Upomínacie konanie – to pravé orechové pre tých, ktorí chcú vymôcť svoju pohľadávku promptne!

Nachádzate sa tu

Možno očakávať rýchlejšie, efektívnejšie a lacnejšie vymoženie pohľadávok? Akých chýb sa vyvarovať?

Už 1. februára 2017 uzrel svetlo sveta zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní.

Hlavným cieľom tejto právnej úpravy je, aby boli konania o vymoženie peňažnej pohľadávky rýchlejšie, efektívnejšie a lacnejšie. Hoci nie je podmienkou, aby bol veriteľom, respektíve žalobcom podnikateľ, prioritou zákonodarcu bolo práve to, aby podnikatelia svoje pohľadávky od chronických neplatičov vymohli čo najrýchlejšie. Miestna príslušnosť upomínacieho konania náleží výhradne Okresnému súdu Banská Bystrica, rovnako ako v prípade exekučných konaní v zmysle novely Exekučného poriadku účinnej od 1. apríla 2017. Upomínacie konanie je pomerne novým inštitútom, ale vzhľadom na jeho efektivitu nepochybujeme o tom, že sa nájde čoraz viac jeho priaznivcov, ktorí ho budú uprednostňovať pred žalobou o zaplatenie pohľadávky v listinnej podobe, na akú sme boli doposiaľ zvyknutí.

Nakoľko však tento proces vymáhania prebieha výhradne elektronicky, a ako je známe, tento spôsob stále nie je v našej spoločnosti plne zaužívaný, považujeme za vhodné upozorniť Vás na najčastejšie pochybenia, ku ktorým v praxi dochádza. Preto, ak chcete byť pri vymožení svojej pohľadávky skutočne úspešní, vyvarujte sa nasledujúcim chybám:

1) Pozor na spôsob podania

Ako sme uviedli, tento proces vymáhania je výlučne elektronický, avšak neznamená to, že akákoľvek forma žaloby podpísaná zaručeným elektronickým podpisom je v upomínacom konaní akceptovateľná. Pre správnosť je potrebné vyplniť elektronický formulár - Upomínacie konanie – návrh na vydanie platobného rozkazu Okresnému súdu Banská Bystrica, ktorý sa nachádza na portáli e-žaloby a slovensko.sk, až po prihlásení. Prihlásiť sa môžete buď na základe prihlasovacích údajov, ktoré si zaregistrujete, alebo priamo pomocou občianskeho preukazu za použitia elektronickej čítačky a svojho bezpečnostného osobného kódu (BOK). V prípade, ak by ste súdu zaslali iba žalobu o zaplatenie sumy, prípadne tlačivo v PDF formáte podpísané zaručeným elektronickým podpisom, táto forma nezodpovedá formálnym požiadavkám stanoveným zákonom, a táto skutočnosť môže mať za následok odmietnutie podania. Ak preto použijete správny formulár, elektronicky ho vyplníte, podpíšete a zašlete súdu spolu s prílohami, podmienky sú splnené a súd sa Vašim podaním môže začať zaoberať.

2) Elektronická forma sa vzťahuje aj na prílohy

Ako pri každej žalobe, aj v tomto prípade musíte svoj nárok súdu riadne preukázať dôkazmi, ktoré tvoria prílohu Vášho podania. Nakoľko samotné podanie tvorí elektronický formulár, ani dôkazy, teda prílohy k podaniu, ktorými sú štandardne listinné dôkazy v tomto prípade nesmú mať inú ako elektronickú formu. Vaše prílohy teda budú scany v PDF formáte. V tomto prípade už zaručený elektronický podpis vyžadovaný nie je.

3) Návrh nezabudnite autorizovať

Ako sme uviedli vyššie, návrh v upomínacom konaní musí byť autorizovaný, inak povedané podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Pokiaľ ako žalobca podávate tento návrh sami, musíte disponovať občiansky preukazom s čipom, bez ktorého nie je možné vytvoriť zaručený elektronický podpis. To isté platí, pokiaľ za Vás podáva návrh Váš zákonný zástupca. V prípade, ak návrh za Vás podáva právny zástupca – advokát, musí mať tento taktiež občiansky preukaz, resp. mandátny certifikát a musí návrh pred podaním autorizovať svojim zaručeným elektronickým podpisom.

4) Pozor aj na Vašu platobnú povinnosť – súdny poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní

Nemalou výhodou upomínacieho konania je zníženie súdneho poplatku o 50% v porovnaní s bežným podaním v listinnej podobe. Po podaní návrhu je žalobcovi, resp. jeho právnemu zástupcovi do elektronickej schránky automaticky doručený platobný predpis, ktorý obsahuje výšku súdneho poplatku a údaje pre jeho úhradu, teda číslo bankového účtu a variabilný symbol. Tak ako pri akejkoľvek inej platbe, nezanedbajte kontrolu týchto údajov pri Vašej úhrade, pretože pokiaľ urobíte chybu vo variabilnom symbole, súd nedokáže Vašu platbu správne spárovať s podaným návrhom a po márnom uplynutí 15 dňovej lehoty Vám súd návrh odmietne.

Hoci príprava samotného elektronického podania ako i celé upomínacie konanie vytvára dojem user-friendly, pokiaľ nemáte 100% - nú istotu, vždy radšej vyhľadajte pomoc právneho zástupcu. Vyhnete sa tak prípadným komplikáciám, či zdržaniam a Vaša pohľadávka bude vymožená tak rýchlo, ako to okolnosti konkrétneho prípadu budú dovoľovať.

Pridať nový komentár


Odoberajte právne novinky e-mailom

Je to bezplatné

Prajem si bezplatné zasielanie právnych noviniek. Vaše osobné údaje chránime takto

Naši klienti sú aj