Verejné obstarávanie pre verejné inštitúcie, obce a mestá je od 01.06.2017 jednoduchšie!

Nachádzate sa tu

Je zmena zákona o verejnom obstarávaní zjednodušením a zefektívnením procesu obstarávania? Môžu sa verejní obstarávatelia tešiť zo zníženia administratívnej záťaže?

Počnúc 1. júnom 2017 totiž vstúpila do platnosti legislatívna zmena – novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorá sa výrazne dotkla i zákona o verejnom obstarávaní. Po novom boli totiž pre vybrané subjekty, ktorými sú obce, mestá a verejné inštitúcie nastolené nové podmienky verejných súťaží, ktoré by ich počet mali výrazne zredukovať. Zákon totiž zvýšil limity, pod ktoré už nebude potrebné vyhlasovať verejnú súťaž. Obstarávatelia si tak budú môcť vyberať sami, a to napríklad formou prieskumu trhu, prípadne možnosť osloviť tri vybrané subjekty a vybrať z nich ten, ktorý bude najvýhodnejší.

Zvýšenie spodnej hranice finančných limitov, tak nastáva v nasledovných prípadoch :

a) Zvýšenie limitu z 5.000,- Eur na 15.000,- Eur, ak sa jedná o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, s výnimkou zdravotníckych a sociálnych služieb, administratívnych sociálnych, vzdelávacích, zdravotníckych a kultúrnych služieb, povinného sociálneho zabezpečenia, služieb týkajúcich sa poskytovania dávok, ale i náboženských, hotelových a reštauračných služieb, ďalej poskytovania komunálnych služieb, pátracích a bezpečnostných služieb, či poštových služieb.

b) Zvýšenie limitu z 20.000,- Eur na 50.000,- Eur, ak sa jedná o služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu a taktiež v prípade dodania tovarov s výnimkou potravín, ktoré nie sú zákazkou podľa písm. a) uvedeného vyššie.

c) Zvýšenie limitu zo 70.000,- Eur na 150.000,- Eur, v prípade stavebných prác, ktoré nie sú zákazkou podľa písm. a) uvedeného vyššie.

Pozitívom tejto zmeny by malo byť nielen zjednodušenie procesu verejného obstarávania, ktoré pocítia najmä menšie obce, ale najmä urýchlenie celého procesu pri menej finančne náročných zákazkách. Najmä menšie obce a mestá často v praxi narážali na problémy s verejným obstarávaním pri bežnejších komoditách, a to najmä na administratívnu náročnosť celého procesu. Táto bola zjavným problémom najmä v prípadoch, kedy samosprávy potrebovali zabezpečiť kancelárske vybavenie ako tlačiarne a počítače. Zákonodarca si preto od tejto zmeny sľubuje najmä zvýšenie efektivity, podporu regionálnej zamestnanosti a lokálnej ekonomiky.

Zjavným problémom však môže byť skutočnosť, že z očí verejnosti takto zmiznú aj zákazky spočívajúce napríklad v rekonštrukciách verejných budov ako sú školy, či kultúrne domy alebo rôzne športové areály a ihriská. Inými slovami, môže dôjsť k zníženiu transparentnosti vynakladania verejných zdrojov. Pravdou však je, že okolité členské štáty Európskej únie majú limity nastavené omnoho vyššie ako máme po novom v Slovenskej republike.

Ďalšou výraznou zmenou bude povinnosť prijímateľa (verejný obstarávateľ), archivovať kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu až do 31.12.2028, resp. aj po tomto dátume, ak nedošlo k vyporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom. Predĺženie tejto lehoty na archiváciu bolo doplnené z dôvodu zabezpečenia výkonu a auditu vo vzťahu k zákazkám financovaných z fondov EÚ aj po uplynutí päťročnej lehoty na archiváciu.

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov podľa novej právnej úpravy, zavádza nový inštitút, ktorým je preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na základe podnetu oprávneného orgánu. Tento má slúžiť primárne ako zabezpečenie vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti od prijímateľa v prípade, ak bude zistené porušenie pravidiel verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ. Podaním podnetu je oprávnený riadiaci orgán, ktorý je zodpovedný za finančnú kontrolu verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ. Takýto podnet je možné podať najmä po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, najneskôr však v lehote 7 rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.

Táto legislatívna zmena nastala z dôvodu, že kontrola, či audit, ktoré sa môžu uskutočniť aj po niekoľkých rokoch po uzavretí zmluvy často prinášajú závery, ktoré už nie sú predmetom právoplatného prvostupňového rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie. Na základe uvedeného, preto zákon musel zakotviť inštitút, ktorý by umožňoval preskúmanie prvostupňového rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, na základe čoho by bolo možné voči prijímateľovi rozhodnúť o vrátení poskytnutého príspevku, resp. jeho časti. Na podanie takéhoto podnetu sú aktívne legitimovanými riadiace orgány, certifikačný orgán a orgán auditu.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj