Už ste si aktivovali elektronickú schránku? Pozor, deadline sa blíži!

Nachádzate sa tu

Od 1. januára 2017 budú môcť úrady každej firme doručovať úradné dokumenty do jej elektronickej schránky. Nezabudnite na jej povinnú aktiváciu. Správy od úradov sa totiž budú považovať za doručené aj po ich neprečítaní.

Už ste si aktivovali elektronickú schránku? Pozor, deadline sa blíži! Nezabudnite na jej povinnú aktiváciu. Správy od úradov sa totiž budú považovať za doručené aj ak si ich neprečítate.

Doposiaľ bolo zriadenie elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk pre právnickú osobu  dobrovoľné, ale od 1.augusta 2016 do 1.januára 2017 budú tieto schránky aktivované povinne, a to tým spôsobom, že pokiaľ sa prihlásite do svojej schránky v termíne od 1.augusta 2016, máte túto schránku aktivovanú týmto dátumom. Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov do svojej schránky neprihlásite, štát Vám ju automaticky aktivuje dňom 1. januára 2017.

Akým spôsobom je elektronická schránka zriadená ?  

Elektronická schránka je právnickej osobe so sídlom na území SR zriadená automaticky a bez poplatkov po tom, ako sa zriaďovateľ (Úrad vlády SR) dozvie o vzniku právnickej osoby. Túto informáciu zriaďovateľovi poskytne Štatistický úrad SR, na základe údajov zapísaných v Registri právnických osôb. To znamená, že právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky nemusí o zriadenie elektronickej schránky žiadať, bude ju mať vytvorenú z úradnej moci.

Právnická osoba so sídlom mimo územia SR o zriadenie elektronickej schránky musí požiadať, a to zaslaním písomnej žiadosti zriaďovateľovi, na základe čoho jej bude elektronická schránka zriadená do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Ku každej e-schránke má jej majiteľ nasledovné informácie o :

 • identifikátore elektronickej schránky,
 • identifikátore osoby/majiteľa schránky,
 • dátume a čase zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia schránky,
 • dátume a čase každého prístupu do schránky,
 • dátume a čase zmeny oprávnení k schránke,
 • dátume a čase odoslania a prijatia elektronickej správy spolu s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do schránky prihlásila alebo správu odoslala,
 • subjekte, ktorý je alebo bol, okrem majiteľa schránky oprávnený disponovať so schránkou spolu s rozsahom oprávnení.

Kto má prístupové a disponentské práva k elektronickej schránke ?

Majiteľom schránky je právnická osoba, ktorej bola zriadená, a táto je oprávnená s ňou disponovať v rozsahu, ktorý jej vymedzuje zákon.

Na prístup a disponovanie so schránkou majú oprávnenie :

 • Automaticky: štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu PO, ktorej bola elektronická schránka zriadená,
 • Na základe poverenia :  osoba, ktorú štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu poverí v rozsahu ním určenom. Táto alternatíva je vhodná napr. pokiaľ niektorí zo štatutárov nemá občiansky preukaz s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom.

Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). Občiansky preukaz s čipom a BOK-om je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR. Bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom nie je možné do schránky pristupovať a kontrolovať jej obsah. Tu je potrebné zdôrazniť, že občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom si môžete vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov a nie ste v tomto prípade obmedzovaný miestom svojho trvalého pobytu, resp. sídlom spoločnosti.

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v týchto oprávneniach vykonáva majiteľ schránky prostredníctvom na to určenej funkcie v elektronickej schránke.

Ako postupovať, ak má právnická osoba štatutárov viac ?

Ak má právnická osoba viac ako jedného štatutára, každý jeden má rovnaké práva na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby. Štatutári sa prihlasujú každý samostatne prostredníctvom svojho vlastného občianskeho preukazu s čipom s aktivovanou online funkciou (to znamená, že v PC musia mať nainštalovaný softvér – eID klient, ktorý slúži na zadanie osobného bezpečnostného kódu a následné prihlásenie). Po zadaní bezpečnostného osobného kódu si zvolia z ponúkaných možností prihlásenie ako právnická osoba.

Ako postupuje štatutár, ktorý nie je občanom SR ?

Na prihlasovanie do elektronických schránok, ktoré sú zriadené podľa Zákona o e-Governmente je zatiaľ možné použiť na účely autentifikácie výlučne občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor.

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže vydanie občianskeho preukazu je viazané na občianstvo SR. Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR. Prihlasovanie do elektronických schránok prostredníctvom alternatívneho autentifikátora nie je dostupné. Jeho vydávanie má v kompetencii Ministerstvo vnútra SR.

Za predpokladu, že je štatutárnym zástupcom právnickej osoby zahraničná osoba, musí splnomocniť oprávnenú osobu, a to výlučne občana SR s trvalým pobytom na území SR na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby. Splnomocnenie následne zašle v listinnej podobe štatutár právnickej osoby s úradne osvedčeným podpisom. Splnomocnenie je potrebné zaslať na adresu Úradu vlády SR.

Aktivácia e-schránky

Aktivácia elektronickej schránky na doručovanie je proces, ktorý umožní využívať elektronickú schránku na elektronické doručovanie elektronického podania a elektronického úradného dokumentu.

Od 1. augusta 2016 do 1. januára 2017 sa zavádza prax, že do elektronických schránok právnických osôb môžu byť doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme. Doručené elektronické rozhodnutie má rovnaký právny účinok, akoby bolo doručené v listinnej podobe. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Povinná aktivácia elektronických schránok sa nevzťahuje na fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí si môžu aktivovať svoje schránky kedykoľvek dobrovoľne na stránke www.slovensko.sk.

Elektronické doručovanie do schránky

Ako bude prebiehať doručovanie „do vlastných rúk“ ?

Doručením "do vlastných rúk" sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany prijímateľa, a to formou doručenky. Doručenku je prijímateľ povinný potvrdiť pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu, vždy pred jeho sprístupnením. Prijímateľ potvrdzuje elektronickú doručenku prostredníctvom funkcie určenej na tento účel. Doručenka je následne odoslaná odosielateľovi.

Doručenka obsahuje nasledovné údaje o  :

 • dni a čase, kedy nastalo elektronické doručenie,
 • identifikátore osoby prijímateľa a odosielateľa,
 • elektronickej správe a elektronických dokumentoch, ktoré sa elektronicky doručujú.

Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk.

Uložením elektronickej správy do schránky je okamih, kedy je správa sprístupnená v schránke prijímateľa. Ak sa elektronicky nedoručuje právnickej osobe do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do schránky.

Ak sa doručuje do vlastných rúk, správa sa považuje za doručenú v momente, kedy právnická osoba potvrdí doručenku, a to v deň a v čase, ktorý je v nej uvedený alebo márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní. Táto lehota sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do schránky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, keď sa o tom adresát nedozvedel.

V prípade, že sa doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie správy prostredníctvom doručenky, aby mu bol sprístupnený obsah elektronickej správy. 

Pozor ! Aj elektronické schránky majú svoju pamäťovú kapacitu

Úložná kapacita pre elektronické schránky pre právnické osoby je 1GB.

Majiteľ schránky môže samozrejme požiadať o zvýšenie úložnej kapacity svojej schránky. Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie v schránke a musí byť autorizovaná jej majiteľom. Žiadosť o zvýšenie kapacity schránky je spoplatnená podľa § 4 ods. 2 Vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente.

Po dosiahnutí určenej úrovne naplnenia kapacity bude majiteľ schránky upovedomený  prostredníctvom notifikačnej správy. V prípade nečinnosti majiteľa schránky, pri presiahnutí úložnej kapacity jeho schránky, je úrad vlády oprávnený odstrániť prečítané elektronické správy a notifikácie k dosiahnutiu úložnej kapacity schránky. Odstránenie správ vykoná úrad vlády najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia notifikácie o kapacite. Odstránia sa iba prečítané správy, a to tie, pri ktorých  od prečítania uplynul aspoň jeden deň.

Je možné elektronickú schránku deaktivovať alebo zrušiť ?

Od 01.08.2016 bude deaktivácia elektronickej schránky právnickej osoby nemožná. Zrušenie elektronickej schránky a výmaz jej obsahu nastane až po po uplynutí troch rokov od dňa, keď sa zriaďovateľ dozvedel o zániku majiteľa elektronickej schránky bez právneho nástupcu.

Komentáre

Hi, yes this article is genuinely nice and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks. zf (photo-erotic-Yxmgvz.blogspot.com)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať , firma má dvoch štatutárov a môžu konať len spolu. Ako splnomocní jeden druhého cez elektronickú plnú moc na zmeny v evidencií vozidiel, keď aj pri elektronickom splnomocnení ako právnické osoby za spoločnosť konajú spoločne. Ďakujem s pozdravom.

Odpoveď pre Michala: Dobrý deň, vychádzam zo skutočnosti, že ste mali na mysli platobný rozkaz. Nevýhodou platobného rozkazu je, že jediným prostriedkom procesnej obrany proti platobnému rozkazu je odpor. Ak odo dňa doručenia platobného rozkazu už uplynula zákonná 15 dňová lehota na podanie odporu a veriteľovi nebola uhradená dlžná suma uvedená v platobnom rozkaze, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť. Pokiaľ na platobnom rozkaze bude vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť, potom na základe tohto exekučného titulu veriteľ bude oprávnený vymáhať svoju pohľadávku od povinného (dlžníka) v exekučnom konaní.

Je možné sa brániť ak uplynula 15 dňová lehota na platobný príkaz?

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj