Zmena Zákonníka práce priniesla zmeny v stravovaní zamestnancov

Nachádzate sa tu

Od 01.03.2021 si môžu zamestnanci vybrať, akou formou im bude zamestnávateľ prispievať na stravovanie. Môžu tak požadovať príspevok vo forme stravovacej poukážky, tzv. gastrolístka alebo finančný príspevok.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu, právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení. Teda zamestnanci, ktorí majú zabezpečené stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení zamestnávateľa alebo v zmluvnom stravovacom zariadení, nemôžu namiesto tejto možnosti žiadať poskytnutie finančného príspevku.

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, bude povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zároveň zamestnávateľ určí primeranú lehotu na výber zamestnanca, ako aj minimálnu dobu, počas ktorej bude zamestnanec podľa svojho výberu dostávať stravovaciu poukážku alebo finančný príspevok. Podrobnosti výberu zamestnanca a doby viazanosti svojim výberom môže zamestnávateľ určiť vo svojom vnútornom predpise. Kým zo strany zamestnanca k výberu nedôjde, zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo mu bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie.

Suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Mení sa tiež výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby z maximálne 3% na maximálne 2% z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj