Živnostníci, zaregistrovali ste po novom roku zmeny v živnostenskom zákone?

Nachádzate sa tu

Naši klienti sú aj

Od 01.01.02019 sa zmenil živnostenský zákon. Aký dosah budú mať tieto zmeny na živnostníkov a ich podnikanie?

Od 01.01.2019 došlo k viacerým zmenám v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,živnostenský zákon“). Rozšírili či zmenili sa definície priestorov súvisiacich s podnikaním, pohostinskej činnosti, či povinnosť predložiť výpis z registra trestov aj pre zahraničnú osobu. Zmeny sa dotkli i niektorých viazaných živností.

Rozšírenie definície priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti

Podľa § 17 ods. 3 živnostenského zákona sa za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti považujú:

a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
d) výstavné priestory a vzorkové predajne,
e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

Od nového roka sa považuje za priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti i predajné miesto, ktoré je zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Táto zmena súvisí s online predajom a sprostredkovaním zájazdov a spojených cestovných služieb. K uvedenej zmene došlo i z dôvodu, že predajným miestom (príp. prevádzkarňou) môžu byť aj webové sídla, či iné prostriedky diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez prítomnosti oboch zmluvných strán. S predmetným súvisia aj ustanovenia o označovaní prevádzkarne, ktoré sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia, ktoré sú určené na prevádzkovanie živnosti, alebo ktoré súvisia s prevádzkovaním živnosti.

Nová definícia pohostinskej činnosti

Od začiatku roka 2019 sa zmenila definícia pohostinskej činnosti. Pôvodne podľa ust. § 38 ods. 2 písm. c) živnostenského zákona, pohostinskou činnosťou nebol predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál. Z tejto definície sa vypustili bezmäsité jedlá, to znamená, že od 01.01.2019 sa môže ich predaj na priamu konzumáciu považovať za pohostinskú činnosť. Zmenil sa i názov jednej z najčastejšie zakladaných živností, ktoré súvisia s pohostinskou činnosťou, a to z pôvodného názvu: „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne“ na nový: „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov“.

Povinné predkladanie výpisu z registra trestov aj pre zahraničnú právnickú osobu

S účinnosťou od 01.01.2019 sa zmenili i ustanovenia živnostenského zákona, ktoré sa týkajú ohlásenia živnosti a náležitostí ohlásenia u zahraničnej osoby, ktorá nie je občanom SR a ktorá je podľa novely povinná pripojiť k ohláseniu živnosti výpis z registra trestov. Ide o zmenu pre vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Podľa ust. § 46 ods. 5 živnostenského zákona, sa považuje za výpis z registra trestov pre zahraničnú osobu: „... výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom alebo v ktorom má právnická osoba sídlo, alebo štátu, v ktorom sa fyzická osoba preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; ak sa taký doklad v uvedenom štáte nevydáva, výpis z registra trestov nahrádza rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom uvedeného štátu. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno identifikovať trestný čin, za ktorý bola zahraničná osoba odsúdená, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.“

Zmeny vo viazaných živnostiach

Rovnako nastali po 01.01.2019 zmeny i vo viazaných živnostiach, a to nasledovné:

a) skupina 214 – poradie 53 „Masérske služby“: vypúšťa sa v stĺpci Preukaz spôsobilosti nasledovné: absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy. Uvedené znamená, že na založenie viazanej živnosti „Masérske služby“ bude potrebné len absolvovanie strednej zdravotníckej školy, alebo lekárskej fakulty, či zdravotníckej univerzity alebo vysokej školy telovýchovného smeru,
b) skupina 214 – poradie 53a „Wellness masérske služby“: nová viazaná živnosť, ktorú si môže založiť osoba, ktorá vlastní osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii,
c) skupina 214 – poradie 56a „Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime“: nová viazaná živnosť, ktorú si bude môcť založiť osoba, ktorá má napríklad vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v ktorej vykonal skúšku vzťahujúcu sa na rybárstvo), či osoba, ktorá má stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár a iné.

Komentáre

Стримы, летсплеи, игровые прямые эфиры

Помощь в получении ипотеки

https://dom5min.ru/zhilety-s-logotipom.html

https://dom5min.ru/remont-svetodiodnyh-lyustr.html

Hi, cool video to watch for everyone [url=https://bit.ly/31yui30]https://bit.ly/31yui30[/url]

photo blog

слушать музыку онлайн без остановки

скачать музыку бесплатно на телефон

музыка

лучшие песни бесплатно

новинки музыки 2021 скачать бесплатно

слушать музыку без остановки

включи музыку

песни

песни онлайн

музыка mp3 бесплатно качество

музыку онлайн бесплатно 2021

песня ея ея ея

музыка песни

новинки музыки 2021 бесплатно

музыка онлайн

песни бесплатно mp3

песнь песней mp3

песни онлайн

песня руки

включи песню

вк мп3

skachat mp3

песни хороши mp3

слушать хорошие песни

песни мп3 бесплатно

музыка онлайн бесплатно

слушать музыку онлайн без

проверка счетчика горячей воды Киржач

мп3 скачать бесплатно

красивые песни

песня рождения

слушать песни онлайн

спеть песню

слушать песни бесплатно в хорошем качестве

Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2MpL94b

Free sex dating in your city, here https://bit.ly/2LtgS3Z

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto