Za porušovanie pravidiel očkovania proti COVID-19 hrozí zdravotníckym zariadeniam pokuta

Nachádzate sa tu

Národná rada SR 14. januára 2021 v skrátenom legislatívnom konaní schválila balík zmien viacerých zákonov, reagujúc tak na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 a pretrvávajúci negatívny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku. Predmetná novela sa dotýka zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, zákona o službách zamestnanosti, zákona o zdravotnej starostlivosti, zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákona o zdravotnom poistení, zákona o hospodárskej mobilizácii, zákona o verejnom obstarávaní, a dvoch zákonov o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby ľudskej choroby COVID-19 v oblasti justície a financií. Významnejšie doplnenia sa týkajú najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“),  zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,  zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Zákon o zdravotnej starostlivosti bol novelou upravený v tom zmysle, že sa zaviedla možnosť vykonať očkovanie aj mimo zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to s cieľom umožniť čo najrýchlejšiu realizáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Predmetnou novelou sa tiež dopĺňa zákon o zdravotnom poistení. Príslušná zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie uhrádza v plnom rozsahu náklady zdravotnej starostlivosti poskytnutej  poistencovi s ochorením COVID-19  v inom členskom štáte, ak klinické pracovisko príslušného špecializačného odboru potvrdilo zdravotnú indikáciu a odôvodnenie potreby poskytnutia navrhovanej liečby v inom členskom štáte a táto zdravotná starostlivosť je poskytovaná u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému. O presune poistenca k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte  bezodkladne informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý rozhodol o presune poistenca do iného členského štátu.

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti má zároveň za cieľ zamedziť nežiaducemu uprednostňovaniu osôb v rozpore s prioritizáciou vakcinácie. Za porušenie pravidiel Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 preto hrozí zdravotníckemu zariadeniu pokuta až do výšky 10.000,- eur. Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Novela taktiež zavádza možnosť výkonu diagnostického testu žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a dovŕšil 18 rokov veku. Podľa dôvodovej správy sa taktiež „navrhuje úprava, vďaka ktorej budú môcť zdravotnícki pracovníci vykonávať zdravotnícke povolanie aj v režime výkonu dobrovoľníckej činnosti, a úprava, vďaka ktorej študenti a žiaci budú môcť vykonávať diagnostický test samostatne bez dohľadu iného zdravotníckeho pracovníka.“

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj