Ako sa brániť proti exekúcii ?

Nachádzate sa tu

Skôr ako sa začneme venovať samotnej exekúcii a postupu, ako sa pred ňou brániť, by som všetkým odporučil, že v prípade, ak máte akýkoľvek dlh, ktorý neviete splatiť v plnej výške, požiadajte veriteľa buď o odklad jeho splatnosti alebo o vypracovanie splátkového kalendára. Najmä by som Vám však odporučil, že pokiaľ sa s Vami bude chcieť veriteľ dohodnúť napríklad tým spôsobom, že Vám zašle pokus o zmier, určite túto jeho snahu neignorujte a spolupracujte s ním, resp. preukážte maximálnu snahu, že sa naozaj chcete dohodnúť na riešení, ktoré bude k spokojnosti Vás oboch. Toto odporúčam najmä z dôvodu, nakoľko ak sa Vám už do rúk dostane doporučený list od exekútora, musíte počítať s tým, že Váš dlh už nebude taký ako keď ste sa na začiatku zadlžovali, a náklady na exekúciu môžu byť vskutku veľmi vysoké, a v konečnom dôsledku jediný kto ich bude musieť zaplatiť, budete Vy ako dlžník.

V prípade, že si Vy ako dlžník (povinný) dobrovoľne nesplníte svoju povinnosť voči veriteľovi (oprávnenému), ktorú Vám ukladá vykonateľné rozhodnutie (rozsudok, platobný rozkaz, platobný výmer atď.), ktoré je exekučným titulom, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý zašle súdnemu exekútorovi, pričom je na oprávnenom na ktorého exekútora sa obráti, nakoľko výber exekútora nepodlieha žiadnym pravidlám ohľadom miestnej či inej príslušnosti. Teda návrh na vykonanie exekúcie podáva oprávnený, pričom z neho musí jasne vyplývať, ktorému exekútorovi je návrh určený, kto tento návrh podáva, akej veci sa týka, musí na ňom byť uvedený dátum a podpis, pričom k nemu treba priložiť exekučný titul, ktorým môže byť napr. notárska zápisnica ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, osvedčenie o dedičstve, vykonateľné rozhodnutie rozhodcovských súdov, platobné výmery či výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov atď.

Následne zašle dotyčný exekútor oprávnenému aj povinnému upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré doručuje obom do vlastných rúk, v ktorom ich upovedomí o začatí exekúcie, o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách, pričom povinného vyzve, aby do 14 dní od doručenia upovedomenia buď podal proti nemu námietky alebo aby uspokojil pohľadávku oprávneného a zakáže povinnému nakladať so svojim majetkom ktorý podlieha exekúcii.

Prvou možnosťou, ako sa brániť proti exekúcii je vyššie uvedená možnosť podať voči nej námietky, čo je možné v tom prípade, ak nastali také skutočnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. O námietkach rozhoduje vždy súd do 60 dní od ich doručenia príslušným exekútorom. Proti rozhodnutiu, ktorým sa námietkam vyhovelo je možné podať odvolanie. Potom čo nadobudne právoplatnosť rozhodnutie ktorým sa vyhovelo námietkam, súd exekúciu zastaví. V tom prípade však, ak súd Vašim námietkam nevyhovel, alebo ste ich ako dlžník nepodali, vydá exekútor exekučný príkaz.

Ďalšou možnosťou ako sa brániť voči exekúcii je možnosť požiadať o jej odklad. Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Okrem toho súd môže ešte na návrh povinného povoliť odklad exekúcie vtedy, ak bolo vydané rozhodnutie v inom, cudzom štáte, kde bolo aj napadnuté opravným prostriedkom, pričom súd exekúciu odloží až do času, kým sa o tomto opravnom prostriedku nerozhodne v príslušnom štáte. Taktiež exekúciu súd odloží vtedy, ak by mohla neodkladná exekúcia zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť. Zákon ešte hovorí o prípade, kedy súd rozhodne o odklade exekúcie bez návrhu, ak možno očakávať že exekúcia bude zastavená.

Účinnou obranou proti exekúcii je aj návrh na jej zastavenie, ak nastane niektorá zo skutočností uvedená v § 57 Exekučného poriadku, ako napr. a) ak sa exekúcia začala, avšak rozhodnutie ešte nie je vykonateľné (môže sa stať, že začnú proti Vám exekúciu bez toho, aby ste platobný rozkaz prevzali), b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, c) majetok povinného, dlžníka, nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie atď.

Považujem za potrebné spomenúť aj to, že o exekúcii je potrebné vedieť, aby najmä nedošlo k porušeniu práv Vás ako povinného nad rámec zákona, že exekúciu možno vykonať len v rozsahu vymáhanej pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie. Existuje však aj výnimka v tom prípade, ak sa má exekúcia uskutočniť predajom hnuteľnej veci, ktorú nemožno rozdeliť, alebo nehnuteľnosti, s tým, že povinný nemá dostatok iného majetku z ktorého by bolo možné pohľadávku oprávneného uspokojiť.

Nemožno opomenúť ani to, že v rámci exekučného konania existujú veci alebo práva, ktoré exekúcii nepodliehajú, sú z nej vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná. Medzi takéto veci patria napr. veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ktoré podľa osobitných predpisov exekúcii nepodliehajú, bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99, 58 eura, študijná literatúra a hračky atď., exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99, 58 eura a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov atď.

Exekučný poriadok však pamätá aj na prípady, kedy povinný v prípade, že ide o pohľadávku veriteľa vyššej hodnoty, môže požiadať príslušného exekútora o vypracovanie splátkového kalendára, avšak treba poznamenať, že na to povinný nemá právny nárok, a na takýto postup musí dať oprávnený z exekúcie vopred písomný súhlas.

K exekúcii, ako nútenému vymáhaniu dlžnej pohľadávky, by som na záver chcel uviesť, že ak Vám už príde upovedomenie o začatí exekúcie, treba byť obozretný najmä pritom, kto pohľadávku vymáha, nakoľko existujú rôzne vymáhačské spoločnosti a ich konanie nie je vždy v súlade so zákonom, resp. sa snažia využiť nevedomosť dlžníka, a šikovným spôsobom zákon obísť, o čom svedčí aj jedno relatívne nové rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo 7. júna 2012 (č. k. 11Co/37/2012-90), z ktorého vyplýva, že ,,vymáhačská spoločnosť pred uplatnením pohľadávky na súde spotrebiteľovi na podpis predložila dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní dlhu. Spotrebiteľ dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní dlhu podpísal, jej obsahu však vôbec neporozumel, a rovnako neporozumel ani otázke premlčania, ktorá bola v jeho neprospech dohodou upravená. Súdy zámer a konanie vymáhačskej spoločnosti, ktorá naznačeným postupom dosiahla uznanie dlhu spotrebiteľom posúdili ako zákonom zakázanú nekalú obchodnú praktiku. Nekalou obchodnou praktikou dosiahnuté uznanie dlhu spotrebiteľom súdy posúdili ako neplatný právny úkon, účinkom ktorého nemohlo byť predĺženie premlčacej doby na 10 rokov.“

Alebo ako ďalší príklad by som uviedol uznesenie okresného súdu Topoľčany voči nemenovanej obchodnej spoločnosti, ktorá poskytuje úvery, pôžičky, ktorá však má svoje všeobecné obchodné podmienky nastavené tak, že sú jednoznačne v neprospech spotrebiteľa, resp. zmluvu o úvere vopred nakoncipujú tak, aby osobu, ktorá si od spoločnosti požičiava finančné prostriedky, vopred vylúčili ako spotrebiteľa, a aby sa na takúto osobu nevzťahovala ochrana, ktorú jej príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o spotrebiteľských úveroch a Exekučného poriadku poskytujú. Taktiež dojednávajú s dlžníkom zmenkové úroky, ktorých výška je jednak v rozpore s dobrými mravmi, ako aj s príslušnými ustanoveniami slovenského aj európskeho práva o ochrane spotrebiteľa. Ďalej takéto spoločnosti si vo svojich všeobecných obchodných podmienkach uznávajú právomoc riešiť prípadné spory medzi nimi a spotrebiteľom, dlžníkom, rozhodcovskými súdmi, čo by nebolo nič nezákonné, keby mal dlžník možnosť vyjadriť súhlas s tým, že naozaj chce prípadný spor riešiť nezávislým rozhodcovským súdom. Lenže ak si takáto spoločnosť túto právomoc súdu včlení medzi svoje obchodné podmienky, dlžník ich buď musí ako celok prijať alebo odmietnuť, pričom často krát dlžník nemá ani vedomosť, čo sa vlastne rozhodcovským súdom, rozhodcovskou doložkou v zmluve rozumie.

Úplne na záver by som ešte dodal, že ak sa už raz dostanete do takej situácie, že Vám ,,na dvere klope exekútor“, a ak máte pochybnosť o tom, či jeho konanie, či dokonca samotná exekúcia nie je celkom v súlade so zákonom, obráťte sa na niekoho so žiadosťou o pomoc, pričom podľa môjho názoru by Vám najviac vedel pomôcť advokát. Tak by sa dalo predísť tomu, aby ste sa nestali obeťou nekalého konania či už vymáhačskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá sa snaží využiť nevedomosť, alebo Vašu pozíciu toho ,,slabšieho“ v zmluvnom vzťahu, pretože aj na základe vyššie spomínaných rozsudkov, nie vždy musia byť úspešní len tí, čo majú vplyv a peniaze. Aj keď sa to možno často krát nezdá, právo a spravodlivosť sú tu pre nás všetkých.

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. za svojho pôsobenia na súde nadobudol bohaté skúsenosti i v oblasti exekúcií, kde rozhodoval o povereniach exekútorov na exekúcie, o zastaveniach exekúcií, o odkladoch exekúcií a pod. V prípade, ak máte záujem dohodnúť s exekútorom splátkový kalendár, ak s Vami exekútor nekomunikuje, neviete ako ďalej postupovať, v konaní pred exekútorom Vás radi zastúpime, a to v cene už od 100,00 EUR.

Komentáre

Odpoveď pre Evitu: Dobrý deň, exekúciu vykonávajú súdni exekútori, ktorých na to poveruje súd. Súdny exekútor po začatí exekúcie upovedomí účastníkov exekučného konania (t. j. oprávneného a povinného), jednak o začatí exekúcie ako aj o spôsobe akým bude vykonaná (v prípade, ak je ho už možné určiť). Exekútor určí, či bude viesť exekúciu výlučne jedným spôsobom alebo kombináciou viacerých spôsobov. Exekúciu na peňažné plnenie možno uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi: a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, b) prikázaním pohľadávky, ktoré sa môžu vykonať: I. prikázaním pohľadávky z účtu v banke, II. prikázaním iných peňažných príjmov, III. postihnutím iných majetkových práv, IV. exekúciou na obchodný podiel, c) predajom hnuteľných vecí, d) predajom nehnuteľných vecí (v rámci ktorých je subsumovaná aj právna úprava predaja spoluvlastníckeho podielu), e) predajom cenných papierov, f) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach, g) predajom podniku, h) príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Pred samotným vymáhaním dlžného plnenia je však exekútor povinný vyzvať povinného, aby vymáhaný nárok splnil dobrovoľne. Zároveň ho poučí, že ak si povinnosť dobrovoľne nesplní, bude k jej splneniu donútený. V prípade, že povinný predsa len nesplní svoju povinnosť dobrovoľne, exekútor vydá a doručí najskôr príkaz na začatie exekúcie a neskôr aj exekučný príkaz. Na druhej strane, slovenský exekútor nemá právo vymáhať pohľadávku v zahraničí, pretože jeho pôsobnosť je  obmedzená iba na územie SR. Ak by teda dlžník nemal v SR žiaden majetok ani tu nežije mohlo by byť vymoženie komplikovanejšie, nie však úplne vylúčené. Veriteľ totiž môže začať exekučné konanie aj v inej krajine EÚ, a to na podklade slovenského rozhodnutia, ktoré bude v danej krajine uznané. Nemecký exekútor by následne mohol na podklade uznaného slovenského rozhodnutia začať exekúciu a strhávať dlžníkovi napr. peniaze od zamestnávateľa, prípadne zvoliť iný spôsob výkonu exekúcie.

Dobrý večer.Poprosim o odpoveď na moju otazku.EX manžel má na slovensku 5 pravopl.exekucii.Nemá tu žiaden majetok a ani sa na slovensku nezdržuje.Pracuje aj žije v nemecku.Kto al.ako budú tieto exekúcie vymahané?Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď pre Máriu z 26. decembra 2019: Dobrý deň, každý veriteľ je iný a má iné postupy, akými sa má v záujme domôcť svojej pohľadávky. Niektorí uprednostňujú vymáhanie pohľadávok súdnou cestou, iní zas vymáhanie prostredníctvom inkasných spoločností. Dôležité je, či postupuje v súlade so zákonom, a postupmi, ktoré mu zákon umožňuje.

Odpoveď pre Janka: Dobrý deň, doručovanie v exekučnom konaní je upravené v určitých častiach odlišne ako pri klasickom civilnom procese, upravuje ho § 61b zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „EP“). Podľa uvedeného ustanovenia, pokiaľ sa exekútorovi aj napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť Vám upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od jej začiatku, doručí sa oznámením v Obchodnom vestníku, zároveň sa toto upovedomenie doručuje súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Toto upovedomenie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. Pokiaľ bol dodržaný vyššie opísaný postup, vznikla tzv. fikcia doručenia a písomnosť sa považuje za doručenú. Predmetné si viete preveriť pri nahliadnutí do exekučného spisu, ktoré si viete dojednať u exekútora, ktorý proti Vam vedie danu exekuciu. Uvádzate, že Vám nebola ponechaná ani mzda ani vo výške minimálnej mzdy, to však nie je pri exekúcii podstatné, pri exekúcií je podstatné zachovanie mzdy vo výške životného minima. Rozsah zrážok upravuje § 68 a nasl. EP. Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy. Zraziť sa nesmie základná suma, t. j. životné minimum (aktuálne 210.20,- €). Ak je vedená exekúcia kvôli výživnému, základná suma je len vo výške 70 % základnej sumy (životného minima). Do základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť tiež patrí 25 % zo životného minima na každú vyživovanú osobu. Z čistej mzdy, ktorá ostane keď sa odpočíta základná suma sa na bežnú pohľadávku oprávneného zráža 1/3. Na prednostné pohľadávky, ktoré sú uvedené v §71 ods. 2 EP, sa zrážajú 2/3. Tretinový systém sa však uplatňuje len do výšky 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci. Nad túto sumu sa zo zvyšku mzdy zráža bez obmedzení. Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je prípustné vykonávať len so súhlasom povinného. V prípade, ak považujete zrážky za príliš vysoké § 77 EP uvádza, že ak sa oprávnený a povinný dohodnú, že sa povinný uspokojí s nižšími zrážkami ako ustanovuje zákon, a ak to obaja oznámia exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal zo mzdy dohodnutú sumu (za predpokladu, že táto suma v príslušnom období neprevýši prípustnú výšku zrážok, ktorá vyplýva zo zákona). Vo vašom prípade, keď potrebujete znížiť výšku zrážok, by takáto dohoda bola zrejme najschodnejšou cestou. Ďalšou možnosťou riešenia danej situácie pre Vás, by bolo podľa § 61g požiadať exekútora, aby povolil splniť vymáhaný dlh v splátkach. Podmienky, ktoré treba spĺňať sú uvedené v ods. 2 § 61g EP. Avšak so súhlasom oprávneného exekútor splnenie nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok uvedených v ods. 2. Čo sa týka prešetrenia postupu exekútora, samozrejme takáto možnosť existuje (11. časť EP). Ak si aj po prečítaní vyššie uvedeného výkladu myslíte, že exekútor nekonal zákonne, máte možnosť podať sťažnosť na ministerstvo alebo na komoru exekútorov. Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora. Sťažnosť môžete podať ústne do zápisnice alebo písomne. Komora je povinná vybaviť sťažnosť bezodkladne, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

Zdravím, mám exekúciu o ktorej sa domnievam že by nemala byt právoplatná. Bohužiaľ aj napriek tomu že mi neboli doručene písomnosti na správnu adresu exekúcia už začala zrážkami zo mzdy. Exekútor na návrh o zastavení exekúcie reagoval tým, že návrh nemôže ďalej postúpiť z dôvodu že mi neboli doručene písomnosti. Ďalej sa domnievam že zrážky zo mzdy boli príliš vysoké, pretože mi nebola ponechaná ani suma minimálnej mzdy. Chcel by som vedieť či je možné sa vôbec proti tomu brániť, poprípade aspoň prešetriť postup exekútora, keďže peniaze už mi pravdepodobne nikto nevráti. Predom ďakujem za odpoveď.

stači sa nezadlžovat a svoje pohladavky splacat včas

prečo niektory veritelia nie su schopny prustupit na splatkovy kalendar a pohladavku radšej odpredaju inkasnej agenture?

Dobrý deň, pred dvoma rokmi som nahlásila poistovni poistnú udalosť a následne som navštívila autosklo servis pre prasknuté čelné sklo od kameňa. Pracovník servisu vykonal obhliadku,nahlasil výmenu skla do poisťovne a poisťovňa škodovu udalosť servisu uhradila. Nič som nemusela podniknúť, všetko odkomunikovali medzi sebou poisťovňa so servisom. Po dvoch rokoch sa skodova udalosť zopakovala. Urobila som.to isté, nahlásila som škodovu udalosť do poisťovne a navštívila som autosklo servis. Pracovník servisu nahlásil obhliadku a začal s výmenou skla. Nečakal na potvrdenie od poisťovne pretože vedel, že to už raz bolo bez problémov uhradené tak to sklo vymenil. Keď bolo sklo vymenené volala mi pracovnicka poistovne ,že sklo neuhradia pretože moja poistná zmluva taketo krytie neobsahuje. Bol to šok. Pred dvoma rokmi to vraj poisťovňa uhradila na základe zlyhania ľudského faktora pracovnika poistovne. Keby som to vedela dala by som si drobnú prasklinu opraviť. Servis si žiada úhradu skla, vyhráža sa vymáhaním prostriedkov. Komunikácia medzi servisom a poisťovňou úplne zlyhala. Pracovník servisu nepočkal na potvrdenie poisťovne, že oprava môže byť vykonaná na základe schválenej likvidácie. Prosím Vás ako mám postupovať. V podstate som bola uvedená do omylu. Ďakujem za odpoveď.

suhlasim. problem je aj vo veriteloch, nie všetci sa chcu dohodnut. Alebo su ich podmienky na ,,dohodu,, zo strany dlžnika nesplnitelne. Chyba im ludskost. Velmi malo veritelov ma snahu dohodnut sa

TESTOVANIE AKO MÁM MÁM ÚVER Dobrý den, Volám sa Dominika Martin som obcanom tmavého Zeleného Slovenska, chcem svedcit o dobrom úverovom pôžicke, ktorý mi ukázal svetlo po tom, ako ho šokovali 4 rôzni medzinárodní veritelia, všetci slubujú, že mi poskytnú pôžicku po Co mi spôsobilo vela poplatkov, ktoré nic neposkytli a nepredstavovali žiadny pozitívny výsledok. Stratil som tažké zarobit peniaze a to bolo celkom 10 000 eur. Jedného dna, ked som prechádzal cez internet, hladajúc pohlad, ked som narazil na svedectva, ktorý bol tiež scammed a nakoniec sa spojil s legitnou úverovou spolocnostou MARY JUDY LOAN SERVICE (mary.judy555@gmail.com), kde nakoniec dostal svoju Pôžicku, tak som sa rozhodol kontaktovat tú istú úverovú spolocnost a potom im povedal svoj príbeh o tom, ako som bol scammed 4 rôznymi veritelmi, ktorí neurobili nic iné, ale samozrejme viac bolesti. Vysvetlujem spolocnosti poštou a všetko, co mi povedali, bolo, že už nebudem plakat, pretože dostanem úver vo svojej spolocnosti a tiež som urobil správnu volbu kontaktovat ich. Vyplnil som formulár žiadosti o úver a pokracovala som so všetkým, co mi bolo vyžiadané a dostala som úver vo výške 200.000,00 eur touto velkou spolocnostou (MARY JUDY LOAN SERVICE), ktorú spravuje MARY JUDY a tu som dnes spokojný s rodinou, pretože MARY Služba JUDY LOAN SERVICE mi poskytla pôžicku, takže som sa slúbila svojmu vlastnému, že budem svedcit na internete o tom, ako som dostal pôžicku.Potrebujete úver naliehavo? Láskavo a rýchlo sa obrátte na MARY JUDY ÚVER SERVIS teraz pre vašu pôžicku Prostredníctvom e-mailu: (mary.judy555@gmail.com) Verím, že ostatní ludia takisto dávajú svedectvo o tom istom cestnom veritelovi Moje telefónne číslo Whatsapp: +1 (929) 267-7281

Slubujem, že budem zdielat toto svedectvo o pôžicke, pretože Boh má prospech v mojom živote Ahoj, Som ALICA ANGELA, ktorá v súcasnosti žije na Slovensku, na Slovensku. Momentálne som vdova so štyrmi detmi a v máji 2016 som bol vo financnej situácii a musel som refinancovat a zaplatit svoje úcty. Snažil som sa získat pôžicky od rôznych úverových firiem, súkromných aj firemných, ale nikdy s úspechom a väcšina bánk mi odmietla úver. Ale ako to Boh mohol mat, predstavil som ženskej Božej osobnej pôžicke, ktorá mi poskytla pôžicku vo výške 250 000 eur a dnes som majitelom firmy a moje deti sa v súcasnosti darí dobre, ak musíte kontaktovat ktorúkolvek firmu Odkaz na zabezpecenie pôžicky bez zábezpeky, žiadna kreditná kontrola, žiadna družstevník s iba 3% úrokovou sadzbou a lepšie splátkové plány a plán, kontaktujte prosím pani Mary Judy (mary.judy555@gmail.com) Nevie, co robím Ale teraz som tak štastná a ja som sa rozhodla dat ludom vediet viac o nej a tiež chcem, aby jej Boh požehnal viac. Môžete ju kontaktovat prostredníctvom svojho e-mailu: mary.judy555@gmail.com Moje telefónne číslo Whatsapp: +1 (929) 267-7281

TESTOVANIE, AKO MÁM MÔŽETO UDELIT ZO ZÁUJMU ZÁBAVA LEGIT Volám sa ELIZABETH AMÁLIA obcanom Slovenska. Bol som scammed 4 rôznymi internetovými medzinárodnými veritelmi, všetci slubujú, že mi poskytnú pôžicku po tom, co som zaplatil niekolko poplatkov, ktoré nic neposkytli a nepredstavovali žiadny pozitívny výsledok. Stratil som svoje tažké zarobit peniaze. Jedného dna, ked som prechádzal cez internet so slzami na mojom oku, som narazil na svedectvo cloveka, ktorý bol tiež scammed a nakoniec sa spojil s legitnou úverovou spolocnostou MARY JUDY LOAN SERVICES (mary.judy555@gmail.com), kde Nakoniec som dostal pôžicku, takže som sa rozhodol kontaktovat tú istú úverovú spolocnost a potom im povedal svoj príbeh o tom, ako som bol scammed 4 rôznymi úverovými veritelmi, ktorí neurobili nic iné, len aby mi spôsobili väcšiu bolest. Vysvetlujem spolocnosti poštou a všetko, co mi povedali, bolo, že už nebudem plakat, pretože dostanem úver vo svojej spolocnosti a tiež som urobil správnu volbu kontaktovat ich. Vyplnil som formulár žiadosti o pôžicku a pristúpil som k všetkému, co mi bolo vyžiadané a dostala som úver vo výške 150.000,00 eur touto velkou spolocnostou (MARY JUDY LOAN SERVICES), ktorú spravuje pán Gary Mark a tu som dnes štastný, pretože MARY JUDY LOAN SLUŽBY mi poskytli pôžicku, takže som sa slúbil svojmu vlastnému, že budem svedcit na internete o tom, ako som dostal pôžicku. Potrebujete pôžicku naliehavo Láskavo a rýchlo kontaktujte MARY JUDY úver služby teraz pre váš úver prostredníctvom e-mailu: mary.judy555@gmail.com KONTAKT MARY JUDY SLUŽBY SLUŽIEB E-mail: mary.judy555@gmail.com Moje telefónne číslo Whatsapp: +1 (929) 267-7281

Svedectvo o tom, ako bol môj život transformovaný (mary.judy555@gmail.com) Dobrý den, priatelia!!! Volám sa Sarah Corentin. Chcem svedcit o dobrom úverovom pôžickovi, ktorý mi ukázal svetlo po tom, ako bol vykríknutý dvoma rôznymi medzinárodnými veritelmi na internete. Všetci mi slubujú, že mi poskytnú pôžicku, ked mi zaplatím vela poplatkov, Nemal žiadny pozitívny výsledok. Stratil som tažké zarobit peniaze a to bolo celkom 8 000 eur. Jedného dna, ked som prechádzal cez internet vyzerajúci frustrovaní, ked som narazil na svedkovú ženu, ktorá bola tiež scammed a nakoniec sa spojila s legitnou úverovou spolocnostou Mary Judy Financial Loan Service a e-mailom (mary.judy555@gmail.com), kde Konecne dostala pôžicku, a tak som sa rozhodol kontaktovat tú istú úverovú spolocnost a potom im povedala svoj príbeh o tom, ako som bol scammed dvoma rôznymi veritelmi, ktorí neurobili nic iné, ale samozrejme viac bolesti. Vysvetlujem spolocnosti poštou a všetko, co mi povedali, bolo, že už nebudem plakat, pretože dostanem svoj úver vo svojej spolocnosti a tiež som urobil správnu volbu kontaktovat ich. Vyplnila som formulár žiadosti o úver a pokracovala som so všetkým, co som si vyžiadal, a na môj šok dostal som úver vo výške 65.000,00 eur touto velkou spolocnostou (Mary Judy Loan Service), ktorú spravovala pani Mary Judy Bože sa obávajú ženy a tu som Dnes štastný, pretože táto spolocnost mi dal pôžicku, takže som sa slúbil svojmu vlastnému, že budem držat svedectvo na internete o tom, ako som dostal môj pôžicku. Potrebujete úver naliehavo? Láskavo a rýchlo kontaktovat túto skvelú spolocnost teraz pre váš úver prostredníctvom e-mailu: (mary.judy555@gmail.com) ona je druh povzbudit. Vela štastia.Moje telefónne číslo Whatsapp: +1 (929) 267-7281

branit sa jej možeme tym, že si svoje zavazky budeme plnit zavčasu a v plnej vyške. Potom na exekuciu nebude dovod. Pravda ale je, že človek sa može velmi rychle dostat do finančnych problemov a nie každy veritel je ustretovy

dobry den ja som mala to iste ale nepodpisala som zmluvu s KRUK a nechala som to tak a teraz mi prisiel list z KRUKu ze som zbavena dlznosti a som bezdlzna nakolko v zmluvach Provident bola chyba presne teraz neviem nieco s RPMN cize su neplatne a tym padom nevymahatelne - dlh v spolocnosti Provident je tymto vymazany. Ja byt na vasom mieste dam preverit zmluvy s Provident - ak mne napisali ze je neplatna musi byt aj vasa neplatna .

dobry den jak sa opovazuje exekutor ked mi berie zo mzdy este mi zablokovat ucet kam mi nepostihnutelna suma zo mzdy chodi? ja si to moze dovolit? to ked mi tam pridu peniaze tak mi strhne aj z vyplaty a aj ucet zablokuje a ja budem mat 0 eur? ja by som im tak okresala ich pravomoce a hlavne tie ich nehorazne odmeny - ciste uzernictvo - zato ich na sud dat nemozem? za uzeru? dakujem

problem je v otm, že ak sa človek dostane do finančnych problemov, tak namiesto toho, aby s nim spolupracoval aj veritel a nejak sa dohodol, alebo mal aspon nejaku snahu sa dohodnut na nejakych splatkach to hend posiela na sudne vymahanie a exekuciu

a čo tak sa exekucii vyhnut tym, že sa s veritelom dohodnete na splatkovom kalendari?

Dobrý večer prajem. Mala som exekúciu z 19.03.2012, ktorú súd vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju dňa 21.05.2019. Exekútor mi minulý týždeň poslal vyúčtovanie ex.konania, kde píše že zrážkami zo mzdy vymohol odo mňa 2 252,31 eur /pohľadávka a jeho trovy. Chcela by som vedieť či môžem žiadať vymoženú sumu naspäť, keď súd rozhodol o neprípustnej exekúcii a zastavil ju a ani nepriznal exekútorovi trovy exekúcie. Nakoľko som rozvedená s maloletou dcérou, veľmi by mi tieto peniaze pomohli. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Simona

Dobrý den, mam na krku exekuciu . Pozicka bola brana cez PROVIDENT, vymahala to spolocntost KRUK. kedze ja som nereagovla na ziadne listy dali to na sud a bol vydany platobny rozkaz . teraz to ma exekutor, bolo to fajn lebo som sa dohodla na splatkach, medzi tym so bola v zahranici 5 dni a splátka neodisla. zrusil sa cely splatkovy kalendar, teraz mi hrozi zrazka zo mzdy tretinovym systemom, co mi stiahnu cca 300eur po uplatneni vyzivoacich osob. tiez mi zablokovali Prvu stavebnu sporitelnu na medziuvere kde je aj zalozena nehnutelnost a hrozi tym padom spoplatnenie uveru kedze exekutor berie peniaze zo splátok. skusala som pisat este raz ziadost ex. no neuspesne. spolocnost kruk nesuhlasi so splatkami. neviem co mam robit. dakujem

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, prišiel mi list od Bencont collection ohľadom debetu na osobnom účte, je to z roku 2008( 20 000 sK), poslali mi splátkový kalendár na sumu 2819,48€ ale je tam vysunutá veta: Dlžník týmto prehlasuje, že si je vedomý, že uznáva premlčaný dlh. Správne som pochopila, že keď by som to podpísala tak to zaplatiť musím, ale ako sa mám brániť voči premlčanemu dlhu, stačí podať námietku premlčania na ich adresu, alebo na súd? Čo by ste mi poradili? Ďakujem

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom vzniklej situácie, kedy exekútorka nechce prevziať vec - auto od tretej osoby, nie povinného. Firmu - s.r.o., ktorá vlastní auto, sme predali ale auto ostalo na základe plnej moci v našom užívaní po nejakú dobu. Došlo k vzniku exekučného titulu na základe rozhodnutia súdu už novým majiteľom firmy. Keď sme auto chceli novým majiteľom firmy odovzdať, nereagovali ani mailom, ani telefonicky, doporučený list sa nám vrátil. Exekútorka získala kontakt na predchádzajúceho majiteľa - na nás a chcela sa dohodnúť na možnosti odkúpenia auta. My sme však auto odkupovať nechceli a chceli sme jej auto odovzdať. Ona však tvrdí, že auto nemôže od nás prevziať, pretože nie sme majitelia. S nimi sa však nedá nijako spojiť. Ako máme postupovať. Máme síce k autu plnú moc na užívanie, poistka však už nie je platná a nevieme sa spojiť s nikým okrem exekútorky, ktorá odmieta prevzatie veci. Ďakujem. S pozdravom MM

Odpoveď pre Gabrielu: Dobrý deň, v zmysle Exekučného poriadku, ak ste splnili vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie. Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora. Upovedomenie o ukončení exekúcie by mal exekútor zaslať účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí. Ak bola exekúcia ukončená, exekútor do troch pracovných dní zruší všetky úkony, ktoré uskutočnil, a ktoré smerovali k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcií a bezodkladne o tom upovedomí dotknuté osoby a orgány. Teda až po tom, ako bude upovedomenie o ukončení exekúcie doručené súdu sa exekučné konanie končí. Od tohto okamihu má následne exekútor trojdňovú lehotu na to, aby všetky zabezpečovacie úkony zrušil, a aby upovedomil exekúciou dotknuté osoby aj orgány.

Odpoveď pre Gabrielu: Dobrý deň, v zmysle Exekučného poriadku, ak ste splnili vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie. Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora. Upovedomenie o ukončení exekúcie by mal exekútor zaslať účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí. Ak bola exekúcia ukončená, exekútor do troch pracovných dní zruší všetky úkony, ktoré uskutočnil, a ktoré smerovali k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcií a bezodkladne o tom upovedomí dotknuté osoby a orgány. Teda až po tom, ako bude upovedomenie o ukončení exekúcie doručené súdu sa exekučné konanie končí. Od tohto okamihu má následne exekútor trojdňovú lehotu na to, aby všetky zabezpečovacie úkony zrušil, a aby upovedomil exekúciou dotknuté osoby aj orgány.

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom exekúcie, dňa 08.03.2019 som vyplatila celú sumu za exekúciu (samozrejme po overení u exekútora o zostatku) koľko dní má exekútor nato aby mi odblokoval všetko čo zablokoval (majetok, a pod.),a koľko dní má nato aby mi poslal vyúčtovanie a takisto aby mzdovej oznámil, že exekúcia je ukončená. Ďakujem.

Odpoveď pre Gabrielu: Dobrý deň, vo Vašom prípade exekučné konanie bolo začaté pred 1. aprílom 2017 a dokončí sa podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Podľa Exekučného poriadku exekútor upustí od vykonania exekúcie, ak povinný splnil, čo mu ukladá rozhodnutie. Ak by ste teda zaplatili dlžnú sumu, exekútor je povinný upustiť od vykonania exekúcie. V prípade zaplatenia dlžnej sumy priamo oprávnenému až po podaní návrhu na začatie exekúcie má súdny exekútor a oprávnený nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Podľa exekučného poriadku trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie. Ak zaplatíte dlžnú sumu priamo oprávnenému, oznámte to potom exekútorovi a následne exekútor upustí od vykonania exekúcie. Samozrejme, ak nezaplatíte dlžnú sumu a bude ju vymáhať exekútor, aj tak bude mať exekútor a oprávnený nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku, ale vo vyššej sume, ako keby už teraz exekútor upustil od vykonania exekúcie z dôvodu zaplatenia pohľadávky.

Odpoveď pre Natáliu: Dobrý deň, upovedomenie o začatí exekúcie musí obsahovať poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do uplynutia ktorej má tento návrh odkladný účinok. Pokiaľ ste podali ten návrh na zastavenie exekúcie v súlade s týmto poučením, tak ste konali správne. Súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak exekučný titul bol zrušený. Vo Vašom prípade môžno povedať, že rozhodnutím o odpustení exekučný titul bol zrušený. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Ak naozaj existuje dôvod zastavenia exekúcie, súd exekúciu zastaví a rozhodne o trovách exekúcie vrátane určenia ich výšky. Oprávnený a povinný v exekučnom konaní platia trovy, ktoré im v konaní vzniknú a trovy svojho zástupcu. Ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, platí trovy oprávnený. Podľa Exekučného poriadku povinný má voči oprávnenému nárok na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré v exekučnom konaní platil, ak mu súd na jeho návrh priznal ich náhradu v súvislosti s rozhodnutím o zastavení exekúcie z dôvodu, ktorý možno oprávnenému pričítať.

Odpoveď pre Zuzanu: Dobrý deň, pri v zmysle § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka platí, že spoločnosť sa zrušuje zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku. Vaša spoločnosť má však aj po zrušení právnu subjektivitu až kým nedôjde k jej zániku výmazom z obchodného registra. Účinky začatia konkurzného konania, t.j. na majetok dlžníka nemožno začať výkon rozhodnutia alebo exekúcie a všetky začaté konanie sa prerušujú, zanikajú dňom zverejnenia právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania v Obchodnom vestníku. Daňová exekúcia by podľa môjho názoru bola neopravená v prípade, ak by k nej došlo až po zániku Vašej spoločnosti. Pokiaľ ste toho názoru, že nevykonaním výmazu spoločnosti Vám vznikla škoda, môžete podať žalobu o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci. Pravidlá a postupy, ktorými je možné domáhať sa zodpovednosti orgánov verejnej moci za škodu, sú upravené v zákone č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov. Záverom Vám odporúčam obrátiť sa na príslušný súd s podaním urgencie na vykonanie výmazu Vašej spoločnosti z obchodného registra.

Dobrý deň. Zaujímal by ma Váš názor : vo februári 2019 mi prišla exekúcia kvôli pohľadávke vo výške 54€ za smeti +trovy 143€. Mne ale poplatok za smeti bol odpustený dodatočne na základe mojej žiadosti podanej v septembri 2017. Rozhodnutie o odpustení mi poslali v apríli 2018. Mesto to však oznámilo v júni 2018 exekútorovi takým spôsobom (v emaili), že exekútor to ani nezobral na vedomie a poslal mi upovedomenie o začatí exekúcie a zablokoval mi účty vo februári 2019. O tom, že to vôbec posunuli na exekúciu som ani nevedela, vedela som o tom, že som si podala žiadosť o odpustenie poplatku, síce dodatotčne ale sami na mestskom úrade mi tú žiadosť poskytli, že ju podať môžem...ale aj mi odpustili poplatok a myslela som, že to je vybavené. No a ono to ležalo u exekútora bez toho, že by som o tom vedela.. a teraz chcú aby som platila ja všetky trovy. Čo si o tom myslíte? Podala som námietky proti trovám a žiadam zastavenie konania a uvádzam tam všetky tieto okolnosti. Podľa mňa pochybil oprávnený, že to nezastavil a on by mal platiť aj trovy. Môže súdny úradník rozhodnúť v môj prospech a teda, že to bude musieť zapätiť oprávnený? Ďakujem, Natália

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom exekúcie, mám exekúciu z roku 2013, zatiaľ mi exekútor nevymohol nič ani cent, chcem sa spýtať či má nárok na trovy exekúcie? A keby som priamo veriteľovi zaplatila dlžnú sumu, či to exekútor bude akceptovať a exekúciu ukončí aj bez vymoženia trov exekúcie. Ďakujem

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o názor k uvedenej veci. Spoločnosť s.r.o. podala návrh na vyhlásenie konkurzu kvôli platobnej neschopnosti v rovnaký deň, ako bol aj deň splatnosti dane z príjmu, t.j. 03.04.2018 (tzn. na druhý deň vznikol nedoplatok na dani). Konkurzné konanie však bolo zastavené kvôli nedostatku majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.8.2018 a zverejnené vo Vestníku bolo 14.09.2018. Na začatie konkurzného konania bolo potrebné zaplatiť preddavok na náklady správcu konkurzného konania, pričom sa nespotrebovaná časť preddavku vrátila dlžníkovi na účet po zastavení konkurzu. Dňa 18.09.2018 začal Daňový úrad daňové exekučné konanie kvôli nedoplatku na dani z príjmu, pričom v decembri 2018 boli finančné prostriedky (vrátené z preddavku)strhnuté prikázaním pohľadávky z účtu dlžníka, hoci bolo daňovému úradu zaslané právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Firma mala byť zrušená a vymazaná z OR, do tohto dňa sa to však nestalo kvôli nečinnosti súdu. Pýtali sme si preto späť vrátenie platby, ktorú DÚ stiahol z účtu. DÚ sa odvoláva na to, že firma má stále právnu subjektivitu a preto bolo možné exekúciu vykonať. Výmaz z OR však mal byť už zrealizovaný pred exekučným konaním. Bola exekúcia oprávnená? Je možné pýtať náhradu škody od súdu, nakoľko stále neprišlo k výmazu s.r.o.? ďakujem.

Odpoveď pre E.K.: Dobrý deň, z Vami uvedenej otázky nám nie je jednoznačne jasný skutkový stav. V prípade povoleného prečerpania ide v podstate o jednu z najjednoduchších možností, ako si rýchlo požičať peniaze. Povolené prečerpanie je spotrebiteľský úver, vďaka ktorému čerpáte financie z Vášho účtu aj nad rámec Vášho aktuálneho zostatku. Táto pôžička je bezúčelová. Spláca sa hneď s príjmom dostatočného množstva prostriedkov na účet, nevzťahuje sa naň bezúročné obdobie. Je určený kontokorentný strop, (maximálne množstvo prostriedkov, ktoré je možné si požičať), buď fixne alebo ako násobok mesačného príjmu na previazaný účet. Požičanú sumu je potrebné vrátiť do určitého termínu od prečerpania. V praxi to celé funguje tak, že ak na účte nemáte dostatok prostriedkov, pri platbe väčšej sumy pôjdete "do mínusu". Požičiavate si od banky a daný obnos sa hneď začne úročiť. Výška úrokovej sadzby sa odvíja od prečerpanej sumy. Splácanie sa začína v momente, keď Vám na účet príde výplata, resp. iný príjem, z ktorého bude úver čiastočne, prípadne celý uhradený. Poplatky ani úrokové sadzby spojené s kontokorentnými úvermi sa nedajú paušálne zadefinovať, nakoľko každá banka si ich stanovuje podľa internej finančnej politiky. Vždy je rozumné dôkladne si naštudovať obchodné podmienky príslušnej banky. Ak došlo k postupeniu pohladavky z banky na EOS, a ten si dlh následne vymahal sudnou cestou, a sud mu tento nárok uznal, má EOS nárok aj na úroky z omeškania, prípadne tiež trovy konania, ktoré mu boli sudom priznane.

Odpoveď pre Jaroslava: Dobrý deň, Exekučný poriadok v zmysle § 115 umožňuje vyňať motorové vozidlo z exekúcie v prípade, ked povinný z exekucie, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti. Dalej, zákon hovorí, že po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov. V sulade s týmto ustanovením majiteľ vozidla (auta) by nemal bez súhlasu exekútora vozidlo predať, pokial ide o majetok podliehajúci exekúcii. Takýto právny ukon môže byť taktiež napadnutý zo strany veritelov, z dôvodu ich možného ukrátenia. V zmysle Občianskeho zákonníka odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať. Všetko záleží od toho, kedy ste predali motorové vozidlo, či ste už mali v tom čase vedomosť o začatí exekucie. Odporučam Vám čím skôr obrátiť sa na povereného exekutora, predložiť mu kupnopredajnu zmluvu a dohodnúť sa s ním, aby predmetné vozidlo odblokoval, aby ste po odblokovaní vozidla mohli urobiť prepis vozidla na nového majiteľa.

Dobry den. Chcel by som sa spytat, ci je mozne vylucit auto z exekucie. Moj pripad je takyto: predal som auto v decembri 2018,ale neprepisali sme ho dodnes. v Januari 2019 mi prislo od exekutora zablokovania auta. S kupujucim mame kupnopredajnu zmluvu. Teda je mozne poziadat sudom o vylucenie auta z exekucie alebo to musime najprv zaslat exekutorovi? dakujem Vam za odpoved

Odpoveď pre Igora: Dobrý deň, pre zastavenie exekúcie z roku 2010 sa použijú ustanovenia Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.03.2017. Súd v zmysle uvedeného exekúciu zastaví súd okrem iných aj v prípade, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, v ktorom prípade súd môže nariadiť pojednávanie pre objasnenie veci. Súčasne samotný exekútor je povinný predložiť vec súdu bezodkladne po tom, ako nadobudne pochybnosti alebo zistí, že sú dôvody na zastavenie exekúcie alebo čiastočné zastavenie exekúcie. Nemajetnosť v zmysle zákona neznamená, že súd exekúciu zastaví na základe tvrdenia povinného, ale konštatovanie exekútora na základe jeho zistení. Súdny exekútor zisťuje a preveruje majetkové pomery povinného nariadením vykonávania zrážok zo mzdy, dopytmi na dopravný inšpektorát, kataster nehnuteľností, daňový úrad a zisťuje, či je reálny predpoklad vymožiteľnosti pohľadávky v budúcnosti. Pokiaľ si myslíte, že exekútor nekonal podľa zákona, odporúčam Vám podať sťažnosť na ministerstvo alebo na komory. Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu obracať na ministerstvo a na komoru so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť exekútorov. Sťažnosti na činnosť komory vybavuje ministerstvo. Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora. Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia. O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

Odpoveď pre Alcu: Dobrý deň, čo sa týka postupu vymáhania pri miestnych daniach, správca dane Vás musel vyzývať k ich úhrade v stanovenej lehote. V prípade, ak ste to v danej lehote neuhradili mohlo prísť k vypracovaniu výkazu daňových nedoplatkov, ktoré sú exekučným titulom, t. j. podkladom na výkon exekúcie. Následne na základe návrhu správcu dane môžno začať exekúciu, ktorá sa začína doručením poverenia na vykonanie exekúcie exekútorovi. Po začatí exekúcie by Vás mal exekútor upovedomiť na základe upovedomenia o začatí exekúcie o výkone a spôsobe exekúcie a vyzvať Vás, aby ste splnili vymáhaní nárok. Vo Vašom prípade Vám preto určite odporúčam obratom informovať sa na mestskom úrade, ktorý exekútor bol poverený vymáhaním pohľadávky. U neho zistite v akom štádiu sa exekučné konanie nachádza, či Vám bolo doručované upovedomenie a pod. Exekútora upovedomte, že pohľadávku ste už uhradili – doručte mu aj potvrdenie o úhrade pohľadávky. Pokiaľ však už exekúcia začatá bola, t. j. už bol poverený exekútor začatím exekúcie a tento vykonal nejaké úkony, povinnosti uhradiť trovy exekúcie sa zrejme nevyhnete.

Odpoveď pre E.K: Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že nemáte k dispozícii Vašu zmluvu, odpovedáme k Vašej otázke všeobecne. V prvom rade Vám odporúčam obrátiť sa na veriteľa a vyžiadať si rozsah výšky splátok, v akom rozsahu boli započítané na splatenie istiny a aká časť bola použitá na ostatné náklady veriteľa. Pokúste sa taktiež zistiť na základe čoho od Vás žiadajú úhradu ďalších 400 EUR. V prípade, ak by ste našli zmluvu o poskytnutí Vášho spotrebiteľského úveru, odporúčal by som Vám dať ju posúdiť advokátovi, občianskemu združeniu na ochranu spotrebiteľov, centru právnej pomoci alebo ju zaslať na Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor ochrany spotrebiteľa, Župné námestie 13, Bratislava 813 11, či táto neobsahuje neprijateľné zmluvne podmienky. Následne podľa výsledku posúdenia je treba sa s výsledkom obrátiť na veriteľa a pokúsiť sa o mimosúdne riešenie. V opačnom prípade by som Vám odporúčal obrátiť sa na súd so žalobou o určenie, že zmluva je bezúročná a bez poplatkov. V rámci tohto konania ste ako spotrebiteľ oslobodený od súdnych poplatkov.

Pan advokat dobry den, nenasiel som na svoju situaciu v Poradni odpoved, preto ju pisem. Exekutorovi som ako povinny zaslal Navrh zastavenia ex. . Ten podal sudu, nepodal Spravu o majetku, az o 2 roky (!) na moju staznost vyssiemu sudu. V Sprave nenapisal ze inemu veritelovi dlzim cca 7000e na urokoch z omeskania+riadne splatky. Predpokladam ze exekutor si to vie v banke zistit... Zamlcal aj ine fakty - zamerne, pretoze s tymi faktami je ex. na zastavenie urcite, kedze ich sudu neuviedol, da sa povedat akoby uviedol sud do omylu a sud vychadza iba zo zisteni exekutora. V par. 29 a 32 Exek. por. som nenasiel aby sud vedel vytvorit nejaky tlak na exekutora. Nepracujem (su to konkretne dovody, ktore exekutor podrobne pozna), nemam majetok, nemam inv.dochodok ani vysluhovy. Su zdravotne vazne relevantne dovody dovodom na zastaveniw ex.? Moze sud "prognozovat" vyvoj exekucie? Napr. ze povinny sa moze uzdravit a zacat pracovat=mat postihnutelny prijem. Exe trva od 2010. Srdecne dakujem, zelam vsetko dobre Vam i kolegom v roku 2019 :)

Dobry den!chcem sa opytat,ked nemam zmluva ,iba oznamenia o povoleny precerpanie,,ktory bolo to este roku 2007 a suma bol 21,000Sk datum splatnosti 15.04.2053 ziadne uroky aj mesacne splatky nebolo to tam napisane.zaplatil som 800 eur,a este EOS chcel plus 400eu ,musim to zaplatit?dakujem vopred..

Odpoveď pre Gabrielu23: Dobrý deň, exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému. Platiteľ mzdy je povinný odo dňa doručenia exekučného príkazu vyplácať exekútorovi sumy zrazené zo mzdy povinného. Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie. Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách. Povinnému sa nesmi zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky. Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Podľa Exekučného poriadku ak sa oprávnený s povinným dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako vyplýva zo zákona, a ak to obaja oznámia exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal zo mzdy povinného mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok podľa Exekučného poriadku. Môžete teda skúsiť dohodnúť s oprávneným (voči komu máte dlhy) na nižšie zrážky, pokiaľ vaše zrážky zo mzdy považujete za vysoké. V prípade exekúcie zrážkami zo mzdy platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená alebo po tom, keď mu exekútor oznámi, že pohľadávka oprávneného je uspokojená. V prípade exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, len poverený exekútor môže doručiť príkaz na začatie exekúcie banke, a takisto vydá exekútor aj príkaz odblokovanie účtu povinného. V prípade zriadenia exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnému okresnému úradu zrušenie exekučného záložného práva. Vy, ako povinný teda nemusíte sama nič požiadať. Podľa Exekučného poriadku máte právo do 30 dní od zastavenia exekúcie súdom alebo od vydania upovedomenia o zastavení exekúcie exekútorom žiadať exekútora o vystavenie konečného vyúčtovania exekučného konania, v ktorom uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora.

Odpoveď pre Mirku: Dobrý deň, vo Vašom prípade môžete napísať darovaciu zmluvu spolu so zmluvou o zriadení vecného bremena. Darovacou zmluvou starí rodičia bezplatne prenechajú nehnuteľnosť Vám a Vy nehnuteľnosť ako dar prijímate. Darovacia zmluva musí mať písomnú formu (keďže ide o nehnuteľnosť) a podpisy darcov na nej musia byť úradne overené. Vlastníctvo k nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy sa nadobúda až rozhodnutím katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Ak je predmetom daru nehnuteľnosť, môže darca takýto predmet daru zaťažiť vecným bremenom. Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. K nadobudnutiu práva vecného bremena je nutný vklad do katastra nehnuteľností. Obsahom vecného bremena v tomto prípade bude právo doživotného bývania a užívania prevádzanej nehnuteľnosti v prospech darujúceho, pričom v zmluve musí byť výslovne uvedené, že toto právo má povahu vecného bremena. Darovanie však nemôže byť podmienené, teda, že obdoarovaný získa dar len pod určitou podmienkou, inak by bola darovacia zmluva neplatná. Čo sa teda týka dvoch synov, môžete zriadiť vecné bremeno písomnou zmluvou o zriadení vecného bremena aj v ich prospech. V takom prípade bude vecné bremeno pôsobiť in personam, oprávneným z vecného bremena bude teda určitá osoba (vo Vašom prípade fyzická osoba), pričom jej právo z vecného bremena zaniká jej smrťou. Zo zmluvy musí byť jasné, ktorá strana je oprávnená a ktorá povinná, definovanie zaťaženej nehnuteľnosti a najmä obsah a rozsah vecného bremena. Podpis povinnej osoby musí byť osvedčený. Dvaja synovia Vašich starích rodičov budú mať teda v tomto prípade právo doživotného užívania nehnuteľnosti. Právo oprávneného z vecného bremena (ak ide o in personam) je neprevoditeľné a časovo obmedzené, zaniká najneskôr smrťou fyzickej osoby. Vecné bremeno môže byť zriadené aj k nehnuteľnosti, ktorá už je zaťažená vecným bremenom, platí však, že nové vecné bremeno nesmie byť na ujmu právam vyplývajúcim zo skoršieho vecného bremena. Okrem toho máte možnosť zriadiť vecné bremeno aj v prospech tretej osoby. V darovacej zmluve možno zriadiť právo doživotného bývania darcom určenej osoby v darovanom dome. V takom prípade pôjde o zmluvu v prospech tretej osoby podľa Občianskeho zákonníka. Ak v Občianskom zákonníku nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, je táto (tretia) osoba oprávnená zo zmluvy okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Ak zmluva o zriadení vecného bremena je uzatvorená v prospech tretej osoby, dovtedy, kým táto tretia osoba nedá svoj súhlas, platí zmluva len medzi zmluvnými stranami, ktoré ju uzavreli. To isté platí, ak by tretia osoba svoj súhlas s vecným bremenom odoprela.

Dobry den, nase mesto zverejnil na facebookovej stranke: VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV Mesto Komárno vyzýva svojich občanov, aby do 15. decembra 2018 uhradili svoje nedoplatky na dani z nehnuteľností, na dani za psa a na miestnom poplatku za komunálne odpady, nedoplatky za nájomné za nebytové priestory, za pozemky a za záhrady. Výzva sa týka aj občanov, ktorí nemajú uhradené svoje nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Je dôležité, aby tieto uhradili čo najskôr, a tým predišli nepríjemným a zbytočne drahým právnym vymáhaniam. Ďalej upozorňujeme občanov, že po tomto termíne Mesto Komárno prikročí k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom exekúcie, čím sa zvýšia výdavky neplatiča o trovy exekúcie. Informácie o prípadných nedoplatkoch môžu občania získať prostredníctvom e-mailu na adrese odp@komarno.sk – žiadame o uprednostnenie tohto spôsobu informovania sa, v tomto prípade žiadame o uvedenie jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby, alebo osobne. ------ Ja som sa informovala, a zistila som ze mame dlzobu za komunalny odpad v sume 54 eur (108 je za rok, ale zvykli sme zaplatit na dva krat), v tomto roku sme nijak nevsimli a nezaplatili sme druhu polovicu. Prave pri kontrole som to vsimla a zaplatila, az za par dni potom som volala na mestsky urad, kde slecna povedala ze peniaze sice dostali ale ma zlu spravu, ze dlzoby za rok 2016 uz predali exekutorovi. Ja som od exekutora nebola kontaktovana, toto viem len od nej. Ako mam postupovat, ked este nezacali exekuciu, ani vyzvu, nic som nedostala? Je mozne vyhnut sa exekutorskym poplatkom, ked uz dlzoba je zaplatena a nie je o com exekuovat? Prosim poradte, pocula som ze poplatky su dost vysoke, nerada by som ich platila, hlavne ked dlzoba je uz bez veci... Dakujem pekne za radu!!

Dobry den, chcela by som sa spytat ci zrazky zo mzdy moze dat strhavat aj ina osoba ako exekutor? A este mam jeden dotaz, ze mam exekuciu 1/3 mi strhavaju z platu, podla mzdovej uctovnicky/je to menej/ mam inu sumu zostatku akoje na oficialnej stranke firmy ktora mi moj dlh odpocitava/tam je dost vacsia suma zostatku/,preto sa chcem spytat ci mam poziadat exekutora o vyuctovanie ku koncu roka/zatial ani raz mi ho neposlal/, a ked sa mi exekucia skonci ci sam exekutor da podnet o vymazani z katastra, a takisto o odblokovanie uctov do bank, kolko ma na to/myslim dni/ alebo si o to musim poziadat sama. Dakujem za odpoved.

Dobrý deň, chcem sa informovať, starí rodičia vlastnia rodinný dom, synovia sú dvaja, jeden z nich má nejaké menšie exekúcie na svoju osobu, ale momentálne nepracuje, ,,tzv. nemajú mu čo vziať" no v prípade úmrtia jedného z rodičov sa bojím ako vnučka, že by mohol exekútor siahnuť na časť, ktorá by pripadala synovi, ktorý má nejaké exekúcie atď.... Chcem sa preto informovať ako vnučka, je možné prepísať dom za života starých rodičov na mňa - vnučku, s nejakou podmienkou v darovacej zmluve, že ja som vlastník nehnuteľnosti, ale nesmiem obmedziť starých rodičov za ich života v tom dome a v prípade, že by sa niektorý alebo obaja synovia chceli vrátiť a žiť v tom dome (momentálne žijú samostatne) nesmiem ani im zamedziť bývať tam? Vlastne chceme docieliť to, aby bolo právne podložené, že ja ako vnučka budem darovacou zmluvou vlastník rodinného domu a musím ,,ľud. - dochovať" starých rodičov a taktiež, ak by náhodou aj dvoch synov v tom dome? Aby po úmrtí jedného alebo obidvoch starých rodičov sme nemali žiadne ťažkosti s exekúciami a zbytočné problémy, dá sa nejak spísať darovacia zmluva s takýmito bremenami? S pozdravom Mirka

Odpoveď pre Mariannu: Dobrý deň, pokiaľ budete spoločníkom spoločnosti, tak sa na Vás vzťahuje § 113b Exekučného poriadku, podľa ktorého exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti. Ďalej, postup je taký, že poverený exekútor upovedomí oprávneného, povinného a obchodnú spoločnosť, v ktorej je povinný z exekúcie spoločníkom, o začatí exekúcie postihnutím obchodného podielu, prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie postihnutím obchodného podielu už nevyplatila vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku povinnému a zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod obchodného podielu, ak je taký súhlas potrebný.

Dobrý den. Chcela by som si zalozit s. r.o ale mam exekuciu. Moja otazka by znela ze exekutor moze dat ruku na spolocnost? Ked by som ja bola majitelka aj konatelka. Dakujem za odpoved.

Odpoveď pre Mareka: Dobrý deň, v prvom rade uvedieme, že pokiaľ si Váš syn nie je vedomý takého záväzku na uvedenú sms správu nemusí reagovať. Taktiež Váš syn má právo tejto spoločnosti zaslať vyjadrenie, že si nepraje, aby jeho osobné údaje, čo znamená, že aj telefónne číslo, uchovávala táto spoločnosť u seba. Tým, že Váš syn dá na vedomie toto svoje vyjadrenie, spoločnosť bude musieť jeho telefónne číslo, ako aj iné osobné údaje vymazať zo svojej databázy. Ďalej pokiaľ táto spoločnosť vymáha pohľadávku, v prvom rade Vášmu synovi musí preukázať o akú pohľadávku ide, to znamená, že by mala uviesť kto je veriteľom, a teda komu Váš syn dlží nimi uvedenú sumu. Ak spoločnosť vo svojej sms správe uvádza, že ide o exekúciu, v takom prípade Vášmu synovi musí exekútor zaslať upovedomenie o začatí exekúcie, nie spoločnosť.

Odpoveď pre Milana: Dobrý deň, vo Vašom prípade súdny exekútor pristúpil k vymoženiu dlžnej sumy prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ustanovenia Exekučného poriadku určujú pri jednotlivých spôsoboch exekúcie čo nemôže byť postihnuté. Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 EUR len na jednom z nich. Pokiaľ Vám banka blokovala tých 5 500 eur, a na účte nezostala minimálna výška podľa vyššie uvedeného, tak Vám odporúčam predmetnú situáciu riešiť v prvom rade s povereným súdnym exekútorom s tým, že ho s odkazom na ustanovenie Exekučného poriadku požiadate, aby Vám čiastočne uvoľnil blokovanie účtu do výšky 165 EUR.

Dobrý deň, synovi prišla od istej bratislavskej firmy, ktorá sa zaoberá aj exekúciami, SMS zpráva v znení, aby uhradil na udané číslo účtu úhradu akéhosi záväzku, ktorý mu samozrejme nie je známy, takisto ani čiastka. Máme podozrenie , či tu nedošlo k nejakému podvodu (zneužitie mobilu, ap.) Neviem ako by sme mali my, resp.on reagovať. Podotýkam, že nie je celkom mentálne zdravý, ak to aj v minulosti mal na papieri, vzhľadom na to, že odmietal lekárske kontroly, o príslušný doklad prišiel. Ďakujem. Marek , 20. september 2018

Dobry den mam exekuciu a aj viem zaco a nebranim sa ju splacat je to okolo 5500 eur pricom v banke mi to prislo na ucet v -5500 eur ako a kde si mozem vyzdvihnut to minimum naco mam narok , zarabam okolo 1500 mesacne ,splatene to bude skoro ,iba potrebujem cestovat do prace ..dakujem za odpoved

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto