Ako sa brániť proti exekúcii ?

Nachádzate sa tu

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára. Najmä by som Vám však odporučil, že pokiaľ sa s Vami bude chcieť veriteľ dohodnúť napríklad tým spôsobom, že Vám zašle pokus o zmier, určite túto jeho snahu neignorujte a spolupracujte s ním, resp. preukážte maximálnu snahu, že sa naozaj chcete dohodnúť na riešení, ktoré bude k spokojnosti Vás oboch. Toto odporúčam najmä z dôvodu, nakoľko ak sa Vám už do rúk dostane doporučený list od exekútora, musíte počítať s tým, že Váš dlh už nebude taký ako keď ste sa na začiatku zadlžovali, a náklady na exekúciu môžu byť vskutku veľmi vysoké, a v konečnom dôsledku jediný kto ich bude musieť zaplatiť, budete Vy ako dlžník.

V prípade, že si Vy ako dlžník (povinný) dobrovoľne nesplníte svoju povinnosť voči veriteľovi (oprávnenému), ktorú Vám ukladá vykonateľné rozhodnutie (rozsudok, platobný rozkaz, platobný výmer atď.), ktoré je exekučným titulom, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý zašle súdnemu exekútorovi, pričom je na oprávnenom na ktorého exekútora sa obráti, nakoľko výber exekútora nepodlieha žiadnym pravidlám ohľadom miestnej či inej príslušnosti. Teda návrh na vykonanie exekúcie podáva oprávnený, pričom z neho musí jasne vyplývať, ktorému exekútorovi je návrh určený, kto tento návrh podáva, akej veci sa týka, musí na ňom byť uvedený dátum a podpis, pričom k nemu treba priložiť exekučný titul, ktorým môže byť napr. notárska zápisnica ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, osvedčenie o dedičstve, vykonateľné rozhodnutie rozhodcovských súdov, platobné výmery či výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov atď.

Následne zašle dotyčný exekútor oprávnenému aj povinnému upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré doručuje obom do vlastných rúk, v ktorom ich upovedomí o začatí exekúcie, o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách, pričom povinného vyzve, aby do 14 dní od doručenia upovedomenia buď podal proti nemu námietky alebo aby uspokojil pohľadávku oprávneného a zakáže povinnému nakladať so svojim majetkom ktorý podlieha exekúcii.

Prvou možnosťou, ako sa brániť proti exekúcii je vyššie uvedená možnosť podať voči nej námietky, čo je možné v tom prípade, ak nastali také skutočnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. O námietkach rozhoduje vždy súd do 60 dní od ich doručenia príslušným exekútorom. Proti rozhodnutiu, ktorým sa námietkam vyhovelo je možné podať odvolanie. Potom čo nadobudne právoplatnosť rozhodnutie ktorým sa vyhovelo námietkam, súd exekúciu zastaví. V tom prípade však, ak súd Vašim námietkam nevyhovel, alebo ste ich ako dlžník nepodali, vydá exekútor exekučný príkaz.

Ďalšou možnosťou ako sa brániť voči exekúcii je možnosť požiadať o jej odklad. Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Okrem toho súd môže ešte na návrh povinného povoliť odklad exekúcie vtedy, ak bolo vydané rozhodnutie v inom, cudzom štáte, kde bolo aj napadnuté opravným prostriedkom, pričom súd exekúciu odloží až do času, kým sa o tomto opravnom prostriedku nerozhodne v príslušnom štáte. Taktiež exekúciu súd odloží vtedy, ak by mohla neodkladná exekúcia zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť. Zákon ešte hovorí o prípade, kedy súd rozhodne o odklade exekúcie bez návrhu, ak možno očakávať že exekúcia bude zastavená.

Účinnou obranou proti exekúcii je aj návrh na jej zastavenie, ak nastane niektorá zo skutočností uvedená v § 57 Exekučného poriadku, ako napr. a) ak sa exekúcia začala, avšak rozhodnutie ešte nie je vykonateľné (môže sa stať, že začnú proti Vám exekúciu bez toho, aby ste platobný rozkaz prevzali), b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, c) majetok povinného, dlžníka, nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie atď.

Považujem za potrebné spomenúť aj to, že o exekúcii je potrebné vedieť, aby najmä nedošlo k porušeniu práv Vás ako povinného nad rámec zákona, že exekúciu možno vykonať len v rozsahu vymáhanej pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie. Existuje však aj výnimka v tom prípade, ak sa má exekúcia uskutočniť predajom hnuteľnej veci, ktorú nemožno rozdeliť, alebo nehnuteľnosti, s tým, že povinný nemá dostatok iného majetku z ktorého by bolo možné pohľadávku oprávneného uspokojiť.

Nemožno opomenúť ani to, že v rámci exekučného konania existujú veci alebo práva, ktoré exekúcii nepodliehajú, sú z nej vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná. Medzi takéto veci patria napr. veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ktoré podľa osobitných predpisov exekúcii nepodliehajú, bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99, 58 eura, študijná literatúra a hračky atď., exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99, 58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov atď.

Exekučný poriadok však pamätá aj na prípady, kedy povinný v prípade, že ide o pohľadávku veriteľa vyššej hodnoty, môže požiadať príslušného exekútora o vypracovanie splátkového kalendára, avšak treba poznamenať, že na to povinný nemá právny nárok, a na takýto postup musí dať oprávnený z exekúcie vopred písomný súhlas.

K exekúcii, ako nútenému vymáhaniu dlžnej pohľadávky, by som na záver chcel uviesť, že ak Vám už príde upovedomenie o začatí exekúcie, treba byť obozretný najmä pritom, kto pohľadávku vymáha, nakoľko existujú rôzne vymáhačské spoločnosti a ich konanie nie je vždy v súlade so zákonom, resp. sa snažia využiť nevedomosť dlžníka, a šikovným spôsobom zákon obísť, o čom svedčí aj jedno relatívne nové rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo 7. júna 2012 (č. k. 11Co/37/2012-90), z ktorého vyplýva, že ,,vymáhačská spoločnosť pred uplatnením pohľadávky na súde spotrebiteľovi na podpis predložila dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní dlhu. Spotrebiteľ dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní dlhu podpísal, jej obsahu však vôbec neporozumel, a rovnako neporozumel ani otázke premlčania, ktorá bola v jeho neprospech dohodou upravená. Súdy zámer a konanie vymáhačskej spoločnosti, ktorá naznačeným postupom dosiahla uznanie dlhu spotrebiteľom posúdili ako zákonom zakázanú nekalú obchodnú praktiku. Nekalou obchodnou praktikou dosiahnuté uznanie dlhu spotrebiteľom súdy posúdili ako neplatný právny úkon, účinkom ktorého nemohlo byť predĺženie premlčacej doby na 10 rokov.“

Alebo ako ďalší príklad by som uviedol uznesenie okresného súdu Topoľčany voči nemenovanej obchodnej spoločnosti, ktorá poskytuje úvery, pôžičky, ktorá však má svoje všeobecné obchodné podmienky nastavené tak, že sú jednoznačne v neprospech spotrebiteľa, resp. zmluvu o úvere vopred nakoncipujú tak, aby osobu, ktorá si od spoločnosti požičiava finančné prostriedky, vopred vylúčili ako spotrebiteľa, a aby sa na takúto osobu nevzťahovala ochrana, ktorú jej príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o spotrebiteľských úveroch a Exekučného poriadku poskytujú. Taktiež dojednávajú s dlžníkom zmenkové úroky, ktorých výška je jednak v rozpore s dobrými mravmi, ako aj s príslušnými ustanoveniami slovenského aj európskeho práva o ochrane spotrebiteľa. Ďalej takéto spoločnosti si vo svojich všeobecných obchodných podmienkach uznávajú právomoc riešiť prípadné spory medzi nimi a spotrebiteľom, dlžníkom, rozhodcovskými súdmi, čo by nebolo nič nezákonné, keby mal dlžník možnosť vyjadriť súhlas s tým, že naozaj chce prípadný spor riešiť nezávislým rozhodcovským súdom. Lenže ak si takáto spoločnosť túto právomoc súdu včlení medzi svoje obchodné podmienky, dlžník ich buď musí ako celok prijať alebo odmietnuť, pričom často krát dlžník nemá ani vedomosť, čo sa vlastne rozhodcovským súdom, rozhodcovskou doložkou v zmluve rozumie.

Úplne na záver by som ešte dodal, že ak sa už raz dostanete do takej situácie, že Vám ,,na dvere klope exekútor“, a ak máte pochybnosť o tom, či jeho konanie, či dokonca samotná exekúcia nie je celkom v súlade so zákonom, obráťte sa na niekoho so žiadosťou o pomoc, pričom podľa môjho názoru by Vám najviac vedel pomôcť advokát. Tak by sa dalo predísť tomu, aby ste sa nestali obeťou nekalého konania či už vymáhačskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa snaží využiť nevedomosť, alebo Vašu pozíciu toho ,,slabšieho“ v zmluvnom vzťahu, pretože aj na základe vyššie spomínaných rozsudkov, nie vždy musia byť úspešní len tí, čo majú vplyv a peniaze. Aj keď sa to možno často krát nezdá, právo a spravodlivosť sú tu pre nás všetkých.

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. za svojho pôsobenia na súde nadobudol bohaté skúsenosti i v oblasti exekúcií, kde rozhodoval o povereniach exekútorov na exekúcie, o zastaveniach exekúcií, o odkladoch exekúcií a pod. V prípade, ak máte záujem dohodnúť s exekútorom splátkový kalendár, ak s Vami exekútor nekomunikuje, neviete ako ďalej postupovať, v konaní pred exekútorom Vás radi zastúpime, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

NEBANKOVÁ Pôžička pre každého. Pôžička, na kúpu – bytu, domu, rekonštrukciu, auto, dovolenku, refinancovanie na čokoľvek …, – Najľahšia pôžička od 1000eur do 100 000 eur – Bez ručiteľa na čokoľvek, – Seriózne jednanie – rýchle vybavenie, rozumné úroky E-mail: audproj@gmail.com

Súkromný investor ponúka rýchle a krátkodobé pôžičky s vybavením už do 24-hodín. Vy nás kontaktujte e-mailom, my Vám zašleme naše podmienky. E-mail: audproj@gmail.com

Rýchle pôžičky s vybavením už do 24-hodín Súkromný investor ponúka rýchle a krátkodobé pôžičky s vybavením už do 24-hodín. Vy nás kontaktujte e-mailom, my Vám zašleme naše podmienky. E-mail: audproj@gmail.com

Potrebujete financie pre svoj domov, pre vaše podnikanie, pre nákup auta na nákup motocykla na vytvorenie vlastného podniku, pre vaše osobné potreby viac pochybností. Ponúkame osobné pôžičky od 2000 do 800 000 € s úrokovou sadzbou 2% nominálne bez ohľadu na výšku. Uveďte vo svojej žiadosti o úver Presnú sumu, ktorú chcete a dátum. Kontaktujte nás pre vaše osobné pôžičky: fayemiller041@gmail.com

Dobrý den, mam na krku exekuciu . Pozicka bola brana cez PROVIDENT, vymahala to spolocntost KRUK. kedze ja som nereagovla na ziadne listy dali to na sud a bol vydany platobny rozkaz . teraz to ma exekutor, bolo to fajn lebo som sa dohodla na splatkach, medzi tym so bola v zahranici 5 dni a splátka neodisla. zrusil sa cely splatkovy kalendar, teraz mi hrozi zrazka zo mzdy tretinovym systemom, co mi stiahnu cca 300eur po uplatneni vyzivoacich osob. tiez mi zablokovali Prvu stavebnu sporitelnu na medziuvere kde je aj zalozena nehnutelnost a hrozi tym padom spoplatnenie uveru kedze exekutor berie peniaze zo splátok. skusala som pisat este raz ziadost ex. no neuspesne. spolocnost kruk nesuhlasi so splatkami. neviem co mam robit. dakujem

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, prišiel mi list od Bencont collection ohľadom debetu na osobnom účte, je to z roku 2008( 20 000 sK), poslali mi splátkový kalendár na sumu 2819,48€ ale je tam vysunutá veta: Dlžník týmto prehlasuje, že si je vedomý, že uznáva premlčaný dlh. Správne som pochopila, že keď by som to podpísala tak to zaplatiť musím, ale ako sa mám brániť voči premlčanemu dlhu, stačí podať námietku premlčania na ich adresu, alebo na súd? Čo by ste mi poradili? Ďakujem

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom vzniklej situácie, kedy exekútorka nechce prevziať vec - auto od tretej osoby, nie povinného. Firmu - s.r.o., ktorá vlastní auto, sme predali ale auto ostalo na základe plnej moci v našom užívaní po nejakú dobu. Došlo k vzniku exekučného titulu na základe rozhodnutia súdu už novým majiteľom firmy. Keď sme auto chceli novým majiteľom firmy odovzdať, nereagovali ani mailom, ani telefonicky, doporučený list sa nám vrátil. Exekútorka získala kontakt na predchádzajúceho majiteľa - na nás a chcela sa dohodnúť na možnosti odkúpenia auta. My sme však auto odkupovať nechceli a chceli sme jej auto odovzdať. Ona však tvrdí, že auto nemôže od nás prevziať, pretože nie sme majitelia. S nimi sa však nedá nijako spojiť. Ako máme postupovať. Máme síce k autu plnú moc na užívanie, poistka však už nie je platná a nevieme sa spojiť s nikým okrem exekútorky, ktorá odmieta prevzatie veci. Ďakujem. S pozdravom MM

Odpoveď pre Gabrielu: Dobrý deň, v zmysle Exekučného poriadku, ak ste splnili vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie. Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora. Upovedomenie o ukončení exekúcie by mal exekútor zaslať účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí. Ak bola exekúcia ukončená, exekútor do troch pracovných dní zruší všetky úkony, ktoré uskutočnil, a ktoré smerovali k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcií a bezodkladne o tom upovedomí dotknuté osoby a orgány. Teda až po tom, ako bude upovedomenie o ukončení exekúcie doručené súdu sa exekučné konanie končí. Od tohto okamihu má následne exekútor trojdňovú lehotu na to, aby všetky zabezpečovacie úkony zrušil, a aby upovedomil exekúciou dotknuté osoby aj orgány.

Odpoveď pre Gabrielu: Dobrý deň, v zmysle Exekučného poriadku, ak ste splnili vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie. Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora. Upovedomenie o ukončení exekúcie by mal exekútor zaslať účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí. Ak bola exekúcia ukončená, exekútor do troch pracovných dní zruší všetky úkony, ktoré uskutočnil, a ktoré smerovali k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcií a bezodkladne o tom upovedomí dotknuté osoby a orgány. Teda až po tom, ako bude upovedomenie o ukončení exekúcie doručené súdu sa exekučné konanie končí. Od tohto okamihu má následne exekútor trojdňovú lehotu na to, aby všetky zabezpečovacie úkony zrušil, a aby upovedomil exekúciou dotknuté osoby aj orgány.

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom exekúcie, dňa 08.03.2019 som vyplatila celú sumu za exekúciu (samozrejme po overení u exekútora o zostatku) koľko dní má exekútor nato aby mi odblokoval všetko čo zablokoval (majetok, a pod.),a koľko dní má nato aby mi poslal vyúčtovanie a takisto aby mzdovej oznámil, že exekúcia je ukončená. Ďakujem.

Odpoveď pre Gabrielu: Dobrý deň, vo Vašom prípade exekučné konanie bolo začaté pred 1. aprílom 2017 a dokončí sa podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Podľa Exekučného poriadku exekútor upustí od vykonania exekúcie, ak povinný splnil, čo mu ukladá rozhodnutie. Ak by ste teda zaplatili dlžnú sumu, exekútor je povinný upustiť od vykonania exekúcie. V prípade zaplatenia dlžnej sumy priamo oprávnenému až po podaní návrhu na začatie exekúcie má súdny exekútor a oprávnený nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Podľa exekučného poriadku trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie. Ak zaplatíte dlžnú sumu priamo oprávnenému, oznámte to potom exekútorovi a následne exekútor upustí od vykonania exekúcie. Samozrejme, ak nezaplatíte dlžnú sumu a bude ju vymáhať exekútor, aj tak bude mať exekútor a oprávnený nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku, ale vo vyššej sume, ako keby už teraz exekútor upustil od vykonania exekúcie z dôvodu zaplatenia pohľadávky.

Odpoveď pre Natáliu: Dobrý deň, upovedomenie o začatí exekúcie musí obsahovať poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do uplynutia ktorej má tento návrh odkladný účinok. Pokiaľ ste podali ten návrh na zastavenie exekúcie v súlade s týmto poučením, tak ste konali správne. Súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak exekučný titul bol zrušený. Vo Vašom prípade môžno povedať, že rozhodnutím o odpustení exekučný titul bol zrušený. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Ak naozaj existuje dôvod zastavenia exekúcie, súd exekúciu zastaví a rozhodne o trovách exekúcie vrátane určenia ich výšky. Oprávnený a povinný v exekučnom konaní platia trovy, ktoré im v konaní vzniknú a trovy svojho zástupcu. Ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, platí trovy oprávnený. Podľa Exekučného poriadku povinný má voči oprávnenému nárok na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré v exekučnom konaní platil, ak mu súd na jeho návrh priznal ich náhradu v súvislosti s rozhodnutím o zastavení exekúcie z dôvodu, ktorý možno oprávnenému pričítať.

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, pri v zmysle § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka platí, že spoločnosť sa zrušuje zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku. Vaša spoločnosť má však aj po zrušení právnu subjektivitu až kým nedôjde k jej zániku výmazom z obchodného registra. Účinky začatia konkurzného konania, t.j. na majetok dlžníka nemožno začať výkon rozhodnutia alebo exekúcie a všetky začaté konanie sa prerušujú, zanikajú dňom zverejnenia právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania v Obchodnom vestníku. Daňová exekúcia by podľa môjho názoru bola neopravená v prípade, ak by k nej došlo až po zániku Vašej spoločnosti. Pokiaľ ste toho názoru, že nevykonaním výmazu spoločnosti Vám vznikla škoda, môžete podať žalobu o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci. Pravidlá a postupy, ktorými je možné domáhať sa zodpovednosti orgánov verejnej moci za škodu, sú upravené v zákone č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov. Záverom Vám odporúčam obrátiť sa na príslušný súd s podaním urgencie na vykonanie výmazu Vašej spoločnosti z obchodného registra.

Dobrý deň. Zaujímal by ma Váš názor : vo februári 2019 mi prišla exekúcia kvôli pohľadávke vo výške 54€ za smeti +trovy 143€. Mne ale poplatok za smeti bol odpustený dodatočne na základe mojej žiadosti podanej v septembri 2017. Rozhodnutie o odpustení mi poslali v apríli 2018. Mesto to však oznámilo v júni 2018 exekútorovi takým spôsobom (v emaili), že exekútor to ani nezobral na vedomie a poslal mi upovedomenie o začatí exekúcie a zablokoval mi účty vo februári 2019. O tom, že to vôbec posunuli na exekúciu som ani nevedela, vedela som o tom, že som si podala žiadosť o odpustenie poplatku, síce dodatotčne ale sami na mestskom úrade mi tú žiadosť poskytli, že ju podať môžem...ale aj mi odpustili poplatok a myslela som, že to je vybavené. No a ono to ležalo u exekútora bez toho, že by som o tom vedela.. a teraz chcú aby som platila ja všetky trovy. Čo si o tom myslíte? Podala som námietky proti trovám a žiadam zastavenie konania a uvádzam tam všetky tieto okolnosti. Podľa mňa pochybil oprávnený, že to nezastavil a on by mal platiť aj trovy. Môže súdny úradník rozhodnúť v môj prospech a teda, že to bude musieť zapätiť oprávnený? Ďakujem, Natália

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom exekúcie, mám exekúciu z roku 2013, zatiaľ mi exekútor nevymohol nič ani cent, chcem sa spýtať či má nárok na trovy exekúcie? A keby som priamo veriteľovi zaplatila dlžnú sumu, či to exekútor bude akceptovať a exekúciu ukončí aj bez vymoženia trov exekúcie. Ďakujem

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o názor k uvedenej veci. Spoločnosť s.r.o. podala návrh na vyhlásenie konkurzu kvôli platobnej neschopnosti v rovnaký deň, ako bol aj deň splatnosti dane z príjmu, t.j. 03.04.2018 (tzn. na druhý deň vznikol nedoplatok na dani). Konkurzné konanie však bolo zastavené kvôli nedostatku majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.8.2018 a zverejnené vo Vestníku bolo 14.09.2018. Na začatie konkurzného konania bolo potrebné zaplatiť preddavok na náklady správcu konkurzného konania, pričom sa nespotrebovaná časť preddavku vrátila dlžníkovi na účet po zastavení konkurzu. Dňa 18.09.2018 začal Daňový úrad daňové exekučné konanie kvôli nedoplatku na dani z príjmu, pričom v decembri 2018 boli finančné prostriedky (vrátené z preddavku)strhnuté prikázaním pohľadávky z účtu dlžníka, hoci bolo daňovému úradu zaslané právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Firma mala byť zrušená a vymazaná z OR, do tohto dňa sa to však nestalo kvôli nečinnosti súdu. Pýtali sme si preto späť vrátenie platby, ktorú DÚ stiahol z účtu. DÚ sa odvoláva na to, že firma má stále právnu subjektivitu a preto bolo možné exekúciu vykonať. Výmaz z OR však mal byť už zrealizovaný pred exekučným konaním. Bola exekúcia oprávnená? Je možné pýtať náhradu škody od súdu, nakoľko stále neprišlo k výmazu s.r.o.? ďakujem.

Odpoveď pre E.K.: Dobrý deň, z Vami uvedenej otázky nám nie je jednoznačne jasný skutkový stav. V prípade povoleného prečerpania ide v podstate o jednu z najjednoduchších možností, ako si rýchlo požičať peniaze. Povolené prečerpanie je spotrebiteľský úver, vďaka ktorému čerpáte financie z Vášho účtu aj nad rámec Vášho aktuálneho zostatku. Táto pôžička je bezúčelová. Spláca sa hneď s príjmom dostatočného množstva prostriedkov na účet, nevzťahuje sa naň bezúročné obdobie. Je určený kontokorentný strop, (maximálne množstvo prostriedkov, ktoré je možné si požičať), buď fixne alebo ako násobok mesačného príjmu na previazaný účet. Požičanú sumu je potrebné vrátiť do určitého termínu od prečerpania. V praxi to celé funguje tak, že ak na účte nemáte dostatok prostriedkov, pri platbe väčšej sumy pôjdete "do mínusu". Požičiavate si od banky a daný obnos sa hneď začne úročiť. Výška úrokovej sadzby sa odvíja od prečerpanej sumy. Splácanie sa začína v momente, keď Vám na účet príde výplata, resp. iný príjem, z ktorého bude úver čiastočne, prípadne celý uhradený. Poplatky ani úrokové sadzby spojené s kontokorentnými úvermi sa nedajú paušálne zadefinovať, nakoľko každá banka si ich stanovuje podľa internej finančnej politiky. Vždy je rozumné dôkladne si naštudovať obchodné podmienky príslušnej banky. Ak došlo k postupeniu pohladavky z banky na EOS, a ten si dlh následne vymahal sudnou cestou, a sud mu tento nárok uznal, má EOS nárok aj na úroky z omeškania, prípadne tiež trovy konania, ktoré mu boli sudom priznane.

Odpoveď pre Jaroslava: Dobrý deň, Exekučný poriadok v zmysle § 115 umožňuje vyňať motorové vozidlo z exekúcie v prípade, ked povinný z exekucie, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti. Dalej, zákon hovorí, že po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov. V sulade s týmto ustanovením majiteľ vozidla (auta) by nemal bez súhlasu exekútora vozidlo predať, pokial ide o majetok podliehajúci exekúcii. Takýto právny ukon môže byť taktiež napadnutý zo strany veritelov, z dôvodu ich možného ukrátenia. V zmysle Občianskeho zákonníka odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať. Všetko záleží od toho, kedy ste predali motorové vozidlo, či ste už mali v tom čase vedomosť o začatí exekucie. Odporučam Vám čím skôr obrátiť sa na povereného exekutora, predložiť mu kupnopredajnu zmluvu a dohodnúť sa s ním, aby predmetné vozidlo odblokoval, aby ste po odblokovaní vozidla mohli urobiť prepis vozidla na nového majiteľa.

Dobry den. Chcel by som sa spytat, ci je mozne vylucit auto z exekucie. Moj pripad je takyto: predal som auto v decembri 2018,ale neprepisali sme ho dodnes. v Januari 2019 mi prislo od exekutora zablokovania auta. S kupujucim mame kupnopredajnu zmluvu. Teda je mozne poziadat sudom o vylucenie auta z exekucie alebo to musime najprv zaslat exekutorovi? dakujem Vam za odpoved

Odpoveď pre Igora: Dobrý deň, pre zastavenie exekúcie z roku 2010 sa použijú ustanovenia Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.03.2017. Súd v zmysle uvedeného exekúciu zastaví súd okrem iných aj v prípade, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, v ktorom prípade súd môže nariadiť pojednávanie pre objasnenie veci. Súčasne samotný exekútor je povinný predložiť vec súdu bezodkladne po tom, ako nadobudne pochybnosti alebo zistí, že sú dôvody na zastavenie exekúcie alebo čiastočné zastavenie exekúcie. Nemajetnosť v zmysle zákona neznamená, že súd exekúciu zastaví na základe tvrdenia povinného, ale konštatovanie exekútora na základe jeho zistení. Súdny exekútor zisťuje a preveruje majetkové pomery povinného nariadením vykonávania zrážok zo mzdy, dopytmi na dopravný inšpektorát, kataster nehnuteľností, daňový úrad a zisťuje, či je reálny predpoklad vymožiteľnosti pohľadávky v budúcnosti. Pokiaľ si myslíte, že exekútor nekonal podľa zákona, odporúčam Vám podať sťažnosť na ministerstvo alebo na komory. Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu obracať na ministerstvo a na komoru so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť exekútorov. Sťažnosti na činnosť komory vybavuje ministerstvo. Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora. Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

Odpoveď pre Alcu: Dobrý deň, čo sa týka postupu vymáhania pri miestnych daniach, správca dane Vás musel vyzývať k ich úhrade v stanovenej lehote. V prípade, ak ste to v danej lehote neuhradili mohlo prísť k vypracovaniu výkazu daňových nedoplatkov, ktoré sú exekučným titulom, t. j. podkladom na výkon exekúcie. Následne na základe návrhu správcu dane môžno začať exekúciu, ktorá sa začína doručením poverenia na vykonanie exekúcie exekútorovi. Po začatí exekúcie by Vás mal exekútor upovedomiť na základe upovedomenia o začatí exekúcie o výkone a spôsobe exekúcie a vyzvať Vás, aby ste splnili vymáhaní nárok. Vo Vašom prípade Vám preto určite odporúčam obratom informovať sa na mestskom úrade, ktorý exekútor bol poverený vymáhaním pohľadávky. U neho zistite v akom štádiu sa exekučné konanie nachádza, či Vám bolo doručované upovedomenie a pod. Exekútora upovedomte, že pohľadávku ste už uhradili – doručte mu aj potvrdenie o úhrade pohľadávky. Pokiaľ však už exekúcia začatá bola, t. j. už bol poverený exekútor začatím exekúcie a tento vykonal nejaké úkony, povinnosti uhradiť trovy exekúcie sa zrejme nevyhnete.

Odpoveď pre E.K: Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že nemáte k dispozícii Vašu zmluvu, odpovedáme k Vašej otázke všeobecne. V prvom rade Vám odporúčam obrátiť sa na veriteľa a vyžiadať si rozsah výšky splátok, v akom rozsahu boli započítané na splatenie istiny a aká časť bola použitá na ostatné náklady veriteľa. Pokúste sa taktiež zistiť na základe čoho od Vás žiadajú úhradu ďalších 400 EUR. V prípade, ak by ste našli zmluvu o poskytnutí Vášho spotrebiteľského úveru, odporúčal by som Vám dať ju posúdiť advokátovi, občianskemu združeniu na ochranu spotrebiteľov, centru právnej pomoci alebo ju zaslať na Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor ochrany spotrebiteľa, Župné námestie 13, Bratislava 813 11, či táto neobsahuje neprijateľné zmluvne podmienky. Následne podľa výsledku posúdenia je treba sa s výsledkom obrátiť na veriteľa a pokúsiť sa o mimosúdne riešenie. V opačnom prípade by som Vám odporúčal obrátiť sa na súd so žalobou o určenie, že zmluva je bezúročná a bez poplatkov. V rámci tohto konania ste ako spotrebiteľ oslobodený od súdnych poplatkov.

Pan advokat dobry den, nenasiel som na svoju situaciu v Poradni odpoved, preto ju pisem. Exekutorovi som ako povinny zaslal Navrh zastavenia ex. . Ten podal sudu, nepodal Spravu o majetku, az o 2 roky (!) na moju staznost vyssiemu sudu. V Sprave nenapisal ze inemu veritelovi dlzim cca 7000e na urokoch z omeskania+riadne splatky. Predpokladam ze exekutor si to vie v banke zistit... Zamlcal aj ine fakty - zamerne, pretoze s tymi faktami je ex. na zastavenie urcite, kedze ich sudu neuviedol, da sa povedat akoby uviedol sud do omylu a sud vychadza iba zo zisteni exekutora. V par. 29 a 32 Exek. por. som nenasiel aby sud vedel vytvorit nejaky tlak na exekutora. Nepracujem (su to konkretne dovody, ktore exekutor podrobne pozna), nemam majetok, nemam inv.dochodok ani vysluhovy. Su zdravotne vazne relevantne dovody dovodom na zastaveniw ex.? Moze sud "prognozovat" vyvoj exekucie? Napr. ze povinny sa moze uzdravit a zacat pracovat=mat postihnutelny prijem. Exe trva od 2010. Srdecne dakujem, zelam vsetko dobre Vam i kolegom v roku 2019 :)

Dobry den!chcem sa opytat,ked nemam zmluva ,iba oznamenia o povoleny precerpanie,,ktory bolo to este roku 2007 a suma bol 21,000Sk datum splatnosti 15.04.2053 ziadne uroky aj mesacne splatky nebolo to tam napisane.zaplatil som 800 eur,a este EOS chcel plus 400eu ,musim to zaplatit?dakujem vopred..

Odpoveď pre Gabrielu23: Dobrý deň, exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému. Platiteľ mzdy je povinný odo dňa doručenia exekučného príkazu vyplácať exekútorovi sumy zrazené zo mzdy povinného. Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie. Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách. Povinnému sa nesmi zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky. Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Podľa Exekučného poriadku ak sa oprávnený s povinným dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako vyplýva zo zákona, a ak to obaja oznámia exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal zo mzdy povinného mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok podľa Exekučného poriadku. Môžete teda skúsiť dohodnúť s oprávneným (voči komu máte dlhy) na nižšie zrážky, pokiaľ vaše zrážky zo mzdy považujete za vysoké. V prípade exekúcie zrážkami zo mzdy platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená alebo po tom, keď mu exekútor oznámi, že pohľadávka oprávneného je uspokojená. V prípade exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, len poverený exekútor môže doručiť príkaz na začatie exekúcie banke, a takisto vydá exekútor aj príkaz odblokovanie účtu povinného. V prípade zriadenia exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu zrušenie exekučného záložného práva. Vy, ako povinný teda nemusíte sama nič požiadať. Podľa Exekučného poriadku máte právo do 30 dní od zastavenia exekúcie súdom alebo od vydania upovedomenia o zastavení exekúcie exekútorom žiadať exekútora o vystavenie konečného vyúčtovania exekučného konania, v ktorom uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora.

Odpoveď pre Mirku: Dobrý deň, vo Vašom prípade môžete napísať darovaciu zmluvu spolu so zmluvou o zriadení vecného bremena. Darovacou zmluvou starí rodičia bezplatne prenechajú nehnuteľnosť Vám a Vy nehnuteľnosť ako dar prijímate. Darovacia zmluva musí mať písomnú formu (keďže ide o nehnuteľnosť) a podpisy darcov na nej musia byť úradne overené. Vlastníctvo k nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy sa nadobúda až rozhodnutím katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Ak je predmetom daru nehnuteľnosť, môže darca takýto predmet daru zaťažiť vecným bremenom. Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. K nadobudnutiu práva vecného bremena je nutný vklad do katastra nehnuteľností. Obsahom vecného bremena v tomto prípade bude právo doživotného bývania a užívania prevádzanej nehnuteľnosti v prospech darujúceho, pričom v zmluve musí byť výslovne uvedené, že toto právo má povahu vecného bremena. Darovanie však nemôže byť podmienené, teda, že obdoarovaný získa dar len pod určitou podmienkou, inak by bola darovacia zmluva neplatná. Čo sa teda týka dvoch synov, môžete zriadiť vecné bremeno písomnou zmluvou o zriadení vecného bremena aj v ich prospech. V takom prípade bude vecné bremeno pôsobiť in personam, oprávneným z vecného bremena bude teda určitá osoba (vo Vašom prípade fyzická osoba), pričom jej právo z vecného bremena zaniká jej smrťou. Zo zmluvy musí byť jasné, ktorá strana je oprávnená a ktorá povinná, definovanie zaťaženej nehnuteľnosti a najmä obsah a rozsah vecného bremena. Podpis povinnej osoby musí byť osvedčený. Dvaja synovia Vašich starích rodičov budú mať teda v tomto prípade právo doživotného užívania nehnuteľnosti. Právo oprávneného z vecného bremena (ak ide o in personam) je neprevoditeľné a časovo obmedzené, zaniká najneskôr smrťou fyzickej osoby. Vecné bremeno môže byť zriadené aj k nehnuteľnosti, ktorá už je zaťažená vecným bremenom, platí však, že nové vecné bremeno nesmie byť na ujmu právam vyplývajúcim zo skoršieho vecného bremena. Okrem toho máte možnosť zriadiť vecné bremeno aj v prospech tretej osoby. V darovacej zmluve možno zriadiť právo doživotného bývania darcom určenej osoby v darovanom dome. V takom prípade pôjde o zmluvu v prospech tretej osoby podľa Občianskeho zákonníka. Ak v Občianskom zákonníku nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, je táto (tretia) osoba oprávnená zo zmluvy okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Ak zmluva o zriadení vecného bremena je uzatvorená v prospech tretej osoby, dovtedy, kým táto tretia osoba nedá svoj súhlas, platí zmluva len medzi zmluvnými stranami, ktoré ju uzavreli. To isté platí, ak by tretia osoba svoj súhlas s vecným bremenom odoprela.

Dobry den, nase mesto zverejnil na facebookovej stranke: VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV Mesto Komárno vyzýva svojich občanov, aby do 15. decembra 2018 uhradili svoje nedoplatky na dani z nehnuteľností, na dani za psa a na miestnom poplatku za komunálne odpady, nedoplatky za nájomné za nebytové priestory, za pozemky a za záhrady. Výzva sa týka aj občanov, ktorí nemajú uhradené svoje nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Je dôležité, aby tieto uhradili čo najskôr, a tým predišli nepríjemným a zbytočne drahým právnym vymáhaniam. Ďalej upozorňujeme občanov, že po tomto termíne Mesto Komárno prikročí k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom exekúcie, čím sa zvýšia výdavky neplatiča o trovy exekúcie. Informácie o prípadných nedoplatkoch môžu občania získať prostredníctvom e-mailu na adrese odp@komarno.sk – žiadame o uprednostnenie tohto spôsobu informovania sa, v tomto prípade žiadame o uvedenie jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby, alebo osobne. ------ Ja som sa informovala, a zistila som ze mame dlzobu za komunalny odpad v sume 54 eur (108 je za rok, ale zvykli sme zaplatit na dva krat), v tomto roku sme nijak nevsimli a nezaplatili sme druhu polovicu. Prave pri kontrole som to vsimla a zaplatila, az za par dni potom som volala na mestsky urad, kde slecna povedala ze peniaze sice dostali ale ma zlu spravu, ze dlzoby za rok 2016 uz predali exekutorovi. Ja som od exekutora nebola kontaktovana, toto viem len od nej. Ako mam postupovat, ked este nezacali exekuciu, ani vyzvu, nic som nedostala? Je mozne vyhnut sa exekutorskym poplatkom, ked uz dlzoba je zaplatena a nie je o com exekuovat? Prosim poradte, pocula som ze poplatky su dost vysoke, nerada by som ich platila, hlavne ked dlzoba je uz bez veci... Dakujem pekne za radu!!

Dobry den, chcela by som sa spytat ci zrazky zo mzdy moze dat strhavat aj ina osoba ako exekutor? A este mam jeden dotaz, ze mam exekuciu 1/3 mi strhavaju z platu, podla mzdovej uctovnicky/je to menej/ mam inu sumu zostatku akoje na oficialnej stranke firmy ktora mi moj dlh odpocitava/tam je dost vacsia suma zostatku/,preto sa chcem spytat ci mam poziadat exekutora o vyuctovanie ku koncu roka/zatial ani raz mi ho neposlal/, a ked sa mi exekucia skonci ci sam exekutor da podnet o vymazani z katastra, a takisto o odblokovanie uctov do bank, kolko ma na to/myslim dni/ alebo si o to musim poziadat sama. Dakujem za odpoved.

Dobrý deň, chcem sa informovať, starí rodičia vlastnia rodinný dom, synovia sú dvaja, jeden z nich má nejaké menšie exekúcie na svoju osobu, ale momentálne nepracuje, ,,tzv. nemajú mu čo vziať" no v prípade úmrtia jedného z rodičov sa bojím ako vnučka, že by mohol exekútor siahnuť na časť, ktorá by pripadala synovi, ktorý má nejaké exekúcie atď.... Chcem sa preto informovať ako vnučka, je možné prepísať dom za života starých rodičov na mňa - vnučku, s nejakou podmienkou v darovacej zmluve, že ja som vlastník nehnuteľnosti, ale nesmiem obmedziť starých rodičov za ich života v tom dome a v prípade, že by sa niektorý alebo obaja synovia chceli vrátiť a žiť v tom dome (momentálne žijú samostatne) nesmiem ani im zamedziť bývať tam? Vlastne chceme docieliť to, aby bolo právne podložené, že ja ako vnučka budem darovacou zmluvou vlastník rodinného domu a musím ,,ľud. - dochovať" starých rodičov a taktiež, ak by náhodou aj dvoch synov v tom dome? Aby po úmrtí jedného alebo obidvoch starých rodičov sme nemali žiadne ťažkosti s exekúciami a zbytočné problémy, dá sa nejak spísať darovacia zmluva s takýmito bremenami? S pozdravom Mirka

Odpoveď pre Mariannu: Dobrý deň, pokiaľ budete spoločníkom spoločnosti, tak sa na Vás vzťahuje § 113b Exekučného poriadku, podľa ktorého exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti. Ďalej, postup je taký, že poverený exekútor upovedomí oprávneného, povinného a obchodnú spoločnosť, v ktorej je povinný z exekúcie spoločníkom, o začatí exekúcie postihnutím obchodného podielu, prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie postihnutím obchodného podielu už nevyplatila vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku povinnému a zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod obchodného podielu, ak je taký súhlas potrebný.

Dobrý den. Chcela by som si zalozit s. r.o ale mam exekuciu. Moja otazka by znela ze exekutor moze dat ruku na spolocnost? Ked by som ja bola majitelka aj konatelka. Dakujem za odpoved.

Odpoveď pre Mareka: Dobrý deň, v prvom rade uvedieme, že pokiaľ si Váš syn nie je vedomý takého záväzku na uvedenú sms správu nemusí reagovať. Taktiež Váš syn má právo tejto spoločnosti zaslať vyjadrenie, že si nepraje, aby jeho osobné údaje, čo znamená, že aj telefónne číslo, uchovávala táto spoločnosť u seba. Tým, že Váš syn dá na vedomie toto svoje vyjadrenie, spoločnosť bude musieť jeho telefónne číslo, ako aj iné osobné údaje vymazať zo svojej databázy. Ďalej pokiaľ táto spoločnosť vymáha pohľadávku, v prvom rade Vášmu synovi musí preukázať o akú pohľadávku ide, to znamená, že by mala uviesť kto je veriteľom, a teda komu Váš syn dlží nimi uvedenú sumu. Ak spoločnosť vo svojej sms správe uvádza, že ide o exekúciu, v takom prípade Vášmu synovi musí exekútor zaslať upovedomenie o začatí exekúcie, nie spoločnosť.

Odpoveď pre Milana: Dobrý deň, vo Vašom prípade súdny exekútor pristúpil k vymoženiu dlžnej sumy prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ustanovenia Exekučného poriadku určujú pri jednotlivých spôsoboch exekúcie čo nemôže byť postihnuté. Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 EUR len na jednom z nich. Pokiaľ Vám banka blokovala tých 5 500 eur, a na účte nezostala minimálna výška podľa vyššie uvedeného, tak Vám odporúčam predmetnú situáciu riešiť v prvom rade s povereným súdnym exekútorom s tým, že ho s odkazom na ustanovenie Exekučného poriadku požiadate, aby Vám čiastočne uvoľnil blokovanie účtu do výšky 165 EUR.

Dobrý deň, synovi prišla od istej bratislavskej firmy, ktorá sa zaoberá aj exekúciami, SMS zpráva v znení, aby uhradil na udané číslo účtu úhradu akéhosi záväzku, ktorý mu samozrejme nie je známy, takisto ani čiastka. Máme podozrenie , či tu nedošlo k nejakému podvodu (zneužitie mobilu, ap.) Neviem ako by sme mali my, resp.on reagovať. Podotýkam, že nie je celkom mentálne zdravý, ak to aj v minulosti mal na papieri, vzhľadom na to, že odmietal lekárske kontroly, o príslušný doklad prišiel. Ďakujem. Marek , 20. september 2018

Dobry den mam exekuciu a aj viem zaco a nebranim sa ju splacat je to okolo 5500 eur pricom v banke mi to prislo na ucet v -5500 eur ako a kde si mozem vyzdvihnut to minimum naco mam narok , zarabam okolo 1500 mesacne ,splatene to bude skoro ,iba potrebujem cestovat do prace ..dakujem za odpoved

Odpoveď pre Ivetu: Dobrý deň, vo Vašom prípade súdny exekútor pristúpil k vymoženiu dlžnej sumy prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ustanovenia zákona č. 233/1995 Z. z. (Exekučný poriadok) určujú pri jednotlivých spôsoboch exekúcie čo nemôže byť postihnuté. Podľa § 104 Exekučného poriadku exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 EUR a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 EUR len na jednom z nich. Na rodinný prídavok Vám exekútor siahnuť nesmie, no pokiaľ sa tieto peniaze už dostanú na bankový účet, tak potom to oprávnenie má, nakoľko exekútor nerozlišuje odkiaľ peniaze na účet prichádzajú. V nadväznosti na uvedené Vám preto odporúčam predmetnú situáciu riešiť v prvom rade s povereným súdnym exekútorom s tým, že ho s odkazom na vyššie uvedené ustanovenie požiadate, aby Vám čiastočne uvoľnil blokovanie účtu do výške 165 EUR.

Odpoveď pre Evu: Dobrý deň, pokiaľ Vám a Vášmu zamestnávateľovi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie v tej istej veci, ktorú splácate v mesačných splátkach je veľký predpoklad, že ste svoje splátky neuhrádzali riadne a včas (stačí ak sa omeškáte čo aj len o jeden deň). V rozhodnutiach býva zakotvené, že pokiaľ sa omeškáte čo aj len s jednou splátkou, stáva sa splatný celý dlh. Následkom toho Vám mohlo byť vydané upovedomenie o začatí exekúcie. V prípade, že to je tak navrhujeme aby ste sa s exekútorom dohodli na zaplatení dlhu v splátkach pričom sa s exekútorom dohodnete na výške splátok a podmienkach splácania, a tým exekútor nebude vykonávať zrážky zo mzdy. V prípade ak ste svoj dlh, ktorý Vám bol určený splácať na základe rozhodnutia Okresného súdu splácali riadne a včas (neomeškali ste sa so svojou splátkou ani len o jeden deň), tak nie je možné aby bol Váš dlh postúpený na exekúciu. V takom prípade Vám odporúčame aby ste kontaktovali exekútora, prípadne navštívili osobne (vzhľadom na to, že ako tvrdíte exekútor na Vaše žiadosti nereaguje) a preukázali mu, že svoj dlh splácate riadne a včas. Pokiaľ s postupom exekútora nesúhlasíte a máte za to, že tento postupuje nezákonne, príp. s Vami vobec nekomunikuje, môžete sa obrátiť so svojou sťažnosťou na slovensku komoru exekutorov.

Odpoveď pre Andreu: Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že exekúcia už prebieha a Vy aktuálne neviete akú časť tvorí istina, úroky a trovy exekúcie, určite Vám odporúčam obrátiť sa na súdneho exekútora s požiadavkou o vyčíslenie aktuálnej dlžnej sumy. Uvedený dlh budete musieť u exekútora uhradiť prípadne sa s ním môžete dohodnúť na postupnom splatení pohľadávky, inak exekútor môže pristúpiť k iným spôsobom výkonu exekúcie. Fakt, že sa Vám zdá, že istina sa neznižuje, je spôsobené tým, že v prvom rade sa z vami uhradenej splátky stŕhajú trovy exekúcie. V zmysle § 60 zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) je priorita uspokojovania vymáhaných nárokov nasledujúca: a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty, b) istina vymáhanej pohľadávky, c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom, d) trovy oprávneného. Z prijatého plnenia sa na nárok trov exekútora použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na istinu, príslušenstvo a trovy oprávneného. Čo sa týka dohody o zaplatení dlhu, ktorú uzatvoril Váš priateľ s novým veriteľom, ktorý prevzal pohľadávku od banky, v danom prípade sa, samozrejme, taktiež môžete obrániť na túto spoločnosť a dohodnúť sa nimi na ďalšom priebehu exekučného konania (napr. na zastavení exekúcie za vzájomne dohodnutých podmienok).

Dobrý deň,je nejaký zákon podla ktorého by som mohla požiadať exekutora o odblokovanie účtu ktorý mi zablokoval.Na účte sú len peniaze z úradu práce - Rodinné prídavky. Zablokovaný bol v r.2016 peniaze si do teraz nestiahol a RP mi tam stále chodia.som doma s dieťaťom a iný príjem momentálne nemám preto by som tie peniaze teraz potrebovala kedže mi syn nastupuje do škôlky. Vopred Ďakujem

Dobrý deň, mne a zamestnávateľovi prišlo upovedomenie o začatí exekúcie na sumu ktorú splácam v mesačných splátkach určených Okresným súdom. Exekútor na moju žiadosť o zastavenie alebo odklad / pokiaľ sa neprešetria moje splátky/ exekúcie nereaguje. Ako mám ďalej postupovať aby mi zamestnávateľ nesťahoval zrážky?

Odpoveď pre Dušan: Dobrý deň, pokiaľ ste ako povinný uhradili pohľadávku po začatí exekúcie, a táto exekúcia začala počas právnej úpravy od 01.04.2017, tak exekútorovi patrí odmena, ktorú od Vás žiada uhradiť. Exekučný poriadok uvádza, že iba v prípade ak by ste pohľadávku uhradili ešte pred začatím exekúcie, v takom prípade by odmena ani náhrada výdavkov exekútorovi nepatrila. To neplatí, ak v prípade začatie exekučného konania zapríčinil oprávnený svojou nedbalosťou (oprávnený napr. neinformoval exekútora o uhradení pohľadávky ešte pred vydaním upovedomenia o začatí exekúcie). V takom prípade by bol oprávnený povinný uhradiť trovy exekúcie. V prípade ak Vaša exekúcia začala pred 01.04.2017, taktiež platí že pokiaľ ste uhradili pohľadávku po začatí exekúcie, tak exekútorovi patrí odmena, ktorú od Vás žiada uhradiť. V prípade, že Vám toto upovedomenie o začatí exekúcie bolo po uhradení pohľadávky, platilo, že do 14 dní od doručenia upovedomenia je možné podať námietky proti trovám exekúcie.

Odpoveď pre Johnyho: Dobrý deň, tak ako sme uviedli, pokiaľ sa Váš otec s veriteľom dohodol na splatení dlhu až po tom ako bola exekúcia riadne zastavená a máte aj list o zastavení exekúcie exekútorom, potom exekútorovi nepatrí odmena. Ak bola teda exekúcia zastavená a došlo k uhradeniu pohľadávky po zastavení exekúcie, je potrebné kontaktovať exekútora. Avšak pokiaľ Váš otec uhradil Vašu pohľadávku počas trvania exekúcie, trovy exekútorovi patria pretože došlo k uhradeniu pohľadávky počas trvania exekúcie a exekučný poriadok neuvádza, že exekútorovi patrí odmena len v určitých prípadoch. Exekučný poriadok hovorí o tom, že pri zastavení exekúcie (exekučným súdom alebo súdnym exekútorom), ak nedošlo ani k čiastočnému vymoženiu pohľadávky a jej príslušenstva, exekútorovi prináleží iba nárok na náhradu výdavkov. Ak však pred zastavením exekúcie došlo aspoň k čiastočnému vymoženiu pohľadávky oprávneného a jej príslušenstva, súdny exekútor má nárok aj na odmenu z vymoženej sumy.

ďakujem pekne za odpoveď...ano ako píšete "Výška odmeny exekútora pri exekúcii na vymoženie práva na peňažné plnenie sa určí ako percento z vymoženého plnenia..." ale exekútor v tomto prípade nevymohol reálne nič nakoľko za mňa zaplatila iná osoba, môj otec...preto myslím že exekútor by sa mal domáhať zákonne iba nahrady paušálom za jeho skutočné úkony a nie percentom z vymoženej čiastky keďže reálne nevymohol nič...viem že exekútor chce čím viac peňazí ale nemal by pri tom porušovať zákon...mc ďakujem zaodpoveď. Johny

Ospravedlňujem sa... uzavrel dohodu o zaplatení dlhu, nie o uznaní dlhu.

Dobrý deň. Priateľ si vzal v minulosti Spotrebný úver na Čokoľvek. Kúpil si OMV. Následne OMV predal, odišiel do zahraničia, úver nesplácal, nastala exekúcia. Istina je vo výške 8 000 EUR. Keď sa vrátil zo zahraničia, dva roky vkladal každý mesiac na svoj účet v banke, kde mu bol poskytnutý úver finančný obnos a mysleli sme si, že o túto čiastku sa celá čiastka znižuje. Bolo nám však povedané, že nejaké percento ide z tej čiastky na trovy a nejaké na istinu. Avšak výška istiny sa neznižuje a teda ako keby platil peniaze do ,,luftu". Prosím Vás, čo sa dá v tomto prípade robiť?? Máme si vyžiadať vyčíslenie trov, úrokov z omeškania, istiny a čo potom?? Uzavrel dohodu o uznaní dlhu so spoločnosťou, ktorá od banky exekúciu prevzala, ale aj tak sa istina neznižuje... sme zúfalí. Ďakujem za radu.

Odpoveď pre Lexi: Dobrý deň, v prípade, že ste s Vašou známou uzavreli ústnu dohodu platí, že dlh sa stáva splatným až v čase kedy Vás po prvýkrát vyzve na zaplatenie. Odvtedy začína plynúť premlčacia doba, ktorá je 3 roky. Čo sa týka exekúcie, Vaša známa musí mať právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu až následne je možné aby vec posunula na exekúciu. Čo sa týka toho, že sa do daného problému stará jej partner, to nikto ovplyvniť nemôže. Samozrejme on Vás nemôže vyzvať na zaplatenie, ani on sám nemôže podať návrh na vydanie platobného rozkazu a ani návrh na vykonanie exekúcie, pokiaľ na neho partnerka neprevedie preukázateľne svoju pohľadávku. Všetky právne úkony spojené s vymáhaním pohľadávky môže robiť len osoba, ktorá Vám poskytla pôžičku, prípadne, na ktorú bola pohľadávka prevedená.

Zdravím prišlo mi upovedomenie na zaplatenie trov exekúcie ktorá bola zaplatená skôr ako mi prišlo poštou oznámenie o jej začatí... Ide o to že dlh som síce zaplatil skôr, ale exekúcia naň sa začala keď ešte dlh existoval... Mám v takomto prípade trovy zaplatit alebo sa odvolať, alebo..? (Vtedy som im posielal vytlačený príkaz z banky ako dôkaz že som sumu zaplatil skôr než mi prišlo a bolo prevzaté oznámenie o začatí exekúcie a sumu ktorú mi stiahly (exekúcia+trovy) mi bola vrátená)

Dobrý deň, v roku 2008 mi znama úpzicala sumu 1100Eur.V ústnej dohode /inu nemame/sme sa dohodli ,,vrátiš mi,ked budeš mať,,Kedže som dlhodobo v nepriaznivej situacii,posielam jej kazdy mesiac 20E alebo 10e ako sa mi da,dnes mi volala,ze jej partner ju neustale s tym otravue a ona je medzi dvoma mlynmi,a mam fixne mesacne davat 25e a udajne sa radi s koencipientom u pravnika a vyhraza sa exekuciou.Splacam ako sa mi da a zaujima ma,moze sa on do toho starat,pokial v dobe ,ked mi pozicala este ani netvorili par?Taktiez ma zaujima,moze to dat exekutorovi,ci uz ona alebo on bez akejkolvek dohody?a co doba premlčania?samozrejme,ja mam zaujem jej to splatit.Dakujem

Odpoveď pre Johnyho: Dobrý deň, podľa exekučného poriadku patrí exekútorovi odmena a náhrada paušálnych výdavkov a nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami. Výška odmeny exekútora pri exekúcii na vymoženie práva na peňažné plnenie sa určí ako percento z vymoženého plnenia a nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku podľa stavu ku dňu vydania poverenia na vykonanie exekúcie.

Odpoveď pre Lucy: Dobrý deň, v exekučnom konaní platí, že exekúciou sa môžu postihnúť len veci, ktoré patria povinnej osobe, resp. osobe proti ktorej sa vedie exekúcia. V prípade vecí ako zariadenie bytu je pravdepodobné, že by boli exekúciou postihnuté. V takom prípade je možné podať žalobu na vylúčenie veci z exekúcie (tzv. excindačnú žalobu). Na to aby ste boli, ale v konaní úspešná musíte preukázať vlastnícke právo k veci, ktorú chcete žalobou vylúčiť z exekúcie (preukážete to napr. faktúrou, ktorá je vystavená na Vás a pod.).

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto