Zákaz nedovoleného geografického blokovania zákazníkov v elektronickom obchode už nadobudol účinnosť

Nachádzate sa tu

EÚ chce docieliť odstránenie neodôvodnenej diskriminácii pri online predaji. Napomôcť má nové nariadenie.

Nariadenie (EÚ) č. 2018/302, ktoré hovorí o zákaze nedovoleného geografického blokovania  v elektronickom obchode už nadobudlo účinnosť dňa 23. marca 2018 vo všetkých členských štátoch EÚ, teda aj v Slovenskej republike. Nariadenie sa bude uplatňovať od 3. decembra 2018, aby mali možnosť dovtedy najmä menší podnikatelia prijať potrebné zmeny.

Novým nariadením sa rieši neodôvodnená diskriminácia pri online predaji na základe štátnej príslušnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla v rámci vnútorného trhu. Má predstavovať jednen z prostriedkov, ktorým sa chce dobudúcna docieliť digitálny jednotný trh.

Geografické blokovanie predstavuje nežiaduci diskriminačný postup, ktorý bráni zákazníkom v prístupe do elektronického obchodu v inom členskom štáte a v nákupe produktov a služieb z neho. Práve prijatím nového právneho predpisu by sa mali odstrániť prekážky v elektronickom obchode tým, že už nebude dochádzať k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta ich bydliska alebo miesta podnikateľskej činnosti.

Rovnaké zaobchádzanie pri prístupe k tovaru a službám

Podľa predmetného nariadenia obchodník nesmie uplatňovať odlišné všeobecné podmienky prístupu k tovaru alebo službám z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo sídla zákazníka, ak zákazník chce:

a) kúpiť tovar od obchodníka, a tento tovar sa buď doručuje na miesto v inom členskom štáte, do ktorého obchodník ponúka doručenie vo všeobecných podmienkach prístupu alebo tento tovar možno vyzdvihnúť na mieste, na ktorom sa zákazník a obchodník dohodli, v členskom štáte, v ktorom obchodník ponúka túto možnosť vo všeobecných podmienkach prístupu;

b) prijímať elektronicky poskytované služby od obchodníka, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy alebo ich používanie, vrátane predaja diel chránených autorským právom alebo chránených predmetov úpravy v nehmotnej podobe;

c) prijímať od obchodníka služby iné než elektronicky poskytované služby na fyzickom mieste na území členského štátu, v ktorom obchodník vykonáva svoju činnost

Z uvedeného však samozrejme existujú aj výnimky. Predmetné zákazy napríklad nebránia obchodníkom, aby ponúkali všeobecné podmienky prístupu vrátane čistých predajných cien, ktoré sa líšia medzi členskými štátmi alebo v rámci členského štátu, a ktoré sa ponúkajú zákazníkom na určitom území alebo určitej skupine zákazníkov na nediskriminačnom základe. Dodržiavanie zákazu samo osebe tiež neznamená, že obchodník má povinnosť spĺňať vnútroštátne mimozmluvné právne požiadavky týkajúce sa príslušného tovaru a služieb členského štátu zákazníka alebo informovať zákazníkov o týchto požiadavkách.

Pre knihy platí osobitný režim

V prípade predaja kníh zákaz nebráni obchodníkom uplatňovať rozdielne ceny zákazníkom na určitých územiach, pokiaľ to obchodníkom nariaďujú právne predpisy členských štátov v súlade s právom Únie.

Rovnaký prístup v súvislosti s platbami

Nariadenie tiež zaväzuje obchodníkov, aby nediskriminovali zákazníkov v súvislosti s platbami. Obchodníci teda nebudú môcť nastaviť odlišné platobné podmienky pre zákazníkov z dôvodu ich odlišnej štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka.

Rovnaký prístup k online rozhraniam

Obchodníci tiež po novom už nebudú môcť pomocou technologických opatrení alebo iným spôsobom blokovať alebo obmedzovať prístup zákazníka k online rozhraniu obchodníka z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo sídla zákazníka.

Osobitná pomoc spotrebiteľom

V súvislosti s uplatňovaním práv z nového nariadenia bude si musieť každý členský štát určiť subjekt zodpovedný za poskytovanie praktickej pomoci spotrebiteľom pre prípad sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, ktorý vznikne v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia.
Doložka o preskúmaní
Komisia vykoná prvé hodnotenie vplyvu nových pravidiel na vnútorný trh dva roky po nadobudnutí ich účinnosti. Hodnotenie bude zahŕňať možné uplatňovanie nových pravidiel v prípade niektorých služieb poskytovaných elektronicky, ktoré ponúkajú stiahnutie obsahu chráneného autorským právom ako napríklad hudbu, či elektronické knihy, ako aj služby v oblasti dopravy a audiovizuálneho obsahu.

Presadzovanie v praxi

Každý členský štát si bude musieť určiť orgán zodpovedný za primerané a účinné presadzovanie tohto nariadenia. Členské štáty tiež prijmú predpisy stanovujúce opatrenia uplatniteľné v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a zabezpečia ich vykonanie.

Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES prináša teda so sebou viacero nových povinností, ktoré budú musieť obchodníci v elektronickom obchode dodržiavať. Ako však bude skutočne v praxi fungovať, ukáže až čas.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj