Ako úspešne zvládnuť kontrolu z inšpektorátu práce vo Vašej firme

Nachádzate sa tu

Nahlásená, prípadne nenahlásená kontrola z inšpektorátu práce môže vo Vašej spoločnosti spôsobiť nemalé ekonomické, finančné, časové, ale aj technické problémy, o nečakaných pracovných úrazoch nehovoriac.

Nižšie Vám vysvetlíme ako úspešne prejsť procesom kontroly inšpekcie práce, následným konaním o uložení pokuty, súdnym konaním o zaplatenie nemajetkovej ujmy alebo trestným konaním súvisiacim s pracovnými úrazmi.

Čo Vašej spoločnosti po kontrole inšpektorátom práce hrozí?

Po kontrole inšpektorátom práce môže Vaša spoločnosť:

  • dostať od inšpektorátu práce pokutu do 200.000,00 eur,

  • dostať zákaz používať stroje, el. zariadenia, prístroje a pod., ktorými Vaša spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť,

  • čeliť trestnému konaniu, prípadne mu môžu čeliť Vaše štatutárne orgány alebo zamestnanci, voči ktorým môže byť vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednosť za porušenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, či pre následný pracovný úraz,

  • byť žalovaná v súdnom konaní o zaplatenie nemajetkovej ujmy, alebo náhrady škody, alebo odškodnenia za bolesť, alebo odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia a pod. (najmä v súvislosti s pracovnými úrazmi). Nezriedka zastupujeme prípady, kde sú spoločnosti žalované aj o státisíce eur,

  • byť žalovaná v súdnom konaní o dobrú povesť, a to napríklad v prípadoch, kedy média alebo iný prostriedok medializácie v neprimeranej miere zasiahne do dobrej povesti Vašej spoločnosti, napr. za „údajné“ porušovanie právnych predpisov zamestnancov, alebo iné „údajné“ nezákonné, prípadne nemorálne konanie Vašej spoločnosti.

Čo bude inšpektorát práce pri kontrole žiadať?

Inšpektori práce sa môžu do Vašej spoločnosti dostaviť neohlásene, prípadne ohlásene s časovým odstupom. Navštívia Vás na základe podnetu, ktorý podal jeden z Vašich zamestnancov, alebo neohlásene, ak vykonávajú kontrolu u „vytipovaných“ zamestnávateľov.

Samozrejmosťou je výzva, ktorou od Vás bude inšpektorát práce žiadať podklady, ktoré bude považovať za dôležité. Pri závažnejších pracovných úrazoch sa do Vašej spoločnosti dostavia aj príslušníci policajného zboru a vyšetrovatelia za účelom objasnenia trestného činu ublíženia na zdraví, trestného činu usmrtenia, prípadne iných trestných činov, podľa toho, aký úraz sa vo Vašej spoločnosti stal.

Ak sa vo Vašej spoločnosti nestal pracovný úraz, tak inšpektorát práce kontroluje najmä dodržiavanie pracovného času (nočná práca, práca nadčas, čas odpočinku), zabezpečovanie stravovania zamestnancov, nelegálne zamestnávanie, mzdové predpisy, minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie a pod. Po kontrole všetkých podkladov, ktoré ste inšpektorátu predložili, tento rozhodne, či začne Voči Vašej spoločnosti konanie o uložení pokuty. Neraz sa stane, že po sčítaní všetkých nedostatkov môže byť sankcia likvidačná.

Domnievať sa, že uloženiu pokuty sa vyhnete tým, že podklady na výzvu kontrolnému úradu nepredložíte, a teda Vás nemožno sankcionovať za niečo, čo nebolo kontrolované, majte na pamäti, že zákon pamätá aj na tieto prípady a inšpektorát práce Vám za nerešpektovanie výzvy môže uložiť poriadkovú pokutu do 1.000,00 eur, a to aj opakovane.

Ako sa brániť voči nezákonnej pokute alebo opatreniu?

Pri každej kontrole inšpekciou práce je dôležité vedieť svoje práva a povinnosti. Pokiaľ tento predpoklad žiadny z Vašich zamestnancov vo Vašej spoločnosti nespĺňa, je potrebné obrátiť sa na odborníkov, ktorí sa tejto problematike podrobne venujú.

Každá jedna návšteva inšpektora práce vo Vašej spoločnosti, výzva na predloženie dokladov, a pod., musí byť Vašou spoločnosťou náležite preskúmaná. Je nevyhnutné preveriť, či inšpektorát práce konal v súlade so zákonom a či nie je možné takýto úkon namietať.

Spoločnostiam radíme a sprevádzame ich už pri prvých návštevách inšpektorov práce. Po tom ako inšpektorát práce vykoná kontrolu vo Vašej spoločnosti a preskúma všetky predložené podklady, na základe zistených porušení právnych predpisov vydá protokol o výsledku inšpekcie práce. V prípade ak zistíme, že už samotný protokol, ktorý obsahuje zistené porušenia právnych predpisov Vašej spoločnosti, nie je v súlade so zákonom, namietame jeho zákonnosť na súdoch tak, aby spoločnostiam nebola uložená nezákonná pokuta.

Platný protokol o výsledku inšpekcie práce, ktorý nebol napadnutý na súde, môže mať pre Vašu spoločnosť závažné následky, nakoľko spravidla býva podkladom v trestnom konaní, alebo súdnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy. Pokiaľ ste platnosť protokolu nenamietli na súde, inšpektorát práce začne správne konanie o uložení pokuty. Aj k začatiu správneho konania sa je možné náležite vyjadriť. Do 30 dní od začatia konania vydá inšpektorát práce rozhodnutie o uložení pokuty. Tá môže vzhľadom na zistené porušenia atakovať sumu vo výške 200.000,00 eur. Voči tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať. Ak však ani Národný inšpektorát práce podanému odvolaniu nevyhovie, poslednou možnosťou zrušenia rozhodnutia, Vami považovaného za nezákonné, je jeho napadnutie na súde v 2 mesačnej lehote od doručenia rozhodnutia tohto orgánu.

Stal sa vo Vašej spoločnosti pracovný úraz?

Pracovný úraz je pre každého zamestnanca a jeho rodinu nechcenou, smutnou a závažnou udalosťou. Nehovoriac o smrteľnom pracovnom úraze. Je nevyhnutné, aby každá spoločnosť postupovala pri svojej činnosti tak, aby takýmto udalostiam za žiadnych okolností nedošlo!

Čo však v prípade, ak dodržiavate všetky požadované postupy, no pracovný úraz bol spôsobený nedbanlivostným konaním samotného zamestnanca, ktorý si privodil úraz vlastným pričinením?

Bez ohľadu na dôvod pracovného úrazu, inšpektorát práce v zásade za úraz, ktorým bola spôsobená ťažká ujma alebo smrť, automaticky ukladá pokutu v minimálnej výške 33.000,00 eur. Pokuta od inšpektorátu práce však v takýchto prípadoch nie je jedinou sankciou, ktorá spoločnosti v danej chvíli hrozí. Môže Vám byť zároveň zakázané používanie strojov, zariadení, či prístrojov, ktoré sú pre činnosť Vašej firmy neodmysliteľnou súčasťou, a bez ktorých častokrát ďalší chod firmy nie je možný. Nemenej zásadnými sú žaloby zo strany zamestnancov, alebo pozostalých o náhradu nemajetkovej ujmy, odškodnenie za bolesť, alebo odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia, kedy je relevantným pre rozhodnutie súdu práve spomínaný protokol inšpektorátu práce.

V súdnych konaniach môže byť rozhodnuté, že spoločnosť je povinná vyplatiť státisíce eur, no najnežiadanejšou sankciou je spravidla trestné konanie, ktorým môže byť štatutárnemu orgánu, alebo zamestnancovi, prípadne externej osobe, zabezpečujúcej bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vyvodená trestnoprávna zodpovednosť za porušenie právnych predpisov.

Nelegálna práca vo Vašej spoločnosti?

V praxi sa možno stretnúť s prípadmi, kedy inšpektorát práce konštatuje nelegálnu prácu vo Vašej spoločnosti, najčastejšie pri osobách, ktoré vykonávajú činnosť ako živnostníci, namiesto toho, aby mali so spoločnosťou uzavretý pracovný pomer, teda zaznamenáva ako tzv. obchádzanie zákona. Druhým, často sa vyskytujúcim prípadom, je stav, kedy ste síce riadne uzavreli pracovnú zmluvu so zamestnancami, avšak týchto ste na sociálnej poisťovni nahlásili o niekoľko hodín, v horšom prípade o niekoľko dní neskôr, ako pre Vás títo začali vykonávať pracovnú činnosť. Už pri dvoch takto „nelegálne“ zamestnaných zamestnancoch, inšpektorát práce povinne ukladá pokutu v minimálnej výške 5.000,00 eur a maximálnej 200.000,00eur. Pri jednom „nelegálne“ zamestnanom zamestnancovi je minimálna výška pokuty 2.000,00 eur.

I v takýchto prípadoch je však možné sa brániť!

V mene spoločností namietame predovšetkým nezákonné odôvodnenie rozhodnutia, predovšetkým, že k nelegálnej práci vôbec nedošlo, no dôvody, na základe ktorých inšpektorát práce nesprávne a nezákonne rozhodol o uložení pokuty, môžu byť rôzne.

Kontrola inšpektorátom práce môže vo Vašej spoločnosti zanechať zásadné a likvidačné následky, postupujte preto zodpovedne a obozretne. Pred kontrolou i po nej!

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať: advokat@banos.sk

Komentáre

Odpoveď pre Andreu: Dobrý deň, v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona o inšpekcii práce ste ako zamestnávateľ povinná na požiadanie inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce poskytnúť všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov. To znamená, že zákon Vám ukladá povinnosť poskytnúť požadované doklady inšpektorovi práce. V prípade, že nedoložíte podklady, ktoré od Vás inšpektor požaduje bude Vám uložená pokuta v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) za nesplnenie povinnosti uloženej v § 16 ods. 2 písm. a) za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o inšpekcii práce až do 100 000 Eur. V takomto prípade je najlepšie tieto podklady predložiť, aby ste sa vyhli pokute, ktorá by Vám hrozila.

Dňa 19.11.2018 došla na stavbu kontrola z inšpektorátu práce a boli sme tam 4 živnostníci, a 1 invalidný dôchodca, ktorý bol len vypomáhať na 1/2 hodinu len vykladať materiál. Bola s ním len ústna dohoda a odmena bola dohodnutá bezodplatne. Tento invalidný dôchodca nie je zamestnancom ani u jedného zo živnostníkov. Toto všetko bolo inšpektorátu aj v deň kontroly nahlásené a oni to zapísali do zápisnice. Teraz inšpektorát žiada o zaslanie dokladov a to: osobný spis, registračné listy FO, evidenciu pracovného času. Toto treba doložiť do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti, ktorú som dnes prevzala. Moja otázka: čo by bolo najmúdrejšie a podĺa zákona správne. Ďakujem za radu.

Odpoveď pre Fera: Dobrý deň, pokiaľ Vám nebolo umožnené vstupovať do priestorov, v ktorých ste mali vykonávať prácu a na základe toho došlo k skončeniu pracovného pomeru, takýto postup môže vykazovať znaky neplatne skončeného pracovného pomeru na základe diskriminácie či určitého šikanózneho konania. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru môžete ako zamestnanec uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Pokiaľ s Vami zamestnávateľ neplatne skončil pracovný pomer okamžite, resp. Vám dal neplatnú výpoveď, ak zamestnávateľovi oznámite, že trváte na tom, aby Vás ďalej zamestnával, pracovný pomer sa nekončí s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby Vás naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je vám povinný poskytnúť náhradu mzdy v sume Vášho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámite zamestnávateľovi, že trváte na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď Vám zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru. Pokiaľ nebudete trvať na tom, aby Vás zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa Váš pracovný pomer skončil dohodou, ak bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby, ak bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť. V týchto prípadoch máte ako zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume Vášho priemerného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Podanie žaloby však odporúčam zvážiť na základe porady so skúseným advokátom po predložení potrebných dokladov, aby ste tak predišli neúspechu v konaní a zbytočným výdavkom. Pokiaľ si nebudete uplatňovať neplatnosť skončenia pracovného pomeru na súde a pracovať u zamestnávateľa ďalej nechcete, odporúčam Vám zamestnávateľa písomne vyzvať, aby Vás zo Sociálnej poisťovne odhlásil a následne sa obrátiť s podnetom na príslušný inšpektorát práce.

zamestnavatel ukoncil pracovny pomer pre hrube porusenie pracovnej discypliny .Porusenie nastalo ze mi nebolo umoznene vstupovat do objektu kde mam vykon prace co malo za nasledok nepritomnosti v praci.Zaroven zamestnavatel ma neodhlasil zo socialnej poistovny co ma za nasledok ze nemozem byt prihlaseny na urade prace a nasledne poberat podporu v nezamestnanosti co mam robit

Odpoveď pre kontrola pre pracovný úraz: Dobrý deň, v súvislosti s pracovným úrazom vykonáva inšpektorát práce spravidla kontrolu zameranú na dodržanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä preveruje, či poškodený zamestnanec bol poučený o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, či mal pridelené osobné ochranné prostriedky, ale aj preveruje príslušnú dokumentáciu pracovného stroja a posudzuje tak či spĺňa potrebné bezpečnostné technické parametre, či bola vykonávaná pravidelná revízia jeho funkčnosti a bezpečnosti. V prípade spoločného pracoviska tiež skúma, či bola zo strany zamestnávateľov splnená povinnosť uzavrieť písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku. Inšpektorát práce tiež žiada o podanie informácie prípadných svedkov incidentu- zamestnancov a iných osôb, ktorí by vedeli popísať priebeh úrazového deja. S inšpektorátom práce odporúčam každopádne spolupracovať a predložiť mu všetky dokumenty, ktoré bude požadovať. Pokiaľ zistí porušenia na Vašej strane, vypracuje o tom protokol, ktorý bude následne podkladom pre začatie správneho konania.

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, v našej spoločnosti sa stal ťažký pracovný úraz nášmu dodávateľovi. Obe strany sme porušili pravidla bezpečnosti, kedy stroj, ktorý mal byť vypnutý zostal v prevádzke. Už máme nahlásenú kontrolu z inšpektorátu práce, vedeli by ste mi prosím poradiť na čo všetko sa mám pripraviť? Budú kontrolovať aj našich zamestnancov, hoci úraz sa stal dodávateľovi? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, výsledkom vykonanej inšpekcie práce bude zrejme protokol vydaný príslušným inšpektorátom práce, v ktorom bude konštatované nelegálne zamestnávanie, keďže zamestnanec- ,,dohodár“ nebol na príslušné poistenia prihlásený najneskôr do 7 dní od začatia výkonu inšpekcie práce. V protokole môžu byť konštatované aj ďalšie porušenia zákonných ustanovení, pokiaľ ich bude mať inšpektorát v rámci inšpekcie práce za preukázané. Na podklade vydaného protokolu bude začaté správne konanie o uloženie pokuty, ktorú v prípade zistenia nelegálneho zamestnávania musí inšpektorát práce uložiť obligatórne, a to vo výške minimálne od 2.000,- eur do 200.000,- eur, pokiaľ zistí nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb súčasne, najmenej vo výške 5.000,- eur. V tejto veci odporúčam obrátiť sa na skúseného advokáta, ktorý by posúdil, či protokol má zákonom stanovené náležitosti.

Dobrý deň, pri kontrole z inšpektorátu práce z oddelenia pracovnoprávnych vzťahov som zistila, že som zabudla prihlásiť dohodára viac ako 30 dní. Pracovník DoPČ má podpísanú, mzda mu bola vyplatená na účet a poistné do SP a ZP a daň zrazená. Zamestnanca som prihlásila, ale až po začatí kontroly z IP. Náhodným výberom vybrali akurát tohto zamestnanca (predložila som im zoznam zamestnancov, ktorý si zobrali so sebou.

Odpoveď pre Fera: Dobrý deň, zamestnávateľ by Vám mal poskytovať mzdu podľa stupňa náročnosti práce, a teda pokiaľ vykonávate riadenie či manažment, môže ísť o druhý či tretí stupeň náročnosti, teda v závislosti od toho, aké pracovné činnosti sú Vašou náplňou. V závislosti od toho by Vám mala byť určená minimálna mzda. Ak Vám stupeň náročnosti práce zamestnávateľ neurčil správne, resp. vôbec, a teda Vám nevypláca mzdu zodpovedajúcu stupňu náročnosti práce, môžete sa v danej veci obrátiť na inšpektorát práce. Čo sa týka skončenia pracovného pomeru, ukončiť ho môžete buď písomnou dohodou o skončení pracovného pomeru uzavretou so zamestnávateľom k určitému dňu alebo výpoveďou, kedy by Vám plynula ešte výpovedná lehota, počas ktorej by ste mali prácu vykonávať. Výpoveď musí byť v písomnej forme a doručená, v opačnom prípade by bola neplatná.

Mam vysokoskolske vzdelanie a pracujem ako projektovy manazer. Avsak v zmluve nemam stupen narocnosti prace. Mam tam dohodnutu mzdu 480 v hrubom. Podpisal som to preto lebo mi bolo slubovane postupne navysenie no po 9 mesiacoch ked skoncila dotcia z UPSVAR a nekonalo sa ani ziadne navysovanie mi zamestnvatel tvrdi ze ma nema ako platit tak aby som podal vypoved. Zmluva je na dobu neurcitu. Co mam robit?

Odpoveď pre Fera: Dobrý deň, nárok na minimálnu mzdu majú zamestnanci v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale aj fyzické osoby, vykonávajúce pre zamestnávateľa práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti). V súčasnosti podľa nariadenia vlády je minimálna mesačná mzda vo výške 480,- EUR. Výška minimálnej hodinovej mzdy je 2,759 EUR. Čo sa týka minimálnych mzdových nárokov a náročnosti práce, podľa § 120 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu. Pracovné miesto predstavuje súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je podľa § 120 odseku 1 Zákonníka práce povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Podľa Zákonníka práce existuje 6 stupňov náročnosti práce, ktoré sú uvedené v § 120 ods. 4. V zákone uvedenej tabuľke sú jednotlivé stupne náročnosti a koeficienti. Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy. Charakteristiku jednotlivých stupňov náročnosti pracovných miest môžete nájsť v prílohe č. 1 Zákonníka práce. V praxi zvyčajne zamestnávatelia evidujú stupne náročnosti v samostatnej tabuľke, v prípade, ak nemajú kolektívnu zmluvu, alebo ich uvádzajú priamo do pracovnej zmluvy, odporúčané inšpektorátom práce. Ďalej, čo sa týka obsahu pracovnej zmluvy, v zmysle § 43 Zákonníka práce v pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť nasledovné podstatné náležitosti: a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), c) deň nástupu do práce, d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem vyššie uvedených náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky, a to: výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Pokiaľ sú mzdové podmienky, výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy. Inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia Zákonníka práce.

Ka by som sa chcel opytat je minimalna mzda rovnaka pre vysokoskolaka ci nestudovaneho cloveka? Ako ke to so stupnami narocnosti prace? Co by sa stalo ak by prisla kontrola z IP a zistila ze zmluva neobsahuje narocnost prace?

Odpoveď pre Romana: Dobrý deň, zákonník práce v rámci základných zásad stanovuje, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. V rámci pracovnoprávnych vzťahov sa teda musia dodržiavať dobré mravy napr. v zmysle určitej hranice slušnosti alebo pracovnej morálky. V prípade, že zamestnanec, s ktorým ste sa dostali do konfliktu podá podnet na prešetrenie udalosti na príslušný Inšpektorát práce a pokiaľ ste konali v mene svojho zamestnávateľa, zamestnávateľovi môže byť uložená pokuta podľa zákona o inšpekcii práce. Pokiaľ ale máte postavenie vedúceho zamestnanca, inšpektorát práce Vám môže uložiť pokutu až do výšky štvornásobku Vášho priemerného mesačného zárobku z dôvodu, že ste mohli zavinene porušiť povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov. Inšpektorát práce tiež prejednáva priestupky a rozhoduje o uložení pokút za priestupky. Priestupku sa podľa zákona o priestupkoch dopustí napr. ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Pokiaľ by teda Vaše konanie malo takú intenzitu, že by ho bolo možné považovať za priestupok, Inšpektorát práce by Vám mohol uložiť pokutu do výšky 33 Eur.

Dobrý den Pred časom som mal konflikt zo zamestnancom našej firmy ktorý si evidentne neplnil svoje pracovne povinnosti.Z mojej strany prišlo k ostrým a vulgárnym nadávkam,lebo som sa prestal ovládať. Chcem sa opýtať ako ma môže potrestať inšpektorát prace.Ja som sa ospravedlnil a som pripravený znášať aj trest.Môj zamestnávateľ mi navrhol kárne napomenutie s ktorým som súhlasil ,lebo som urobil chybu .ja viem že na pozícii nadriadeného by som sa nemal nechať vyprovokovať ale dnes aj zamestnanci vedia veľmi dobre využívať inšpektorát prace a tvrdiť ,že oni všetko dodržujú a my vedúci prakticky nemáme právo na nič.

Okrem pracovnoprávnych predpisov, ktorým sa v článku venujete sa inšpekcia práce - teda kontrola( dozor) vykonáva aj v iných oblastiach, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 1 zák.č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.... Čiastočne síce uvádzate, že zamestnávateľ môže dostať zákaz používať stroje, el. zariadenia, prístroje, no je to veľmi málo. Aj v oblasti BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú udeľované postihy, ktoré rieši § 19 vyššie spomínaného zákona. Uvádzate tiež že : "Samozrejmosťou je výzva, ktorou od Vás bude inšpektorát práce žiadať podklady". Toto nie je pravda, teda aspoň ak myslíte písomnú výzvu. Inšpektorát - inšpektor požaduje predloženie dokumentácie a pod. ( § 12 ods. 1 zák.č. 125/2006 Z.z.),avšak hlavne v oblasti PPV - pracovnoprávnych vzťahoch je to niekedy formou písomnej výzvy. Často v prípadoch, keď zamestnávateľ nespolupracuje, alebo ak chce mať inšpektor práce istotu, aby sa zamestnávateľ nevyhováral, že na niektoré podklady zabudol.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto