákonné podmienky, v opačnom prípade BSM zaniká až zánikom manželstva.

Dobrý Chcem sa opýtať žijem s mužom ktorý nie je rozvedený a zrejme ani rozvedený nebude lebo jeho manželka sa rozvádzať nechce ale súhlasi, že sa bezpodielovo vysporiadajú. Ja si chcem vziať úver a chceme kupiť pozemok ktorý bude písaný na moje meno aj dom ktorý si chceme dať postaviť ale to až ked bude mať BSM. Ja dam menej peňazí do domu ako môj partner ale bude napisaný na moje meno a on bude tam mať doživotné právo byvať. Mohlo by sa stať že by to mohla jeho manželka alebo deti súdne napadnúť aj keď bude bezpodielovo vysporiadaný?

Odpoveď pre Zoru: Dobrý deň, ja by som Vám odporúčal v prvom rade zrušiť Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo. Odporúčam Vám kontaktovať aj advokáta za účelom prípravy takéhoto návrhu. Zo závažných dôvodov Vám môže príslušný súd na návrh toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Takýmto závažným dôvodom na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva počas trvania manželstva je napr. ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, keďže Váš manžel je človekom trpiacim gamblerstvom, v dôsledku čoho má vysoké dlhy, ktoré nedokáže a nie je ochotný splácať.

môj manžel má problémy s hracími automatmi.Momentálne ja splácam peiaze ,ktoré bol dlžný ,aby sme neprišli o byt.Opäť s tým začal a ja už nie som ochotná splácať jeho dlhy.Prosím poradte ako sa mám poistiť alebo čo mám robiť aby som už za neho neplatila.Máme dospelé deti a rozmýšľam aj o rozvode ale čo bude s jeho dlhmi.

Odpoveď pre Peťa: Dobrý deň, nakoľko ste stále manželmi, máte tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čo znamená, že peniaze, ktoré zarobíte patria aj manželke. Spoločné práva a povinnosti manželov k veciam v BSM (spoločné právo tieto veci užívať a povinnosť uhrádzať náklady na ne) trvajú aj v prípade, keď manželia zrušili spoločnú domácnosť. Zrušenie spoločnej domácnosti samo o sebe nemá za následok zánik majetkového spoločenstva manželov. Pokiaľ náklady na domácnosť uhradil iba jeden z manželov z vlastných prostriedkov (z oddeleného majetku), môže sa v rámci vyporiadania BSM domáhať náhrady takto vynaložených nákladov. Po rozvode manželstva v prípade, že nedokážete sa dohodnúť s manželokou na vyporiadaní Vášho majetku, môže podať hociktorý z Vás, ako manželov, návrh na vyporiadanie na príslušný súd. Súd vysporiadava spoločný majetok podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka. Návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva je možné podať najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. V konaní zohľadňuje i to, kto a v akej miere sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku. Podľa § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého podiely oboch manželov sú rovnaké. Z tejto základnej zásady zákon pripúšťa výnimky, ktoré umožňujú podiely určiť aj iným pomerom, a to napríklad s prihliadnutím na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a zveľaďovanie spoločných vecí a pod. Okrem toho každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho výlučného majetku vynaložil na spoločný majetok, a je povinný uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku manželov vynaložilo na jeho oddelený (samostatný) majetok.

Dobrý, manželka v návrhu popísala že od augusta som sa odsťahoval a na všetky výdavky je sama, že s ničím jej neprispievam. Pravda je však taká že ja som jej navrhol polovičku výdavok platiť až do dňa rozvodu lenže ona s tým nesúhlasila. Pojednávanie máme až v marci 2016, chcem sa len spýtať či to môže mať nejaký vplyv pri rozdelovaní majetku a rovnako aj to že náš spoločný dom neobývam. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem

Odpoveď pre Miriamu: Dobrý deň, ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je - návrh sa podáva na súde v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov.

Dobry den Rada by som sa opytala chcem sa s manzelom rozviest ale neviem kde mam zaslat ziadost o rozvod ak sme s manzelom obaja z Jakloviec. Dakujem

Odpoveď pre Kleopatru: Dobrý deň, pokiaľ ide o príslušnosť súdu, tak v zmysle Občianskeho súdneho poriadku príslušným bude súd v obvode ktorého ste Vy ako manželia mali posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z Vás, ako manželov. Ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa. Ak naposledy ako manželia ste bývali spolu v KE, príslušný na podanie návrhu na rozvod by bol súd v KE. Ak ani jeden z Vás, ako manželov už nebýva v obvode tohto súdu, bude príslušný všeobecný súd odporcu. Všeobecným súdom je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v obvode ktorého sa zdržuje. Pokiaľ návrh bol podaný na nepríslušný súd, tak súdy si to medzi sebou postúpia tak, aby konanie bolo v súlade so zákonom. Ak súd podľa predchádzajúceho zistí, že nie je miestne príslušný, neodkladne postúpi vec príslušnému súdu. O postúpení súd upovedomí účastníkov, teda Vás.

Dobrý deň, chcem sa spýtať, na veľakrát tu už spomínané a to kde podať návrh na rozvod. Ak manželia pochádzajú z PO, ale spolu žili krátky čas v KE, tam majú aj obaja trvalé adresy. Ale dlhodobo sa obaja opäť zdržiavajú na svojích prechádzajúcich adresách v PO a tam aj "žijú", keď bol podaný návrh na rozvod v PO s tým, že tam sa obaja aj zdržiavajú, bude návrh postúpený na súd do KE, lebo tam naposledy spolu bývali?

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 11. septembra 2015: Dobrý deň, s rozvodom manželstva je bezprostredne spojené vyporiadanie majetku, ktorý spadal do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“). V zmysle § 148 OZ zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Prvým a najvhodnejším riešením pre manželov je vyporiadanie BSM dohodou. Tento spôsob sa javí ako najprijateľnejší v tých prípadoch, keď sú manželia schopní a aj ochotní dospieť ku spoločnému konsenzu o ich majetku. Takáto dohoda nepodlieha ani schváleniu zo strany súdu. Musí sa však vzťahovať na všetok majetok a na všetky veci, ktoré patrili do BSM, nakoľko sa v opačnom prípade môže niektorý z manželov domáhať súdnou cestou, aby súd vyporiadal aj doteraz nevyporiadaný majetok. Súd by v takomto prípade rozhodoval o celom majetku a predchádzajúca dohoda manželov by tak stratila svoju platnosť. Pokiaľ ide o formálnu stránky dohody, zákon pre jej platnosť vyžaduje v zmysle § 149a OZ písomnú formu len vtedy, ak predmetom vyporiadania je nehnuteľný majetok, a to vzhľadom na spôsob nadobúdania vlastníctva k nehnuteľným veciam.Už len pre doplnenie – ak dôjde k vyporiadaniu majetku dohodou, manželia sú si povinní vydať na požiadanie potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, a to v písomnej podobe. Ak uzavriete dohodu, ako advokát Vám odporúčam, dať si ju notársky overiť. Ak Vaša manželka nesúhlasí s dohodou, do úvahy prichádzajú ďalšie dve možnosti: rozhodnutie súdu alebo vyporiadanie BSM priamo zo zákona. Podať návrh na súd na vyporiadanie môžete však iba do troch rokov od zániku manželstva. Ak tak neurobíte, ani neuzavriete dohodu, vyporiada sa Vaše BSM priamo zo zákona a to tak, že vlastníctvo k nehnuteľnostiam prejde do Vášho podielového spoluvlastníctva a hnuteľné veci Vám budú patriť tak, ako ich máte v užívaní. Vyporiadanie BSM môžete začať riešiť až po zániku Vášho manželstva teda právoplatnosti rozsudku o rozvode. Ak si vezmete úver po zániku manželstva, už nebude patriť do Vášho BSM.

Dobrý deň Chcem sa opýtať podal som žiadosť na rozvod a neviem ako to bude z majetkopravným vysporiadaním. Ak by som sa dohodol z manželkou že si majetok rozdelíme nemusí to prebiehať súdnou cestou? A ak manželka nebude suhlasiť prejednáva sa majetkové vysporiadanie už počas rozvodu alebo treba o to požiadať súd? Ako je to po rozvode ak by sme ešte neboli majetkoprávne vysporiadaný mohol by som vziať úver alebo ešte by s tým musela súhlasiť už exmanželka? Ďakujem.

Odpoveď pre Marinu: Dobrý deň, ako advokát Vám odporúčam obrátiť sa priamo na infocentrum súdu, najlepšie osobne, kde Vám môžu povedať spisovú značku rozvodového konania, prípadne úkony urobené v konaní.

dobry den, chcela by som poprosit o radu zijem s priatelom 7 rokov, nedavno mi oznamil,ze podal asi v maju ziadost o rozvod na sud bratislava IV, kedze doteraz nebolo pojednavanie, nevie,kde sa ma obratit,aby sa dozvedel, v akom stadiu jeho ziadost je. dalo by sa to zistit,kedy by mohlo byt pojednavanie? dakujem vopred za radu Marina

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 14. júna 2015: Dobrý deň, keďže ste obaja stále slovenskými štátnymi občanmi, môžete sa kvôli rozvodu obrátiť na slovenský súd. Takúto možnosť upravuje zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ako aj európske nariadenie o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Navyše toto nariadenie umožňuje, aby ste sa s návrhom na rozvod obrátili aj na súd v členskom štáte, na ktorého území máte ako manželia obvyklý pobyt. Oba tieto právne predpisy sa zaoberajú otázkou rozvodu slovenských občanov trvale žijúcich v cudzine tak, aby si mohli vyriešiť svoje osobné pomery na Slovensku. Ďalej budeme vychádzať z toho, že vo vašom prípade by ste podali návrh na rozvod na Slovensku. V takom prípade je namieste určiť príslušný okresný súd, teda konkrétny súd, na ktorý sa obrátiť s návrhom na rozvod. Podľa slovenského Občianskeho súdneho poriadku platí, že na konanie o rozvod manželstva je príslušný súd v obvode, v ktorom mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike. Ak nie je takýto súd, existuje príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký, potom všeobecný súd navrhovateľa. Vzhľadom na to, že ani jeden z vás nebýva v obvode súdu, kde bolo vaše posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, bude pravdepodobný príslušný všeobecný súd odporcu. Odporcom by bol váš manžel. Všeobecný súd vášho manžela, a teda súd, ktorý by rozhodol o rozvode, bude ten, kde mal váš manžel posledné bydlisko v Slovenskej republike. Návrh na súd sa podáva v troch vyhotoveniach, uveďte tam meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a údaj o štátnom občianstve oboch účastníkov konania. Podstatné je opísať v ňom všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že manželstvo je trvalo rozvrátené a nie je možné obnovenie manželského spolužitia. Ďalej označte dôkazy, o ktoré opierate svoje tvrdenia, a na záver uveďte aj to, čoho sa domáhate. K návrhu priložíte fotokópiu sobášneho listu. K Vašej 2 otázke poplatky sú v hodnote 66 EUR za kolky plus trovy konania, ktoré sú individuálne. Ceny za právne služby sú tiež rôzne, závisí to od vykonaných úkonov. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme v niektorej z našich pobočiek advokátskej kancelárie.

Dobry den, S manzelom sa chceme rozviest, ale ziadost o rozvod budem podavat ja. Sme obidvaja Slovaci, ale zijeme v Prahe a svadbu sme mali tiez v CR. Chcem sa teda opytat, na ktorom sude je potrebne podat ziadost o rozvod a tiez na moznost, ci je mozne podat ziadost na velvyslanectve SR tu v Prahe a riesit to cez ambasadu. Aky by bol prosim Vas v postup v takomto pripade, ked by sme chceli rozvod vyriesit tu v Prahe? Sme manzelmi od minuleho roku -Jul 2014- nemame ziaden spolocny majetok, zijeme v podnajme, bez deti. Zaroven by som sa este chcela informovat na 2 veci: 1. v akej cenovej hladine sa priblizne pohybuju poplatky za rozvod, resp.sudne konanie a pravnicke sluzby. 2. Je mozne na internete stiahnut nejaku aktualnu formu ziadosti o rozvod a tiez vyjadrenie k navrhu druhou stranou? Vopred dakujem za rady a zodpovedanie otazok.

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 17. februára 2015: Dobrý deň, pokiaľ ide o príslušnosť súdu, tak v zmysle § 88 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku príslušným súdom na podanie návrhu o rozvod bude ten súd v obvode ktorého ste Vy ako manželia mali posledné spoločné bydlisko. Ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa. Príslušnosť súdu sa najprv určuje podľa posledného spoločného bydliska manželov, nie podľa spoločného trvalého pobytu. Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 18. februára 2015: Dobrý deň, ak Váš partner nie je rozvedený, potom platí ustanovenie § 145 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. V zmysle uvedeného ustanovenia, je potrebný na kúpu nehnuteľnosti aj súhlas druhého manžela, nakoľko nejde o bežnú vec týkajúcu sa spoločnej veci. Tiež Vám musím pripomenúť, že veci kúpené len jedným z manželov počas trvania manželstva, pokiaľ nemajú zrušené alebo zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo s manželkou, nemôže kúpiť zo spoločných prostriedkov tak, aby táto vec nepatrila do BSM. S výnimkou vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov. Aj keby kúpil spomínaný byt na Vaše meno, teda on by Vám dal peniaze a Vy by ste bola uvedená na kúpnej zmluve ako kupujúca, jeho manželka by mohla následne takýto právny úkon napadnúť relatívnou neplatnosťou na súde, keďže nedala na to súhlas. Jedine keby peniaze, z ktorých Vám partner kúpi spomínaný byt by bol dostal darovaním alebo dedením do výlučného vlastníctva, alebo ich nadobudol pred uzavretím manželstva.

Dobrý deň Chcem sa opýtať žijem s partnerom ktorí nieje ešte rozvedený a chce mi kupiť byt na moje meno. Otázkou je že či by v prípade rozvodu nemohla jeho manželka napadnuť že byt mi kupil z ich spoločného majetku alebo v pripade ak by sa nerozviedol a počas nášho spolužitia by sa mu niečo stalo mohli by mi ten byt vziať?

Dobrý deň, neviem kde mám podať, žiadosť o rozvod. S manželom sme nikdy nemali spoločné trvalé bydlisko a neviem teraz kde podať návrh - podľa trvalého bydliska manžela alebo môjho? Ďakujem

Dobrý deň, neviem kde mám podať, žiadosť o rozvod. S manželom sme nikdy nemali spoločné trvalé bydlisko a neviem teraz kde podať návrh - podľa trvalého bydliska manžela alebo môjho? Ďakujem

Odpoveď pre Petru K.: Dobrý deň, v zmysle § 88 ods. 1 písm. a) OSP miestne príslušný na podanie návrhu na rozvod je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa. Európske nariadenie o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností umožňuje, aby manželia s návrhom na rozvod obrátili aj na súd v členskom štáte, na ktorého území majú ako manželia obvyklý pobyt. To, že ako dlho bude trvať rozvodové konanie závisí hlavne od Vás (manželov) a takisto od sudcu, ktorému bude Váš prípad pridelený. Súd manželstvo rozvedie vždy, ak zistí že sú vzťahy medzi manželmi natoľko vážne a trvalo narušené, že nemôže plniť svoju spoločenskú funkciu a tiež nemožno očakávať že by manželia obnovili svoje spolužitie. Samozrejme sudca musí vidieť že tento rozvrat medzi manželmi nie je len prechodný, ale má trvalý charakter.Keďže máte spoločné dieťa, odporúčam Vám ako advokát pokúsiť sa dohodnúť o úprave práv k dieťaťu po rozvode, že komu z Vás bude zverené dieťa do osobnej starostlivosti, a určiť výšku výživného, ktoré bude povinný platiť druhý rodič na dieťa. Súd v konaní o rozvode potom prihliadne na Vašu dohodu. Ak sa nedokážete dohodnúť medzi sebou, bude rozhodnúť o osobnej starostlivosti dieťaťa ako aj o výške výživného súd, a to tak, že vždy prihliadne na najlepší záujem dieťaťa.

Dobrý deň Chcela by som sa rozviesť s manželom, s ktorým mam 7 týždňové bábätko. Nežijeme spolu už od 19 týždňa môjho tehotenstva, on žije v CZ a ja tu na SK. Brali sme sa tu na Slovenku, lebo tu máme obaja trvalí pobyt. Teraz je v CZ a chce podať návrh on tam . Chcem sa spýtať či je to možne, lebo ma presviedča že sa to dá, ale potrebuje kópiu overenú notárom sobášneho listu a rodného listu dieťaťa. Ešte by som sa chcela spýtať či náš určite rozvedú, kedže on ma už druhu partnerku a ako dlho to bude trvať a či si môže robiť nároky na malého. Za odpoveď a rady vopred ďakujem

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 8. februára 2015: Dobrý deň, v zmysle § 88 ods. 1 písm. a) OSP miestne príslušný na podanie návrhu na rozvod je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa. Návrh teda musíte podať na súd, v obvode ktorého ste mali posledné spoločné bydlisko s manželom, ak má v jeho obvode ešte bydlisko aspoň Váš manžel. Ak nie, tak musíte podať návrh na rozvod na súd, v obvode ktorého má bydlisko váš manžel (všeobecný súd odporcu) a ak taký súd nie je, tak až potom môžete podať návrh na súd, kde máte bydlisko Vy ako navrhovateľka. Návrh môžete poslať aj poštou, čo sa týka kolkov, musíte ich prilepiť na prvopis návrhu. V prípade, že by ste podali návrh na rozvod manželstva na nesprávny (nepríslušný) súd, potom by ho síce tento súd postúpil na príslušný súd podľa zákona, ale tým by sa Vám rozvodové konanie predĺžilo minimálne o pár mesiacov.

Dobry den chcela bi som sa opytat...z terajsim manzelom sme sa pred dvoma rokmi vzali v banskej bystrici kde ma aj manzel trvali pobyt.ja pochadzam z handlovej kde zas mam ja trvaly pobit.momentalne byvam v lucenci chcem sa opytat je mozne poziadat o rozvod aj v lucenci.kde sa momentalne nachadzam? nemam tu ani prechodnu adresu nic. pracujem tu a byvam na ubytovni.ja sa chcem rozviest ale manzel nie.poradite mi prosim vas ako mam postupovat.a kolko bi ma to prosim vas vsetko stalo.dakujem.

Odpoveď pre Jakeline: Dobrý deň, pokiaľ ste obaja s manželom slovenskými občanmi, v tom prípade platí v zmysle § 22 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa zrušenie manželstva rozvodom spravuje právnym poriadkom štátu, ktorého občanmi sú manželia v čase začatia konania. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravuje sa zrušenie manželstva rozvodom právnym poriadkom slovenským. Ďalej § 38 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom ustanovuje, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom, je daná právomoc slovenských súdov, bez ohľadu na to, či je na Slovensku miestne príslušný súd. Vo Vašom prípade, ak ste občiankou Slovenskej republiky, bude príslušný súd v Slovenskej republike. Návrh sa podáva na súde v obvode ktorého ste mali ako manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z Vás. V prípade, že nie je takýto súd, potom je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa.

Dobry den Ja zijem v zahranici s manzelom uz 3.5 roka v Anglicku. Chcem si podat rozvod. Kde mam to podat na Slovensku alebo v Anglicku? Oba pracujeme tu v Anglicku. Ja som tehotna. Dakujem van velmi pekne. Dakujem van za poradu S pozdravom

Dobrý deň, mi sme s manželom reálne nikdy nemali spoločný trvalý pobyt, ja som mala trvalý pobyt aj so synom u mojich rodičov a manžel u svojich rodičov. Dlhé roky sme žili u mojich rodičov (kde ja mám trvalý pobyt) a cca pred rokom sme sa presťahovali do bytu (ktorý je môj) ale nemám tam trvalý pobyt ani ja a ani manžel. Mám teda niečo priložiť k rozvodu (list vlastníctva, alebo nejaké vyhlásenie?) ďakujem

Odpoveď pre Leu: Dobrý deň, pokiaľ chcete rozvod bez Vašej účasti na pojednávaní, vzhľadom na skutočnosť, že bývate mimo územia SR, je možné požiadať príslušný súd o rozvod bez Vašej účasti. Hlavnou podmienkou rozvodu bez účasti na pojednávaní je najmä to, aby ste nemali deti, pretože v prípade manželstiev s deťmi je účastníkom konania aj kolízny opatrovník, ktorý zastupuje dieťa. Vzhľadom na to, že Vaše deti sú už plnoleté, táto podmienka nebude prekážkou. Ďalšou podmienkou rozvodu bez účasti na pojednávaní je správne napísaný návrh na rozvod manželstva, aby od Vás súd nechcel doplnenie niektorých údajov. Ja Vám odporúčam si zvoliť advokáta, ktorý Vás pôjde zastupovať na pojednávanie, teda súd rozhodne o rozvode bez Vašej účasti na pojednávaní. Sudca však môže trvať na Vašej účasti. Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 20. novembra 2014: Dobrý deň, ak ste k návrhu nepriložili 66 EUR kolok, súd Vás určite vyzve na jeho zaplatenie, aby ste tak v určitej lehote urobili, inak konanie zastaví. Tým sa Vaše rozvodové konanie predlžuje.

Ak som podala návrh na rozvod 30.09.2014 ale nedala som kolok ktorý v tom čase nebolo možné zakúpiť bude mi vytýčené súdne pojednávanie lebo zatiaľ mi neprišiel žiadny dátum pojednávania ani výzva o zaplatení kolku. Mám kúpiť kolok a isť ho odniesť na súd dodatočne alebo to neovplyvňuje termín pojednávania? Je možné zaplatiť za kolok až po súdnom pojednávaní alebo bez toho súd nebude ani pojednávať?

Dobrý deň, Pred pár dňami som podala žiadosť o rozvod, ku ktorej ma viedla manželova dlhoročná závislosť na hracích automatoch. Máme spolu dve dcéry- obe dospelé. Nakoľko plánujem odletieť na pol roka do zahraničia, chcem sa Vás opýtať či je možné splnomocniť v tejto veci blízku osobu a teda sa pojednávania vôbec nezúčastniť? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 4. októbra 2014 Dobrý deň, pokiaľ sa nechcete rozviesť, skúste sa s partnerom o tom ešte porozprávať. Navrhnite mu vyhľadať spoločne manželskú poradňu, kde Vám môžu odborne pomôcť pri riešení Vašich manželských problémov. Ak ani tieto kroky nebudú postačujúce, a manžel nechce s Vami žiť v manželstve naďalej, žiaľ treba sa s tým zmieriť. Zbytočné prieťahy nikam nevedú.

Ak sa nechcem za žiadnych okolností rozviesť ako to môžem natiahnuť čo najdlhšie???

Ďakuj Vám ;)

Odpoveď pre smajlika: Dobrý deň, v prípade, ak neviete súčasnú adresu bydliska Vášho manžela, je potrebné v návrhu uviesť, že adresa jeho presného súčasného bydliska je Vám neznáma, a môžete uviesť v návrhu jeho poslednú známu adresu. Súd sa pokúsi zistiť jeho súčasnú adresu, v krajnom prípade sa súdne konanie sa potom môže uskutočniť aj bez jeho prítomnosti.

Dobrý deň chcem sa opytať otazočku.chcem sa rozviesť z manželom nežijeme už dva roky pretoze si nasiel znamost a prestahoval sa ale ja netusim kam.neudrziavame ziaden kontakt.vobec neviem co mam napisať do žiadosti adresa odporcu...a ako mu to súd doručí?ďakujem za odpovaď

Odpoveď pre Vladimíra Dobrý deň, ak sa chcete rozviesť obaja, nežijete v spoločnej domácnosti, nemáte spoločné deti, návrh na rozvod manželstva bol správne formulovaný, Vaše manželstvo môže byť rozvedené rýchlo, záleží to však aj od vyťaženosti súdu, kedy bude vytýčené pojednávanie. Po podaní návrhu na rozvod a súhlasného stanoviska súd Vám žiadnu odpoveď nedoručí, len vytýči deň pojednávania. Keby ste si ten úver zobrali ešte počas trvania Vášho manželstva, úver môže byť stále uspokojený z majetku patriaceho do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Vzhľadom na to Vám odporúčam, aby ste si úver zobrali až po rozvode manželstva.

Dobry den, manzelka podala,navrh na rozvod, s ktorym nemam dovod nesuhlasit. Po doruceni vyzvy som v lehote do 15tich dni zasla suhlasne stanovisko (bez nariadenia pojednavania) Nezijeme v spolocnej domacnosti, nemame voci sebe ziadne pozdlznosti, deti taktiez nemame. Moja otazka: dost urgentne si potrebujem vziat hypoteku ale kedze sa sud este nevyjadril, sme teoreticky este manzelia a hypoteku by som si musel brat s manzelkou. V akej lehote mozem ocakavat odpoved zo sudu? A aky je potom dalsi postup? Dakujem velmi pekne za odpoved. V.

Odpoveď pre Jane Dobrý deň, Občiansky súdny poriadok umožňuje súdu rozhodnúť aj bez účasti druhého manžela. V konaní o rozvode Vás môže zastupovať splnomocnený advokát až do právoplatného skončenia veci. Písomný návrh na rozvod manželstva môžete podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Dakujem za odpoved. Mam este otazku je mozne aby som splnomocnila pravneho zastupcu , ktory by ma zastupoval v mojej nepritomnosti.....napr. Vas ....Upresnim to . Ja pridem na Slovensko okolo 20 jula len kvoli podaniu navrhu na rozvod a nasledne odlietam zo svojym sucasnym partnerom za ocean, kde budeme spolu zit a po mojom rozvode sa planujeme vziat. vzhladom k tomu ze zijem v cudzine bolo by pre mna obtiazne na otocku letiet 17 hodin . je teda mozne aby vsetky nalezitosti zariadil pravny zastupca..... Dakujem

Dobrý deň, to, že ako dlho bude trvať rozvodové konanie závisí hlavne od Vás (manželov) a takisto od sudcu, ktorému bude Váš prípad pridelený. Ak sa rozviesť chcete obaja, máte dospelé deti, bol správne formulovaný Váš návrh na rozvod manželstva, manželstvo môže byť rozvedené veľmi rýchlo, aj do jedného mesiaca. V takomto prípade závisí iba od súdu, kedy vytýči hlavné pojednávanie (sú sudcovia, ktorí Vám dajú termín aj do dvoch troch týždňov, u niektorého musíte čakať aj mesiace). Okrem toho takmer celé leto majú sudcovia tzv. sudcovské prázdniny, pojednáva sa hlavne na začiatku júla prípadne koncom augusta, medzi tým len výnimočne.

Dobry den s manzelom nezijeme spolu cez 4 roky. ja zijem v zahranici a on na Slovenksu . obidvaja sa chceme rozviest. Chcem sa vas opytat ked priletim na Slovensko je mozne aby nas rozvod prebehol od podania napriklad do dvoch tyzdnov....? Mame dospele deti, ktore ziju v zahranici. nemame ziadny spolocny majetok. Pytam sa preto o takto rychlu moznost rozvodu , ze vzhladom ze byvam mimo republiku a budem sa stahovat za ocean hodne daleko aby som mala moznost vymenu dokladov a vsetkeho ostatneho , aby som kvoli tomu nemusela priletiet znovu. Dakujem s pozdravom Jane

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 1. júna 2014: Dobrý deň, vo Vašom prípade by som sa najskôr informoval telefonicky na príslušnom súde, či návrh skutočne nedostali, nakoľko mohlo prísť aj k prieťahom v súdnom konaní. Pokiaľ máte dôkaz, že ste na súde návrh odovzdali, pričom nebol skutočne doručený príslušnému sudcovi, môžete sa na súd obrátiť so sťažnosťou.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto