Zákaz jednorazových plastov

Nachádzate sa tu

Európsky parlament schválil ešte v roku 2019 smernicu č. 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Na základe tejto smernice bola členským štátom uložená povinnosť, aby do 3. júla 2021 zabezpečili, že sa určité jednorazové plastové výrobky nebudú ďalej uvádzať na trh EÚ. Medzi tieto výrobky patria taniere, príbory, slamky, miešadlá, vatové tyčinky, všetky výrobky z oxo-degradovateľných plastov, niektoré výrobky z expandovaného polystyrénu, paličky na balóny. Pre ďalšie plastové výrobky, ktorými sú vlhčené utierky, hygienické potreby, balenia a vrecká, jednorazové plastové tašky, rybársky výstroj, fľaše, filtre na tabakové výrobky, fľaše, nádoby na potraviny a nápoje určené na okamžitú spotrebu, platia iné opatrenia, ako napríklad obmedzenie používania, predchádzanie vyhadzovania odpadu (prostredníctvom požiadaviek na označovanie), znižovanie spotreby a systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov (zásada „znečisťovateľ platí“).
Určité jednorazové plastové výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh, musia mať na svojom obale alebo na samotnom výrobku viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie, že ide o hygienické potreby, vlhčené utierky, tabakové výrobky s filtrami a poháre na nápoje. Toto označenie má spotrebiteľov informovať o najvhodnejších možnostiach nakladania s odpadom pre daný výrobok alebo o spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť, a o prítomnosti plastov vo výrobku a negatívnom vplyve znečisťovania odpadom na životné prostredie.
Do smernice je zapracovaná zásada „znečisťovateľ platí“. Výrobcovia budú musieť pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie, zber údajov a tiež na zvyšovanie informovanosti v súvislosti s nasledovnými výrobkami: nádoby na potraviny a nápoje, fľaše, poháre, balenia a vrecúška, ľahké tašky a tabakové výrobky s filtrami. Na vlhčené utierky a balóny sa tieto povinnosti budú vzťahovať s výnimkou nákladov na zber.
Členské štáty EÚ sú taktiež povinné zabezpečiť, aby boli zavedené pravidlá pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu za rybársky výstroj obsahujúci plasty, a monitorovať a posudzovať plastový rybársky výstroj s cieľom stanoviť ciele zberu pre celú EÚ. Členské štáty musia zároveň prijať opatrenia s cieľom informovať spotrebiteľov a podporovať zodpovedné spotrebiteľské správanie, aby sa znížilo znečisťovanie prostredia odpadom z takýchto výrobkov, a tiež informovať spotrebiteľov o opätovne použiteľných alternatívnych výrobkoch a o vplyve nevhodného zneškodňovania jednorazového plastového odpadu na kanalizačný systém.
Nakoľko viac ako 80 % morského odpadu tvoria plasty, cieľom smernice je znížiť ich množstvo, pretože predstavujú vážne riziko pre morský život i zdravie ľudí, škodlivo vplývajú na cestovný ruch, lodnú dopravu, rybárstvo, a potreba ich odstránenia predstavuje zvýšené náklady. Účelom smernice je taktiež podporovať prechod na obehové hospodárstvo zavedením súboru opatrení prispôsobených výrobkom, ktorých sa smernica týka, vrátane zákazu jednorazových plastových výrobkov, pre ktoré existujú dostupné alternatívy, v celej EÚ.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj