Ako sa rozviesť?

Nachádzate sa tu

Návrh na rozvod manželstva - V prípade, že Vaše manželstvo už nefunguje, vzťahy medzi Vami ako manželmi sú vážne a trvalo rozvrátené a tiež že už neexistuje žiadna šanca na jeho záchranu, jediným riešením je rozvod. Tento krok však odporúčame veľmi dobre zvážiť, najmä ak z manželstva pochádzajú maloleté deti. V nasledujúcom článku bližšie rozoberieme ako postupovať, ak je rozhodnutie manželov rozviesť sa definitívne.

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na príslušnom súde, ktorým je v zmysle občianskeho súdneho poriadku súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu (t.j. toho voči komu návrh na rozvod manželstva smeruje, čiže voči druhému manželovi) a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa (t.j. toho, kto tento návrh podáva). Písomný návrh môžete súdu zaslať buď poštou, odporúčame doporučene, alebo ho odovzdať aj v podateľni príslušného súdu.

Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať predovšetkým tieto náležitosti:

1.) Osobné údaje navrhovateľa a odporcu, ktorými sú: meno, priezvisko, v prípade manželky aj rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť – občianstvo SR.

2.) Z návrhu musí jednoznačne vyplývať, že sa domáhate rozvodu manželstva, teda musíte opísať príčiny a dôvody jeho rozvratu, aby súd mal za preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

3.) V prípade, že z manželstva pochádzajú aj maloleté deti, tak konanie o rozvod manželstva je zo zákona obligatórne spojené s konaním o úprave pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode. Preto je potrebné, aby ste v návrhu na rozvod manželstva uviedli akým spôsobom si predstavujete starostlivosť o deti, či navrhujete zverenie do výlučnej osobnej starostlivosti a uvediete návrh na úpravu styku dieťaťa s druhým rodičom, ktorému nebude dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, alebo striedavú starostlivosť a tiež akú výšku výživného navrhujete, aby mesačne platil rodič, ktorému dieťa nebude zverené do starostlivosti, v prospech dieťaťa k rukám rodiča, ktorému dieťa bude do starostlivosti zverené. Okrem toho súd v rozsudku aj určí, ktorý z rodičov bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť aj tzv. rodičovskou dohodou, ktorá však podlieha schváleniu súd, inak je nevykonateľná. To znamená, že takáto súdom schválená dohoda rodičov je exekučným titulom a v prípade ak povinný rodič si neplní svoju povinnosť, môže druhý z rodičov podniknúť potrebné právne kroky k tomu, aby si rodič začal svoju povinnosť plniť.

4.) K návrhu pripojte aj listinné dôkazy, ktorými podopriete všetky vyššie uvedené skutočnosti, ako napr. urobte si približný zoznam Vašich mesačných výdavkov na dieťa, na základe ktorého určíte výšku požadovaného výživného, priložte výpis Vášho mesačného, resp. ročného príjmu od zamestnávateľa, ak teda ste zamestnaní, alebo potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ak ste poberateľom dôchodku alebo nejakej inej dávky podľa osobitného zákona, taktiež predložte všetky fotokópie blokov či dokladov, ak ste kupovali niečo pre deti, napr. školské pomôcky, lieky ak máte dieťa ktoré má zdravotné problémy, ďalej priložte v prípade školopovinných detí potvrdenie zo školy, aké mesačné prípadne jednorazové výdavky na dieťa ste vynaložili, skrátka všetko čím preukážete svoje príjmy a výdavky.

5.) Návrh na rozvod manželstva sa adresuje súdu v dvoch vyhotoveniach (v prípade ak máte maloleté deti, treba tri vyhotovenia), aby každý z účastníkov mal k dispozícii jeden rovnopis.

6.) Nakoniec je potrebné takto spísaný návrh podpísať s uvedením dátumu a miesta.

K návrhu na rozvod manželstva je ešte potrebné priložiť tieto prílohy:

1.) Sobášny list

2.) Rodný list maloletého dieťaťa/detí

3.) Potvrdenie obecného alebo mestského úradu o poslednom spoločnom pobyte manželov

4.) Ďalšie, už vyššie spomínané, listinné dôkazy, ktoré máte k dispozícii.

Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva a ďalšie výdavky

Súdny poplatok vo výške 66,- EUR sa platí buď formou kolkových známok, ktoré si môžete zakúpiť na ktorejkoľvek pošte vo Vašom okolí, nalepených na prvopise návrhu na rozvod, alebo tiež môžete počkať, pokiaľ Vás súd vyzve k zaplateniu súdneho poplatku. Zákon o súdnych poplatkoch poskytuje účastníkom konania možnosť oslobodenia od súdnych poplatkov, ak to odôvodňujú ich majetkové či sociálne pomery, nejde o svojvoľné či zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. V prípade ak žiadate o oslobodenie od súdnych poplatkov, je k tejto žiadosti potrebné priložiť tlačivo, ktoré nájdete na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Čo sa týka ďalších poplatkov, tak v prípade ak sa rozhodnete využiť pomoc advokáta, budete musieť zaplatiť za poskytnutie jeho právnych služieb, napr. za spísanie návrhu na rozvod, rodičovskej dohody, či za zastupovanie v konaní pred súdom. Výška jeho odmeny závisí predovšetkým od dohody medzi Vami a Vašim advokátom. Ešte by mohli vzniknúť výdavky spojené so znaleckým dokazovaním, najmä v prípade, že sa rodičia nevedia dohodnúť ohľadom zverenia maloletého dieťaťa do výchovy. Vtedy súd ustanoví znalca z odboru psychiatrie, aby posúdil v koho starostlivosti by malo dieťa ostať. Takýto znalecký posudok potom slúži súdu pri rozhodovaní, komu dieťa zverí do starostlivosti.

Konanie o rozvod manželstva pred súdom

Po tom, čo dôjde k podaniu návrhu na rozvod, súd nariadi ústne pojednávanie na ktoré predvolá všetkých účastníkov konania. V prípade, ak z manželstva pochádzajú aj maloleté deti, účastníkom konania bude aj spravidla aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) podľa miestnej príslušnosti maloletého dieťaťa, kde sa dieťa zdržuje, resp. kde má dieťa svoje bydlisko na základe dohody rodičov. Súd uznesením ustanoví ÚPSVAR za kolízneho opatrovníka, aby v tomto konaní zastupoval záujmy maloletého dieťaťa, pretože rodičia nemôžu zastupovať svoje maloleté deti v súdnych konaniach, v ktorých sú účastníkmi konania deti a aj ich rodičia, nakoľko by išlo o stret záujmov. Na pojednávaní súd vykoná výsluch účastníkov ako aj ďalšie dokazovanie vo veci. Rozvodové konanie sa väčšinou končí na jednom pojednávaní. Ak sa stane, že niektorá zo strán, buď navrhovateľ alebo odporca sa napriek tomu, že boli riadne predvolaní na pojednávanie, bez ospravedlnenia nedostavia, tak sudca môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 820,- EUR a opätovne predvolá stranu, ktorá sa nedostavila. Problém by mohol nastať vtedy, ak sa predvolanie na pojednávanie vráti, lebo si ho niektorá zo strán nepreberie. V takom prípade sudca znovu nariadi pojednávanie a opäť doručuje predvolanie. Výnimočne sa môže stať aj to, že sudca manželov rozvedie, aj keď sa jedna zo strán nedostaví na pojednávanie, teda v jeho neprítomnosti. Naozaj to závisí vždy na konkrétnom sudcovi. Taktiež v prípade, že jeden z manželov sa chce rozviesť, no druhý manžel s rozvodom zásadne nesúhlasí, tak platí, že sa netreba báť, že by súd manželstvo nerozviedol. Pretože súd manželov rozvedie vždy, ak zistí že sú vzťahy medzi nimi natoľko vážne a trvalo narušené, že manželstvo nemôže plniť svoju spoločenskú funkciu a tiež nemožno očakávať že by manželia obnovili svoje spolužitie. Samozrejme sudca musí vidieť, že tento rozvrat medzi manželmi nie je iba prechodný, ale že má naozaj trvalý charakter. Preto si svoj návrh na rozvod manželstva čo najlepšie odôvodnite, detailne popíšte Vaše spolužitie s manželom, aby súd naozaj nemal pochybnosti o rozvrate a problémoch vo Vašom manželstve.

Chcete sa rozviesť, no neviete, ako správne formulovať návrh na rozvod manželstva, ako dohodnúť Vaše práva k maloletým deťom, stanoviť výšku výživného, či upraviť styk rodiča k maloletým deťom na čas po rozvode? Alebo Vás súd vyzval na vyjadrenie sa k návrhu na rozvod? Radi Vám pri tomto neľahkom rozhodnutí pomôžeme a predmetné dokumenty vypracujeme v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Mirku z 12. februára 2020 Dobrý deň, postupnosť je taká, že najprv musí prebehnúť konanie o rozvode manželstva, ktorým, ak súd manželstvo rozvedie, tak právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva zaniká aj spoločné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). BSM sa v priebehu rozvodového konania nerieši. Po jeho zániku ho možno vyporiadať. Teda po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva je možné podať na súd návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, resp. uzavrieť s manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Občiansky zákonník umožňuje, že zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Občiansky zákonník tiež ustanovuje, že súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Čo sa týka spomínaných úspor, tak tieto sú, ako ste správne uviedli, spoločné. To znamená, že pri vyporiadaní sa bude vychádzať z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Podľa Občianskeho zákonníka je každý z manželov oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. V prípade, ak by ste sa s manželom na vyporiadaní BSM nedohodli, a podali by ste následne návrh na súd, v priebehu dokazovania môžete žiadať, aby predložil výpisu z účtu za sporové obdobie, o ktorom viete, že presúval vyššie čiastky súd, a aby vysvetlil do čoho tieto spoločné financie investoval. Ak nie do spoločnej veci, máte v zmysle vyššie uvedeného nárok požadovať patričný podiel z toho, čo zo spoločného majetku investoval pre vlastné potreby.

Dobry den, zacina sa nam rozpadat manzelstvo, som z toho nestastna. Zistila som ze manzel velmi cudne hospodari s nasimi peniazmi (vzdy vsetko riesil on). Zobrali sme si uver-hypoteku a zalozili sme dom - na podnikanie s realitami na moje meno, z ktoreho on minul 130000 eur (previedol do spolocnej sro - kupil si firemne auto, nalial do firmy na podnikanie, pozical kamaratovi atd). Uver sa splaca sam zo zvysnej pozicanej sumy. Vo firme - s.r.o sme spolocnici obidvaja, ja tiez na nu podnikam, generujem zisk ale on nonstop robi vybery a prevody z firemneho uctu prec, nemam nad tym kontrolu, vyplaca si peniaze na bezny ucet, mne neposiela nic... Druhavec je, ze viem ze mal na svojom sukromnom ucte vysoke uspory pocas manzelstva a ked som vyzvedala ze kolko aktualne tam ma, povedal, ze ich vsetky pozical kamaratovi. Chcem sa teda opytat ako sa bude riesit pri rozvode hlavne to ze tie jeho uspory, ktore nadobudol pocas manzelstvs, co su v podstate nase spolocne peniaze odisli z uctu prec vo forme pozicky tretej osobe. S firemnym uctom uz asi vela nespravim, su to sialene presuny, ale tie peniaze na ucte ma velmi zaujimaju. Dakujem

Odpoveď pre Mira: Dobrý deň, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci získané pred zatvorením manželstva niektorým z manželov, dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Do bezpodielového spoluvlastníctva naopak patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Teda i prípadné pôžičky. Pokiaľ ide o dom, ktorý Vám darovala Vaša matka už počas manželstva, pri daroch, najmä hnuteľných, je dôležité, či darca chce obdarovať manželov spoločne (dar patrí do BSM), alebo len jedného z nich (dar nepatrí do BSM, ale do výlučného vlastníctva obdarovaného). Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že BSM zaniká súčasne so zánikom manželstva a v prípade, že sa nedohodnete s manželkou na vyporiadaní majetku patriaceho do BSM, alebo nerozhodne na návrh niektorého z Vás súd do 3 rokov od zániku manželstva, tak platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Zároveň platí, že každý z manželov má nárok požadovať, aby sa mu vrátilo, čo zo svojho výlučného majetku vynaložil na spoločný majetok (investície, prípadne finančné dary). Tieto investície ako aj skutočnosť, že šlo o financie z výlučného majetku toho ktorého manžela, však musíte preukázať.

Odpoveď pre Martinu: Dobrý deň, občianskoprávna úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) je nakoncipovaná tak, že tie veci, ktoré vlastnil niektorý z manželov pred uzatvorením manželstva ostanú v jeho výlučnom vlastníctve, čiže nebudú predmetom BSM. V priebehu rozhodovacej činnosti súdov sa však vyskytli pochybnosti v koho vlastníctve budú veci získané výmenou za vec alebo z výťažku veci, ktorá bola vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov. Súdna prax však tieto pochybnosti odstránila v tom smere, že tieto veci naďalej patria do výlučného vlastníctva manžela, pretože ide len o transformáciu toho istého majetku. Ak by však bola situácia taká, že na získanie novej veci sa použijú čo i len sčasti prostriedky z BSM, bude celá vec predmetom BSM (R42/1972). Preto ak ste prispievali do rodinného rozpočtu spôsobom, že ste financovali opravy či úpravy tohto domu, resp. cudzej nehnuteľnosti, zo svojho výlučného vlastníctva, môžete žiadať o finančné vyrovnanie, pokiaľ preukážete, že ste peniaze do domu skutočne investovali. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR: ,,Vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie (v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti) k okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda kedy sa majetkový stav vlastníka zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Prospech z plnenia bez právneho dôvodu (§ 451 ods. 1 a 2 ObčZ) vzniká prijatím tohoto plnenia a už v tomto okamihu tiež vzniká príjemcovi tohoto plnenia (bez ohľadu na zavinenie) peňažný dlh, ktorý neprechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti. Z toho vyplýva, že nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľnosti nemožno uplatňovať voči tomu, kto neskôr nadobudol nehnuteľnosť, ale voči tomu, kto ju vlastnil v dobe, kedy k tomuto zhodnoteniu došlo.“ (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29. marca 2003, sp. zn. 25 Cdo 355/2001). Pokiaľ ste prispievali do rodinného rozpočtu takýmto spôsobom z majetku patriaceho do BSM, tak tieto veci, resp. peniaze, budú následne predmetom vyporiadania BSM, pričom sa s manželom môžete dohodnúť na ich vyporiadaní ako predmetu BSM, v opačnom prípade rozhodne súd.

Odpoveď pre Vilku: Dobrý deň, na začiatok uvedieme, že je dôležité, či nehnuteľnosť máte v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) alebo podielovom spoluvlastníctve. Pokiaľ máte nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, so svojim podielom môžete nakladať podľa vlastného uváženia (pokiaľ by ste ho chceli previesť na syna, možete tak urobiť aj bez suhlasu spoluvlastnika - manžela - ktorý by mal inak predkupné právo). Pokiaľ máte nehnuteľnosť v BSM, môžete o tejto rozhodovať len spolu s manželom. Ak sa rozhodnete časť nehnuteľnosti previesť na syna (darovacou zmluvou/kupnou zmluvou) musíte byť sa manželom obaja predávajúcimi resp. darcami. Pokiaľ chcete zároveň vyplatiť podiel staršej dcery, samozrejme uvedené možete vykonať, a to napr. i samostatnou listinou, v ktorej spíšete, že jej adekvátnu čiastku darujete ako protihodnotu za podiel, ktorý by jej prináležal. Čo sa týka vysťahovania manžela z bytu, predmetná otázka sa v rámci rozvodového konania nerieši. Vyporiadanie majetku je samostatným konaním, ktore nasleduje po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. Ohľadom vyporiadania majetku sa potom možete dohodnut (teda komu ostane nehnutelnost, kto koho prípadne vyplatí z danej nehnuteľnosti, či sa nehnuteľnosť preda a peniaze z výťažku predaja sa prerozdelia), resp. ak by ste sa nedohodli, možete podať návrh na sud, aby vaše BSM vyporiadal on. Aby manžel opustil domácnosť skôr ako prebehnú vyššie uvedené konania, môžete docieliť v prípade, ak by ste boli napr. jeho správaním a konaním ohrozená na živote, kedy je možné podať návrh na sud, aby tento nariadil neodkladne opatrenie, aby manžel opustil spoločnú domácnosť, resp. nevstupoval alebo iba obmedzene vstupoval do domu.

Hej, som tak nadšený, že moje rozbité manželstvo bolo obnovené a môj manžel je späť, keď ma opustil a naše 2 deti pre inú ženu. Po ôsmich rokoch manželstva sme boli s manželom v jednej alebo druhej hádke, až kým ma nakoniec neopustil a nepresťahoval sa do Kalifornie, aby som bol s inou ženou. Cítil som, že môj život skončil a moje deti si mysleli, že už nikdy neuvidia svojho otca. Snažil som sa byť silný len pre deti, ale nemohol som ovládať bolesti, ktoré trápia moje srdce, moje srdce bolo plné bolesti a bolesti, pretože som bol naozaj zamilovaný do svojho manžela. Každý deň a noc som na neho myslel a vždy som si želal, aby sa ku mne vrátil, bol som skutočne naštvaný a potreboval som pomoc, takže som hľadal pomoc online a narazil som na webovú stránku, ktorá naznačovala, že doktor Mohammed môže pomôcť rýchlo sa vrátiť späť , Cítil som, že by som ho mal skúsiť. Kontaktoval som ho a povedal mi, čo mám robiť, a urobil som to, potom pre mňa urobil (Kúzlo lásky). O 28 hodín neskôr mi môj manžel skutočne zavolal a povedal mi, že mu a deťom tak veľmi chýba, tak úžasné !! Takto sa vrátil toho istého dňa s veľkou láskou a radosťou a ospravedlnil sa za svoju chybu a za bolesť, ktorú spôsobil mne a deťom. Od toho dňa bolo naše manželstvo silnejšie ako predtým. Ďakujem Dr. Mohammedovi. je tak silný a rozhodol som sa podeliť sa o svoj príbeh na internete, že Dr. Mohammed skutočný a silný kúzelník, ktorý sa budem vždy modliť, aby žil dlho, aby pomohol svojim deťom v čase problémov, ak ste tu a potrebujete Ex späť alebo sa váš manžel presťahoval do inej ženy, už neplakajte, kontaktujte teraz tohto mocného kúzla. Tu je jeho kontakt: Pošlite mu e-mail na adresu: monicaspiritualtemple@gmail.com, môžete mu tiež zavolať alebo ho pridať na Whats-app: +2348134493948 .

Hej, som tak nadšený, že moje rozbité manželstvo bolo obnovené a môj manžel je späť, keď ma opustil a naše 2 deti pre inú ženu. Po ôsmich rokoch manželstva sme boli s manželom v jednej alebo druhej hádke, až kým ma nakoniec neopustil a nepresťahoval sa do Kalifornie, aby som bol s inou ženou. Cítil som, že môj život skončil a moje deti si mysleli, že už nikdy neuvidia svojho otca. Snažil som sa byť silný len pre deti, ale nemohol som ovládať bolesti, ktoré trápia moje srdce, moje srdce bolo plné bolesti a bolesti, pretože som bol naozaj zamilovaný do svojho manžela. Každý deň a noc som na neho myslel a vždy som si želal, aby sa ku mne vrátil, bol som skutočne naštvaný a potreboval som pomoc, takže som hľadal pomoc online a narazil som na webovú stránku, ktorá naznačovala, že doktor Mohammed môže pomôcť rýchlo sa vrátiť späť , Cítil som, že by som ho mal skúsiť. Kontaktoval som ho a povedal mi, čo mám robiť, a urobil som to, potom pre mňa urobil (Kúzlo lásky). O 28 hodín neskôr mi môj manžel skutočne zavolal a povedal mi, že mu a deťom tak veľmi chýba, tak úžasné !! Takto sa vrátil toho istého dňa s veľkou láskou a radosťou a ospravedlnil sa za svoju chybu a za bolesť, ktorú spôsobil mne a deťom. Od toho dňa bolo naše manželstvo silnejšie ako predtým. Ďakujem Dr. Mohammedovi. je tak silný a rozhodol som sa podeliť sa o svoj príbeh na internete, že Dr. Mohammed skutočný a silný kúzelník, ktorý sa budem vždy modliť, aby žil dlho, aby pomohol svojim deťom v čase problémov, ak ste tu a potrebujete Ex späť alebo sa váš manžel presťahoval do inej ženy, už neplakajte, kontaktujte teraz tohto mocného kúzla. Tu je jeho kontakt: Pošlite mu e-mail na adresu: monicaspiritualtemple@gmail.com, môžete mu tiež zavolať alebo ho pridať na Whats-app: +2348134493948

Dobry den chcem sa opytat zijeme v spolocnom dome so svokrovcami uz 20 rokov ale pravne nemame prepisane na seba nic vsetko je na manzelovych rodicov,kedze to je ich dom. Po rozvode nebudem mat ziadny narok na financne vyrovnanie, napriek tomu ze tam zijem a hlavne prispievam 20 rokov do rodinneho rozpoctu? Dakujem

Dobrý deň, vzhľadom na dlhšie trvajúci alkoholizmus manžela sa naše 44 -ročné manželstvo sa dostalo do krízy, kde už neprichádza iné východisko iba rozvod. Pretože on si tento problém nechce priznať, nepomáha dohováranie ani zo strany rodinných príslušníkov a v poslednej dobe jeho správanie je nad rámec únosnosti. Odchádza z domu bez toho, aby povedal kde ide, celý deň sa túla po lese a potom zakotvi v pohostinstve, telefón neberie nikomu, príde domov pod vplyvom alkoholu.... Včera ho dokonca našla vodička ležať na ceste šťastie, že to bola vedľajšia cesta . Aby sa dostal do bytu po schodoch, musela som požiadať suseda o pomoc. Ráno som sa snažila mu pokojne dohovoriť a na otázku ako to mieni riešiť, mi povedal - rozvodom. Som na pokraji nervového zrútenia, som osoba ZŤP, mám rôzne zdravotné problémy - kĺby, kolena, vysoký tlak, pancreatitídu a dalšie a samozrejme vek 67 rokov. V prípade rozvodu sa chcem spýtať ohľadom bytu, ktorého sme spoluvlastníkmi a býva s nami slobodný syn. Ako mám postupovať v tomto smere, syn by manžela vyplatil a ja by som svoju časť prepísala na syna s doživotným právom užívania. Máme ešte vydatú dcéru, avšak nechcem ani ju ochudobniť o dedičstvo. Uvažujem či by bolo možné hodnotu bytu podeliť na 4 diely, keď sa s manželom na tom dohodneme. Tiež ma zaujíma, či súd pri rozvode môže stanoviť aj to, aby sa manžel v čo najkratšom čase opustil byt resp. hneď ako nadobudne platnosť zmena vlastníka bytu. Alebo či je možno, aby som sa stala vlastníčkou bytu ja a vyplatila manžela 1/4 z hodnoty bytu. Ďakujem

Dobrý deň, Bývame s ešte manželkou v rodičovskom dome ktorý mi darovala moja mama pocas manželstva so suhlasom mojich štyroch súrodencov.Manželka sa s mojou rodinou vôbec nestyka a dokonca bráni aj mne sa s nimi u nás stretávať.Mama ešte žije ale tú tiež odmieta navštevovať ,vždy k nej chodím len ja sám. Mama byva v byte na inej adrese sama.Na dom sme si počas manželstva zobrali pôžičku vo výške 30 tis.euro.Na veľa veci okrem toho mi požičal môj brat, ona do manželstva neinvestovala finančne nič nakoľko bola mladá nemala ziadne úspory a jej rodina jej ,alebo nam finančne neprispela. Chcel by som vedieť ak sa rozovedieme,čo je na spadnutie a s manželkou sa nedohodneme o majetkovom vysporiadaní,čo ma čaká.Žijeme spolu 25 rokov. Ďakujem

Dobrý deň, chcela by som rozviest s muzom. Jedna sa mi ale o byvanie,ktore spolu zdielame. Nakolko kvoli nemoznosti vziat si hypoteku, je byt v ktorom zijeme napisany na jeho rodicov. Pomohli nam takto, aby sme mali vlastne byvanie.podpisali sa pod hypoteku. Ja ale velmi nemam na vyber kam pojdem byvat. K mojim rodicom je to posledna cesta,ktorej by som nebola rada. Moja otazka je,ci si mozem nejakym sposobom narokovat aby ma tam muz nechal byvat za urcitych podmienok alebo radsej pred sudom vobec nespomenut ze nemam kde byvat a chcem zostat byvat v spolocnom byte nakolko mame dve neplnolete deti. A este otazka je, ze starsi 5rocny syn je na otca naviazany a nechce sa ho vzdat. Je mozne ze by sud rozmyslal ze by ho zveril otcovi, napriek tomu, ze sa ku mne muz spraval agresivne a ponizoval ma?Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď pre Simonu: Dobrý deň, pokiaľ z manželstva pochádzajú len plnoleté deti, rozvodové konanie už nebude riešiť úpravu rodičovských práv a povinností. V návrhu na rozvod uveďte, že z manželstva nepochádzajú maloleté deti a zároveň, že z neho pochádzajú len deti plnoleté. Je vhodné, avšak nie nevyhnutné, aby ste tvrdenie o ich plnoletosti preukázali rodnými listami. Ak však tieto nemáte k dispozícii, resp. ak tieto nepredložíte, postačí, ak obaja manželia túto skutočnosť pred súdom zhodne potvrdíte.

Dobrý deň Rada by som sa spýtala či treba rodné listy detí pri podaní žiadosti na rozvod aj ked uz majú 21 rokov ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, s manželom sme žili v podnájme (bez prechodného, či trvalého pobytu a predpokladám, že majiteľka bytu nás tiež nikde nehlasila) , obaja mame trvalý pobyt u svojich rodičov, teda každý inde. Ak teba z žiadosti pripojiť potvrdenie o spolocnom pobyte manželov, kto mi takéto potvrdenie vydá? Plus na aký súd posielať žiadosť, v mieste trvalého pobytu mňa, či manžela, či na súd v meste, kde sme doteraz spoločne bývali?

Odpoveď pre Pavla: Dobrý deň, podľa § 23 zákona o rodine môže manželstvo rozviesť len súd na návrh niektorého z manželov, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Aj v prípade, pokiaľ s rozvodom manželstva súhlasia obaja manželia, manželstvo môže rozviesť jedine súd. Rozvodové konanie je konaním mimosporovým, teda takým, kde nie je spor, pričom takéto konania tiež patria do rozhodovacej právomoci súdu. Notár teda nemôže manželstvo rozviesť, a to ani dohodou manželov. Súhlas oboch manželov s rozvodom môže rozvodové konanie len urýchliť.

Odpoveď pre Gretu: Dobrý deň, prílohy, ktoré podáte k návrhu na rozvod, ako sobášny list, rodný list dieťaťa a potvrdenie o spoločnom pobyte manželov, musia byť originály alebo úradne overené (aspoň v jednom vyhotovení, ktoré ostane súdu, ostatné dve vyhotovenia, ktoré pojdu druhému účastníkovi konania a kolíznemu opatrovníkovi môžu byť kópie). Originály si môžete po skončení súdneho konania od súdu vyžiadať. Pokiaľ by ste však k návrhu pripojili iba fotokópie, v takom prípade preventívne na pojednávanie prineste so sebou všetky originály, pre prípad, že by mal súd záujem do týchto nahliadnuť.

Dobrý den, prílohy ako sobášny list a rodný list dietata k ziadosti o rozvod, asi ich kopie je potrebné priložiť overené ? Dakujem za odpoved.

Dobry deň, všeobecne rozumiem funkcii súdu, ako inštancie kde sa rieši spor. To značí, že sporia sa dvaja ľudia. Tzv.navrhovateľ, a odporca. Čo ak sa chcú rozviesť bezdetní manželia,, ktorí obaja súhlasia s rozvodom? Môže takýto rozvod (rozumiem tomu ako dohoda) vykonať notár?

Odpoveď pre Klaru: Dobrý deň, Zákon o rodine ustanovuje, že k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Odôvodnenosť rozvodu je daná dvoma hmotnoprávnymi dôvodmi, a to: manželstvo už viac neplní svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Spôsob, akým má mať sudca tieto skutočnosti za preukázané, zákon neustanovuje, ale je ponechaný na voľnej úvahe súdu, a teda na morálnych a hodnotových úsudkoch sudcov. Úvaha súdu o prípadnej prítomnosti podmienok umožňujúcich rozvod manželstva musí taktiež obsahovať hodnotenie celkového postoja samotných manželov k manželstvu a k výkonu práv a povinností založených uzavretím manželstva. Nevera je porušením jednej z hlavných povinností, ktoré zákon ukladá manželom. Konanie o rozvod začne zásadne na návrh niektorého z manželov. Z návrhu na rozvod manželstva musí jednoznačne vyplývať, že sa navrhovateľ domáha rozvodu manželstva, musí obsahovať opis príčin a dôvody jeho rozvratu, aby mal súd za preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Zrušenie manželstva neodôvodňuje akýkoľvek rozvrat vzťahov medzi manželmi, ale musí ísť o kvalifikovaný rozvrat. U starších manželov napríklad sa prihliada najmä na mieru vzájomnej odkázanosti a možnosti poskytovať si mravnú, materiálnu a osobnú pomoc. Nevera odôvodňuje rozvrat vzťahov medzi manželmi, do návrhu môžete to napísať, pretože nevera vo svojej podstate spôsobilá natrvalo rozvrátiť vzájomné vzťahy medzi manželmi do takej miery, že manželstvo viac neplní svoj účel. Okrem toho ale ešte môžete také napísať do návrhu, že city medzi vami ochladli, nemáte spoločné záujmy a nechcete už žiť v takom manželstve. Pri posúdení podmienky súdom, či od manželov možno, resp. nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia, sa viac-menej musí súd vyporiadať so subjektívnym postojom účastníkov konania, ktorý závisí od vôle manželov a ich postoju k manželstvu. Pokiaľ by jeden z manželov s rozvodom manželstva nesúhlasil a navrhol by manželskú poradňu, prvostupňový súd by túto s veľkou pravdepodobnosťou nariadil, a až ak by sa táto ukázala ako neúčelná, manželstvo by rozviedol.

Odpoveď pre Elišku: Dobrý deň, podľa Civilného mimosporového poriadku zásadným princípom je, že súd postupuje v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. Odporúčam Vám obrátiť sa na informačný centrom vo veci konajúceho súdu a opýtať sa v akom štádiu sa nachádza konanie o rozvod manželstva (máte k tomu nadiktovať iba spisovú značku konania). Okrem toho sa môžete objednať na informačnom centre na nahliadnutie do spisu a do tohto spisu potom nahliadnuť a zistiť, aké úkony súd vo veci vykonal. Môžete tak zistiť, či existujú určité objektívne dôvody, pre ktoré je súd nečinný. Pokiaľ to nepomôže, môžete podať žiadosť o konanie a rozhodnutie v danej veci, i bez prítomnosti druhej strany, prípadne, aby súd druhej strane uložil v prípade opätovného neospravedlneného nezúčastnenia sa pojednávania poriadkovú pokutu. Tiež, pokiaľ máte za to, že pochybil súd, resp. konajúci sudca, môžete podať sťažnosť napr. pre prieťahy v konaní adresovanú predsedovi príslušného súdu.

Odpoveď pre Ingrid: Dobrý deň, rozvodové konanie sa začína podaním návrhu na rozvod manželstva na príslušnom súde. Na konanie je príslušný súd, v obvode ktorého ste mali obaja ako manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z Vás, inak je miestne príslušný súd, v obvode ktorého je Váš manžel vo výkone trestu odňatia slobody. Ak takto nemožno príslušnosť určiť, príslušný súd je ten, v obvode ktorého máte adresu trvalého pobytu. Pre podanie návrhu na rozvod manželstva je preto nevyhnutné zistiť, v ktorom ústave na výkon trestu sa Váš manžel nachádza. O túto informáciu je možné písomne požiadať Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, referát evidencie väzňov. V žiadosti je potrebné uviesť, že ide o Vášho manžela a informáciu potrebujete na účely rozvodového konania. V samotnom návrhu na rozvod manželstva je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré si manželstvo už neplní svoju spoločenskú funkciu a z akých ďalších dôvodov rozvod manželstva požadujete. Návrh na rozvod manželstva môžete vypracovať v spolupráci s advokátom alebo ho môžete vypracovať sama a podať v podateľni príslušného súdu. Súd bude konať až po zaplatení súdneho poplatku, teda v prípade pokiaľ nebudete od neho oslobodená. O poradenstvo v rozvodovom konaní môžete požiadať skúseného advokáta vo Vašom okolí.

Chcem sa rozviesť len neviem ako mám postupovať on je vo vezeni už desať rokov a ja už mám novú rodinu deti sú veľké a ani neviem kde sa nachadza

Dobry den, navrh na rozvod som podala pred tromi rokmi. Odporca sa nezucastnuje pojednavani, ignoruje. Ako mam postupovat, aby ma uz konecne rozviedli. Ďakujem

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mal by byť problém s tým že ako dôvod rozvodu je uvedená nevera? Zo zákona mi vyplýva že je to pádny dvovod. Kedy môže sudca navrhnúť manželom poradňu? Jedna sa o starších manželov (nad 50 rokov), deti si už dospele. Bolo by osožnejšie pre rýchlejší proces uviesť radšej že niesu spoločné záujmy, hobby... Ďakujem za radu.

Odpoveď pre Matúša: Dobrý deň, k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Právna úprava Slovenskej republiky ho však umožňuje len pri splnení zákonom ustanovených podmienok, a to: manželstvo už viac neplní svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Spôsob, akým má mať sudca tieto skutočnosti za preukázané, je ponechaný na voľnej úvahe súdu. Úvaha súdu o prípadnej prítomnosti podmienok umožňujúcich rozvod manželstva musí taktiež obsahovať hodnotenie celkového postoja samotných manželov k manželstvu a k výkonu práv a povinností založených uzavretím manželstva. Nevera je porušením jednej z hlavných povinností, ktoré zákon ukladá manželom. Konanie o rozvod začne zásadne na návrh niektorého z manželov. O návrhu na zrušenie manželstva rozvodom rozhoduje výlučne súd. V tomto prípade je príslušným na rozhodnutie o rozvode manželstva súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Všeobecným súdom fyzickej osoby sa rozumie súd, v obvode ktorého má táto adresu trvalého pobytu. Návrh na rozvod manželstva musí predovšetkým obsahovať osobné údaje navrhovateľa a druhého manžela, ktorými sú: meno, priezvisko, v prípade manželky aj rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť. Z návrhu musí jednoznačne vyplývať, že sa navrhovateľ domáha rozvodu manželstva, musí obsahovať opis príčin a dôvody jeho rozvratu, aby mal súd za preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Pre prípad, že z manželstva pochádzajú aj maloleté deti, je konanie o rozvod manželstva obligatórne spojené s konaním o úprave pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode. Je preto potrebné, aby návrh na rozvod manželstva uvádzal i navrhovaný spôsob starostlivosti o deti, prípadné zverenie do výlučnej osobnej starostlivosti a rovnako návrh na úpravu styku dieťaťa s druhým rodičom, ktorému nebude dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, alebo striedavú starostlivosť a tiež výšku navrhovaného mesačného výživného. Návrh na súdu adresuje v dvoch vyhotoveniach (v prípade, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, potrebné je i tretie vyhotovenie pre kolízneho opatrovníka), aby každý z účastníkov mal k dispozícii jeden rovnopis. Spísaný návrh sa podpíše s uvedením dátumu a miesta. Prílohou návrhu na rozvod manželstva je sobášny list, rodný list maloletého dieťaťa/detí, potvrdenie obecného alebo mestského úradu o poslednom spoločnom pobyte manželov, prípadne ďalšie listinné dôkazy. Spolu s návrhom je nutné uhradiť súdny poplatok vo výške 66,- eur. Vzor návrhu na rozvod nájdete v prípade potreby i na našej stránke medzi Vzormi.

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať s rozvodom, keď ma manželka podviedla keď som bol hospitalizovaný v zahraničí po pracovnom úraze vyše 4mes. na klinike. Teraz sme sa pokúsili to znova zachrániť kvôli deťom 5 A 4r ale manželka mi po mesiaci povedala že cíti viac ku tomu druhému. Ja som na rehabilitaciach v zahraničí takže deti musia ostať manzelke ale rád by som vedel ako postupovať pri takejto situácii. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď pre Boženu Padin Sejsas: Dobrý deň, pokiaľ ste boli rozvedená v zahraničí, je potrebné podať na Krajský súd v Bratislave návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia o rozvode. V tomto návrhu označte i druhého účastníka konania a nezabudnite špecifikovať svoj žalobný návrh, ktorého obsahom bude rozhodnutie o uznaní cudzieho rozhodnutia. Prílohami tohto návrhu sú :originál alebo úradne osvedčená kópia cudzieho rozhodnutia v plnom znení s apostilou, potvrdenie príslušného cudzieho orgánu o právoplatnosti alebo vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia alebo o tom, že rozhodnutie už nemožno napadnúť riadnym opravným prostriedkom, listinné dôkazy o tom, že nie je daná prekážka uznania cudzieho rozhodnutia podľa Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a verejnom alebo vyhlásenie druhého účastníka, že na jej skúmaní netrvá (ide o preukázanie, že druhému účastníkovi nebola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá), úradne osvedčené preklady pripojených listín do slovenského jazyka, osvedčenie o slovenskom štátnom občianstve (aspoň jedného) účastníka v čase vydania rozhodnutia cudzieho orgánu v origináli alebo úradne overenej kópii, čestné prehlásenie navrhovateľa, že v danej veci ešte právoplatne nerozhodol slovenský súd alebo že tu nie je skoršie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie, originál alebo úradne osvedčená kópia sobášneho listu o uzavretí manželstva, ktoré bolo cudzím rozhodnutím rozvedené (v prípade zahraničného sobášneho listu je nevyhnutné priložiť aj osvedčený preklad sobášneho listu). Zároveň je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 66,- Eur, a to buď tak, že priamo k návrhu pripojíte e-kolok, alebo tento uhradíte na výzvu súdu.

Dobrý den Pan Advokat. Zijem vo CH. Bola som vydatá a rozvedená vo CH . Rozvod je preložený do slovenčiny , Apostille, overene pečiatky. Potrebujem dalej poradiť .Možem Rozvod na SK bez Advokata . Ako postupovať. Dakujem vopred za radu. S pozdravom Božena P.S.

Odpoveď pre Eriku: Dobrý deň, späťvzatie návrhu na rozvod manželstva nezakladá prekážku rozhodnutej veci. Pokiaľ ste späťvzatím návrhu na rozvod manželstva ukončili prebiehajúce súdne konanie (konanie bolo zastavené), tak v budúcnosti, ak by ste mali záujem na prejednaní rozvodu, môžete opäť podať nový návrh na rozvod manželstva, avšak musíte znova uhradiť súdny poplatok. Treba však uviesť, že súd konanie nezastaví, pokiaľ druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí. Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje vtedy, keď mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.

Dobrý deň! Chcela by som sa Vás spýtať, kedy je opäť možné podať návrh na rozvod, ked som podala len nedávno, pred pôl rokom a pred mesiacom som ho zrušila? Dakujem za odpoved!

Odpoveď na otázku Anonymného užívateľa zo dňa 25. apríla 2018: Dobrý deň, z Občianskeho zákonníka vyplýva, že na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. V zmysle uvedeného ustanovenia zákona nestačí samotná zmluva o zriadení vecného bremena (podpísaná pred notárom), ale bude potrebný aj vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Pokiaľ Váš priateľ nebude mať žiadne vlastnícke právo k Vášmu bytu, táto nehnuteľnosť nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva priateľa a jeho manželky, teda manželka Vášho priateľa nemôže žiadať, aby Vaša nehnuteľnosť bola predmetom vyporiadania ich BSM. Na druhej strane do budúcnosti upozorňujem, že zrušiť právo oprávneného nehnuteľnosť doživotne (napr. ak by ste chceli neskôr byt predať) užívať však nebude možné bez jeho vedomia. Znamená to, že zrušiť vecné bremeno doživotného užívania možno len na základe zmluvy o zániku vecného bremena s oprávneným z vecného bremena, ktorú je potrebné zavkladovať do katastra nehnuteľností, alebo na základe rozhodnutia súdu.

Odpoveď pre Leu Smith: Dobrý deň, nakoľko vo Vašom prípade sa jedná o právny vzťah s cudzím prvkom, kedy je manžel občan členského štátu EÚ, na určenie právomoci súdu sa použije Nariadenie Rady č. 2201/2003 označované ako nariadenie Brusel II bis), článok 3 až 7. Podľa čl. 3 tohto Nariadenia vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu: a) na ktorého území: - majú manželia obvyklý pobyt, alebo - manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo - má odporca obvyklý pobyt, alebo - v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo - má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo - má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má "domicil"; b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia "domicil". Pojem „obvyklý pobyt“ síce nie je definovaný, ale je rozhodujúci skutočný pobyt a nie napr. trvalý pobyt, ak by aj bol nahlásený na území SR. Pokiaľ chcete podať návrh na rozvod manželstva na území Slovenska, je potrebné, aby ste mala na území Slovenska obvyklý pobyt, teda aby ste bývala na Slovensku najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a aby ste bola štátnym príslušníkom SR.

Dobrý deň Ako mam postupovať. Mám 2-izbový byt na hypotéku žijem s priaťeľom, ktorý nie je rozvedený ale pomáha mi finančne a preto by som mu chcela dať doživotné právo bývať v byte. Bude stačiť keď to spíšem na papier a dám to overiť notárom? Nemôže to v prípade rozvodu jeho manželka niejak napadnúť že má v byte doživotné právo bývať a žiadať to do BSM aj keď som vlastník ja? Ďakujem.

Dobry den, Chcela by som vediet na aky sud v ktorej krajine sa treba obratit pri ziadosti o rozvod medzi obcanom Slovenska a obcanom cudzej krajiny. Manzel je obcanom Irska, ja som obciankou SK, kde mam stale trvaly pobyt. Sobas bol uzavrety na Slovensku (civilny sobas), nevzisli z neho ziadne deti. Momentalne obidvaja zijeme z Irsku, zijeme oddelene, ale v tom istom dome (predaj domu a financnu otazku riesime). Obidvaja manzelia suhlasia s rozvodom. Dakujem.

test

Odpoveď pre Ondreja: Dobrý deň, v zmysle z. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, pokiaľ ide o zrušenie manželstva rozvodom, spravuje sa to právnym poriadkom štátu, občanmi ktorého sú manželia v čase začatia konania. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravuje sa zrušenie manželstva rozvodom právnym poriadkom slovenským. Pokiaľ je daná právomoc slovenského súdu, potom podľa Civilného mimosporového poriadku na konanie o rozvod manželstva bude miestne príslušný ten súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Čo sa týka vyporiadania BSM po rozvode, uprednostňuje sa dohoda manželov o vyporiadanie BSM. Pokiaľ sa títo nedohodnú, môže ktorýkoľvek z manželov podať návrh na súd, pričom treba uviesť, že ak sa majetok nachádza na území Slovenska potom má slovenský súd právo v tejto veci konať a rozhodnúť. Pokiaľ majetok patriaci do BSM sa nachádza v inom štáte, náš súd musí postupovať podľa § 9 Civilného sporového poriadku a konanie zastaviť pre nedostatok svojej právomoci.

Dobry den, chcel by som sa opytat ako je to v pripade, ked manzelia ziju vo Svajciarsku, tam aj pracuju, platia dane, ale su obcanmi Slovenskej republiky a maju na Slovensku aj trvaly pobyt. Je postacujuce, ak sa rozvod udeje na Slovensku, alebo je treba aj rozvod v zahranici? Ako je to s delbou majetku, ktory nie je na uzemi SK? Vdaka.

Odpoveď pre Igora: Dobrý deň, súd konanie o rozvode manželstva zastaví, ak sa jeden z manželov na súd nedostaví a a svoju účasť neospravedlní. Alebo tiež konanie zastaví, ak niektorý z účastníkov stratí procesnú subjektivitu (čiže spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorú má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti), skôr ako sa v konaní právoplatne rozhodlo. Plnomocenstvo môžete advokátovi v mene matky podpísať až v prípade, že budete na základe rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ustanovený za jej opatrovníka, a to len v rozsahu a na úkony presne stanovené súdom.

Odpoveď pre Simu: Dobrý deň, určite Vám odporúčam, aby ste sa k návrhu vyjadrili, nakoľko je Vašou povinnosťou opísať okolnosti potrebné pre rozhodnutie súdu, a to najmä, pokiaľ Vám bola určená lehota na vyjadrenie. V prípade, že s podaným návrhom súhlasíte, stačí stručne vyjadriť svoj súhlas s rozvodom manželstva a popísať príčiny rozvratu manželstva. Ak nesúhlasíte so všetkým, čo je v návrhu uvedené, môžete vyjadriť svoje odlišné stanovisko a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Každopádne však svojim vyjadrením zrýchlite priebeh konania a v neposlednom rade sa nevystavíte podozreniu zo strany súdu, že jeho autoritu nerešpektujete.

Dobry den pan advokat, mozno netradicna situacia.... Moja mama dala v r. 2015 Navrh na rozvod. Manzelstvo nie je este rozvedene, ani 1. pojednanie este nebolo. Aktualny stav je taky, ze mama je zrela na ciastocnu nesposobilost v právnych ukonoch (dokonca si ani nepamata, ze podala rozvodovy navrh), nerozdeluje v hlave medzi 20 euro a 200 euro a pod. . Stratila 3x OP aj s peniazmi. Ak dojde (treba to riesit) ku napr. ciastocnemu obmedzeniu PÚ, zastavi sud rozvodove konanie? Je mozne ze ako opatrovníka urcia mna ako syna alebo urcia uradnika z UPSVaR (s mamou nebyvam, ale som v kontakte pravidelne)? Mama si zrejme nebude vediet dotiahnut rozvod sama. Prip. mozem ja za nu podpisat plnomocenstvo pre advokata (aktualne ho nema) ? Srdecne dakujem za odpoved.

Dobry den, chcela by som sa spytat, dnes mi bol doručený navrh na rozvod manželstva, ktory podal manzel. Je potrebné oby som sa písomne vyjadrila k danému návrhu? Alebo sa staci vyjadrit na prvom pojednávaní ústne. Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď pre Janu: Dobrý deň, majetkové vzťahy po rozvode manželstva možno vyporiadať aj dohodou - v takom prípade sa môžete s manželom dohodnúť, že rodinný dom pripadne do Vášho výlučného vlastníctva vzhľadom na to, že bol postavený najmä z finančných prostriedkov poskytnutých Vašimi rodičmi. Platí to samozrejme iba za predpokladu, že manžel s takýmto riešením bude súhlasiť. Ak totiž patrí predmetná nehnuteľnosť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v zmysle zákona patrí obom manželom rovnaký podiel z domu, a manželovi by ste teda mali zaplatiť sumu, ktorá sa rovná hodnote 1/2 rodinného domu. Riešením môže byť prevod vlastníckeho práva na Vaše maloleté deti, avšak vzhľadom na to, že nemajú ešte plnú spôsobilosť na právne úkony, ide o dosť komplikovaný proces. Ak uvažujete napr. nad uzavretím darovacej zmluvy v prospech maloletých, tento právny úkon, kde by synovia vystupovali ako obdarovaní, by mal schváliť príslušný súd. Keďže však Vy, ako rodičia prevádzate majetok na svoje deti, pri tomto úkone ich nemôžete zastupovať z dôvodu, že hrozí konflikt záujmov. Preto je potrebné ustanoviť opatrovníka, t.j. podať návrh na súd a požiadať o ustanovenie opatrovníka na uzavretie konkrétneho právneho úkonu, pričom táto osoba musí s opatrovníctvom súhlasiť. Táto osoba potom môže v mene maloletých uzavrieť zmluvu. Následne musíte súd požiadať o schválenie tohto právneho úkonu. Vlastnícke právo sa síce nedá previesť s výhradou, že užívacie právo nadobudnú až dovŕšením plnoletosti, avšak do doby dovŕšenia plnoletosti maloletých spravujú ich majetok zákonní zástupcovia, t.j. rodičia, preto to nie je podľa môjho názoru nutné. Podotýkam však, že zákonným zástupcom detí sú obaja rodičia, čiže aj otec. Často sa v podobných prípadoch využíva inštitút vecného bremena, ktorý sa zriaďuje najčastejšie v prospech jedného alebo oboch rodičov, ktorí tak majú právo doživotného užívania predmetnej nehnuteľnosti.

Odpoveď pre Anonymného užívateľa zo dňa 6. januára 2018: Dobrý deň, nakoľko Veľká Británia formálne je ešte stále členom EÚ, na určenie právomoci súdu sa použije Nariadenie Rady č. 2201/2003 označované ako nariadenie Brusel II bis), a to v článkoch 3 až 7. Podľa čl. 3 tohto Nariadenia vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu: a) na ktorého území: - majú manželia obvyklý pobyt, alebo - manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo - má odporca obvyklý pobyt, alebo - v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo - má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo - má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má "domicil"; b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia "domicil". Pokiaľ nie je právomoc slovenského súdu založená podľa uvedeného nariadenia Brusel II bis, skúma slovenský súd, či má právomoc konať o rozvode podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. V zmysle z. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, pokiaľ ide o zrušenie manželstva rozvodom, spravuje sa to právnym poriadkom štátu, občanmi ktorého sú manželia v čase začatia konania. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravuje sa zrušenie manželstva rozvodom právnym poriadkom slovenským. Pokiaľ je daná právomoc slovenského súdu, potom podľa Civilného mimosporového poriadku na konanie o rozvod manželstva bude miestne príslušný ten súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Dobry vecer, uvazujem o podani navrhu na rozvod manzelstva po 12 rokoch. Manzel travi vela casu v praci, odcudzili sme sa, intimne spolu nezijeme, nemame spolocne zaujmy a netravime spolu ziadny cas. Jedine co ma drzi pri nom su 2 mali synovia ( 6 a 8 rokov). Problem je v tom, ze mame dvojgeneracny dom, kde byvaju aj moji rodicia a svoje uspory aj peniaze za predaj bytu kde predtym byvali nam dali na stavbu domu. Peniaze nam dali bez zmluvy, vtedy nikoho ani v zlom sne nenapadlo, ze by sme sa mohli rozviest. Keby sme sa teraz rozhodli rozviest, tak by sa hodnota domu delila na polovicu? Da sa vlastnictvo domu previest na deti s tym, ze by ho mohli uzivat po dovrseni dospelosti? Dakujem

dobry den , ako je to pri rozvode s anglicanom ? plati vsetko ako je napisane vyssie ? kedze manzel tu nebyva

Odpoveď pre asdf: Dobrý deň, v zmysle nariadenia EÚ Brusel II bis vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu na ktorého území: - majú manželia obvyklý pobyt, alebo - manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo - má odporca obvyklý pobyt, alebo - v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo - má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo - má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má "domicil". Na základe vyššie uvedeného teda môžete podať návrh na rozvod manželstva na príslušný slovenský súd za predpokladu, že ste s manželom naposledy bývali na území SR, alebo ak Vy, ako navrhovateľka ste občiankou SR a žijete tu minimálne 6 mesiacov, prípadne aj vtedy, ak nie ste občiankou SR, ale bývate tu aspoň rok. Podľa Civilného mimosporového poriadku je potom na konanie o rozvod manželstva miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Ak ste mali s manželom posledné spoločné bydlisko na Slovensku, návrh treba podať na okresný súd v obvode ktorého ste naposledy spolu bývali, ak tu stále bývate. Inak sa môžete obrátiť na okresný súd v obvode ktorého máte trvalý pobyt v súčasnosti, treba však odôvodniť, prečo ste nemohli podať návrh na všeobecný súd manžela. Ak nemáte presnú informáciu o adrese bydliska manžela, v návrhu na rozvod manželstva bude potrebné uviesť, že adresa jeho presného súčasného bydliska je Vám neznáma, prípadne môžete uviesť jeho poslednú známu adresu, resp. všetky informácie, ktorými disponujete ohľadom jeho pobytu, vrátane telefonického alebo mailového kontaktu. Čo sa týka výživného, minimálna výška výživného predstavuje v súčasnosti sumu 27,32 € , t.j. 30% životného minima. Súdy však o výške výživného rozhodujú s ohľadom na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča a tiež na potreby dieťaťa. Minimálne výživné sa preto určuje len vo výnimočných prípadoch, kedy rodič nie je schopný pracovať napr. vzhľadom a jeho nepriaznivý zdravotný stav a pod. V zmysle Zákona o rodine výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Znamená to, že môžete žiadať výživné aj spätne, avšak iba za predpokladu, že viete súdu preukázať dôvody hodné osobitného zreteľa, v dôsledku ktorých ste sa výživného nedomáhali už skôr.

Dobrý deň, chcela by som vedieť, ktorý súd je príslušný a ako postupovať, ak neviem presnú adresu manžela a aká je minimálna výška výživného, kedže príjmy neuvádza pravdivé, nežijeme spolu viac ako rok a z manželstva máme cca ročné bábätko. Za celý rok zaplatil výživné na dieťa len 250 eur. Je možné o výživné žiadať spätne aj s úrokmi, nakoľko som ho žiadala niekoľkokrát? Manžel je mimoeurópskej príslušnosti, sobáš na Cypre a žijem aktuálne s bábätkom na SR. Manžel by mal byť aktuálne v krajine EÚ (uviedol mi konkrétnu krajinu, no neviem či to uviedol pravdivo a či sa tam naozaj nachádza, odmietal mi uviesť údaje,, raz mi však poslal balík asi jeho adresou ). Formálne s ním komunikujem cez sociálne siete, plus mám na neho mobilný kontakt. Ďakujewm.

Odpoveď pre Eriku: Dobrý deň, na základe Vašich informácií nie je podstatné, či ste mali cirkevný sobáš alebo vyhlásenie o uzavretí manželstva ste vykonali pred matričným úradom. Pri určení miestnej príslušnosti v konaní o rozvod manželstva sa postupuje podľa Civilného mimosporového poriadku, ktorý ustanovuje, že na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode ste mali posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z Vás. Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte si vyžiadajte na obecnom/mestskom úrade obce/mesta, kde ste spolu žili naposledy.

Odpoveď pre Suzanne: Dobrý deň, podľa Civilného mimosporového poriadku je na konanie o rozvod manželstva miestne príslušný súd, v ktorého obvode máte posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich (čo nespĺňate). Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal - všeobecný súd Vášho manžela. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa - Vás. Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode máte adresu trvalého pobytu.

Dobrý večer.chcem sa spýtať ked chcem podať návrh na rozvod.a vypýtať potvrdenie o poslednom spoločnom bývani s manželom.tak.ked on má somnou spoločne tak.že má prechodné bydlisko.či to mám si vypytať alebo co sme mali predtym posledne spolocne trvalé bydlisko.a ešte ked som sa zosobásila s nim v kostole.aj tak mám napisat do žiadosti že pred okresným úradom sme sa zosobášili,alebo že v kostole.vopred dakujem

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto