Ako vymôcť výživné ?

Nachádzate sa tu

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Každý rodič je povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Čo však robiť v prípade, keď nastane situácia, že povinný rodič si svoju vyživovaciu povinnosť neplní. Jednotlivé možnosti, ako riešiť túto situáciu a úspešne vymôcť výživné, si priblížime v nasledujúcom článku.

Konanie o výživnom

Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Konanie, v ktorom súd rozhoduje o výživnom sa môže začať na návrh oprávnenej osoby alebo aj bez návrhu. Na návrh sa konanie, ktorého predmetom je aj určenie výživného, jeho zvýšenie, zníženie alebo zrušenie, začína v prípadoch:

a) ak ide o rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa (v rozhodnutí súd upraví aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode a súd zároveň určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti prispievať na jeho výživu alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného),
b) ak ide o konanie o určenie otcovstva, s ktorým je spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého,
c) ak ide o výživné pre plnoleté dieťa,
d) ak ide o zmenu alebo zrušenie výživného v dôsledku zmeny pomerov (okrem výživného pre maloleté dieťa, kedy je začatie súdneho konania možné aj bez návrhu).

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je možné konanie začať aj bez návrhu. O začatí konania bez návrhu súd vydá uznesenie, ktoré doručí účastníkom konania do vlastných rúk.
V prípade určenia výživného je možné uzatváranie dohôd o plnení vyživovacej povinnosti medzi oprávnenou osobou a povinnou osobou. Na jej vykonateľnosť je potrebné, aby súd túto dohodu schválil.

Miestna príslušnosť na podanie návrhu na určenie, zmenu, zrušenie výživného

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je daná výlučná miestna príslušnosť, ktorá sa spravuje bydliskom maloletého dieťaťa v čase začatia konania. Výlučná miestna príslušnosť platí aj v prípade, ak ide o konanie o rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa (v rámci tohto konania o rozvod sa rieši aj otázka úpravy výkonu rodičovských práv a povinností vrátane povinnosti platiť výživné), miestne príslušným bude súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, za podmienky, že v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov. Ak taký súd nie je, je príslušný všeobecný súd toho, kto návrh nepodal, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa. Pri maloletom v konaní pri zmene okolností, ktoré boli rozhodujúce pre určenie príslušnosti, umožňujú, aby príslušný súd preniesol svoju príslušnosť na iný súd. Podmienkou je, aby tento súd bol v záujme maloletého dieťaťa. Ak by tento súd nesúhlasil s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd. Na konania vo veciach určenia rodičovstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté. Na konanie vo veciach výživného pre plnoleté osoby a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Aké sú možnosti v prípade, ak si povinný rodič neplní svoju povinnosť platiť výživné na dieťa?

Ak už bolo vydané rozhodnutie, ktoré je právoplatné a vykonateľné (prípadne bola súdom schválená dohoda o plnení vyživovacej povinnosti), a ktorým je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, toto rozhodnutie (dohoda) slúži ako exekučný titul. Pokiaľ tento rodič, ktorý bol zaviazaný na platenie výživného si svoju povinnosť riadne a včas nesplní, dostáva sa tým do omeškania a oprávnená osoba (druhý rodič, prípadne iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, ako zákonný zástupca maloletého, alebo samotné dieťa, ak dosiahlo plnoletosť) má právo pristúpiť k jednému z nasledovných riešení:
- podať návrh na nútený výkon rozhodnutia prostredníctvom súdneho exekútora
- podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona orgánom činným v trestnom konaní
- požiadať o náhradné výživné

Návrh na nútený výkon rozhodnutia – exekúcia

Jednou z možností ako sa dostať k zaplateniu dlžného výživného je podanie návrhu na vykonanie exekúcie.
Návrh na vykonanie exekúcie možno po novom podať už iba výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, a to prostredníctvom elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný a listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu v zmysle § 48 ods. 4 Exekučného poriadku sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. 

Po podaní návrhu na výkon exekúcie sa exekučné konanie začína dňom, kedy bol návrh doručený Okresnému súdu Banská Bystrica, ale samotná exekúcia sa začína až doručením poverenia súdnemu exekútorovi. V prípade, že sú splnené všetky predpoklady na výkon exekúcie, pristúpi poverený exekútor k jednému zo spôsobov výkonu exekúcie. Napriek skutočnosti, že nie vždy je zaručený úspech vymoženia pohľadávky v plnej výške, vymáhanie dlžného výživného prostredníctvom súdneho exekútora je stále najčastejším a najefektívnejším spôsobom, ako sa dostať k dlhovanej sume výživného na dieťa.

Trestné oznámenie

Ďalšou z možností, ako môže oprávnená osoba postupovať, ak si rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť na dieťa, je podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy po novom spácha ten, kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. V tejto súvislosti upozorňujeme, že uplynutie uvedených dvoch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia dvoch mesiacov v období dvoch rokov. Keďže k páchaniu tohto trestného činu prichádza stále pomerne často, zákonodarca pristúpil k sprísneniu znakov tejto skutkovej podstaty (donedávna platilo obdobie troch mesiacov počas dvoch rokov). Prostredníctvom tohto spôsobu však nedochádza k priamemu vymáhaniu dlžného výživného, ako je to pri exekúcii. Je to skôr prostriedok ako donútiť povinného rodiča, dobrovoľne si splniť svoju vyživovaciu povinnosť, nakoľko, ak sa povinný rodič uzná vinným, hrozí mu sankcia vo forme odňatia slobody. S trestným činom zanedbania povinnej výživy je spojený aj inštitút účinnej ľútosti, pri ktorej trestnosť trestného činu zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a ak si povinná osoba dodatočne dobrovoľne splní svoju vyživovaciu povinnosť predtým, ako sa súd odoberie na záverečnú poradu.

Náležitosti trestného oznámenia:

Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú buď policajt alebo prokurátor a možno ho urobiť buď ústnou formou do zápisnice alebo písomne, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona alebo bez zaručeného elektronického podpisu. (Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o podaní nekoná).

Trestné oznámenie by malo obsahovať najmä nasledujúce náležitosti:

a) osobné údaje poškodenej osoby (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, štátna príslušnosť) – v prípade, ak je dieťa maloleté, uvádzajú sa osobné údaje zákonného zástupcu spolu s údajmi dieťaťa, ak je dieťa plnoleté, trestné oznámenie podáva už vo vlastnom mene,
b) osobné údaje povinného rodiča podozrivého zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, štátna príslušnosť),
c) trestný čin, pre ktorý sa trestné oznámenie podáva, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona,
d) dôvod podania trestného oznámenia – nezaplatenie výživného povinným rodičom najmenej dva mesiace v období dvoch rokov,
e) exekučný titul, t.j., právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, ktorý určuje vyživovaciu povinnosť povinnému rodičovi,
f) dátum a podpis osoby, ktorá ho podáva
g) prílohy – právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, ktorý je opatrený potvrdením o jeho právoplatnosti a vykonateľnosti a rodný list dieťaťa.

Po prijatí trestného oznámenia orgán činný v trestnom konaní prešetrí okolnosti uvedené v oznámení a v súlade s postupom podľa Trestného poriadku uznesením vec odmietne alebo bez meškania začne trestné stíhanie, ktorého výsledkom je rozhodnutie o vine alebo nevine povinného rodiča.

Podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa alebo obsahuje nepravdivé údaje o totožnosti odosielateľa, sa považuje za anonymné podanie. To platí aj pre trestné oznámenie. Pozor, ak z obsahu anonymného podania nevyplýva dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, orgán činný v trestnom konaní nie je povinný anonymné podanie vybavovať.

Náhradné výživné

Aj keby vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie alebo trestného oznámenia nemalo svoj účinok a peňazí ste sa stále nedomohli, stále máte možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ spĺňate podmienky podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom (ktoré sa od 01.01.2020 výrazne zmenili).
Podmienky priznania nároku na náhradné výživné:
Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak:
a) rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe, neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdu a povinná osoba nezačala platiť výživné alebo
b) jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok, oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak:
a) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o oprávnenú osobu, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, a zdržiava sa na území Slovenskej republiky a
b) priemerný mesačný príjem podľa za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné (ďalej len „žiadosť“), nepresahuje 3,3-násobku sumy životného minima; na účely posúdenia priemerného mesačného príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby sa použije posledné daňové priznanie samostatne zárobkovo činnej osoby,
c) ak je oprávnenou osobou školopovinné dieťa, podmienkou nároku na priznanie náhradného výživného je aj riadne plnenie povinnej školskej dochádzky.


Žiadateľom o náhradné výživné je oprávnená osoba, rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody platiť výživné pre oprávnenú osobu.

Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt oprávnenej osoby, a ak žiadateľ o náhradné výživné nie je oprávnená osoba, žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt žiadateľa o náhradné výživné.
Prílohy k žiadosti sú nasledovné:
a) právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválená dohoda, na základe ktorých povinná osoba je povinná platiť výživné oprávnenej osobe,
b) potvrdenie súdneho exekútora, že exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie,
c) potvrdenie centra o postúpení návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine a od postúpenia návrhu do cudziny uplynuli najmenej dva mesiace alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,
d) potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške sirotského dôchodku, sirotských dôchodkov alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského dôchodku, alebo potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku,
e) oznámenie obsahujúce údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia oprávnenej osoby na účel overenia statusu žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
f) potvrdenie o príjme oprávnenej osoby a o príjmoch osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

Od 01.01.2020 zákonodarca zaviedol tiež povinnosť pre príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbanie povinnej výživy po vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného.

Právo na spätné výživné

V súvislosti s vymáhaním výživného je dôležité spomenúť aj právo na vymáhanie spätného výživného. V zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. V prípade maloletého dieťaťa možno žiadať aj o priznanie spätného výživného, najdlhšie však na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa (za dôvody hodné osobitného zreteľa sa považuje napríklad choroba alebo iná závažná prekážka v podaní návrhu na súd). Tu však platí rozdiel, pri plnoletom dieťati už spätné výživné požadovať nemožno.

Premlčanie

Právo na priznanie výživného sa podľa § 77 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepremlčuje. Treba si však dávať pozor, pretože následne hneď v odseku 2 tohto zákonného ustanovenia je uvedené, že práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného a ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce zo Zákona o rodine sa premlčujú. Platí tu subsidiárne § 110 ods. 3 Občianskeho zákonníka, kde je uvedené, že úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch; ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia doba, len pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia, zročnosť ktorých nastala po právoplatnosti rozhodnutia alebo po uznaní. To znamená, že mesačné platby výživného, na ktoré je povinný rodič zaviazaný, sa premlčujú v trojročnej premlčacej lehote. Z tohto dôvodu je preto pri neplnení si povinnosti povinného rodiča platiť výživné, najefektívnejšie dlho nečakať a problém riešiť čo najskôr jedným z vyššie uvedených riešení.

Neplní si povinný rodič svoju vyživovaciu povinnosť? Potrebujete návrh na určenie výživného, na jeho zvýšenie, vymoženie či trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy? Obráťte sa na nás. Predmetné návrhy Vám vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Neplní si povinný rodič svoju vyživovaciu povinnosť? Potrebujete návrh na určenie výživného, na jeho zvýšenie, vymoženie či trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy? Obráťte sa na nás. Predmetné návrhy Vám vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Máriu: Dobrý deň, píšete, že Váš syn dosiahol plnoletosť. Podať trestné oznámenie môže, no oznamovateľom trestného činu môže byť ktokoľvek, nielen poškodený. Podľa zákona o rodine právo na výživné sa nepremlčuje, ale pri plnoletom dieťati už spätné výživné požadovať nemožno. Po nadobudnutí plnoletosti môže rodič poslať výživné priamo na bankový účet dieťaťa, prípadne keby nemal žiaden účet, výživné je možné poslať aj na účet druhého rodiča napríklad, pri bezhotovostnom prevode je dobré uviesť, že prevedená suma je určená na výživné dieťaťa.

Dobry den pan advokat. Chcem Vas poprosit o radu. Moj syn stale chodi do skoly, ale od decembra je plnolety, a to bola aj posledna platba vyzivneho. Musi trestne oznamenie poslat moj syn, kedze je uz plnolety a musi byt vyzivne hradene na jeho ucet? Ak hej, su tam pri ucte mozne vynimky? Zijeme v zahranici a vzhladom na momentalnu situaciu neviem kedy prideme domov. Dakujem.

Odpoveď pre Janu: Dobrý deň, na základe § 44 zák. č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CMP") : Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením. Na základe § 232 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP") vieme, že vykonateľnosť je vlastnosťou rozhodnutia, ktoré ukladá povinnosť niečo plniť. Vo vašom prípade teda, zániku povinnosti platiť výživné bývalým manželom. Keďže CMP je vo vzťahu k CSP lex specialis a tento ustanovuje, že rozsudok o výživnom je vykonateľný jeho doručením, právna úprava uvedená v CSP, ktorý má postavenie lex generali sa nepoužije. To znamená, že Váš bývalý manžel po doručení rozsudku nie je povinný naďalej platiť výživné.

Dobry den, mam k Vam prosbu o radu. S exmanzelom som 8.1.2020 mala sud ohladom zrusenia vyzivneho, kde sudkyna rozhodla, ze vyzivne bude zrusene. Nakolko sa chcem odvolat do 15 dni od dorucenia rozhodnutia je povinny mi exmanzel nadalej platit vyzivne? Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď pre Patríciu z 21.decembra 2019: Dobrý deň., v danom prípade môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý by mal obsahovať tieto náležitosti: a) presné označenie exekútora, ktorému je návrh určený (titul, meno, priezvisko, adresu sídla exekútora) – oprávnená osoba má právo zvoliť si ktoréhokoľvek exekútora zapísaného v Slovenskej komore exekútorov, b) osobné údaje oprávneného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – oprávnenou osobou je rodič, prípadne iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti ako zákonný zástupca, ak je dieťa ešte maloleté, v návrhu treba uviesť aj údaje dieťaťa. Pokiaľ dieťa už nadobudlo plnoletosť, je oprávnenou osobou a uvádzajú sa iba jeho údaje ako oprávneného, pretože nadobudnutím plnoletosti už podáva návrh na vykonanie exekúcie vo vlastnom mene, c) osobné údaje povinného (titul, meno, priezvisko, adresu, štátnu príslušnosť) – povinnou osobou je rodič, ktorý si nesplnil povinnosť zaplatiť výživné podľa vykonateľného rozhodnutia súdu, d) ktorej veci sa týka – exekúcia dlžného výživného na dieťa, e) označenie exekučného titulu – ktorý súd ho vydal, spisovú značku, dátum vydania, právoplatnosť a vykonateľnosť exekučného titulu, f) špecifikácia vymáhaného nároku - uvedenie výšky dlžnej sumy a jej príslušenstva, g) tvrdenie, že povinný si svoju povinnosť dobrovoľne v uvedenej lehote nesplnil, h) nie je to povinnosť, ale v návrhu odporúčame uviesť bankový účet oprávneného, aby v prípade úspešnej exekúcie, mohli byť peniaze poukázané na tento účet, i) v návrhu musí byť uvedený dátum podania návrhu a podpis oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa, prípadne podpis plnoletého dieťaťa). j) prílohy – povinnou prílohou je exekučný titul, t.j., právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, tento rozsudok musí byť opatrený potvrdením o jeho právoplatnosti a vykonateľnosti a rodný list dieťaťa. Máte možnosť podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Uplynutie uvedených troch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia troch mesiacov v období dvoch rokov, čo vo Vašom prípade splnené bolo. Pokiaľ sa vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie alebo trestného oznámenia ukáže ako neúčinné a peňazí sa stále nedomôžete, máte možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ spĺňate podmienky podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom.

Dobrý deň, v septembri 2019 sme sa s otcom mojej dcéry súdne dohodli na výživnom 150 eur mesačne, k tomu mu bola uložená povinnosť uhradiť do konca októbra 2019 zročné výživné vo výške 2150€, keďže vyše roka počas trvania konania neplatil ani výživné, ktoré mu bolo určené predbežným opatrením. Zo zročného výživného mi do teraz uhradil len 250€. Môžem žiadať o exekúciu v tomto prípade? Je možné podať trestné oznámenie, keď celý minulý rok neplatil, ale bolo určené len predbežné opatrenie? Za odpoveď vopred ďakujem Patrícia

Odpoveď pre Ingu: Dobrý deň, podľa legislatívy platnej na území SR je podmienkou vzniku nároku na prídavok na dieťa (osobná) starostlivosť o dieťa, pričom za oprávnenú osobu, ktorej sa prídavok vypláca považuje rodič dieťaťa (nejde o výživné na dieťa, ktoré má platiť povinný rodič). Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Podmienky vzniku nároku na prídavok na dieťa môže však mať každá krajina upravené odlišne. Nemôžeme preto vyhodnotiť, či Vaša matka poberala prídavky na Vašu výchovu a výživu oprávnene, resp. či máte nárok na ich vyplatenie. Posúdenie Vašej otázky je v kompetencií orgánov štátu, v ktorom boli prídavky Vašej matke vyplácané.

Dobry den, mam asi netradicnu vec. Mama dostavala vyzivne na mna z krajiny mimo V4, ma tam zivnost (cize ako rodinne pridavky od statu), nie slovensku. Poberala cca. 150-200e mesacne zhruba 5-6 rokov, kym som studovala (SS+VS). Uz nestudujem zo zdravot. dovodov, ale nie som pracujuca (teda do pripravy na povolanie nespadam) - ani som nepracovala, pretoze studium som musela skoncit prave pre zdravot.stav. Matka ma podla mojich pribliznych zisteni par desattisic nasporenych, tychto 2400e rocne si proste nechala. Disponenciu nemam na jej ucet, cize zobrat si ich neviem a ona ma odbila, ze mi nic neda. Prosim o radu : 1. ist cestou policie alebo sudu 2. plati nejaky cas, kedy uz pravo mat nebudem (myslim ze sa to vola premlcanie) Neviem, ci ide o vyzivne ako take alebo o vydanie penazi ktore zadrziava. Vie policia / sud zistit, ci mi platila, kolko dostala celkovo od statu a kolko mi ma dat? Lebo ja sa na jej ucet nedostanem a ona ani necekne. Take zadrziavanie je trestne? Byvam s priatelom - je to dovod, aby to zadrziavala? Je nutne (ak) to zalovat v tej krajine z ktorej chodili pridavky? Srdecne dakujem.

Odpoveď pre Katarínu: Dobrý deň, podľa exekučného poriadku exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená (povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne) povinný prostredníctvom exekútora splnil riadne a včas bežné výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov. Pokiaľ je to tak, ako píšete, že už viac ako 3 roky je výživné riadne platené, pokiaľ ste dlžné vyživne uhradili a rovnako ste uhradili trovy exekucie, tak exekútor by už mal vydať upovedomenie o zastavení exekúcie. Odporučam obratit sa ohladom uvedeneho na konkretneho exekutora, aby tento poskytol informáciu, či v danom prípade neeviduje ešte nejaku dlžnu čiastku.

Dobrý deň! Chcela by som Vás poprosiť o radu, ako postupovať, keď sme dali na súd žiadosť o zrušenie exekucie kvôli vyživnému, nakoľko je už viac ako 3 roky riadne platené a došlo nám záporné vyjadrenie súdu, nakoľko expartnerka má obavy z neplatenia výživného aj naďalej.... Dohoda s ňou nie je možná... Ako sa zbaviť tej exekúcie? Priateľ je šofér z povolania a nemôže si dovoliť neplatit výživné.... Ďakujem

Odpoveď pre Deanu: Dobrý deň, áno, môžete požadovať vrátenie už zaplateného výživného. Podľa zákona o rodine, kto celkom alebo sčasti splnil vyživovaciu povinnosť za iného napriek tomu, že mu táto povinnosť nevyplýva zo zákona, má možnosť domáhať sa od tohto úhrady svojho plnenia. Ak sa neskôr preukáže, že otcom dieťaťa je iný muž, má ten, kto nevydatej matke poskytol výživné, nárok požadovať od skutočného otca dieťaťa vopred poskytnuté plnenie. Ak by k úhrade dlžnej sumy povinnou osobou nedošlo dobrovoľne, môže si ten, kto za iného plnil, uplatniť svoj nárok na súde prostredníctvom žaloby na plnenie. Konanie nie je konaním starostlivosti o maloletých, ale je súčasťou všeobecnej civilnej agendy, preto príslušným na rozhodnutie je všeobecný súd žalovaného, teda okresný súd, v obvode ktorého má tento adresu trvalého pobytu. Súd sa v danom konaní vysporiadava s kritériami na určenie výživného. Ak dospeje k záveru, že žalovaný mal plniť to, čo za neho plnil žalobca, nárok na náhradu plnenia prizná. Na uplatnenie práva domáhať sa vrátenia úhrady plnenia vyživovacej povinnosti za iného sa vzťahuje všeobecná premlčacia doba, ktorá je podľa Občianskeho zákonníka trojročná, a plynie odo dňa, keď sa toto právo mohlo vykonať po prvýkrát podaním žaloby na súde. Pre začiatok plynutia premlčacej doby pri uplatnení nároku na náhradu nákladov, ktoré žalobca vynaložil na výživu dieťaťa za jeho otca, je rozhodujúca určenie otcovstva žalovaného k dieťaťu.

Dobry den prajem,potrebovala by som poradit. Priatel mal pomer s jednou zenou ktora otehotnela a v auguste 2014 porodila syna,oznacila ho ako otca dietata,no do rodeho listu ho neuviedla. On platil pravidelne zo svojho uctu na jej kazdy mesiac vyzivne po 100€(tak sa ustne dohodli) No ako maly rastol nezdalo sa mu to a dal si spravit testy otcovstva. V januari tohto roku sa potvrdilo ze otcom nie je,teda vylucilo sa otcovstvo. Ona urcila noveho otca (v auguste 2018)s ktorym bola aj na testoch a potvrdilo sa ze otcom je on. Maju uz aj novy rodny list kde je zapisany novy otec. A moja otazka znie,mali by sme sancu keby sme od noveho otca pozadovali vratenie uz zaplateneho vyzivneho podla paragrafu 79 zakona o rodine? Dakujem pekne za skoru odpoved. Potrebovala by som velmi surne. Pekny den Swietyova

Odpoveď pre Moniku: Dobrý deň, vo Vašej pôvodnej otázke ste uviedli, že ste žili vo Švajčiarsku a následne ste sa Vy s deťmi vrátili na Slovensko. Z uvedeného dôvodu sme usúdili, že otec ostal žiť naďalej v zahraničí. Pokiaľ je to teda tak, že máte k dispozícií rozhodnutie súdu o povinnosti platiť výživné, máte tým pádom k dispozícii aj exekučný titul. V takom prípade môžete využiť jednu z nasledujúcich možností: - podať návrh na nútený výkon rozhodnutia prostredníctvom súdneho exekútora, - podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona orgánom činným v trestnom konaní, - požiadať o náhradné výživné. Odporúčam Vám preto vyhľadať akéhokoľvek exekútora, ktorému prinesiete originál právoplatného a vykonateľného rozhodnutia a požiadate ho o spísanie návrhu na vykonanie exekúcie. Následne, ak budú splnené všetky podmienky, exekučný súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie náhodne vybranému súdnemu exekútorovi, ktorý bude výživné vymáhať.Okrem uvedeného môžete využiť aj možnosť podania trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 trestného zákona. Prostredníctvom tohto spôsobu však nedochádza k priamemu vymáhaniu dlžného výživného, ako je to pri exekúcii, je skôr prostriedkom ako donútiť povinného rodiča, dobrovoľne si splniť svoju vyživovaciu povinnosť, nakoľko, ak sa povinný rodič uzná vinným, hrozí mu sankcia vo forme odňatia slobody. Čo sa týka náhradného výživného, nárok na náhradné výživné vznikne, ak Váš priemerný mesačný príjem podľa § 3 Zákona o náhradnom výživnom za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné nepresahuje 2,2 násobku sumy životného minima. O náhradné výživné môžete žiadať ak exekučné konanie bude trvať najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi. Žiadosť o náhradné výživné podáte na prísl. úrade práce. Náhradné výživné sa poskytuje najviac vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Odpoveď pre Moniku: Dobrý deň, zákon o náhradnom výživnom ustanovuje určité povinnosti poberatelovi, medzi ktoré patrí aj povinnosť poberatela informovať úrad o každej zmene skutočností rozhodujúcich na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a na jeho vyplácanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa zmeny týchto skutočností. Prípady, kedy ste povinná vrátiť poskytnuté náhradné výživné, upravuje § 10 zákona o náhradnom výživnom. V zmysle tohto ustanovenia, ak sa náhradné výživné vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo, alebo ak sa dodatočne zistí, že zanikol nárok na náhradné výživné alebo nastala zmena skutočností rozhodujúcich na jeho vyplácanie alebo na určenie jeho výšky za obdobie, za ktoré sa náhradné výživné už vyplatilo, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy alebo sumy vyplatené vo vyššej sume, ako patrili. Zákon teda nerozlišuje poskytnuté výživné na základe dobrovoľného či vymoženého plnenia, posudzuje iba trvanie nároku na náhradné výživné. Teda ak tento nárok na náhradné výživné zanikol, aj len po určité obdobie, je potrebné prijaté náhradné výživné za toto obdobie vrátiť. Co sa týka zániku náhradného výživného, tak treba uviesť, ze podla § 7 tohto zákona nárok na náhradné výživné zanikne aj vtedy, ak povinná osoba začne plniť voči oprávnenej osobe vyživovaciu povinnosť; za plnenie vyživovacej povinnosti sa považuje jej plnenie najmenej počas troch mesiacov v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou.

Odpoveď pre Jozefa: Dobrý deň, vo všeobecnosti platí, že povinná osoba sa dostane do omeškania, ak si nesplní vyživovaciu povinnosť v súlade s rozhodnutím súdu. Čo znamená, že pokiaľ ste v omeškaní, tak oprávnený rodič, teda bývalá manželka, môže uplatniť na súde úroky z omeškania, alebo obrátiť sa na exekútora, avšak vo Vašom prípade by bola tá suma veľmi nízka, je málo pravdepodobné, že by sa obrátila kvôli tomu na súd. Rovnako to nie je ani trestný čin, ak sa omeškáte pár dní, nakoľko tam nie je naplnená skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy.

Dobry den, dakujem za odpoved, ale ja som nespominala, ze by otec dcerky bol v zahranici.Je Slovak a zije na Slovensku. Rada by som vedela ako to funguje u nas na Slovensku.

Dobry den, dakujem za odpoved, ale ja som nespominala, ze by otec dcerky bol v zahranici.Je Slovak a zije na Slovensku. Rada by som vedela ako to funguje u nas na Slovensku.

Dobry den, rada by som sa spytala, nakolko poberam nahradne vyzivne od 01/02/18 vo vyske 112.- Euro a otec mojej ZTP dcerky ma ku dnesnemu dnu dlh na vyzivnom cca vo vyske 5.500 Euro, tak ak mi vyplatil cast vyzivneho vo vyske 300 Euro v mesiaci 08/18, ci tuto ciastku som povinna vratit UPSVARu, nakolko ja som stale v minuse a jeho dlho je stale okolo cca 5.000 Euro? UPSVAr mi povedal, ze to budem musiet vratit, este zatial ma pisomne nevyzvali, ale neviem, preco to musim vratit, ked on mi nevratil plnu sumu vyzivneho? Dakujem za odpoved

Dobrý deň. Chcem sa spýtať či bývalá manželka môže žiadať súd pokutu pre mňa, nakoľko som prvý krát zabudol zaslať peniaze za výživné, ale zaslal som ich nasledujúci deň doobeda, omeškanie je len jeden deň a prvý krát. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Moniku: Dobrý deň, v danom prípade Vám odporúčam obrátiť sa na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže /https://www.cipc.gov.sk/, ktoré poskytuje bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v oblasti vymáhania výživného zo zahraničia. Po vyplnení a odovzdaní žiadosti o vymáhanie výživného zo zahraničia a doložení potrebných dokladov vypracuje centrum návrh na výkon súdneho rozhodnutia v zahraničí a taktiež zabezpečí celý proces vymáhania ako aj prevod platieb vymoženého výživného.

Dobry den prajem, zila som s priatelom (obcan Svajciarska) s dvomi spolocnymi detmi ca. 7 rokov vo Svajciarsku. Ja som sa s detmi vratila na Slovensko, neplati mi vsak alimenty vo vyske v akej ma. Alimenty mame urcene sudom vo Svajciarsku. Co mozem v tejto situacii robit, kam sa obratit, aby si plnil svoju vyzivovaciu povinnost voci nasim spolocnym detom? Velmi pekne dakujem za Vasu odpoved. Monika H

Odpoveď pre Marcelu: Dobrý deň, pokiaľ otec dieťaťa je zaviazaný platiť výživné súdnym rozhodnutím, alebo na základe súdom schválenej rodičovskej dohody, potom letné prázdniny, a skutočnosť, že dieťa bude u neho 2 prázdninové mesiace, nemá na platenie výživného žiaden vplyv, kým pôvodné rozhodnutie súdu nebolo zmenené alebo zrušené. Pokiaľ ste sa teda nedohodli medzi sebou, že keď bude dieťa u neho, tak za ten čas nebudete žiadať zaplatiť výživné, potom otec dieťaťa je povinný platiť výživné aj cez školské prázdniny.

Dobrý deň, veľmi Vás prosím o odpoveď.... Môj exmanžel si berie syna na celé letné prázdniny do zahraničia kde žije. Počas týchto 2 mesiacov mi neplatí výživné na syna..... má na to môj exmanžel právo neplatiť výživné za tie 2 mesiace kedy sa syn zdržiava u neho???Prosím poraďte mi.... Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď pre Zuzanu Vajdovú: Dobrý deň, pokiaľ povinný rodič neplatí výživné v zmysle právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, Vy, ako oprávnený rodič, máte možnosť vymáhať dlžné výživné od povinného rodiča cestou exekúcie. Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Na podanie návrhu na vymáhanie výživného stačí, ak povinný rodič nezaplatí jednu mesačnú sumu výživného v súdom stanovenej výške a lehote.

Odpoveď pre Moniku: Dobrý deň, vychádzam zo skutočnosti, že vyživovacia povinnosť na dieťa bola určená súdnym rozhodnutím. Pokiaľ chcete zrušiť toto rozhodnutie, tak to bude možné len na základe návrhu. V návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti na dieťa, treba uviesť, že dieťa je schopné samostatne sa živiť, že dokončilo štúdium, ďalej sa nepripravuje na budúce povolanie. Ako advokát Vám odporúčam poprosiť alebo vyzvať dieťa (buď ústne alebo doporučeným listom), aby Vám predložilo potvrdenie o zamestnaní, doklad o ukončení štúdia a pod. za účelom posúdenia nároku na výživné. Zo Zákona o rodine totiž vyplýva povinnosť dieťaťa spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu. Až do rozhodnutia súdu však budete i naďalej povinný platiť výživné podľa platného súdneho rozhodnutia o výživnom. Následne, ak súd zruší vyživovaciu povinnosť, vznikne povinnému rodičovi nárok na vrátenie výživného, a to spätne odo dňa zmeny pomerov. Ďalej, čo sa týka vyživovacej povinnosti detí voči rodičom, tak Zákon o rodine určuje, že deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti platí, že každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom len v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí. Pokiaľ si deti k rodičom neplnia túto povinnosť prirodzene, má rodič právo podať návrh na súd a žiadať, aby súd rozhodol o povinnosti dieťaťa poskytovať rodičovi výživné. Návrh rodiča na určenie výživného zo strany dieťaťa súd môže aj zamietnuť, a to v prípade, ak by určenie povinnosti platiť výživné bolo v rozpore s dobrými mravmi. Uvedené sa posudzuje v každom prípade vždy individuálne. Výživné taktiež možno určiť len v primeranej miere. Preto ak má rodič zabezpečené bežné, odôvodnené životné potreby, nie je dôvod na určenie výživného. Súd určí vyživovaciu povinnosť aj tým deťom, ktoré sa o rodiča nestarajú, alebo sa nechcú starať, hoci rodič im celý život pomáhal, či už osobne alebo majetkovo.

este stem dodat ze ma to sudom dane .vyzivne 200e na 5 deti .pritom my chodia do skoli 2 deti .a dalse my ide ties do skoli.na kolko je v base mal nastup .ale kazdy mesiac my posilal okolo 19.vyzivne a mal sudom dane kazdy mesiac do 15 dna matke rukam .ale to poslielal jako sa mu dalo da sa volaco stim robit aj ket to do toho dna neposlal tak jako by mal.dakujem zuzana vajdova

Dobrý deň, pri ukončení povinnosti platiť výživné rodiča na dieťa je potrebné prísť aj na súd a preukazovať od kedy je dieťa schopné samo sa živiť alebo náklady na živobytie? Zároveň sa chcem spýtať ako je to s platením výživného na rodiča - čo všetko je potrebné na to, aby súd schválil túto požiadavku, čo je potrebné doložiť, ako by sa vypočítalo v dnešnej dobe výživné na rodiča a či je možné sa odvolať nakoľko rodič platil len súdom určené výživné od narodenia dieťaťa, o dieťa sa viac ako 15 rokov nezaujímal a ani nekontaktoval - je možnosť, že súd túto informáciu vezme do úvahy a žiadosť o výživného na rodiča neschváli? ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď pre Gabču: Dobrý deň, nárok na náhradné výživné vznikne, ak Váš priemerný mesačný príjem podľa § 3 Zákona o náhradnom výživnom za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné nepresahuje 2,2 násobku sumy životného minima, pričom podľa Zákona o životnom minime za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 tohto zákona spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm: a) 199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, b) 139,16 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, c) 91,06 eura mesačne, ak ide 1. o zaopatrené neplnoleté dieťa, 2. o nezaopatrené dieťa. Podľa vyššie uvedeného na tento účel sa spoločne posudzuje príjem dieťaťa a zákonom určených osôb, s ktorými dieťa žije v jednej domácnosti. Čo sa týka príjmy z nájmu, prenájmu aj na tie príjmy sa prihliada pri posudzovaní nároku na náhradné výživné.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ešte otázočka,neviem či budem mať nárok na náhradné výživné nakoľko k mesačnému platu mám aj príjem z prenájmu bytu. Zaratava sa aj ten do mesačného priemerného príjmu? Čo sa týka 2,2 násobok životného minima je to 199,48 eura mesačne na dospelú osobu alebo 91,06 eur mesačne na nezaopatrené dieťa ? Alebo spolu? Neviem, či sa mám pustiť do vybavovania, keď čistý príjem mám cca 800eur + 220 eur príjem z prenájmu, akosi si to neviem stále vyrátať. Velmi pekne ďakuje za info ako aj za pomoc, ktorú nezištne poskytujete.G.

Odpoveď pre Gabču: Dobrý deň, na podanie návrhu na vymáhanie výživného prostredníctvom exekútora stačí, ak povinný rodič nezaplatí jednu mesačnú sumu výživného v súdom stanovenej výške a lehote. Podmienkou nároku na náhradné výživné je, aby povinný rodič neplatil výživné oprávnenému v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné. Pokiaľ podľa § 2 ods. 1 Zákona o náhradnom výživnom spĺňate podmienku na poskytnutie náhradného výživného, potom máte nárok na náhradné výživné, ak Váš priemerný mesačný príjem podľa § 3 Zákona o náhradnom výživnom za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné nepresahuje 2,2 násobku sumy životného minima. Na účely posúdenia priemerného mesačného príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby sa použije posledné daňové priznanie samostatne zárobkovo činnej osoby. Čo sa týka príjmu oprávnenej osoby, pri určení nároku na náhradné výživné sa prihliada na čistý mesačný príjem zo závislej činnosti. Ďalej, čo sa týka výšky náhradného výživného, tak podľa uvedeného zákona náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba je vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Dávam do Vašej pozornosti aj náš článok o náhradnom výživnom: http://www.banos.sk/novinka/od-noveho-roka-sa-zmeni-poskytovanie-nahradneho-vyzivneho

Dobrý deň, v 06/2017 som bola rozvedená, podľa rozsudku manžel mi má prispievať na dcéru 100,- EUR mesačne. Výživné platil 3 mesiace 07 - 09/2017 , do teraz som to neriešila, nakoľko viem, že je nezamestnaný . Nakoľko vidím, že nemá snahu sa zamestnať a dcéra má stále vyššie a vyššie finančné nároky - krúžky, škola, oblečenie a pod. aj tých 100,- EUR by mi pomohlo. Samozrejme som si študovala, čo robiť v prípade neplatenia výživného ex manželom, takže postup podľa všetkého by mal byť...na políciu ho nahlasovať nechcem........exekútor by tiež nič nevyriešil nakoľko nič nevlastní ani nemá žiaden príjem....takže jediná možnosť je žiadať náhradné výživné.....ak neplatí 3 mesiace, čo spĺňame, môžem ísť s rozsudkom k exekútorovi a po 3 mesiacoch požiadať Úrad práce o náhradné výživné? Viem, že tam treba doklad zo školy, z práce o príjme....príjem do 2,5 násobku minima myslia tým čistú mzdu alebo hrubú? Náhradné výživné sa posudzuje podľa môjho príjmu alebo sa automaticky dáva podľa rozhodnutia súdu?Vopred ďakujem za odpoveď na moje otázky.

Odpoveď pre Slava: Dobrý deň, pokiaľ nedôjde k novému určeniu otcovstva a otec dieťaťa nebude známy (nebude uvedený v rodnom liste dieťaťa), potom žiaľ Vaše plnenie poskytnuté matke dieťaťa nebudete vedieť vymáhať si späť, nakoľko plnenie za iného je možné vymáhať len od toho namiesto koho bolo plnené.

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, čo sa týka výšky výživného, slovenské zákony upravujú len tzv. minimálne výživné, podľa ktorého každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. V praxi však súdy spravidla určujú výživné vo výške 17 - 23 % z príjmu povinného rodiča, a to s ohľadom na vek dieťaťa a jeho odôvodnené potreby. Pokiaľ by Vám súd zveril Vaše deti do osobnej starostlivosti, od otca detí môžete nárokovať výživné približne vo výške 17-23% z jeho príjmu, nutné je však zdôrazniť, že horná hranica sa neurčí v prípade ak je predpoklad, že sa v buducnosti ešte bude výživné navyšovať (napr. nastupom do školy, na druhý stupeň, na strednú školu, na vysokú školu,...). V konaní musíte tiež preukázať odôvodnené potreby Vašich detí. Čo sa týka vyživovacej povinnosti pri striedavej starostlivosti, § 62 Zákona o rodine ustanovuje, že pokiaľ je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. Pokiaľ však príjem jedného z rodičov bol výrazne nižší, súd môže určiť výživné aj pri striedavej starostlivosti.

Dobrý deň, prosím, potrebujem poradiť, chcem sa rozviesť. Potrebujem vedieť, ako sa dá určiť výška výživného, koľko mám nárok na deti od ex. Jeho mesačný zárobok je 3000€ v čistom, môj mesačný zárobok je 300€ v čistom, k tomu dostávam 260€ sociálne dávky na maloleté dieťa (2roky) ktoré navštevuje jasle (jasle stoja 400€), ďalej máme ešte 6ročné dieťa, ktoré pojde v 09/2018do školy. Ja nemám nič, bývam v podnájme, nakoľko som od manžela odišla, je na mňa písané len auto a osobný účet. On má dom (ktorý nadobudol pred uzatvorením manželstva), má auto a samozrejme nej osobné účty. Ja platím nájomné 600€. Prosím, chcem vedieť, koľko si môžem nárokovať od ex na obe deti? Striedavú starostlivosť odmieta, chce ju riešiť len so staršou dcérou, malú na striedavú nechce...ďakujem pekne za pomoc

Dobry den! Dakujem za odpoved. Este by som sa chcel spytat, ak dieta nema v rodnom liste uvedeneho ziadneho otca, teda od koho sa mam dozadovat vratenia penazi? Mam podar navrh na sud o bezdovodne obohatenie sa? Alebo mam zalovat milenku ze mi zatajila skutocnosti? Alebo ako dokazem, ze tie peniaze ktore som jej posielal na ucet pravidelne kazdy mesiac boli na vyzivne dietata, ktore ona urcila za moje? Dakujem este raz.

Odpoveď pre Slava: Dobrý deň, pokiaľ podľa výsledkov DNA testov nie ste biologickým otcom dieťaťa a nie ste ani zapísaný v rodnom liste dieťaťa ako otec dieťaťa, potom nemáte povinnosť platiť výživné. Pokiaľ ste platili výživné bez právneho dôvodu, máte nárok na jeho vrátenie a to v zmysle § 79 Zákona o rodine, podľa ktorého kto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, je oprávnený od neho požadovať úhradu tohto plnenia a úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Toto právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote. Uvedené právo však máte len voči biologickému otcovi. Pokiaľ sa neskôr preukáže, že otcom dieťaťa je iný muž, máte nárok od skutočného otca požadovať poskytnuté plnenie.

Dobry vecer! Potreboval by som radu. Pred troma rokmi mi moja milenka oznamila ze je tehotna a ze dieta je moje. Tak som platil dobrovolne vyzivne (bez urcenia sudom) mesacne mi odchadzali z uctu na jej ucet. Nie som zapisany ani v rodnom liste, ale teraz som si dal spravit sudno-pravne testy otcovstva v ktorych sa potvrdilo ze otcom NIE SOM. Chcel by som sa spytat da sa spatne vymahat vyzivne ktore som jej za tie 3roky zaplatil?dakujem za skoru odpoved.

Odpoveď pre Vieru: Dobrý deň, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je ich zákonnou povinnosťou, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Ak bola vyživovacia povinnosť určená súdnym rozhodnutím, otec je povinný platiť výživné v určenej výške až do času, kým súd nerozhodne o zrušení vyživovacej povinnosti, prípadne o znížení výživného. V žiadnom prípade nemôže prestať prispievať na výživu dieťaťa svojvoľne. Znamená to, že vyživovacia povinnosť otca trvá, preto sa môžete obrátiť na exekučný súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici a vymáhať zameškané výživné prostredníctvom exekučného konania. Čo sa týka zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa, ide o zmenu pomerov, ktorá určite odôvodňuje zvýšenie výživného, môžete sa teda obrátiť na príslušný súd a žiadať zvýšenie výživného.

Dobrý deň pán advokát, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom výživného na moju dcérku. Je už plnoletá, má 23 rokov, je ZŤP a opatrujem ju cez Úrad práce. Otec dcérky, môj exmanžel mal ešte v roku 2012 určené súdom platiť na ňu výživné vo výške 66 Eur mesačne. Približne pred dvomi rokmi prestal úplne p!atiť a o dcéru sa vôbec nezaujíma, ani ju nenavštevuje. Prednedávnom ma na súde informovali, že neexistuje žiadne súdne rozhodnutie o zrušení povinnosti platenia výživného na dcéru zo strany otca. Je v súlade so zákonom prestať p!atiť výživné iba z vlastného rozhodnutia, nakoľko dcéra poberá 3 roky invalidný dôchodok? Žiaľ, jej zdravotný stav sa zhorsil, je často hospitalizovaná a užíva každý deň viacero druhov liekov. Môžem požiadať súd o zvýšenie výživného z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu dcéry? Je možné ešte vymáhať nevyplýva!strmé výživné u exekútora? Exmanžel pracuje a má slušný príjem, ale na dcéru zabudol... Ešte chcem podotknúť, že dcérka má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a som jej opatrovníkom. Poraďte prosím, ako môžem vymôcť výživné od otca dcéry. Ďakujem vopred za Vašu odpoveď.

Odpoveď pre Pavla: Dobrý deň, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Zákonná vyživovacia povinnosť nezaniká iba z dôvodu ukončenia štúdia, ak na to nie sú splnené ďalšie zákonné predpoklady. Ak teda dieťa študuje a riadne v tomto štúdiu pokračuje až do jeho dokončenia, na povinnosti platiť výživné nič nemení ani skutočnosť, ak dieťa štúdium prerušilo, napr. z dôvodu nevydarenej skúšky, prípadne ak túto urobilo až na ďalší pokus. Na druhej strane, ak dieťa vstúpilo do zamestnania, ktoré mu umožnilo samostatne sa živiť, ale toto neskôr preruší s cieľom ďalšieho štúdia a kvalifikácie na iné povolanie, vyživovacia povinnosť sa neobnovuje. Zánik vyživovacej povinnosti je individuálny podľa schopnosti dieťaťa získať pravidelný príjem a z vlastných zdrojov si zaobstarať a uspokojovať svoje životné náklady. Nie je vylúčené, aby vyživovacia povinnosť zanikla a následne sa v dôsledku iných rozhodujúcich skutočností opätovne obnovila (napr. zhoršený zdravotný stav oprávneného dieťaťa), prípadne aby nikdy nezanikla (napr. z dôvodu trvalej invalidity dieťaťa). Schopnosť dieťaťa samo sa živiť, nezávisí od dosiahnutia určitej vekovej hranice, a teda niet dôvodu na to, aby bolo plnenie vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu obmedzované pred dosiahnutím určitej vekovej hranice dieťaťa napr. nadobudnutím plnoletosti. Ďalej zákon o rodine stanovuje, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Výnimkou je zmena alebo zrušenie výživného pre maloleté dieťa, kedy súd môže rozhodnúť o zmene alebo zrušení výživného ex offo. Pre rozhodovanie súdu je rozhodujúci stav v čase vyhlásenia rozsudku. Súd tak nemôže prihliadať na skutočnosti, ktoré možno očakávať alebo ktoré nastanú až po vyhlásení rozhodnutia o výživnom. Ak sa preukáže zmena pomerov na strane oprávneného alebo povinného, zákon o rodine umožňuje prelomenie prekážky veci už raz rozsúdenej, a teda následnú zmenu vyživovacej povinnosti (zvýšenie, zníženie alebo zrušenie výživného). Podstatnou náležitosťou je tak zmena pomerov. Môže ísť o objektívne i subjektívne skutočnosti, o zmenu príjmov, výdavkov alebo majetkových pomerov. Na strane dieťaťa môže ísť napr. o zmenu zdravotného stavu a na Vašej strane napr. o nezamestnanosť.

Dobry vecer chcel by som sa spitat ohladom vyzivneho ktore platim 40 eur mesacne na syna ma 17 rokov a prerusil strednu skolu na Slovensku nakolko isiel hrat futbal do zahranicia do Nemecka a tam bude mat plat 2500 eur mesacne a neviem ako to bude zo skolou ked ju prerusil ako to zistim ked mi syn klame a byvala manzelka tiez este sa vlacim po sudoch ohladom vysieho vyzivneho a neviem co mam robyt budem rad ak mi pradite

Odpoveď pre Michaelu: Dobrý deň, otec má vyživovaciu povinnosť až do obdobia, kým sa dieťa nie je schopné samo živiť. To, že je vo väzení, nespôsobuje zánik tejto jeho povinnosti, mal by aj naďalej prispievať buď v sume určenej právoplatným rozhodnutím súdu, alebo aspoň v sume minimálneho výživného, t. j. vo výške 27,13 eur. Ak tak dobrovoľne nerobí, resp. nemá prostriedky, a ak disponujete právoplatným rozhodnutím súdu, kde mu bola určená výška vyživovacej povinnosti, máte možnosť podať návrh na začatie exekučného konania. Ak sa vám výživné nepodarí vymôcť, po 3 mesiacoch od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi môžete požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. Úrad bude skúmať predovšetkým váš príjem, ktorého priemerná mesačná výška za posledných 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom ste podali žiadosť, nesmie presiahnuť 2,2-násobok sumy životného minima (435,80 eur). Po priznaní nároku vám bude náhradné výživné vyplácané vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (108,50 eur). Ak nedisponujete právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bola určená výška výživného, nemáte možnosť podať návrh na začatie exekúcie a následne žiadať o náhradné výživné. Musíte najprv podať návrh na určenie výšky výživného na súd a až po právoplatnosti rozsudku v danej veci postupovať, ako je uvedené vyššie.

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či mám právo na náhradné výživné, pokiaľ mám súdom určené výživné 100€, pričom otec maloletého dieťaťa sa nachádza v ústave na výkon väzby, odkiaľ mi posiela len 40€ mesačne. Dalo by sa to riesit, aby mi bolo náhradné vyzivne vyplácané tých zvyšných 60€? Počula som, že sa to da riesit cez exekútora. Otec dieťaťa by pritom so vsetkym súhlasil. Aj stym ze mu tam bude rast dlh. Kuratela ma hneď odbila, ze sa to nebude dat, avšak vy uvádzate ze náhradné vyzivne by sa malo dostavať pokial si neplní vyživovaciu povinnosť V PLNOM ROZSAHU, čase, atď. Ďakujem. Michaela

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, pre prípad, že si BSM vyporiadate dohodou, s ktorou zhodne prejavite suhlas obaja, môžete si v tejto tie skutočnosti, čo kto z majetku nadobudne a ako a či bude vyplatený druhý z manželov, dohodnúť podľa svojho uváženia. Pokiaľ však manželka na Vami navrhovaný spôsob vyporiadania nepristupi, ale si bude narokovať na polovicu hodnoty nehnuteľnosti, bude mať na to nárok.

To moze znamenat aj to ze ked mi zena prispeje 1000 eur na kupu domu a neskor by doslo popripade k rozvode staci ked jej dam tych 1000 eur co prispela na dom ??? Respektive dom som kupil za 4000 eur tak jej dam polovicu akoze hodnoty domu cize 2000 eur ? Slo by to tak?

Odpoveď pre Petra: Dobrý deň, uzatvorením manželstva vzniklo medzi Vami a manželkou takzvané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (,,ďalej iba ako BSM"). Do BSM patrí všetko čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudne niektorý z manželov za trvania manželstva. V konkrétnom prípade by tam teda patril aj rodinný dom, ktorý plánujete kúpiť.Naopak do BSM nepatria veci získané napríklad darom alebo dedením. V prípade následného rozvodu sa postupuje podľa zásad vyporiadania BSM. Rozlišujeme tri spôsoby vyporiadania BSM a to: dohodou medzi manželmi, súdnym rozhodnutím a uplynutím doby. Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Zároveň je každý z manželov je oprávnený aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho majetku vynaložil na spoločný majetok a rovnako je povinný nahradiť to, čo zo spoločného majetku bolo vynaložené na jeho vlastný majetok.

Dobry den. Chcem Vas poprosit o radu.zijeme s manzelkou v rodinnom dome ktori vlastnia moji rodicia.otec mi chce tento dom predat.Chcem ale vediet .ze ci v pripade rozvodu s mojou manzelkou ju budem musiet vyplatit z domu.ktori mi otec predal .Za dom by sme dali po dohode cca 4000 eur .z toho cca 3000 su moje peniaze a 1000 manzelkine

Odpoveď pre Adrianu: Dobrý deň, Vy máte právo požadovať od otca dieťaťa len tie nezaplatené splátky výživného, resp. nezaplatené čiastky, ktoré ešte nie sú premlčané, t.j. máte možnosť vymáhať prostredníctvom exekúcie zameškané výživné za posledné 3 roky, teda sumu, ktorou je povinný rodič v omeškaní. Sumy, ktoré platil navyše bude možné odrátať z nezaplatenej čiastky. Pokiaľ teda otec platil výživné nepravidelne, máte možnosť obrátiť sa na exekútora, ktorý dlžné výživné (peniaze) mu bude strhávať z výplaty. Exekútor však môže siahnuť aj na majetok neplatiča, alebo pristúpiť k zablokovaniu jeho účtu. V praxi to znamená, že pokiaľ otec dieťaťa, ako povinný rodič, má splatné výživné k pätnástemu dňu kalendárneho mesiaca a túto povinnosť si nesplní, alebo splní len čiastočne, deň nasledujúci, teda šestnásteho dňa kalendárneho mesiaca, je možné podať návrh na výkon exekúcie, a to aj vtedy, ak predmetom exekúcie by mal byť len jeden mesiac nezaplateného výživného.

dakujem pekne za odpoved. Cize, ak som to spravne pochopila, tak vymahat mozem iba posledne 3 roky ? A ako sa zapocita suma, ktoru platil o cca 15 EUR naviac ? Odpocita sa od tych poslednych 3 rokov, alebo za poslednych 10 rokov ? A ano, rozsudok mam pravoplatny. dakujem Adriana

dakujem pekne za odpoved. Cize, ak som to spravne pochopila, tak vymahat mozem iba posledne 3 roky ? Alebo 10 rokov ?? A ako sa zapocita suma, ktoru platil o cca 15 EUR naviac ? Odpocita sa od tych poslednych 3 rokov, alebo za poslednych 10 rokov ? A ano, rozsudok mam pravoplatny. dakujem Adriana

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto